Ziobama — den første jødiske præsident i USA

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org praes. dr. David Duke, 11.september 2014.

 


ZIOBAMA.
Foto: david​duke​.com

 

Den jødisk kon­trol­le­re­de Chi­ca­go Times har udråbt Barak Oba­ma til at være “den før­ste jødi­ske præ­si­dent” i USA, efter­som hans poli­ti­ske kar­ri­e­re har være orke­stre­ret af zio­ni­ster fra a til z.
Den poli­ti­ske førings­of­fi­cer, der til­ret­te­lag­de hans kampag­ne for præ­si­den­tem­be­det i USA, var den jødi­ske zio­nist og poli­ti­ker David Axel­rod, hvis tid­li­ge­re vej til berøm­mel­se var at vin­de over sena­tor Char­les Per­cy fra Illi­nois — hadet af zio­ni­ster­ne, for­di han vove­de at trod­se dem i en min­dre sag som for­mand for the Foreign Rela­tion Com­mit­tee.


Trold­man­den og hans lær­ling.
Foto: david​duke​.com

 

Jødi­ske mil­li­o­næ­rer og jødi­ske orga­ni­sa­tio­ner leve­re­de hoved­par­ten af Oba­mas kampag­ne­mid­ler. De jødisk domi­ne­re­de medi­er portræt­te­re­de ham som en hel­gen, der blot ven­te­de på at bli­ve kåret. Det stør­ste til­skud fra en enkelt virk­som­hed kom fra den jødi­ske kri­mi­nel­le ban­kvirk­som­hed Gold­man Sachs. Hans valg til stil­lin­gen “Chief of Staff” faldt på Rahm Emma­nu­el, en israel-ame­ri­ka­ner med dob­belt stats­bor­ger­skab — tje­ne­s­te­gø­ren­de i den isra­el­ske hær — ikke den ame­ri­kan­ske.

Jovist — Chi­ca­go Tri­bu­ne pra­le­de ikke — Oba­ma er vir­ke­lig den før­ste jødi­ske præ­si­dent — og i dob­bel­trol­len som præ­si­dent og zio­ni­ster­nes mario­net begår han for­ræ­de­ri imod De For­e­ne­de Sta­ter.

Den iraki­ske krig var i vir­ke­lig­he­den en krig mod en sand alli­e­ret af USA, Sad­dam Hus­se­in. Ame­ri­ka hav­de støt­tet Hus­se­in med mili­tær­hjælp gen­nem årti­er. Natio­nen hav­de en avan­ce­ret seku­lær rege­ring, der var mod­stan­der af al Qae­da læn­ge før ame­ri­ka­ner­ne blev opmærk­som­me på eksi­sten­sen af den­ne orga­ni­sa­tion.

Imid­ler­tid anså Israel Sad­dam Hus­se­in for at være en pri­mær fjen­de, for­di han støt­te­de palæsti­nen­ser­ne.

På grund af den jødi­ske ind­fly­del­se i den ame­ri­kan­ske rege­ring og på ame­ri­kansk poli­tik under George Bush lyk­ke­des det Israel-ekstre­mi­ster­ne Richard Per­le og Paul Wol­fowitz, sam­men med deres sam­men­s­vor­ne i de ame­ri­kan­ske medi­er, at søsæt­te løg­nen om “mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben” [godt hjul­pet af Mos­sad og begi­ven­he­der­ne på Man­hat­tan 11. sep­tem­ber 2001, ikke at forg­lem­me].
I vir­ke­lig­he­den beskyt­te­de Sad­dam Hus­se­in det bety­de­li­ge krist­ne sam­fund i Irak og arbej­de­de hårdt for at hol­de fred mel­lem de sek­te­ri­ske frak­tio­ner af islam, shi­it­ter, suni­er og et antal andre reli­gi­øse sek­ter.
Men Israel så ham som en fjen­de og fik ame­ri­ka­ner­ne til at udkæm­pe en mul­ti-bil­li­o­ner-dol­lar krig imod zio­ni­ster­nes fjen­de — Sad­dam Hus­se­in. Tusin­der af ame­ri­ka­ne­re blev dræbt og andre hund­re­de tusin­der kom til at lide under alle typer af trau­ma­ti­ske føl­ge­ska­der, her­un­der alvor­li­ge hjer­ne­trau­mer. Bil­li­o­ner af skat­tey­der­nes betal­te dol­lars blev ødet bort.

Enden på histo­ri­en blev, at Irak blev kastet ud i en bor­ger­krig og er endt med at være udklæk­nings­an­stalt for ter­r­o­ri­ster.
I ste­det for at ver­den — og Ame­ri­ka — skul­le være ble­vet sik­re­re, blev der end­nu far­li­ge­re overalt. På top­pen af den for­ø­ge­de usik­ker­hed blev Ame­ri­ka den mest for­had­te nation på klo­den — ale­ne på grund af rege­rin­gens støt­te til de sinds­sy­ge zio­nist-kri­ge. I dag er ame­ri­ka­ne­re i farezo­nen overalt i ver­den.

Sad­dam, der afsky­e­de al Qae­da og isla­misk radi­ka­lis­me, blev til­in­tet­gjort. Det fore­lø­bi­ge resul­tat er, at al Qae­da-aflæg­ge­re i dag kon­trol­le­rer mindst halv­de­len af Irak. Enhver for­nuf­tig per­son kun­ne se, hvor det vil­le bære hen. 

Jeg adva­re­de i åre­vis imod det­te.

Nu har vi den syriske storbrand

Enhver der besøg­te Syrien for­ud for de nuvæ­ren­de pro­ble­mer kan bekræf­te, at natio­nen var en af de mest fre­de­li­ge og avan­ce­re­de natio­ner i hele Mellem­østen.
Presi­dent Bas­har al-Assad er uddan­net som læge i Stor­bri­tan­ni­en; han har altid været mode­rat. Han har sty­ret en reli­gi­øst og etnisk opdelt nation og har altid for­må­et at opret­hol­de fred mel­lem grup­pe­rin­ger­ne.
Han var elsket og støt­tet af de 2 mil­li­o­ner krist­ne i lan­det. I rea­li­te­ten er hund­re­de tusin­der krist­ne fra Irak, der blev for­fulgt efter afsæt­tel­sen af deres beskyt­ter, Sad­dam Hus­se­in, flyg­tet til Syrien.
Ikke blot de krist­ne støt­te­de Assad og hans rege­ring; det sam­me gjor­de de leden­de sun­ni-mus­li­mer, her­un­der stor­muf­tien.
Jeg mød­tes per­son­ligt med både stor­muf­tien og lede­ren af det krist­ne sam­fund, ærke­pa­tri­ar­ken af Dama­s­kus, da jeg besøg­te Syrien. Beg­ge par­ter var — og er sta­dig — til­hæn­ge­re af Assads sty­re.

Men zio­nist-jøder­ne i Israel og rundt om i ver­den hader Assad, for­di han støt­ter palæsti­nen­ser­ne i deres kamp mod isra­e­ler­nes fol­ked­rab og etni­ske udrens­nin­ger.

Assad under­støt­ter også Hez­bol­lah i Liba­non — en orga­ni­sa­tion, der bekæm­pe­de de isra­el­ske inva­sions­styr­ker og til slut tvang ind­træn­ger­ne til at træk­ke sig til­ba­ge.

Syrien stod øverst på det zio­ni­sti­ske her­re­folks liste for bekæm­pel­se. I vir­ke­lig­he­den udfær­di­ge­de den ame­ri­kan­ske zio­nist Richard Per­le og andre i hans kreds — år for­ud for Irak-kri­gen — et doku­ment til den isra­el­ske rege­ring med over­skrif­ten: “Domæ­nesik­ring”. I det­te poli­ti­ske doku­ment, argu­men­te­re­de de for at anstif­te ame­ri­kansk krigs­fø­rel­se mod Irak, Syrien og Iran. “Domæ­net” som doku­men­tet refe­re­rer til var Isra­els — ikke USAs.

Og nu har Israel i sam­ar­bej­de med den køb­te og solg­te, infil­re­re­de og under­mi­ne­re­de, pseu­do-ame­ri­kan­ske rege­ring og de zio­nist-kon­trol­le­re­de medi­er — orke­stre­ret den syri­ske bor­ger­krig.
Det gør ingen for­skel for zio­ni­ster­ne, at “rebel­ler­ne” er jiha­di­ster af den mest ekstre­me og mor­de­ri­ske slags. I vir­ke­lig­he­den elsker de det. Jo mere mor­de­risk og destruk­tiv kon­flik­ten i Syrien er, desto bed­re er det for Israel. De ved natur­lig­vis, at de er i gang med at destru­e­re en sund, fre­de­lig og stærk nation, som blot er i vej­en for Israel.

Bundlinien

Nu har Zio­ba­ma bekendt­gjort, at han vil “bom­be ISIS”, for­di orga­ni­sa­tio­nen “tru­er Ame­ri­ka”, men på sam­me tid vil han under­støt­te “mode­ra­te oprø­re­re” i Syrien. 
Sand­he­den er, at hvis den syri­ske rege­ring må give op, kan intet for­hin­dre ISIS i at over­ta­ge Syrien og bli­ve en stør­re trus­sel end nogen sin­de før.
Alle for­sy­nin­ger af pen­ge eller våben, der over­dra­ges til “mode­ra­te oprø­re­re” vil natur­lig­vis bli­ve brugt mod den syri­ske rege­ring. Det­te er under alle omstæn­dig­he­der en støt­te til ISIS, som anser det syri­ske sty­re for deres hoved­fjen­de.
Den ene­ste måde det­te sinds­sy­ge spil kan for­stås på er i lyset af, at Ame­ri­ka kon­trol­le­res af zio­ni­ster, som giver fan­den i USA — og ude­luk­ken­de bekym­rer sig om Israel og jødisk magt.

Redaktionel kommentar

Det var ikke muligt for zio­ni­ster­ne i USA at gen­nem­trum­fe et mas­sivt ame­ri­kansk angreb på Syrien — ikke så kort efter Irak og ikke med tusin­der af ame­ri­kan­ske fami­li­er, der har mistet søn­ner eller døtre eller hver dag kæm­per med føl­ger­ne af inva­li­de pårø­ren­des lidel­ser.

Der­for blev kri­gen mod Syrien desig­net som et opgør mel­lem isla­mi­ske fun­da­men­ta­li­ster og mere seku­læ­re mus­li­mer. ISIS blev skabt og prom­ove­ret via Inter­net­tet som unge mus­li­mers ene­stå­en­de mulig­hed for glor­vær­dig kamp og ære­fuld død for islam. Dis­se frak­tio­ner kæm­per for en oprin­de­lig, gam­mel­te­sta­ment­lig udlæg­ning af islam, der ikke til­la­der den fre­de­li­ge udga­ve, som eksi­ste­rer side om side med kri­sten­dom­men i Assads Syrien.

Jøder­ne spil­ler altid med på beg­ge sider, pra­ler de af. I Syrien spil­ler de mus­li­mer ud mod mus­li­mer og får der­med fana­ti­ker­ne til at udkæm­pe Isra­els udmat­tel­ses­krig mod Assad i Dama­s­kus for sig. ISIS bru­ges som hverv­nings­or­ga­ni­sa­tion for unge kri­mi­nel­le fra hele ver­den. De mod­ta­ger en kort instruk­tion i at lade og afla­de en maskin­pi­stol, får lov at affy­re et par prø­ve­skud og sen­des der­ef­ter til fron­ten i “hel­lig krig”. Ti pro­cent bli­ver dræbt.

Hvis ISIS nogen sin­de får ind­fly­del­se i Syrien, for­di Assads sty­re har givet op, vil det zio­ni­st­ven­li­ge Tyrkiet og Israel uds­let­te dem i løbet af få dage og der­ef­ter dele lan­det imel­lem sig. Liba­non vil være pris­gi­vet.

Næste krig på zio­ni­ster­nes liste er mod Iran. Det bli­ver inter­es­sant at se, hvem der skal udkæm­pe den krig for jøder­ne. Måske bli­ver det bl.a. NATO’s abso­lut­tet “spy­d­spids”, dan­ske F16-pilo­ter, der til lej­lig­he­den vil bli­ve skam­rost for deres tid­li­ge­re ind­sats for zio­ni­ster­ne. Og Bri­an i sofa­hjør­net for­an storskær­men vil vok­se lidt, hver gang han hører om de modi­ge dan­ske dren­ge. Dum­he­den har ind­ta­get Danmark, men for­stå­e­ligt. Uddan­nel­ses- og dan­nel­ses­sy­ste­met lig­ger i rui­ner.

Hvis Iran også buk­ker under, vil Israel ingen fjen­der have i gene­ren­de nær­hed, og der vil udvik­le sig en bøl­ge af zio­ni­stisk ter­ror mod omver­de­nen med epi­cen­ter i Israel. Når “domæ­net” først er godt og vel sik­ret, har jøder­ne ryg­gen fri, og de kan kon­cen­tre­re alle res­sour­cer på at bemæg­ti­ge sig Euro­pa og USA.

Der­for er det nød­ven­digt af al kraft at slut­te poli­tisk op om Syrien og Iran. Hel­dig­vis får de hjælp af Rusland.

Under alle omstæn­dig­he­der kan mere frem­sy­ne­de dan­ske­re være med til at for­hin­dre over­ta­gel­sen af Danmark ved at slut­te dig til O-D-I-N og bli­ve en del af en enig og stærk fol­ke­be­væ­gel­se mod det jødi­ske og zio­ni­sti­ske tyran­ni.

Her er yder­li­ge­re en infor­ma­tiv video med dr. David Duke om kri­gen i Syrien og den for­ven­te­li­ge krig mod Iran. (Hvis det ikke er Jul, når du ser video­en, må du ven­ligst bære over med de sid­ste 2 minut­ter.)