Vikingeborgen som logo

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, 27. juni 2015.

 

For os i O-D-I-N er vikin­ge­bor­gen det rig­ti­ge sym­bol for et selv­stæn­digt Danmark, det natur­li­ge hjem­sted for suveræ­ne og uaf­hæn­gi­ge dan­ske­re. Vikin­ge­bor­ge­ne blev byg­get under Harald Blå­tand omkring 900 e.Kr. Grund­pla­nen for Aggers­borg, som vi har valgt at sti­li­se­re i et logo, sig­na­le­rer styr­ke og orga­ni­sa­tion.

Aggers­borg lig­ger på nord­ky­sten af Lim­fjor­den med lige langt til Kat­te­gat og Vester­ha­vet. Som kon­trol­post og tra­fik­knu­de­punkt lå bor­gen på sin tid midt i Danmark-Norge, der var ét rige. Anlæg­get fun­ge­re­de mili­tært som støt­te­punkt mod frem­me­de hære. Det civi­le for­mål var ind­dri­vel­se af afgif­ter, frem­stil­ling af spe­ci­el­le varer og som møde­sted for kon­gen og befolk­nin­gen, her­un­der sted­li­ge embeds- og stormænd. Der var såle­des både en offen­siv og en defen­siv stra­te­gi for opfø­rel­sen af bor­gen. Den aktu­el­le trus­sel ude­fra – otto­ner­ne i Tyskland – og kon­gens offen­si­ve poli­tik mulig­gjor­de byg­ge­ri­et. Harald Blå­tands beher­skel­se af Lim­fjor­den og Norge var sym­bol på en eks­pan­de­ren­de kon­ge­magt og en kul­tu­rel selv­be­vidst­hed. Det var en innova­tiv tid i kon­takt med euro­pæ­i­ske strøm­nin­ger. Bor­gens kor­te leve­tid skyld­tes for­ment­lig ændre­de poli­ti­ske og mili­tæ­re for­hold. Trel­le­bor­ge­ne var høj­de­punk­ter i nor­disk vikin­ge­tids­kul­tur, som ikke var en inte­gre­ret del af Nor­d­eu­ro­pas histo­rie.

Histo​rie​-onli​ne​.dk