Vimeo lige så jøderamt som YouTube

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, 10. august 2018. Opdateret 25. August 2018.

 

Vi bekla­ger, at en stor del af vores video­er plud­se­lig for­svandt. Det er der rådet bod på igen pr. 25. august 2018. Det var en stør­re opga­ve at ree­tab­le­re dem (selv om der altid fin­des back­up). Vi har mind­sket risi­ko­en ved at dele video­er­ne på to nye udby­de­re. Den ene Real​.Video (søg med o​-​d​-​i​-​n​.org) præ­sen­te­rer sig som ste­det, hvor ytrings­frit­he­den sæt­tes i høj­sæ­det. Vi får se; den afgø­ren­de test ind­fin­der sig, når eje­ren af Real​.Video, Mike Adams, kon­tak­tes af Goog­le, der giver ham det til­bud, som ingen kan sige nej til, blot han lige fjer­ner bestem­te “anti-semi­ti­ske” ytrin­ger fra sitet.

Vimeo​.com, som i lang tid har huset vores video­er, afslø­re­de den 6. august 2018 at være lige så jøde­kon­trol­le­ret som YouTu­be. Beg­ge udby­de­re er sand­syn­lig­vis ejet af Goog­le, en virk­som­hed, der er ved at udvik­le sig til en pest af kon­trol overalt.
De fle­ste med en poli­tisk hold­ning, som har for­søgt at udtryk­ke den i video­er dis­se ste­der — eller i tek­ster på Face­book (også ejet af Goog­le) har mær­ket, hvad det vil sige, at Jøden efter­hån­den ejer alle soci­a­le medi­er: Rig­tigt!
Ytrings­fri­he­den under­tryk­kes i brutalt omfang, så snart ét eller andet poli­tisk udsagn lug­ter af “anti­se­mi­tis­me” eller “racis­me” eller “opfor­dring til had” eller “benæg­tel­se af Holo­caust” eller “dis­respekt for de døde” eller hvad fan­den dis­se tra­di­tio­nel­le fjen­der af sand­he­den kan fin­de på af syge und­skyld­nin­ger for at hol­de vores histo­rie og sand­he­den skjult for os.

Vores kon­to på Vimeo blev som hel­hed slet­tet uden var­sel. Da kun en brøk­del af video­er­ne var kri­ti­ske over for den her­sken­de eli­te af psy­ko­pa­ter omkring os, blev også alle de upo­li­ti­ske udga­ver, som vi var let­sin­di­ge nok til at anbring på Vimeo, usyn­li­ge.

Vores bud­skab er vig­tigt. Efter­hån­den så vig­tigt og så gene­ren­de, at Jøden nu er nødt til at udfol­de sig, som han gjor­de i Sov­je­tu­ni­o­nen for at kun­ne under­tryk­ke befolk­nin­ger­ne i Vesten. Vi ser frem til, at den­ne para­sit for­dri­ves fra vores lan­de for bestan­dig, inden kry­be­ne får abso­lut magt som i USSR og begyn­der at myr­de ame­ri­ka­ne­re og euro­pæ­e­re som under­hold­ning.
Ingen ved det, og ingen tror rig­tigt på det, men det er en histo­risk kends­ger­ning, der aldrig for­tæl­les i jøder­nes medi­er — at det bol­sje­viki­ske sty­re i USSR (alt over­ve­jen­de jøder, 80 pro­cent!) myr­de­de 40–60 mil­li­o­ner hvi­de Euro­pæ­e­re i tids­rum­met fra 1917 til 1950. Det var ude­luk­ken­de for at fjer­ne den euro­pæ­i­ske eli­te og den mod­stand, den vil­le repræ­sen­te­re. Opfyl­del­sen af en tal­mu­disk for­skrift til at dræ­be de bed­ste ikke-jøder. Jo før du lærer, at Jøden nærer et ned­ar­vet og for os ube­gri­be­ligt had til alle ikke-jøder, især hvi­de euro­pæ­e­re, og udle­ver det­te had ved på for­skel­lig måde at myr­de dig og dine børn — og han er i gang i det­te øje­blik, mens du læser det­te — jo før ind­ser du, at det er nød­ven­digt at du sam­men med os tager kam­pen op mod den­ne kræfts­vulst på men­ne­ske­he­den.

Hugo Ravn