Vores planet og klima er prisgivet galninge

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 12. september 2017.

 

Har du bemær­ket, at den­ne som­mer faldt på en man­dag? Har du fun­de­ret over, hvor­dan en års­tid, der nor­malt har bety­det et men­talt ånde­hul for de fle­ste af os, en tem­porær til­ba­ge­ven­den til liv­mo­de­ren, et kær­tegn af vores krop­pe og sind med varmt ophold­vejr, mas­ser af strand­vejr, dybblå him­mel, smuk­ke hvi­de sky­er og var­me næt­ter, nu lig­ner en regn­tid i et ned­kø­let områ­de. Hvor er det Danmark, der for få årti­er siden fol­de­de sig ud med uden­dørs sang og fest­lig­he­der i kolo­ni­ha­ven eller som­mer­hu­set under liv­lig sam­ta­le og behø­rig fla­gen med Dan­ne­brog?

Man­ge unge husker ikke det uden­dørs­liv, for i de sene­ste årti­er har vej­ret over Danmark vist sig mere og mere usta­bilt, og for en tee­na­ger er 2017-udga­ven af elen­di­ge som­re kun en ny i ræk­ken. Hvor­dan kan nogen med intel­li­gens sta­dig hop­pe på histo­ri­en om “glo­bal opvarm­ning”. Sand­he­den er, at “glo­bal opvarm­ning” er et desig­net argu­ment for en jødisk busi­ness, der sæl­ger CO2-kvo­ter og opkræ­ver mil­jø­e­af­gif­ter i mil­li­ard­for­ma­tet.
I vir­ke­lig­he­den udsæt­tes vi for et mere og mere usta­bilt kli­ma af helt andre grun­de, nem­lig hem­me­li­ge ind­greb, der med­fø­rer ekstre­me uds­ving i vej­r­li­get, såle­des at der fx opstår udbred­te bran­de i bund­ve­ge­ta­tio­nen i Vest­grøn­land og øde­læg­gen­de sky­brud eller tør­ke i USA. Dis­se ekstre­mer er ikke begrun­det i natu­ren selv.

Ill.: Inter­net­tet

Ind­gre­be­ne kal­des “geo-engi­ne­e­ring” eller “kli­ma­ma­ni­pu­la­tion”, poli­ti­ske dæk­nav­ne for noget andet, nem­lig eks­pe­ri­men­ter til frem­me af “stra­te­gisk brug af kun­stigt skab­te vej­r­ka­ta­stro­fer i krigs­si­tu­a­tio­ner”.
En tem­porær men kata­stro­fal ændring af vej­r­li­get omkring en nation, en “fjen­de” af en af den­ne ver­dens kri­mi­nel­le orga­ni­sa­tio­ner, fx bro­der­ska­bet CIA og Mos­sad ver­sus Iran eller Nordkorea, vil ikke kun­ne spo­res til­ba­ge til ger­nings­man­den, der der­med ikke kan stil­les til ansvar. Hvis man er vir­ke­ligt sinds­syg på grund af indavl og indok­tri­ne­ring med en krigs­for­her­li­gen­de ide­o­lo­gi, vil man synes, at det­te vejr-våben er en gave fra Luci­fer selv, for de for­vold­te kata­stro­fer kan altid påstås at være til­fæl­di­ge kli­ma­hæn­del­ser.

For at brin­ge dig på spo­ret af, hvad vi taler om, bør du kig­ge med på den føl­gen­de video som hel­hed. Den er på dansk og udfor­drer den offi­ci­el­le histo­rie fra DMI (Dan­marks Mete­o­r­o­lo­gi­ske Insti­tut), der åben­bart er ble­vet et insti­tut under det inter­na­tio­na­le syn­di­kat af kri­mi­nel­le jøder, der giver fan­den i viden­ska­be­lig rede­lig­hed. Det­te net­værk, som DMI beskyt­ter, mani­p­u­le­rer kli­ma­et i krigsø­je­med, pri­mært med base i USA. For­kla­rin­ger­ne og for­svarsta­ler­ne er kun et skal­ke­skjul for at del­ta­ge i for­bry­del­sen — for­hå­bent­lig imod bed­re viden­de, trods alt. 

Her er den offi­ci­el­le dum­me-histo­rie fra DMI til dan­sker­ne:

DMI:
Alle er eni­ge om, at den bed­ste og mest sik­re kur mod løb­s­ke kli­ma­for­an­drin­ger vil være at begræn­se udled­nin­ger­ne af driv­hus­gas­ser, især CO2.
Men i takt med, at udled­nin­ger­ne fort­sæt­ter med at sti­ge, sam­ti­dig med, at kli­ma­for­an­drin­ger­ne får sta­dig stør­re kon­se­kven­ser, er det helt natur­ligt, at man­ge inter­es­se­rer sig for, om kli­ma­et kan ‘fik­ses’ gen­nem tek­ni­ske løs­nin­ger. Det man på engelsk kal­der geo-engi­ne­e­ring.

For det før­ste:
“Alle” er ikke eni­ge om det­te. Det er en typisk til­s­ni­gel­se at inklu­de­re hele den tæn­ken­de omver­den i det­te bed­ra­ge­ri.

For det andet:
Stig­nin­gen i CO2 har ingen betyd­ning for de natur­ligt repe­te­ren­de uds­ving i den glo­ba­le tem­pe­ra­tur. Fore­kom­sten af CO2 i atmos­fæ­ren er gen­nem den tid, vi har målt den, ste­get og fal­det med baga­tel­ler. I øje­blik­ket er den uen­de­lig lang­somt sti­gen­de.
Her ses sam­men­sæt­nin­gen af atmos­fæ­risk luft (angi­vet i volu­men­pro­cent):

N2, Kvælstof/Nitrogen, 78%
O2, Ilt/Oxygen, 21%
Ar, Argon, 0,93%
CO2, Kul­dioxid, 0,031% !!! som den har været i 60 år, kun lidt over 3/100 vol.procent. 
Ne, Neon, 1,8*10–3% 
He, Heli­um, 5,2*10–4%
Kr, Kryp­ton, 1,14*10–4%
H2, Brint 5*10–5%
Xe, Xenon, 8,6*10–6%

Som det kan reg­nes ud, udgør kvæl­stof og ilt ale­ne 99%, og den reste­ren­de 1% deles mel­lem CO2 og de ædle luf­tar­ter, argon, neon, kryp­ton, xenon, samt brint og heli­um, der til­sam­men udgør 0,969%. Ande­len af CO2 er alt­så en for­svin­den­de lil­le del af den atmos­fæ­re, der omgi­ver os.

Det kri­mi­nel­le glo­ba­le net­værk, der ønsker at gøre CO2 til en kli­ma­fak­tor, lyver om stig­nin­gen, og hæv­der, at CO2-ande­len nu er tæt på 0,038%, men påstan­den er mod­be­vist af uaf­hæn­gi­ge viden­skabs­mænd, der arbej­der sam­men glo­balt. Selv hvis den­ne for­hø­je­de CO2-andel var vir­ke­lig, vil­le den være uden betyd­ning. To gan­ge nul er sta­dig nul. 

Men det er under alle omstæn­dig­he­der en god idé ikke at udle­de spild­pro­duk­ter i natu­ren, med min­dre det er rent vand. Der­for er det helt ufor­klar­ligt, at bili­ster, der fiser rundt med små moto­rer på 1–20 liters slag­vo­lu­men og beta­ler vold­som­me beløb for at opnå en CO2-appro­be­ret udstød­ning skal hol­de for ale­ne, mens fly­o­pe­ra­tø­rer, der bræn­der hund­re­de tusin­der tons petrole­um af i atmos­fæ­ren hver dag, og skibs­re­de­re, der fyrer til­sva­ren­de mæng­der fue­lo­lie af dag­ligt, ikke har pligt til at ind­ret­te deres trans­port­mid­ler, så de er mil­jø­neut­ra­le. Kan for­kla­rin­gen være, at ejer­ne af fly­sel­ska­ber­ne og han­dels­flå­der­ne er de sam­me, som opkræ­ver CO2-afgif­ter af os, den vær­di­ska­ben­de og beta­len­de del af befolk­nin­gen?

For det tre­die:
DMI ven­der op og ned på årsag og virk­ning ved at hæv­de, at det er CO2, der er årsag til kli­maæn­drin­ger­ne, mens det i vir­ke­lig­he­den er “fiks­nin­gen” gen­nem “tek­ni­ske løs­nin­ger”, der er syn­de­ren … “Det man på engelsk kal­der Geo-engi­ne­e­ring”, men som i vir­ke­lig­he­den er noget langt, langt far­li­ge­re, nem­lig:

En ændring af Jor­dens kli­ma­ba­lan­ce for at pro­fi­te­re øko­no­misk — fx gen­nem krig!

Jo, jo — det jøde-besat­te DMI er med på vog­nen, når der skal lyves om vores kli­ma og vej­r­lig. Det er nød­ven­digt at for­stå, at ret­ten til at lyve over for goyim er en karak­ter-dan­nen­de del af den jødi­ske opdra­gel­se. Det ame­ri­kan­ske mod­styk­ke til DMI, Natio­nal Weat­her Ser­vi­ce, er nu ble­vet pålagt tavs­heds­pligt på linje med CIA, NSA, FBI m.fl. hem­me­li­ge sel­ska­ber! Den­ne gang om vej­ret! Hvor­dan kan dele af vej­ret og kli­ma­et, der til­hø­rer os alle, gøres til gen­stand for hem­me­lig­heds­kræm­me­ri? Tænk over sva­ret, og for­søg at for­stå, hvor­for det jøde­kon­trol­le­re­de DMI også er med i løg­nen.

I video­en omta­les ind­led­nings­vis “hvi­de stri­ber på him­len”, også kaldt “con­trails” eller “chem­trails”. Det er de engel­ske ord for hhv. “kon­dens­spor” og “kemis­por”, der kan ses på him­len, når et jet­fly pas­se­rer i stor høj­de. Det inter­es­san­te er, hvor­når og hvor­for det enten er den ene eller anden type spor.

Kon­dens­spo­re­ne er over­ve­jen­de vand­damp, der i ti kilo­me­ters høj­de krystal­li­se­rer til is bag moto­rer­ne. Der­ef­ter subli­me­rer iskrystal­ler­ne i løbet af få minut­ter til usyn­lig vand­damp, og spo­ret for­svin­der.

Kemispo­re­ne er over­ve­jen­de par­tik­ler, oftest alu­mi­ni­um, bari­um, krom, stron­ti­um og dis­se metal­lers ilt­nings­pro­duk­ter, der almin­de­lig­vis sprøjtes ud i atmos­fæ­ren ved hjælp af jet­mo­to­re­nes udstød­ning (der­med er der for det meste et rig­tigt antal spor — men ekstra dyser bru­ges også, så der fx kan være fire spor efter et tomo­to­ret jet­fly). Når iskrystal­ler­ne efter moto­rer­ne er for­s­vun­det, svæ­ver metal­par­tik­ler­ne til­ba­ge. De kan være i nano-par­ti­kel­stør­rel­se, 10–100/1.000.000.000 meter, og udbre­des af jet­strøm­me­ne som et hvid­ligt slør. Nano-par­tik­ler­ne fal­der kun meget lang­somt til jor­den. Men ulti­ma­tivt ender de, hvor vi indån­der dem, mens resten ender i jor­den, i vores søer, eller i havet og bli­ver opta­get i føde­kæ­den for alt leven­de på den­ne vores fæl­les, end­nu ene­stå­en­de pla­net.

Der er man­ge mulig­he­der for at mani­p­u­le­re luft­ha­vet, når det er fyldt med metal­par­tik­ler. Ud over mulig­he­der­ne med vej­r­ma­ni­pu­la­tion vil metal­let i atmos­fæ­ren gene­relt gøre den mere leden­de. Det til­la­der dan­nel­sen af elek­tro­mag­ne­ti­ske “spej­le” til for­stærk­ning af kendt radar­tek­nik. En anden mulig­hed er at foku­se­re mikro­bøl­ger på et bestemt områ­de og bestrå­le det så kraf­tigt, at der dan­nes en plas­ma­sky, som intet fly­ven­de objekt kan pas­se­re.

Regn- og tørkebombning!

Det bli­ver også muligt at bestrå­le iso­le­re­de områ­der af atmos­fæ­ren med mikro­bøl­ger. Det kan gøres fra rum­met eller fra jor­den. Det med­fø­rer en kraf­tig lokal opvarm­ning, af metal­par­tik­ler­ne og luf­ten omkring dem. Varm luft sti­ger, og meget varm luft sti­ger meget hur­tigt, mens den suger luft og vand til sig fra omgi­vel­ser­ne og udvik­ler en dom­me­dags sky­for­ma­tion eller lige­frem en tor­na­do. På et tids­punkt for­tæt­ter vand­dam­pen omkring de mil­li­ar­der af små kun­sti­ge kon­den­sa­tions­le­ge­mer, hvor­ef­ter et sky­brud fal­der som et vand­vå­ben mod lan­d­om­rå­det under sky­en.
Det kal­des en regn­bom­be.

Ill.: Inter­net­tet

Tør­ke-vari­an­ten af den­ne tek­nik kun­ne tæn­kes at fun­ge­re på den måde, at hvis for­bry­der­ne regn­bom­ber et områ­de udfor et bestemt lan­d­om­rå­de, fx kyster­ne udfor Nordkorea, vil det mel­lem­lig­gen­de lan­d­om­rå­de bli­ve dræ­net for fugt, og en kun­stig tør­ke kan ved­li­ge­hol­des, ind­til de ter­r­o­ri­se­re­de men­ne­sker giver op og slip­per det zio-ame­ri­kan­ske ban­kvæ­sen og dik­ta­tur ind i lan­det.

Vogt dig for distraktionerne

Der fin­des over­væl­den­de meget mate­ri­a­le om det­te emne på Inter­net­tet, og vi adva­rer imod tons­vis af fal­ske infor­ma­tio­ner, der byg­ger på skrø­nen om CO2 som årsag til “glo­bal opvarm­ning”. Vi gen­ta­ger: Der er ingen glo­bal opvarm­ning! som ikke skyl­des natur­li­ge uds­ving i kli­ma­et — eller mani­pu­la­tion! Den­ne fal­ske pro­pa­gan­da udmønt­es i hund­re­der af meget besnæ­ren­de illu­stra­tio­ner af føl­gen­de til­snit. Det er nød­ven­digt at kig­ge grun­digt efter, hvad der til­by­des:

Ill.: Inter­net­tet

Dyrk­ning af træ­er og opdyrk­ning af ørke­ner lyder besnæ­ren­de, men resten er det gla­de van­vid. Som det næv­nes i video­en kun­ne vores fæl­les ozon­lag lide bety­de­ligt min­dre over­last, hvis alle fly­sel­ska­ber blev pålagt at benyt­te brænd­stof med lavt svov­lind­hold. De kri­mi­nel­le ophavs­mænd til illu­stra­tio­nen oven­for fore­slår, at vi bare kan “beskyt­te” ozon­la­get med andre kemi­ka­li­er. Hvor­for fjer­ner de sam­me kri­mi­nel­le hvert år tusin­der af kva­drat­ki­lo­me­ter regnskov, der natur­ligt for­bru­ger sto­re mæng­der af CO2 fra atmos­fæ­ren og giver os ilt igen, hvis der var et reelt behov for at begræn­se CO2? Det er des­u­den ind­ly­sen­de for enhver, der har gået i sko­le, at hvis man kun­stigt opnår en for­bed­ring det ene sted i et sam­men­hæn­gen­de vej­r­sy­stem, vil det udlø­se en for­vær­ring et andet sted. Det er kon­se­kven­sen af, at natu­ren altid vil møde en opstå­et uba­lan­ce med en afba­lan­ce­ren­de mod­vægt for at genop­ret­te balan­cen.

Vi hol­des vir­ke­lig for nar, og man skal være tung­nem for ikke at opda­ge, at vi står ansigt til ansigt med en destruk­tiv agen­da, som vi er nødt til at bekæm­pe aktivt!
Pla­ne­ten Jor­den behø­ver ikke men­ne­ske­he­den for at over­le­ve, men alle gode men­ne­sker behø­ver Jor­den i leven­de og ube­ska­di­get til­stand, så den kan under­støt­te liv. Til­la­der vi dis­se for­bry­del­ser­ne mod vort ene­ste hjem i Uni­ver­set at fort­sæt­te, vil Jor­den hur­tigt bli­ve lige så ube­bo­e­lig som Mars.
Behø­ver vi at for­tæl­le, at den ska­de, der alle­re­de er sket, ikke kan gøres god igen! Der vil opstå fle­re og fle­re til­fæl­de af hukom­mel­ses­svigt, hjer­ne­for­styr­rel­ser, kredsløbs­syg­dom­me, lun­ge og hjerte­li­del­ser, Alzhei­mers syg­dom, demens, børn med autis­me og ADHD m.m.fl. syg­dom­me der er kon­se­kven­sen af, at vi dag­ligt bader i gift­stof­fer og mikro­bøl­ger i vores til­sy­ne­la­den­de ube­rør­te mil­jø. 

Kli­ma­et på Jor­den har svin­get natur­ligt uden risi­ko for men­ne­ske­he­den gen­nem århund­re­der. Ulyk­ke­lig­vis har et antal sinds­sy­ge fået frit spil i vores del af ver­den. Det skyl­des for lidt mod­stand fra for man­ge hjer­ne­va­ske­de sofa-zom­bi­er af den kate­go­ri, du ser i illu­stra­tio­nen neden­for. Jøder­ne øde­læg­ger vores pla­net, for­di de er indok­tri­ne­ret til at for­føl­ge et bestemt mål, koste hvad det vil. Det er van­ske­ligt ikke at føle lede over den­ne lil­le destruk­ti­ve del af men­ne­ske­he­den, der i ned­ar­vet grids­k­hed kun respek­te­rer magt! — som de i prak­sis opnår ved at jage den ene­ste vær­di­må­ler de ken­der — gul­det.
En dag vil de måske på den hår­de måde kom­me til at lære, at man ikke kan leve af guld, når først ver­dens infra­struk­tu­rer lig­ger i rui­ner, når drik­ke­vand bli­ver en man­gelva­re, og føden skal jages i natu­ren.

Ill.: Inter­net­tet

Hvis du gen­ken­der dig selv som sofa­dy­ret her, er det nok for sent. Du har kun brug for inde­kli­ma­et resten af din tid på Jor­den. Ill. Inter­net­tet

Den nye danske sommer

Spo­re­ne er alle­re­de umi­sken­de­li­ge. Vores som­re udvik­ler sig mere og mere som et møde mel­lem for­år og efter­år omkring Sankt Hans. Som­me­ren er ble­vet redu­ce­ret til en gen­nem­snit­ligt lidt var­me­re peri­o­de end vin­te­r­en, men lige så lune­fuld, over­sky­et, våd og uin­ter­es­sant.

En typisk sommerdag

Det gen­nem­gå­en­de vej­r­møn­ster i den­ne som­mer har budt på mor­ge­ner med kold luft og sol. Når solen sti­ger på him­len, og jor­den og den neder­ste luft var­mes op, udvik­les en kraf­tig kon­vek­sion, idet den opvar­me­de luft river sig løs og strøm­mer opad.
Men alle­re­de i omkring én kilo­me­ters høj­de møder den en una­tur­lig fore­komst af kon­den­sa­tions­ker­ner, og der dan­nes alt for tid­ligt mere eller min­dre sam­men­hæn­gen­de sky­er. Sky­dæk­ket bre­der sig hastigt og luk­ker af for solen. Kort efter fal­der reg­nen, nog­le gan­ge vold­somt. Ofte er den ledsa­get af en kraf­tig og kold vind. Det­te møn­ster gen­ta­ger sig gen­nem resten af dagen. Først når solen igen står lavt, og luft­ha­vet fal­der til ro, hol­der reg­nen op. Men kun for at ryd­de him­len til en ny mor­gen, hvor det sam­me møn­ster gen­ta­ger sig.

Nog­le vil påstå, at de har ople­vet udmær­ke­de som­mer­da­ge med hvi­de kumulus­sky­er på en blå him­mel. Det er hel­dig­vis sandt. Enkel­te dage har lig­net som­mer­da­ge, men som det også næv­nes i video­en: For dem, der husker 2–3 årti­er til­ba­ge, er den nuvæ­ren­de blå him­mel ikke den sam­me, som man­ge af os har kendt. Nu er lyset fra den blå him­mel tyde­lig­vis fil­tre­ret gen­nem et metal­lisk fil­ter, der viser sig som et dif­fu­se­ren­de og ble­gen­de slør. Den blå him­mel er ble­vet mere cyan eller “metal­lic blå” end rent blå.

Over­ord­net er det umu­ligt at fat­te omfan­get af kata­stro­fen ved, at enhver desta­bi­li­se­ring af de natur­li­ge pro­ces­ser har en eks­po­nen­ti­el kon­se­kvens.

Opfordring til DMI:

Skul­le der på DMI fin­des en behjer­tet dan­sker (dvs. en ikke-jøde) med en sund hold­ning til frem­ti­den for vores fæl­les pla­net og der­med til egne børns over­le­vel­se, så er det nu på tide, at han/hun gør sig fri af maskepi­en og dik­ta­ter­ne oppe­fra og bli­ver et samvit­tig­heds­vid­ne i sand­he­dens tje­ne­ste.

For dem, der for­står engelsk, er den­ne video nød­ven­dig:

Dane Wiging­ton bag Geo​en​gi​ne​e​ringWatch​.com for­kla­rer, hvor­dan ame­ri­ka­ner­ne bru­ges som ufri­vil­li­ge for­søgs­dyr i et glo­balt for­søgs­pro­jekt, der gan­ske ind­ly­sen­de ikke har til for­mål at gav­ne andet end psy­ko­pa­ter­nes behov for pro­fit og kon­trol.

Vor tids vir­ke­li­ge lede­re, stjer­nep­sy­ko­pa­ter­ne, er ved at øde­læg­ge klo­den, og vi må stil­le spørgs­må­le­ne:

HVEM er de?
HVORDAN er det muligt? og
HVORFOR gør de det?

HVEM?

Der er tale om et inter­na­tio­nal net­værk af psy­ko­pa­ter, en lil­le del af de fire pro­cent af men­ne­ske­he­den, der er uden natur­li­ge hæm­nin­ger, og for hvem ingen for­bry­del­se er for stor, så læn­ge den baner vej­en for deres pato­lo­gi­ske fore­stil­lin­ger om sær­lig udvæl­gel­se og natur­gi­ven ret til at domi­ne­re andre og stjæ­le andres ejen­dom. Det er for­trins­vis jøder, psy­ko­pa­ter på grund af indavl, der­af super­ka­pi­ta­li­ster, der kan købe sig til alt.
Og ellers tru­er de sig til de nød­ven­di­ge ydel­ser, her­un­der loy­a­li­tet og med­vir­ken fra et min­dre antal ikke-jøder, som fun­ge­rer som “skab­nin­ger”, pri­mært som hvid faca­de mod offent­lig­he­den. Dis­se for­ræ­de­re vil bli­ve straf­fet. Ende­lig er der “selv­mord” som det ulti­ma­ti­ve over­ta­lel­ses­mid­del. 
Det­te syn­di­kat benæv­nes for­skel­ligt, men består i essen­sen af kri­mi­nel­le psy­ko­pa­ter orga­ni­se­ret som: inter­na­tio­na­le fri­mu­re­re, glo­bal mafia, Illu­mi­na­ti, sata­n­kult omkring Luci­fer, efter egen opfat­tel­se de san­de her­ske­re over det­te pla­ne­ta­ri­ske baro­ni — eller mere nøg­ter­nt — en kon­cen­tra­tion af ufat­te­lig grå­dig­hed, egois­me og kynis­me, efter­hån­den med ube­græn­se­de magt­mid­ler. Det­te net­værk er mod­po­len til alt sundt, godt og kær­ligt på den­ne pla­net. Dis­se fjen­der af sand­he­den, de tra­di­tio­nel­le for­bry­de­re mod men­ne­ske­he­den, har som deres pri­mæ­re bestræ­bel­se at eje og domi­ne­re pla­ne­ten Jor­den med dens res­sour­cer og med men­ne­ske­he­den som sek­tens sla­ver. I slet skjult selv­be­gej­string kal­der den øver­ste top af Komi­te­en sig for “Olym­pen” og sidestil­ler sig der­med med Antik­kens magt­ful­de guder.

Her­un­der illu­stre­res hie­rar­ki­et. De 300 øver­ste per­so­ner, Komi­te­en, ken­der alle hin­an­den og rek­ru­te­res fra den under­lig­gen­de del af dia­gram­met:

Af den­ne video kan man få en idé om, hvem dis­se karak­te­rer er.

Almigh­ty GOD, i skik­kel­se af Guld, Olie og Dia­man­ter.
Rock­e­fel­ler, Rot­hs­child og Oppen­hei­mer er alle sten­ri­ge jødi­ske fami­li­er, der i vid udstræk­ning kon­trol­le­rer den vest­li­ge ver­den. “Pen­ge taler over­be­vi­sen­de,” er deres livs­fi­lo­so­fi. Ill.: Inter­net­tet

Mag­ten udø­ves pri­mært gen­nem de inter­na­tio­na­le ban­ker, der sty­rer din loka­le bank, og gen­nem de jødi­ske mario­net­ter i vores skif­ten­de rege­rin­ger (alle med sam­me uæn­dre­de og under­tryk­ken­de poli­tik! — hvad du selv har kun­net obser­ve­re gen­nem man­ge årti­er).
Gæld er den pri­mæ­re kon­trol­le­ren­de magt­fak­tor i vort sam­fund. Hvis du har stif­tet gæld, kan du kon­trol­le­res. Pro­teste­rer du mod åger­ren­ter­ne, bli­ver din gæld brutalt ind­løst, og du mister alt, hvad du har arbej­det for og etab­le­ret for din fami­lie. Så bevar din fri­hed, lad være at låne i ban­ker­ne.
Medi­er­ne er en anden magt­fak­tor, der i prak­sis defi­ne­rer nor­mer­ne for, hvad der er poli­tisk kor­rekt, hvad det er sundt at tale om. Udta­ler du dig nega­tivt om jøder og deres ter­r­o­ris­me i sam­fun­det til ska­de for dig, din fami­lie og din til­væ­rel­se, bli­ver dit arbej­de og ind­tje­nings­grund­lag taget fra dig, og du kan bli­ve sig­tet for “racis­me” eller for at for­føl­ge en mino­ri­tet eller tros­ret­ning (selv om det er mino­ri­te­ten, der for­føl­ger dig!). Kon­trol­len i vort sam­fund er diskret, men uhy­re effek­tiv. Behø­ver vi at til­fø­je, at ban­ker og medi­er ejes af den sam­me cen­tra­le jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Danmark, der mod­ta­ger instruk­tio­ner fra og refe­re­rer deres resul­ta­ter til inter­na­tio­na­le brød­re og søstre læn­ge­re oppe i pyra­mi­den.

En såkaldt dansk jødisk poli­ti­ker erklæ­rer her lan­det Dan­marks tro­skab til en anden jøde i USA’s såkald­te rege­ring, dvs. eds­af­læg­gel­se til næste niveau i det glo­ba­le net­værk af velklæd­te psy­ko­pa­ter. Foto: Scan­pix

HVORDAN?

Den­ne grup­pes psy­ko­pa­ti­ske adfærd har med­ført ube­græn­se­de mid­ler og magt, og det for­kla­rer, hvor­dan en lil­le afde­ling af kli­nisk sinds­sy­ge kan anbrin­ge tusind­vis af satel­lit­ter i kredsløb om Jor­den, opbyg­ge et net­værk af mindst 24 HAARP kortbøl­ge­sta­tio­ner (High Frequen­cy Acti­ve Aur­oral Research Pro­gram) for­skel­li­ge ste­der på Jor­den, over­ta­ge super­mag­tens væb­ne­de styr­ker og bru­ge dem til at spre­de mil­li­ar­der af tons gif­tigt pul­ver ud over befolk­nin­ger­ne, uden at ofre­ne, de prin­ci­pi­el­le eje­re af lan­det og rege­rin­gen, ind­dra­ges i spørgs­mål som for­mål og finan­si­e­ring. Den­ne spred­ning af gift fore­går bog­sta­ve­lig talt hen over hove­d­er­ne på befolk­nin­ger­ne i USA, Cana­da, Stil­le­ha­vet (Hawaii), England og områ­der i Syda­me­ri­ka, Afri­ka og Asi­en, hvor­ved befolk­nin­ger­nes sund­hed, mil­jø­et, afgrø­de­r­ne og mulig­he­den for at over­le­ve pris­gi­ves. Det er ind­ly­sen­de, at så sto­re mæng­der af gif­ti­ge par­tik­ler ikke kan kon­trol­le­res og hol­des inden for de sprøjte­de områ­der, men af jet­strøm­me­ne i atmos­fæ­ren føres til alle andre ste­der på klo­den, bl.a. til Skan­di­navi­en og det øvri­ge Euro­pa.

HVORFOR?

Når vi kan kon­sta­te­re, at Hvem og Hvor­dan peger mod en glo­bal kata­stro­fe, er det næste påtræn­gen­de spørgs­mål: Hvor­for? Hvad ønsker man at opnå med en kampag­ne, der ulti­ma­tivt for­gif­ter alle men­ne­sker — og der­med også for­bry­de­ren selv?
Den over­ord­ne­de drift skyl­des en blind hang til mere ind­fly­del­se og mere guld, det ved vi, men mag­ten og gul­det kom­mer ikke af sig selv. Meto­der­ne, der gør dis­se psy­ko­pa­ter stær­ke­re og stær­ke­re og rige­re og rige­re, er alle lige ube­gri­be­li­ge for nor­malt tæn­ken­de men­ne­sker, og de udgør alle reel­le død­strus­ler mod den raske del af men­ne­ske­he­den:

A.

Vi har alle­re­de omtalt mulig­he­den for at føre krig ved at mani­p­u­le­re vejr og kli­ma. For­bry­der­ne sør­ger ind­til vide­re for at ophol­des sig, hvor kli­ma­et sta­dig er ube­rørt.
Eller mere sand­syn­ligt — de over­le­ver bag sofi­sti­ke­re­de kli­maan­læg i palæ­er, hvor de kan føle sig sik­re. Man­ge jøder lever i ver­dens stor­by­er som urba­ne para­sit­ter, og gene­relt har de en ned­ar­vet, for­kvak­let indstil­ling til natu­ren. 

B.

Et bety­de­ligt ind­tje­nings­po­ten­ti­a­le opstår ved at kun­ne kon­trol­le­re vej­r­li­get lokalt.
Et sim­pelt eksem­pel er, at en med­vi­den­de jødisk for­bry­der, der ejer et stort jord­a­re­al for­sik­rer sin afgrø­de med et beløb, der sva­rer til godt og vel afgrø­de­ns salgs­vær­di, vel viden­de, at det enten vil reg­ne vold­somt og øde­læg­gen­de, eller der vil opstå lang­va­rig tør­ke, hvor­ved det plan­te­de under alle omstæn­dig­he­der øde­læg­ges. Når afgrø­den er gået til, kan han ind­kas­se­re for­sik­rings­sum­men. Han kan leve af ude­luk­ken­de at så og for­sik­re, og det er et liv, der til­ta­ler jøder. I USA hand­ler mæg­le­re alle­re­de med “vej­ro­p­tio­ner”, der kort for­talt er væd­de­mål, hvor man gæt­ter på vej­ret inden for en kom­men­de tids­ho­ri­sont, og vin­der­ne løber med pulj­en.

C.

Det for­ø­ge­de ind­hold af metal­par­tik­ler i atmos­fæ­ren vil — ud over at gøre det muligt at gril­le et bestemt områ­de af luft­ha­vet — gene­relt gøre atmos­fæ­ren mere elek­trisk leden­de og bane vej­en for elek­tro­mag­ne­tisk base­re­de tek­nik­ker som fx holo­gra­fisk pro­jek­tion på him­len.
Bemærk, at i for­bin­del­se med det føl­gen­de fæno­men, der kun­ne obser­ve­res i Norge og Sverige i slut­nin­gen af 2009, ser vi — trods den offi­ci­el­le for­kla­ring om et løbsk rus­sisk mis­sil — at det per­fekt spiral­for­me­de fæno­men åben­bart har for­bin­del­se via en lysen­de keg­le til et udgangs­punkt på jor­den eller på et skib — måske en pro­jektor.

Vi ken­der alle­re­de tal­lø­se eksemp­ler fra Inter­net­tet på, at god­tro­en­de men­ne­sker mener at have set far­tø­jer fra et hem­me­ligt rum­pro­gram eller fra civi­li­sa­tio­ner, der hører hjem­me et andet sted i sol­sy­ste­met eller galak­sen eller uni­ver­set. Hvor­dan for­kla­rer man ellers, at dis­se far­tø­jer kan stå stil­le i luf­ten uden en lyd, ændre kurs i umu­li­ge vink­ler og for­svin­de som blev der sluk­ket på en kon­takt (?)
Det er ikke sær­lig van­ske­ligt at bil­de den tro­skyl­di­ge men­ne­ske­hed ind, at den obser­ve­rer et ene­stå­en­de fæno­men, hvis man råder over et fejl­frit holo­gra­fisk system, der kan pro­ji­ce­re bil­le­der op på atmos­fæ­ren, så de lig­ner noget fra den vir­ke­li­ge fore­stil­lings­ver­den. Se blot hvad den­ne spiral udlø­ste af fol­ke­ligt postyr og skri­ve­ri­er i pres­sen. Den lat­ter­li­ge indrøm­mel­se, som rus­ser­ne skul­le have givet med for­kla­rin­gen om et løbsk mis­sil, kom for sent, var stra­te­gisk usand­syn­lig og pas­se­de rig­tig dår­ligt med det obser­ve­re­de fæno­men.
Ryg­ter! vil vide, at syste­met fx kun­ne bru­ges til at afvæb­ne det civi­le USA, hvor bor­ger­ne har en grund­lovsik­ret ret til at eje og bære et per­son­ligt sky­de­vå­ben til selv­for­svar. 
(Det­te til de kri­mi­nel­le magt­ha­ve­res sto­re for­try­del­se; den­ne ret er inde­holdt i Second Amend­ment. First Amend­ment sik­rer ret­ten til at ytre sig frit, en ret­tig­hed, der også er under angreb. USA’s psy­ko­pa­ti­ske rege­ring sys­ler kon­stant med at afvæb­ne og for­stum­me ame­ri­ka­ner­ne, som det er lyk­ke­des at afvæb­ne og for­stum­me euro­pæ­er­ne. Hvor ofte skæn­ker du den­ne afvæb­ning en tan­ke?)
Frem­gangs­må­den kun­ne være, at man skab­te ind­tryk­ket af, at en frem­med civi­li­sa­tion fra dag til dag hav­de inva­de­ret luftrum­met over USA. Det kun­ne gøres ved at pro­ji­ce­re gigan­ti­ske rum­ski­be op på him­len over hove­d­et på pani­ske jord­bo­e­re, som vi husker fra fil­men Inde­pen­den­ce Day (fra 1996).
Mens stem­nin­gen af dom­me­dag piskes op af medi­er­ne, og de ube­sva­re­de spørgs­mål bli­ver mere og mere påtræn­gen­de, for­hol­der rege­rin­gen sig en tid hen­hol­den­de og giver ind­tryk af, at et eller andet fore­går i bag­grun­den.
Der­næst træ­der præ­si­den­ten (kon­stant kon­trol­le­ret af psy­ko­pa­ter­ne) frem på natio­nalt TV og for­kla­rer, at rege­rin­gen er ble­vet kon­tak­tet af tals­mænd fra en høje­re­stå­en­de civi­li­sa­tion fra et andet sted i uni­ver­set. Den­ne civi­li­sa­tion har i nogen tid obser­ve­ret Jor­den og men­ne­ske­ne og bekla­ger den udbred­te ten­dens til vold (man næv­ner selv­føl­ge­lig ikke de rege­rings­skab­te kri­ge). De frem­me­de ser imid­ler­tid også man­ge posi­ti­ve resul­ta­ter på Jor­den og vil ger­ne besø­ge os ansigt til ansigt for at udveks­le tek­no­lo­gi­er, kul­tur og resul­ta­ter.
Ene­ste betin­gel­se er, at samt­li­ge pri­va­te­je­de våben afle­ve­res, da de frem­me­de vil føle sig utryg­ge ved at fær­des blandt bevæb­ne­de jord­bo­e­re. Efter­kom­mes det­te ikke umid­del­bart, vil ind­dra­gel­sen af pri­va­te våben ske med magt, idet der vil bli­ve erklæ­ret und­ta­gel­ses­til­stand, og Homeland Securi­ty agter ikke at udfor­dre de besø­gen­des tål­mo­dig­hed.
I sam­me ånde­d­rag ophæ­ves Second Amend­ment, der straks fjer­nes fra Grund­loven.
Selv om for­bry­der­ne ved, at man­ge med omtan­ke og per­son­lig døm­me­kraft vil vide, at der er tale om fal­ske bil­le­der, at rege­rin­gen er ved at kup­pe en grund­lovs­æn­dring igen­nem ved hjælp af en slet skjult trus­sel fra en “frem­med over­magt”, vil hoved­par­ten af befolk­nin­gen føl­ge trop som for­vir­re­de lem­m­in­ger.
De men­ne­sker der aldrig tæn­ker en ene­ste poli­tisk tan­ke, som kun er opta­get af det næste liga­op­gør i fod­bold eller isho­ck­ey, er i for­vej­en så hjer­ne­va­ske­de og vil være så dybt foru­ro­li­ge­de, at de ikke vil tøve et sekund med at efter­kom­me rege­rin­gens opfor­dring, hvis det kan red­de deres fal­ske til­væ­rel­se i bekvem­me­lig­hed. På top­pen af det hele kan vi, der adva­rer om svind­ler­ne, risi­ke­re at bli­ve lyn­chet som ele­men­ter, der kan kom­pro­mit­te­re sam­fun­dets sik­ker­hed. En sådan opfat­tel­se vil behæn­digt bli­ve plan­tet og gødet via jøder­nes medi­er.
Lad os min­de om, hvad George Bush, juni­or, med idi­o­tens påta­ge­de dom­me­dags­mi­ne prok­la­me­re­de lige efter angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter:
“… Lad os aldrig tole­re­re uhyr­li­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er i for­hold til angre­be­ne den 11. sep­tem­ber; ond­s­in­de­de løg­ne, der for­sø­ger at flyt­te ter­r­o­ri­ster­nes skyld væk fra de skyl­di­ge.” (Fjol­set vil­le natur­lig­vis have os til at tro, at en mand i en hule i Afg­ha­ni­stan var i stand til at for­be­re­de og gen­nem­fø­re den­ne ter­ror på Man­hat­tan i USA efter først at have udma­nøv­re­ret det ame­ri­kan­ske vars­lings­sy­stem og for­svar på Øst­ky­sten.)
I dag ved vi, at boy-Bush var en af ter­r­o­ri­ster­ne selv, at Mos­sad og CIA som red­ska­ber for hhv. Israel og den psy­ko­pa­ti­ske ledel­se i USA myr­de­de 3000 sage­s­lø­se ame­ri­ka­ne­re med det ene for­mål at kun­ne ind­le­de den ende­lø­se og kon­stant våben­kræ­ven­de “kri­gen mod isla­misk ter­ror”. Det blev sam­ti­dig start­skud­det til et eks­pan­de­ren­de Israel, der har besat den ene suveræ­ne stat i Mellem­østen efter den anden — med hjælp fra andre sinds­li­den­de i USA’s “rege­ring” og væb­ne­de styr­ker. Siden 9/11 er fle­re og fle­re begyndt at for­stå, hvor­dan bl.a. Bush-fami­li­en og dens for­bin­del­ser arbej­der og bru­ger medi­er­ne som et våben mod befolk­nin­gen.

D.

Jor­den som pla­net har fun­ge­ret med det nuvæ­ren­de glo­ba­le kli­ma­sy­stem i århund­re­der. Da Søren Kier­ke­gaard og H.C. Ander­sen leve­de i Danmark mel­lem 1805 og 1875, var der bety­de­li­ge kul­de­pe­ri­o­der, og de blev natur­lig­vis alle afløst af var­me­re peri­o­der. Hvis dis­se efter­føl­gen­de var­me­pe­ri­o­der var ble­vet udråbt til “glo­bal opvarm­ning” på grund af fx “indu­stri­a­li­se­rin­gen”, kun­ne den nuvæ­ren­de CO2-busi­ness have spun­det guld på folks uvi­den­hed alle­re­de fra det føl­gen­de århund­re­de­skif­te. Men jøder­ne råde­de end­nu ikke over de nød­ven­di­ge mas­se­me­di­er, og folk var gene­relt ikke så effek­tivt hjer­ne­va­ske­de, som de er i dag. Kli­ma­sy­ste­met fort­sat­te uan­fæg­tet den natur­li­ge og ufar­li­ge veks­len mel­lem kul­de, var­me og kul­de, som vi har sik­re data for fra Mid­delal­de­ren til i dag. Kli­ma­sy­ste­mets enkel­te vari­ab­le [sol­strå­ling, albedo (for­hol­det mel­lem mod­ta­get og til­ba­ge­ka­stet lys), atmos­fæ­rens sam­men­sæt­ning, luft­strøm­me og hav­strøm­me] påvir­ker gen­si­digt hin­an­den i for­skel­li­ge inter­a­ge­ren­de meka­nis­mer, hvis kon­se­kven­ser ingen com­pu­ter­si­mu­le­ring kan for­ud­si­ge, og der­for kal­des kli­ma­sy­ste­met i mate­ma­tisk for­stand “et kao­tisk system”.
Hvis man bil­led­ligt fore­stil­ler sig, at det natur­ligt flek­sib­le glo­ba­le kli­ma­sy­stem ifø­res en spæn­de­trø­je, ved at gal­nin­ge for­sø­ger at gri­be ind i det­te kaos­sy­stem med loka­le kata­ly­sa­to­rer eller bar­ri­e­rer og for­sø­ger at mani­p­u­le­re den natur­li­ge pro­ces, er det ikke van­ske­ligt at for­stå, at flek­si­bi­li­te­ten — dvs. pla­ne­tens egen evne til at brin­ge uds­ving i ro og genop­ret­te lige­væg­ten — for­hin­dres, eller kan for­styr­res i kata­stro­falt omfang.
Det er ver­dens leden­de psy­ko­pa­ter natur­lig­vis udmær­ket klar over, og der­for er for­tæl­lin­ger­ne om geo-engi­ne­e­ring og kli­ma­ma­ni­pu­la­tion kun spil for gal­le­ri­et.
Når rege­rin­ger­ne alli­ge­vel drys­ser mil­li­ar­der af tons gif­tigt pul­ver ud over jor­den og men­ne­ske­ne kan det kun skyl­des vilj­en til at ska­de, et for­sæt til at ska­be kata­stro­fa­le ændrin­ger i kli­ma­et og for­hin­dre andre men­ne­skers over­le­vel­ses­mu­lig­he­der.
Og der­med har vi lagt op til det fore­lø­bigt sid­ste “hvor­for” — nem­lig pla­nen om en glo­bal reduk­tion af men­ne­ske­he­den, fjer­nel­sen af over­flø­di­ge “spi­se­re”, der af den ene eller anden grund er upro­duk­ti­ve og ikke bidra­ger til beri­gel­sen af stjer­nep­sy­ko­pa­ter­ne på “Olym­pen”. 
Ryg­ter! vil vide, og de er i sagens natur van­ske­ligt veri­fi­cer­ba­re, at der i USA dybt under jor­den i selv­for­sy­nen­de byer, en slags Noa­hs arker, fin­des over­le­vel­ses­mu­lig­he­der for et antal 100.000 eller mil­li­o­ner? udvalg­te, der vil kun­ne over­le­ve føl­ger­ne af en atom­krig eller en glo­bal natur­ka­ta­stro­fe 100 år ud i frem­ti­den. Dan­ske jøder uden poli­tisk betyd­ning kan tæn­ke over, om de er omfat­tet af den­ne udvæl­gel­se også, eller om det var på tide at tage kol­lek­tiv afstand fra gal­ska­ben.
Inden et sådant rag­na­rok bry­der løs i fuld ska­la, vil der i over­gangs­fa­sen bli­ve erklæ­ret und­ta­gel­ses­til­stand, så en del af den våben­fø­re men­ne­ske­hed ikke når at for­styr­re den over­ord­ne­de plan gen­nem oprør og væb­ne­de aktio­ner. Kil­der hæv­der at vide, at Homeland Securi­ty, som er det rege­ren­de net­værks beskyt­tel­ses­styr­ke over for befolk­nin­gen i USA, fore­tog i 2013 et ind­køb af ammu­ni­tion i en stør­rel­ses­or­den, som for­ven­te­de man en natio­nal opstand.

The Den­ver post skrev den 15. febru­ar 2013 en arti­kel med tit­len “Homeland Securi­ty plan­læg­ger at købe 1,6 mil­li­ard enhe­der af ammu­ni­tion, ind­til vide­re med rin­ge offent­lig opmærk­som­hed.” Bla­det bekræf­ter, at depar­te­men­tet for Homeland Securi­ty har sat en ordre på 1,6 mil­li­ar­der enhe­der af ammu­ni­tion i åbent udbud. Som det er rap­por­te­ret af andre udgør hul­næ­se­de patro­ner (dum-dum), der er for­budt i krig ved inter­na­tio­nal lov, en del af ordren sam­men med en skræm­men­de mæng­de ammu­ni­tion spe­ci­elt til snig­skyt­ter. Som det også er rap­por­te­ret fra anden side, brug­tes der på høj­den af kri­gen i Irak min­dre end 6 mil­li­o­ner enhe­der pr. måned. Der­for er 1,6 mil­li­ard enhe­der nok til at ved­li­ge­hol­de en intens krig i mere end 20 år. I Ame­ri­ka.

Efter den offent­li­ge opmærk­som­hed omkring dum-dum-kug­ler­ne efter­s­purg­te Homeland Securi­ty i 2015 “min­dre død­brin­gen­de våben” … til brug mod fol­ke­mæng­der.

Det hæv­des også, at der for­skel­li­ge ste­der i USA alle­re­de fin­des områ­der, der er for­be­redt til inter­ne­ring og bort­skaf­fel­se af mod­stan­de­re. Mulig­vis vil psy­ko­pa­ter­ne over­vå­ge de hyste­ri­ske mas­ser på sam­me måde, som når Dr. Fran­kenste­in beta­ges af sine eks­pe­ri­men­ter på liv og død med men­ne­ske­ligt mate­ri­a­le.

For de sinds­sy­ge jøder er den­ne løs­ning ikke på nogen måde umoralsk eller utæn­ke­lig. De gud­dom­me­ligt udvalg­te har erkendt, at de aldrig vil kun­ne gen­nem­fø­re et egent­lig ver­dens­dik­ta­tur med den­ne udga­ve af Jor­den, så hvor­for ikke bare hæv­ne sig ved at uds­let­te den øvri­ge men­ne­ske­hed gen­nem et Arma­ged­don-lig­nen­de glo­balt mas­se­mord.
Der er jo prak­sis for, at jøder hjæl­per lidt til med de bibel­ske pro­fe­ti­er, når den for­ven­te­de opfyl­del­se ude­bli­ver. Hund­re­de år sene­re kan de tage ele­va­to­ren op til over­fla­den og rege­re ene­rå­den­de på Jor­den, ind­sæt­te deres egen Mes­si­as og til­jub­le den fagre ny ver­den­sor­den. Den sid­ste rest af den oprin­de­li­ge men­ne­ske­hed vil være uddød på grund af strå­ling, dræ­ben­de kli­maæn­drin­ger eller for­gift­ning. De udvalg­te vil ende­lig være de ene­ste her­ske­re på Jor­den, en lil­le men­talt for­styr­ret stam­me på en uddø­en­de pla­net.
Luci­fer vil brø­le af begej­string.

E.

Ende­lig gøres det gæl­den­de, at det er karak­te­ri­stisk for abso­lut­te psy­ko­pa­ter, at de i deres besæt­tel­se af at vil­le ska­de andre ikke ænser, at de sam­ti­dig ska­der sig selv.

Hvis du læste med så langt, vil du måske fin­de anled­ning til at anbe­fa­le den­ne arti­kel til men­ne­sker, du hol­der af.