Zio-US og -NATO forbereder massivt angreb på Syrien

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, 13. april 2018 (opdateret 15. april).

 

Betragt nøje dis­se to poli­ti­ske “lede­re”, så du ikke glem­mer dem: den mod­by­de­li­ge jøde­kæl­ling Angela Mer­kel, der har over­svøm­met Tyskland med lav-IK hor­der fra Afri­ka, og jøde­l­a­kaj­en Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der gør det sam­me i Danmark.
Den tyske “lands­mo­der” tryk­ker jovi­alt lor­ten fra Danmark i hån­den. Ja, det stin­ker! Men de over­kom­mer den ind­byr­des atmos­fæ­re af råd­den­skab, for fæl­les nærer de hadet mod det hvi­de Euro­pa — og er natur­lig­vis fæl­les om det jøde­be­sat­te NATO, der som et pri­mært zio­ni­stisk red­skab skal destru­e­re fre­den alle ste­der i ver­den under påskud om at være “ver­dens­sam­fun­dets” poli­ti­be­tjent.
Med en ny stor­krig vil de distra­he­re Sonja og Bri­an, vores hjem­li­ge over­væg­ti­ge TV-zom­bi­er i lig­ge­so­fa­er­ne, fra at bli­ve klo­ge­re på Holo­caust-løg­nen og de fol­ked­rab, som jøder­ne har begå­et i Euro­pa imod hvi­de euro­pæ­e­re — og agter at begå mod Sonjas og Bri­ans god­tro­en­de børn.
Det oser af infam kon­spira­tion mod ver­dens­fre­den, når dis­se leden­de para­sitt­ter viser sig sam­men på sce­nen. Aktu­elt her som støt­ter for et retar­de­ren­de angreb på Syrien.

Det­te er det aktu­elt øver­ste punkt på pro­gram­met hos dis­se men­ne­sker, en fjer­ne­re for­be­re­del­ses­hand­ling til uds­let­tel­sen af de euro­pæ­i­ske folk i løbet af det­te århund­re­de.

Den for­d­ruk­ne under­må­ler til høj­re er som ler i hæn­der­ne på den jødi­ske skyg­ge­r­e­ge­ring i Danmark og USA. Han er vil­lig til — som vi ved, det var til­fæl­det med Chur­chill i optak­ten til Anden Ver­denskrig — at til­si­de­sæt­te al anstæn­dig­hed og hen­sy­net til natio­nen for at kun­ne fort­sæt­te sit skør­lev­ned som jøder­nes betal­te hånd­duk­ke i spid­sen for en rege­ring, der ikke er mere dansk, end det kul­tur­marxi­sti­ske sidestyk­ke i Bonn er tysk. Læg mær­ke til den spe­ci­el­le stil­ling af Lil­le Lars’ ven­stre arm og hånd: Det er et vel­kendt tegn inden for den inter­na­tio­na­le loge af kri­mi­nel­le ver­den­s­omstyr­te­re og bety­der: “jeg er med”. Lyk­kel­ars del­ta­ger ger­ne som nyt­tig idi­ot for at kun­ne feste med de sto­re.

Den “dan­ske” rege­rings­chef støt­ter et angreb på Syrien, cite­res han for. Han vil dog ikke lade dansk mili­tær del­ta­ge. Hvor nobelt i betragt­ning af, at dan­ske spe­ci­alstyr­ker alle­re­de er til ste­de på græn­sen til Syrien, altid i sym­bolsk omfang — efter­som den nume­risk sva­ge dan­ske del­ta­gel­se kun har sam­me effekt som en fis mod vin­den. Det lug­ter lidt, men har ingen betyd­ning for stormens rasen i den inter­na­tio­na­le krigs­fø­rel­se mod ver­dens fre­de­li­ge natio­nal­sta­ter. Tyske luft­styr­ker er mas­sivt til ste­de i Jor­dan. Sau­di-Ara­bi­en græn­ser op til Syrien. Det sam­me gør Tyrkiet og Iraq, og USA er over­væl­den­de repræ­sen­te­ret i Mid­del­ha­vet — alle fjendt­ligt indstil­let over for Syrien på veg­ne af Israel!

Und­skyld­nin­gen for at angri­be Syrien er igen, at “Assad skul­le have anvendt gas mod lands­by­er, der støt­ter ISIS”. Det er oplagt løgn, som det var i 2017, da man før­ste gang mang­le­de en und­skyld­ning hos jøder­ne i spid­sen for USA’s væb­ne­de styr­ker til at angri­be Syrien, den­gang med 60 mis­si­ler, der blev affy­ret fra Ame­ri­kan­ske krigs­ski­be.

Der fin­des aktu­el­le bil­le­der af ISIS, der trans­por­te­rer sarin gas, som syrer­ne ikke selv har anvendt i over­ens­stem­mel­se med deres afta­le med Rusland. Så ethvert “syrisk” gasan­greb i Syrien vil være en fal­se flag ope­ra­tion, der bli­ver udført af det ame­ri­kansk-/sau­di-ara­bi­sk-/is­ra­elsk finan­si­e­re­de ISIS. Ingen anden krigs­før­en­de enti­tet end Israel bru­ger krigs­gas. Det sker til­ba­ge­ven­den­de mod palæsti­nen­ser­ne i deres eget land, Palæstina, mod mænd, kvin­der og børn. Israel og USA lig­ger inde med to af ver­dens stør­ste behold­nin­ger af krigs­gas, nok til at læg­ge pla­ne­ten øde.
Hvor­for skul­le syrer­ne og Assad, som trods alle odds er ved at vin­de den natio­na­le fri­heds­kamp mod den mod­by­de­li­ge, for­dæk­te fjen­de, Israel, for­fal­de til brug af gas mod deres egen civil­be­folk­ning? Det er vir­ke­lig en tynd histo­rie. Det vil­le være en stra­te­gisk fadæ­se med fata­le kon­se­kven­ser for Syrien, hvis de gjor­de noget sådan. De vil­le miste Putin som alli­e­ret med Ruslands sam­le­de arse­nal af moder­ne, høj­tek­no­lo­gi­ske våben, samt en udbredt sym­pa­ti blandt poli­tisk klart­tæn­ken­de men­ne­sker i den øvri­ge ver­den.

Hvis et angreb på Syrien ikke varer ud over to døgn, vil Rusland ikke gri­be ind. Iran vil hel­ler ikke gri­be ind, hvis Israel ikke del­ta­ger, og det behø­ver Israel ikke, for det har alle­re­de stram­met tom­melskru­er­ne på Trump i USA. Men på to døgn vil et mas­sivt angreb fra en hånd­fuld mili­tæ­re super­sta­ter med USA i spid­sen kun­ne uds­let­te det meste af Syrien. Jøder­ne vil dan­se i gader­ne, som de gjor­de efter 9/11, og begej­stre­de skrig fra sinds­sy­ge psy­ko­pa­ter vil lyde fra syna­go­er­ne. Det er, hvad den freds­sø­gen­de del af ver­den er oppe imod i dag.

Læs det­te ind­læg fra det jødisk eje­de indok­tri­ne­rings­cen­ter TV2. Hæft dig ved den ufat­te­li­ge falsk­hed. Det­te er krigs­pro­pa­gan­da af vær­ste skuf­fe. Vågn op der­hjem­me i sofa­er­ne og lær jeres søn­ner og døtre i dansk for­svar?, hvil­ket regi­me de tje­ner.
Opsøg jeres infor­ma­tio­ner om begi­ven­he­der­ne ude­fra fra alter­na­ti­ve kil­der på Inter­net­tet, som du gør nu. Det er fore­lø­bigt det ene­ste sted, hvor sand­he­den læg­ges frem og kan nås, hvis man ønsker at vide, hvad der fore­går i vir­ke­lig­he­dens ver­den.

Vi kan til­fø­je, at zio­ni­ster­nes med­vir­ken­de kri­mi­nel­le i det­te angreb er den “fran­ske” præ­si­dent, Emma­nu­el Macron, der mener at tale på hele den fran­ske nations veg­ne, samt den “engel­ske” pre­mi­er­mi­ni­ster, The­resa May, der også for­lan­ger at hand­le på hele den bri­ti­ske nations veg­ne. Lige­som i Danmark har ingen af dem den tæn­ken­de del af natio­nen bag sig. Men de er hver for sig hæs­li­ge jøder, der med sæd­van­lig sans for at per­ver­te­re alt i ver­den natur­lig­vis del­ta­ger i den­ne omstyr­ten­de pro­ces, der før eller siden vil ram­me os alle.

Se inter­viewet neden­for med Syri­ens præ­si­dent Assad  og bemærk, hvor­dan den jødi­ske inter­viewer præ­sen­te­rer ham for rap­por­ter og bil­le­der fra fle­re kor­rup­te jødisk kon­trol­le­re­de orga­ner, og læg især mær­ke til Assads opfor­dring til ham om at leve­re bevi­ser, der vil­le kun­ne hol­de i ret­ten, fx i USA:

Inter­viewet blev lagt på YouTu­be den 17. juli 2017. Det er til­sy­ne­la­den­de fra den 10. febru­ar 2017. Det har ara­bi­ske og engel­ske under­tek­ster.

Vi føl­ger op på den igang­væ­ren­de for­bry­del­se i den vide­re arti­kel.

Fortsat 14. april 2018

Som for­ven­tet angreb Zio-US og den ame­ri­kan­ske ter­r­or­stats jødisk kon­trol­le­re­de alli­e­re­de i nat Syrien. Und­skyld­nin­gen er bomb­ning af gift­gas­de­po­ter, men alle med en hjer­ne for­står på nuvæ­ren­de tids­punkt, at Syrien ikke har brugt gift­gas mod nogen, og at den­ne und­skyld­ning er kre­e­ret af jøder­ne og spre­des i jødi­ske medi­er i Danmark og de øvri­ge vest­li­ge lan­de, hvor jøder kon­trol­le­rer pres­sen. Sagen er, at Israel står bag den­ne aggres­sion, ale­ne for­di ledel­sen i den­ne ter­r­or­stat ikke kan tole­re­re, at Syrien er ved at vin­de kri­gen mod de isra­el­ske og ame­ri­kansk finan­si­e­re­de ter­r­or­grup­per i Syrien, her­un­der ISIS. Men det er i Syrien, jøder­nes fug­ti­ge drøm om et Sto­ris­ra­el vil møde sit Water­loo. USA fryg­ter rus­sisk inter­ven­tion og med god grund.

Kun Putins til­ba­ge­hol­den­hed hol­der os end­nu fri af en kon­fron­ta­tion mel­lem super­mag­ter­ne, der vil kaste os ud i en tred­je ver­denskrig. Men det er net­op det, psy­ko­pa­ter­ne i Israel sti­ler imod, og åben­bart kon­trol­le­rer de totalt præ­si­dent Trump i Det hvi­de hus. Det er en fadæ­se og en stor­po­li­tisk pro­vo­ka­tion af dimen­sio­ner, en kata­stro­fal poli­tik, som er bestemt til at udlø­se rag­na­rok på pla­ne­ten.

Well — it hap­pe­ned! — og nu kan vi kun imø­de­se en yder­li­ge­re eska­le­ring i områ­det, som aggres­so­rer­ne i Israel og Was­hin­g­ton har lagt op til. Vi føl­ger udvik­lin­gen yder­li­ge­re og håber, at tæn­ken­de men­ne­sker i Danmark kom­mer til at for­stå, hvad der fore­går i ver­den for at pro­vo­ke­re Rusland ind i en ny ver­denskrig.
Ken­der man et mini­mum til histo­ri­en de sid­ste hund­re­de år, vil man vide, at det­te er en kom­plet repe­ti­tion af det, der udspil­le­de sig inden England og Frankrig erklæ­re­de Adolf Hit­lers Tyskland krig og udlø­ste Anden Ver­denskrig. Også den­gang stod den jødi­ske ver­den­sor­ga­ni­sa­tion af glo­ba­li­ster bag pro­vo­ka­tio­ner­ne, den­gang som optakt til dan­nel­sen af Israel. I dag er det spørgs­må­let om at udvi­de Israel med de omkring­lig­gen­de ara­bi­ske sta­ter. Det­te hører aldrig op, med­min­dre Israel fjer­nes fra Palæstina, og jøder­ne sen­des til­ba­ge til den mør­ke del af Asi­en, hvor hoved­par­ten af dem kom­mer fra.

Fortsat 15. april 2018

 

Sour­ce: Bre­xit Par­ty #43 (før­ste del med David Duke), 14. april 2018.

Sour­ce: Mark Col­let, 12. april 2018.