We must awaken our people …”

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, pres. dr. David Duke (2012), 9. oktober 2015.

 

We must awa­ken our peop­le to the moral justi­ce of our cau­se.”

Dr. David Duke (citat):

  1. Vi skal væk­ke vort folk til at for­stå vores sags moral­ske beret­ti­gel­se.
    At frel­se vores fami­li­er, vores fri­hed og vores frem­tid er de essen­ti­el­le vær­di­er af men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne.
  2. Vi skal stand­se den ska­de­li­ge ind­van­dring fuld­stæn­digt. Vi skal kun stem­me på poli­ti­ke­re, der taler imod ind­van­drin­gen [og står ved løf­ter­ne, kan vi til­fø­je, dvs. ingen af de nuvæ­ren­de par­la­men­ta­ri­ke­re i Danmark].
    Det må stå klart, at enhver offent­lig ansat eller poli­ti­ker, der støt­ter fort­sat ind­van­dring, er kri­mi­nel! En for­ræ­der! Der er intet mere forag­te­ligt end dem, der bed­ra­ger deres eget land, deres egen fami­lie, deres eget folk. Det er en uni­ver­sel sand­hed for hele ver­den. For­ræ­de­re er de vær­ste kri­mi­nel­le.
  3. Vi skal ska­be et nyt syn på livet, kom­plet ander­le­des end det, der fore­skri­ves af jøder­nes medi­er. Vi må ska­be vores egne medi­er i vort eget land, og vi må udvik­le vor civi­li­sa­tions høje­ste ide­a­ler – Ikke det anar­ki, der påfø­res os af Hol­lywood.
    Vi skal byg­ge et sam­fund med medi­er, der fejrer livet, sund­he­den, skøn­he­den, ære, mod og dyg­tig­hed inden for ethvert felt; kær­lig­he­den til fami­li­en og vores børn.

Vi skal have en rege­ring, der frem­mer dis­se mål.

Enhver nation … ethvert folk … har ret­ten til fri­hed, ret­ten til at beskyt­te deres kul­tur, deres vær­di­er og deres arv. Det gæl­der også for hvi­de euro­pæ­e­re … for os! (citat slut).

Slut dig til O-D-I-N som hvi­len­de væl­ger for en ny hæder­lig rege­ring i et frit Danmark, for en ny frem­tid for dig og dine børn i en ren dansk kul­tur, hvor jøder­nes ind­fly­del­se er fjer­net, og de løben­de ska­der fra ufor­li­ge­li­ge ind­van­dre­re er bragt til ophør gen­nem deres repa­tri­e­ring.