Zio-US og -NATO’s andet overgreb mod Syrien

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, 13. april 2018 (Følg opdateringerne nederst i Artiklen, senest fra 29. april 2018).

 

Jøde­kæl­lin­gen og “lands­mo­de­ren” Angela Mer­kel, der har over­svøm­met Tyskland med lav-IK voldtægts­mænd fra Afri­ka, tryk­ker jovi­alt jøde­l­a­kaj­en og lor­ten fra Danmark, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, i hån­den. Ja, det stin­ker! Men de over­kom­mer stan­ken gen­nem deres fæl­les foragt for euro­pæ­er­ne og vores selv­stæn­dig­hed og for andre natio­ners ret til bestem­me selv ude i ver­den. Der­for under­støt­ter de det jøde­kon­trol­le­re­de NATO, den oprin­de­li­ge nor­dat­lan­di­ske for­svar­s­pagt, der er for­vand­let til et død­sens­far­ligt zio­ni­stisk angrebs­vå­ben og nu mis­bru­ges i rol­len som “ver­dens­sam­fun­dets” poli­ti­be­tjent. Dan­ske skat­tey­de­re er med til at beta­le.
Med en tre­die ver­denskrig, den­ne gang med udangs­punkt i Syrien, vil jøder­ne ende­ligt kun­ne læg­ge ver­den øde. Vores hjem­li­ge over­væg­ti­ge TV-zom­bi­er, Sonja og Bri­an, vil for en tid bli­ve distra­he­ret af den spæn­den­de ny krigs­un­der­hold­ning fra det løg­n­ag­ti­ge TV2 og DR, så de aldrig når at bli­ve klo­ge­re på Holo­caust-løg­nen. De fin­der aldrig ud af, at jøder­ne alle­re­de har stå­et bag omfat­ten­de fol­ked­rab i det hvi­de Euro­pa og plan­læg­ger at gøre Sonjas og Bri­ans sno­t­dum­me børn til sla­ve­ar­bej­de­re, hvis de da ikke bare afli­ves.
Det oser af infam kon­spira­tion mod ver­dens­fre­den, når dis­se leden­de blo­dig­ler viser sig sam­men på sce­nen. Aktu­elt her som støt­ter for et øde­læg­gen­de angreb på Syrien.

Den for­d­ruk­ne under­må­ler til høj­re er som ler i hæn­der­ne på den jødi­ske skyg­ge­r­e­ge­ring i Danmark og USA. Han er vil­lig til — som vi ved, det var til­fæl­det med Chur­chill i optak­ten til Anden Ver­denskrig — at til­si­de­sæt­te al anstæn­dig­hed og hen­sy­net til natio­nen for at kun­ne fort­sæt­te sit skør­lev­ned som jøder­nes betal­te hånd­duk­ke i spid­sen for en rege­ring, der ikke er mere dansk, end det kul­tur­marxi­sti­ske sidestyk­ke i Bonn er tysk. Læg mær­ke til den spe­ci­el­le stil­ling af Lil­le Lars’ ven­stre arm og hånd: Det er et vel­kendt tegn inden for den inter­na­tio­na­le loge af jødi­ske ver­den­s­omstyr­te­re og bety­der: “jeg er med”. Lyk­kel­ars del­ta­ger ger­ne som nyt­tig idi­ot for at kun­ne feste vide­re med de sto­re.

Den “dan­ske” rege­rings­chef støt­ter et angreb på Syrien, cite­res han for. Han vil dog ikke lade dansk mili­tær del­ta­ge. Hvor nobelt i betragt­ning af, at dan­ske spe­ci­alstyr­ker alle­re­de er til ste­de på græn­sen til Syrien, dog kun med sym­bolsk effekt — efter­som den nume­risk sva­ge dan­ske del­ta­gel­se har sam­me virk­ning som en fis mod vin­den. Det lug­ter lidt, men ændrer ikke vin­dret­nin­gen i den inter­na­tio­na­le krigs­fø­rel­se mod ver­dens fre­de­li­ge natio­nal­sta­ter. Tyske luft­styr­ker er mas­sivt til ste­de i Jor­dan. Sau­di-Ara­bi­en græn­ser op til Syrien. Det sam­me gør Tyrkiet og Iraq, og USA er over­væl­den­de repræ­sen­te­ret i Mid­del­ha­vet — alle fjendt­ligt indstil­let over for Syrien på veg­ne af Israel!

Hel­dig­vis er Rusland og Vla­di­mir Putin garan­ten for, at Syrien ikke fjer­nes fra ver­dens­kor­tet og ind­lem­mes i et Sto­ris­ra­el. Desvær­re er det­te felt­tog mod Syrien sam­ti­dig over­ve­jen­de et spørgs­mål om at pro­vo­ke­re Rusland til at inter­ve­ne­re i stør­re mili­tært omfang og bru­ge det som und­skyld­ning for at udlø­se en ny ver­denskrig, end det er spørgs­må­let om at regu­le­re for­hol­de­ne i Syrien.

Und­skyld­nin­gen for at angri­be Syrien er igen, at “Assad skul­le have brugt gift­gas mod lands­by­er, der støt­ter ISIS”. Det er oplagt løgn, som det var i 2017, da glo­ba­li­ster­ne før­ste gang mang­le­de en und­skyld­ning for, at USA’s væb­ne­de styr­ker angreb Syrien, den­gang med 60 mis­si­ler, der blev affy­ret fra Ame­ri­kan­ske krigs­ski­be.

Der fin­des aktu­el­le bil­le­der af ISIS, der trans­por­te­rer sarin gas, som syrer­ne ikke selv har anvendt i over­ens­stem­mel­se med deres afta­le med Rusland. Så ethvert “syrisk” gasan­greb i Syrien vil være en fal­se flag ope­ra­tion, der bli­ver udført af det ame­ri­kansk-/sau­di-ara­bi­sk-/is­ra­elsk finan­si­e­re­de ISIS. Ingen anden krigs­før­en­de enti­tet end Israel bru­ger fos­for og krigs­gas mod civi­le. Det sker til­ba­ge­ven­den­de mod palæsti­nen­ser­ne i deres eget land, Palæstina, mod mænd, kvin­der og børn. Israel og USA lig­ger inde med nog­le af ver­dens stør­ste behold­nin­ger af krigs­gas, nok til at fjer­ne alt liv fra pla­ne­ten Jor­den.
Hvor­for skul­le syrer­ne og Assad, som trods alle odds er ved at vin­de den natio­na­le fri­heds­kamp mod den mod­by­de­li­ge, for­dæk­te fjen­de, Israel, for­fal­de til brug af gas mod deres egen civil­be­folk­ning? Det er vir­ke­lig en tynd histo­rie. Det vil­le være en stra­te­gisk fadæ­se med fata­le kon­se­kven­ser for Syrien, hvis de gjor­de noget sådant. De vil­le miste Putin som alli­e­ret med Ruslands sam­le­de arse­nal af moder­ne, høj­tek­no­lo­gi­ske våben, samt en udbredt sym­pa­ti blandt poli­tisk klart­tæn­ken­de men­ne­sker i den øvri­ge ver­den.

Hvis et angreb på Syrien ikke varer ud over to døgn, vil Rusland ikke gri­be ind. Iran vil hel­ler ikke gri­be ind, hvis Israel ikke del­ta­ger, og det behø­ver Israel ikke, for det har alle­re­de stram­met tom­melskru­er­ne på Trump i USA. Men på to døgn vil et mas­sivt angreb fra en hånd­fuld mili­tæ­re super­sta­ter med USA i spid­sen kun­ne uds­let­te det meste af Syrien. Jøder­ne vil dan­se i gader­ne, som de gjor­de efter 9/11, og begej­stre­de skrig fra sinds­sy­ge psy­ko­pa­ter vil lyde fra syna­go­er­ne. Det er, hvad den freds­sø­gen­de del af ver­den er oppe imod i dag.

Læs det­te ind­læg fra det jødisk eje­de indok­tri­ne­rings­cen­ter TV2. Hæft dig ved den ufat­te­li­ge falsk­hed. Det­te er krigs­pro­pa­gan­da af vær­ste skuf­fe. Vågn op der­hjem­me i sofa­er­ne og lær jeres søn­ner og døtre i dansk for­svar?, hvil­ket regi­me de tje­ner med livet som ind­sats.
Opsøg jeres infor­ma­tio­ner om begi­ven­he­der­ne ude­fra fra alter­na­ti­ve kil­der på Inter­net­tet, som du gør nu. Det er fore­lø­bigt det ene­ste sted, hvor sand­he­den læg­ges frem og kan nås, hvis man ønsker at vide, hvad der fore­går i vir­ke­lig­he­dens ver­den.

Vi kan til­fø­je, at zio­ni­ster­nes med­vir­ken­de kri­mi­nel­le i det­te angreb er den “fran­ske” præ­si­dent, Emma­nu­el Macron, der mener at tale på hele den fran­ske nations veg­ne, samt den “engel­ske” pre­mi­er­mi­ni­ster, The­resa May, der også for­lan­ger at hand­le på hele den bri­ti­ske nations veg­ne. Lige­som i Danmark har ingen af dem den tæn­ken­de del af natio­nen bag sig. Men de er hver for sig hæs­li­ge jøder, der med sæd­van­lig sans for at per­ver­te­re alt i ver­den natur­lig­vis del­ta­ger i den­ne omstyr­ten­de pro­ces, der før eller siden vil ram­me os alle.

Se inter­viewet neden­for med Syri­ens præ­si­dent Assad og bemærk, hvor­dan den jødi­ske inter­viewer præ­sen­te­rer ham for rap­por­ter og bil­le­der fra fle­re kor­rup­te jødisk kon­trol­le­re­de orga­ner, og læg især mær­ke til Assads opfor­dring til ham om at leve­re bevi­ser, der vil­le kun­ne hol­de i ret­ten, fx i USA:

Inter­viewet blev lagt på YouTu­be den 17. juli 2017. Det er til­sy­ne­la­den­de fra den 10. febru­ar 2017. Det har ara­bi­ske og engel­ske under­tek­ster.

Vi føl­ger op på den igang­væ­ren­de for­bry­del­se i den vide­re arti­kel.

Fortsat 14. april 2018

Som for­ven­tet angreb Zio-US og den ame­ri­kan­ske ter­r­or­stats jødisk kon­trol­le­re­de alli­e­re­de i nat Syrien. Und­skyld­nin­gen er bomb­ning af gift­gas­de­po­ter, men alle med en hjer­ne for­står på nuvæ­ren­de tids­punkt, at Syrien ikke har brugt gift­gas mod nogen, og at den­ne und­skyld­ning er kre­e­ret af jøder­ne og spre­des i jødi­ske medi­er i Danmark og de øvri­ge vest­li­ge lan­de, hvor jøder kon­trol­le­rer pres­sen. Sagen er, at Israel står bag den­ne aggres­sion, ale­ne for­di ledel­sen i den­ne ter­r­or­stat ikke kan tole­re­re, at Syrien er ved at vin­de kri­gen mod de isra­el­ske og ame­ri­kansk finan­si­e­re­de ter­r­or­grup­per i Syrien, her­un­der ISIS. Men det er i Syrien, jøder­nes fug­ti­ge drøm om et Sto­ris­ra­el vil møde sit Water­loo. USA fryg­ter rus­sisk inter­ven­tion og med god grund.

Kun Putins til­ba­ge­hol­den­hed hol­der os end­nu fri af en kon­fron­ta­tion mel­lem super­mag­ter­ne, der vil kaste os ud i en tred­je ver­denskrig. Men det er net­op det, psy­ko­pa­ter­ne i Israel sti­ler imod, og åben­bart kon­trol­le­rer de totalt præ­si­dent Trump i Det hvi­de hus. Det er en fadæ­se og en stor­po­li­tisk pro­vo­ka­tion af dimen­sio­ner, en kata­stro­fal poli­tik, som er bestemt til at udlø­se rag­na­rok på pla­ne­ten.

Well — it hap­pe­ned! — og nu kan vi kun imø­de­se en yder­li­ge­re eska­le­ring i områ­det, som aggres­so­rer­ne i Israel og Was­hin­g­ton har lagt op til. Vi føl­ger udvik­lin­gen yder­li­ge­re og håber, at tæn­ken­de men­ne­sker i Danmark kom­mer til at for­stå, hvad der fore­går i ver­den for at pro­vo­ke­re Rusland ind i en ny ver­denskrig.
Ken­der man et mini­mum til histo­ri­en de sid­ste hund­re­de år, vil man vide, at det­te er en kom­plet repe­ti­tion af det, der udspil­le­de sig inden England og Frankrig erklæ­re­de Adolf Hit­lers Tyskland krig og udlø­ste Anden Ver­denskrig. Også den­gang stod den jødi­ske ver­den­sor­ga­ni­sa­tion af glo­ba­li­ster bag pro­vo­ka­tio­ner­ne, den­gang som optakt til dan­nel­sen af Israel. I dag er det spørgs­må­let om at udvi­de Israel med de omkring­lig­gen­de ara­bi­ske sta­ter. Det­te hører aldrig op, med­min­dre Israel fjer­nes fra Palæstina, og jøder­ne sen­des til­ba­ge til den mør­ke del af Asi­en, hvor hoved­par­ten af dem kom­mer fra.

Fortsat 15. april 2018

 

Sour­ce: Mark Col­let, 12. april 2018.

Fortsat 29. april 2018

Det­te zio-Ame­ri­ka zio-NATO angreb på Syrien viste sig at bli­ve et nyt kos­me­tisk angreb til styr­kel­se af den “ame­ri­kan­ske” præ­si­dents inter­na­tio­na­le anse­el­se ved at give udse­en­de af, at han rea­ge­re “pas­sen­de” på et påstå­et syrisk gasan­greb. Det hele er en far­ce, der af de jødi­ske medi­er ser­ve­res i en ind­pak­ning af påta­get bestyr­tel­se over de stak­kels “gas­se­de børn”. Desvær­re en far­lig far­ce, der vil ende som en tra­ge­die, hvis for­hol­de­ne af den grund optrap­pes i Syrien og Mellem­østen. Det sid­ste er præ­cis, hvad glo­ba­li­ster­ne, den inter­na­tio­na­le bær­me af jødi­ske psy­ko­pa­ter, håber på.

En inter­es­sant detal­je i det­te koor­di­ne­re­de angreb på Syrien var, at en bri­tisk ubåd, der som en del af koa­li­tio­nen skul­le sen­de 20 kryd­ser­mis­si­ler ind over Syrien, blev for­hin­dret i det­te ved til­ste­de­væ­rel­sen af rus­si­ske ubå­de udru­stet med et over­le­gent tak­tisk udstyr, der holdt den bri­ti­ske ubåd fan­get i en kendt posi­tion såle­des, at hvis den affy­re­de sine mis­si­ler, vil­le enten den eller mis­si­ler­ne øje­blik­ke­ligt kun­ne spo­res og elli­mi­ne­res. Der­for blev den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster og jøde, The­resa May, efter­ladt med for­stum­me­de krigstrom­mer og en lang næse.

Det­te skul­le være et var­sel for NATO om ikke at inter­ve­ne­re yder­li­ge­re i Syri­ens fri­heds­kamp, der er ved at være vun­det, tak­ket være Putins løf­te om, at Syrien ikke skal bli­ve et nyt Liby­en. De lan­ge næser udvik­ler sig til­sva­ren­de i Israel, hvor den fug­ti­ge drøm om et Sto­ris­ra­el inklu­de­ren­de Syrien er for­vand­let til et mili­tært mare­ridt lige på den anden side af nor­døst­græn­sen. Det er en rin­ge trøst for os, at Israel som et af de før­ste områ­der vil bli­ve uds­let­te, hvis en stor­krig på atom­vå­ben bry­der ud. Men det bur­de give den zio­ni­sti­ske slyn­gel­stats lede­re noget at tæn­ke over.

Lad os håbe, at situ­a­tio­nen ikke udvik­ler sig yder­li­ge­re mili­tært. Vi er dog helt bevid­ste om, at vores for­håb­nin­ger i den ret­ning er mere opti­mi­sti­ske, end glo­ba­li­ster­nes ver­den­s­omstyr­ten­de van­vids­pla­ner til­la­der. Men håbet er det ene­ste vi har, ind­til fle­re men­ne­sker i Euro­pa og USA våg­ner op, læg­ger distan­ce til den dag­li­ge pro­pa­gan­da fra TV-hjør­net, begyn­der at for­stå, hvem der kon­stant puster til ilden på den inter­na­tio­na­le sce­ne og aktivt sæt­ter sig til mod­vær­ge på de poli­ti­ske hjem­me­fron­ter.
Det skyl­der man sine børn.