Video: MONSANTO’s Seeds of Death

Videoer

Sour­ce: A Gary Null Pro­duction, 2012.

Vi har spurgt for­skel­li­ge super­mar­kedskæ­der i Danmark, om de sæl­ger gen­mo­di­fi­ce­re­de varer. De sva­rer med én mund, at det gør de ikke, men hvis de gjor­de, hav­de de pligt til at mær­ke varer­ne. MEN, sam­ti­dig oply­ser de, at der ikke er krav om at mær­ke kød fra dyr, der er ble­vet fodret med gen­mo­di­fi­ce­ret foder. Så det er op til dig selv at spør­ge i for­ret­nin­gen.

Bru­ce Lip­ton, Phd:
Hvem ønsker at spi­se gen­mo­di­fi­ce­re­de pro­duk­ter, som træn­ger ind i vores orga­nis­mer, repro­gram­me­rer vores micro-RNA og der­med ændrer vores gener? 

Ændrin­ger­ne i vores arve­e­gen­ska­ber er uop­ret­te­li­ge og vil bli­ve ned­ar­vet gen­nem alle kom­men­de gene­ra­tio­ner.