Video: The Death of JFK Jnr in a Plane Crash

Videoer

Sour­ce: The Inter­net.

This is the public “air crash inve­sti­ga­tion” after the dis­ap­pea­ran­ce of JFK Jnr, his wife and her sister during a flight in 1999. The video is wide­ly sup­pres­sed on the Inter­net.

The first few seconds of the video are shaky. (De før­ste få sekun­der af video­en er ryste­de.)

(Video­en er en del af artik­len Ken­ne­dy-kla­nens for­ban­del­se.

J. F. Ken­ne­dy, Jr. udstil­les i den­ne ten­den­tiø­se og insi­nu­e­ren­de Hol­lywood-udga­ve af en under­sø­gel­se, der giver sig ud for at efter­for­ske nedstyrt­nin­gen grun­digt, som en uover­lagt per­son uden til­stræk­ke­lig fly­ve­ru­ti­ne. Alle muli­ge tek­ni­ske årsa­ger, der kun­ne inde­hol­de spor efter mani­pu­la­tion af navi­ga­tions­sy­ste­met, fri­ken­des på en måde, så alle må kom­me i tvivl. På den måde er det let­te­re at til­slø­re atten­ta­tet som “pilot­fejl”. 
Pas­sa­ge­rer i fly­et var Ken­ne­dys hustru, Caro­lyn Besset­te-Ken­ne­dy, og hans svi­ge­r­in­de, Lau­ren Besset­te. Ingen af de tre over­le­ve­de nedstyrt­nin­gen. Det er påfal­den­de, at der sav­nes en fly­ve­plan for den­ne flyv­ning.)