Video: The Horrific Third World Invasion Of Europe Continues

Videoer

Sour­ce: Ren­se Radio

Den ræd­selsvæk­ken­de inva­sion af Euro­pa fort­sæt­ter” — mens vi lydigt er opta­get af fod­bold fra jøder­nes medi­er.

Desvær­re sen­des dis­se rea­li­te­ter ikke i jøder­nes TVTV2 og DR. Vi er nødt til at lære om dem fra alter­na­ti­ve medi­er på Inter­net­tet. Der­for er de fle­ste vær­di­ful­de infor­ma­tio­ner desvær­re kun på engelsk. For­hå­bent­lig kan den tæn­ken­de del af dan­sker­ne for­stå ind­hol­det og fin­de ud af, at vi bli­ver lul­let i søvn i TV-stu­en, mens der i den vir­ke­li­ge ver­den uden­for ven­des op og ned på vores euro­pæ­i­ske kul­tur og ret­ten til at være hvid oprin­de­lig euro­pæ­er i Euro­pa og hvid oprin­de­lig dan­sker i Danmark.

Hvis du vil lære at skel­ne mel­lem de para­si­ti­ske jøder, der har desig­net Euro­pas under­gang, og san­de hvi­de Euro­pæ­e­re, kan du uddan­ne dig selv med artik­len Sådan iden­ti­fi­ce­rer du en jøde.

Vi har tid­li­ge­re bragt Inva­sio­nen af Euro­pa (med en del dan­ske tek­ster) om sam­me emne, og vi kan ulyk­ke­lig­vis men ikke uven­tet kon­sta­te­re, at pro­ble­met i mel­lem­ti­den er ble­vet eks­po­nen­ti­elt vær­re, uden at ska­be vold­som­me døn­nin­ger i adfæ­ren hos den dan­ske kon­for­me, dvs. “velaf­ret­te­de”, befolk­ning af TV-zom­bi­er, der dag­ligt indok­tri­nes til at sym­pa­ti­se­re med den­ne “huma­ni­sti­ske” ope­ra­tion, der vil øde­læg­ge vores kul­tur og leve­vis inden for få årti­er.
Tid til at våg­ne op af døsen — Danmark!