Video: Monika Schaefer fængslet i Holocaust Land

Videoer

Kil­de til den oprin­de­li­ge tekst: Alfred Scha­e­fer.
Pro­du­ce­ret til dan­sker­ne af O-D-I-N.

Baggrund

Moni­ka Scha­e­fer og Alfred Scha­e­fer er søsken­de og 2. gene­ra­tions tyske­re i Cana­da.
De er beg­ge opvok­set i Cana­da, men har beva­ret til­knyt­nin­gen til deres Euro­pæ­i­ske kul­tur, spe­ci­elt efter at have erkendt, at ytrings­fri­he­den i Cana­da i vid udstræk­ning er begræn­set af jødi­ske orga­ni­sa­tio­ner som B’nai B’rith (Wikipe­dia næv­ner også en loge i Køben­havn). B’nai B’rith med Anti-Defa­ma­tion League er den poli­ti­ske arm af Mos­sad.
Moni­ka og Alfred Scha­e­fer er beg­ge midal­dren­de i dag, og deres tyske for­æl­dre for længst døde.

Da de vok­se­de op som børn i Cana­da blev de udsat for den sam­me hjer­ne­vask om Holo­caust som alle andre børn i det meste af ver­den — “6 mio. gas­se­de jøder”, osv. — og Moni­ka huske­de, at hun bebrej­de­de sin mor og ankla­ge­de hen­de for pas­si­vi­tet, når hun måt­te have været viden­de om den­ne “uds­let­tel­se af jøder­ne” i Euro­pa. Mode­ren sva­re­de altid stil­fær­digt, at hun ikke hav­de kend­skab til, at noget sådant var sket. 

Da for­æl­dre­ne var døde, og Moni­ka Scha­e­fer ble­vet ældre og efter­hån­den lær­te sand­he­den om jøder­nes Holo­caust, nem­lig at den er en ond og ved­hol­den­de løgn med umå­de­li­ge nega­ti­ve kon­se­kven­ser for Tyskland og Euro­pa, blev hun både vred og ked af det. Ked af det, for­di hun var gået i ret­te med sin mor på et falsk grund­lag. Mode­ren hav­de af gode grun­de ikke haft kend­skab til jøder­nes Holo­caust, for det hav­de aldrig fun­det sted.

Der­for lave­de Moni­ka den kor­te video: “Sor­ry Mom, I was wrong about the Holo­caust” (Und­skyld Mor, jeg tog fejl af Holo­caust). Hun pro­du­ce­re­de den sam­men med sin bror Alfred Scha­e­fer, mens de opholdt sig i Tyskland i 2016. Og det er den omstæn­dig­hed, at video­en er lavet i “Holo­caust Land”, der får de der­væ­ren­de jødi­ske des­po­ter til at fri­heds­be­rø­ve hen­de, fore­lø­big på ube­stemt tid.

Moni­ka Scha­e­fer og Alfred Scha­e­fer er blandt man­ge andre vore dages fri­heds­kæm­pe­re i Euro­pa, og det er dis­se men­ne­skers fortje­ne­ste, at vi i en ikke fjern frem­tid kan gøre op med jøde­væl­det i de euro­pæ­i­ske lan­de og vise jøder­ne og deres hjæl­pe­re til­ba­ge til det sted, de kom fra, nem­lig det asi­a­ti­ske områ­de mel­lem Sor­te­ha­vet og Det Kaspi­ske Hav.