Video: They Live 1988 Movie — John Carpenter

Videoer

Sour­ce: The Inter­net

(Desvær­re bli­ver fil­men fjer­net fra diver­se video-hosts, så vi er p.t. hen­vist til den­ne udga­ve med græ­ske under­tek­ster. Lad dig ikke distra­he­re, ind­hol­det er inter­es­sant.)

Den­ne film blev lavet alle­re­de i 1988 på et lil­le bud­get og må und­skyl­des for at mang­le de effek­ter, vi ken­der fra moder­ne film. Et styk­ke inde i fil­men udspil­les et slags­mål mel­lem to af hoved­per­so­ner­ne, og opgø­ret er påfal­den­de langstrakt — ind­til man ind­ser, at det lang­va­ri­ge for­løb ansku­e­lig­gør besvær­lig­he­den med at få vide­re­bragt et vig­tigt men upo­pu­lært bud­skab om, at vores ver­den ikke er, som den ser ud til at være, at vi er nødt til at våg­ne af dva­le­til­stan­den, afslut­te den beha­ge­li­ge til­væ­rel­se som TV-zom­bies og begyn­de at beskæf­ti­ge os med poli­ti­ske spørgs­mål. Ellers gør jøder­ne det for os.
Fil­men er ved at bli­ve fjer­net fra Inter­net­tet af sam­me grund som bogen “1984” af George Orwell blev for­budt i Sov­je­tu­ni­o­nen. Jøder­ne ejer Goog­le og de soci­a­le medi­er NewTu­be, Face­book, Twit­ter m.fl., hvor de i øje­blik­ket i des­pe­rat omfang for­sø­ger at for­hin­dre kend­ska­bet til jøder­nes ver­den­s­oms­pæn­den­de krav om at kon­trol­le­re alt.