Video: Is fish healthy?

Videoer

(Dan­ske under­tek­ster.)

The Jewish Mini­ster of Fis­he­ri­es and Costal Affairs in Norway from 2009, Lis­beth Berg-Han­sen, pro­du­ces and pro­mo­tes sal­mons that are let­hal to eat for human beings.
Moral: Stay away from Norwe­gi­an sal­mon AND fish from the East!
Sour­ce: DR Doku­men­tar


The sal­mon to the right is what you have to look for — otherwi­se you and your chil­dren will get poi­so­ned! Ill.: The Inter­net

 

VERDENS GIFTIGSTE MAD

Ind­læg­get er skre­vet på grund­lag af den fran­ske doku­men­tar­film fra Norge, men HUSK at alle opdræt­te­de laks er gif­ti­ge, og det gæl­der også lak­se­ne fra Bak­kaf­rost på Færø­er­ne, selv om færin­ger­ne får noget andet at vide.

Fra de norske laksefarme

Under fiske­far­me­ne lig­ger der 15 meter høje bjer­ge af affald — en blan­ding af madre­ster, lak­se­gød­ning og far­li­ge kemi­ka­li­er. Dis­se laks udvik­ler muta­tio­ner og syg­dom­me.
Kødet inde­hol­der blandt andet:
PCB,
DIOXIN,
ALDRIN,
DIELDRIN,
TOXAFEN,
GLYPHOSAT,
ETHOXYQUIN og
CANTHAXANTHIN.
Cant­haxant­hin til­sæt­tes fode­ret for at gøre lak­se­kø­det mere rødt!
EU-kom­mis­sio­nen fast­slår, at stof­fet, cant­haxant­hin, der til­sæt­tes foder til opdræt­te­de fisk, kan ska­de synet på men­ne­sker.
Laks eller ørre­der, der er opdræt­tet i fan­gen­skab, æder hver­ken rejer eller andet af det natur­li­ge foder, som fiske­ne i det fri lever af, og der­for vil­le deres kød uden far­ve­stof­fet bli­ve blegt og kede­ligt at se på.
Dis­se opdræt­te­de laks inde­hol­der meget mere fedt (se de hvi­de stri­ber) end vil­de laks, og som vi ved, opho­ber gift­stof­fer sig i fedt, og gift­stof­fer er der mas­ser af i dis­se fisk — Fak­tisk så meget gift, at du ALDRIG mere bør tage en ene­ste bid.
En vild laks inde­hol­der 5–7% fedt. En opdræt­tet laks inde­hol­der 14,5–34% fedt.

Hvor bliver miljøministrene af?

Den nor­ske fiske­ri­mi­ni­ster Lis­beth Berg-Han­sen er med­skyl­dig i, at vig­ti­ge oplys­nin­ger ikke kom­mer ud til befolk­nin­gen, og der­med med­skyl­dig i for­gift­ning af men­ne­sker, dyr og natur — der­med også indi­rek­te skyld i død og øde­læg­gel­se — sam­men med alle de øvri­ge med­vir­ken­de. Ikke så under­ligt, da hen­des fami­lie ejer over 10% af lak­se­far­me­ne i Norge. Hvor­for er hun mon ble­vet fiske­ri­mi­ni­ster?
Der er også kemi­ka­li­er i lak­sen som gør for­bru­ge­ren fed.
Læg mær­ke til, at når jour­na­li­sten spør­ger den fran­ske for­sker i Norge om, hvor­for tør­fo­de­ret er så gif­tigt, så ved han det ikke. Fiske­tør­fo­de­ret kom­mer fra Danmark og er frem­stil­let af fisk fra Øster­sø­en — ver­dens mest foru­re­ne­de hav.
Inde på den dan­ske fabrik står en stor tank med antioxi­dan­ten og pesti­ci­det ETHOXYQUIN — og hvor mon det kom­mer fra? Sva­ret er: fra MONSANTO, et sandt Fran­kenste­in-fir­ma — en af ver­dens mest hen­syns­lø­se pro­du­cen­ter, som gen­mo­di­fi­ce­rer og for­gif­ter vores føde­va­rer med bl.a. pesti­ci­der. Finn Niel­sen i Thy­bor­øn hæl­der ETHOXYQUIN i fiske­fo­de­ret uden at ane, hvad fan­den det egent­lig er, han fore­ta­ger sig.

Men HVORFOR bli­ver tør­fo­de­ret til­sat ETHOXYQUIN? Hvem er det, der ger­ne vil os til livs? Jeg ved det godt, men gør du? Monsan­to har ikke fri­gi­vet spe­ci­fik­ke oplys­nin­ger om ETHOXYQUIN, selv om de har kon­stru­e­ret stof­fet og pro­du­ce­rer det. Det er selv­føl­ge­lig for­di de ønsker at beva­re oplys­nin­ger­ne som “for­ret­nings­hem­me­lig­hed” (et argu­ment, der desvær­re til­la­der alt for man­ge ukend­te til­sæt­nings­stof­fer at pas­se­re under EU-rada­ren). Monsan­to for­gif­ter men­ne­ske­he­den og ved det, og har intet imod det. Ja, du læste rig­tigt. Du lever desvær­re i en ver­den med et vel­or­ga­ni­se­ret net­værk af koo­pe­ra­tio­ner, hvoraf meget få (om nogen over­ho­ve­det) af dis­se føde­va­re­pro­du­cen­ter sæt­ter for­bru­ge­rens hel­bred højest.

Der fin­des den­ne modi­ge kvin­de i Norge, Victo­ria Boh­ne, ansat som for­sker, der har tur­det under­sø­ge stof­fet pri­vat, og det resul­te­re­de i, at hun blev fyret, som hun for­kla­rer i video­en. Hun fandt frem til at stof­fet er ekstremt far­ligt. Det kan træn­ge igen­nem hjer­ne­bar­ri­e­ren i mod­sæt­ning til de fle­ste andre stof­fer. Stof­fet er yder­me­re kræft­frem­kal­den­de.

Nu har jeg jo skre­vet om psy­ko­far­ma­ka i fle­re år, og jeg kan for­tæl­le det­te: Det som ikke bli­ver opta­get i orga­nis­men, bli­ver udskilt i sved, spyt og urin. Uri­nen løber ud i klo­ak­ken og vide­re til rens­nings­an­læg­get, men rens­nings­an­læg­get kan ikke skil­le alle stof­fer fra, og der­med skyl­les de vide­re ud i vores far­van­de, fjor­de og søer. Her bli­ver stof­fer­ne igen opta­get i dyre­li­vet. Fx er der målt anti­de­pres­si­ver i fisk og skal­dyr pga. den­ne selv­for­stær­ken­de cir­ku­la­tion. Nog­le lan­de tager drik­ke­vand ind fra de van­d­om­rå­der, hvor de har udledt det (ren­se­de) spil­de­vand, og det bety­der, at stof­fer­ne retur­ne­rer via vand­ha­nen og ender i vores mad og drik­ke på ny. Vel­be­kom­me. For eksem­pel er der fra drik­ke­van­det i Lon­don taget målin­ger, der viste anti­de­pres­si­ver. Den til­sva­ren­de recir­ku­la­tion gæl­der sand­syn­lig­vis for man­ge andre stof­fer, her­un­der ethoxyquin.
Jovist er der også ome­ga­fedt­sy­rer i opdræt­te­de laks, men hvor­for ind­ta­ge ome­ga-3 sam­men med en ube­stem­me­lig mæng­de gift? Hør­frøo­lie, ham­pe­frøo­lie, tang, nød­der osv. inde­hol­der også ome­ga­fedt­sy­rer. En øko­lo­gisk land­kyl­ling inde­hol­der fx 10 gan­ge fle­re ome­ga­fedt­sy­rer end en burkyl­ling. Fisk inde­hol­der iøvrigt kun ome­ga­fedt­sy­rer, for­di de spi­ser tang, alger eller fisk, der har spist tang og alger.
Se også den­ne video om Monsan­to. Monsan­to er nav­net på virk­som­he­dens jødi­ske grund­læg­ger, en fami­lie der er kendt som tid­li­ge­re sla­ve­hand­le­re (for at det ikke skal være løgn). Grisk­hed hober sig op fra gene­ra­tion til gene­ra­tion, lige­som gift.