Video: Helmuth Nyborg om indvandringen

Videoer

Kil­de: YouTu­be 2017 og O-D-I-N

Giv dig selv tid til at lytte denne tale til ende.

Hel­muth Nyborg er tid­li­ge­re pro­fes­ser ved Århus Uni­ver­si­tet. Hans bety­den­de forsk­ning har altid været kon­tro­ver­si­el i for­hold til det etab­le­re­de par­nas i Danmark. Sand­he­den kan være ilde hørt, men den vil før eller siden kom­me for en dag, og i 2017 lyder den kla­re­re og mere påtræn­gen­de end nogen­sin­de. Det er på tide for os alle at tage kon­se­kven­sen, hvis vi vil over­le­ve som dan­ske­re i Danmark sam­men med vores fami­li­er. Det bety­der, at din akti­vis­me skal begyn­de nu!

Redaktionel kommentar

Umid­del­bart kun­ne det lyde mær­ke­ligt, når Hel­muth Nyborg sene­re på mødet hæv­der “aldrig at have været racist”, når ingen som han ærligt har påvist for­skel­le­ne mel­lem racer­nes intel­lek­tu­el­le for­må­en.

Men vi skal for­stå ham ret: For­skel­le­ne er et viden­ska­be­ligt fak­tum, men han ser ikke ned på andre racer eller indi­vi­du­el­le repræ­sen­tan­ter for dis­se racer, efter­som de er som de er. De kan være udmær­ke­de men­ne­sker hver for sig, og den hold­ning deler vi med ham. Men lad dem være udmær­ke­de men­ne­sker i deres egne lan­de, hvor de pas­sen­de bur­de bidra­ge til en høj­nel­se af den loka­le stan­dard i ste­det for at nas­se på de Euro­pæ­i­ske befolk­nin­ger. Det er en kends­ger­ning, at en sort afri­ka­ner i Euro­pa ikke vil­le over­le­ve, hvis han skul­le kla­re sig selv. Han over­le­ver kun i kraft af den euro­pæ­i­ske intel­li­gens og den med­før­te høj­nel­se af de gene­rel­le over­le­vel­ses­be­tin­gel­ser, her­un­der de soci­a­le syste­mer, som er udvik­let for euro­pæ­er­ne selv. Han vil der­for altid udgø­re en øko­no­misk byr­de og et evo­lu­tio­nært efter­slæb i vores euro­pæ­i­ske sam­fund. Des­u­den hæn­ger gen­nem­snit­lig lav IK bevi­se­ligt sam­men med en for­hold­vis stør­re for­plant­nings­ak­ti­vi­tet, der kun bebyr­der vores sam­fund yder­li­ge­re med upro­duk­ti­ve og ufor­li­ge­li­ge men­ne­sker på over­før­sels­ind­komst.

Imid­ler­tid har Hel­muth Nyborg også en anden grund til at erklæ­re sig for “ikke-raci­stisk”, efter­som han selv har en jødisk bag­grund et styk­ke til­ba­ge i histo­ri­en, da fami­li­en hed Salo­mon og Salo­mon­sen.
Det bety­der bl.a., at han und­går at iden­ti­fi­ce­re “de æng­ste­li­ge gam­le mænd” i vores rege­rin­ger som det de er: jøder, og han skel­ner hel­le­re mel­lem “nor­di­ske men­ne­sker”
(fra efter det 14. århund­re­de) ver­sus spe­ci­elt — “isla­mi­ske ind­van­dre­re”.
Der­med inklu­de­rer han bekvemt sig selv og andre patri­o­ti­ske dan­ske af jødisk her­komst som “nor­di­ske”, og det kan gå an i det omfang det­te seg­ment af tid­li­ge ind­van­dre­re i dag opfyl­der vores defi­ni­tion for at være dan­ske­re.

Ved at frem­hæ­ve men­ne­sker, der kom til Danmark efter det 14. århund­re­de, ude­luk­ker han desvær­re den nor­di­ske vikin­ge-æt og hele den nor­di­ske histo­rie og gene­ti­ske arv fra ikke-jøder, og i den sag må vi læg­ge afstand til hans vur­de­ring af, hvad der har været til gavn for Euro­pa og den øvri­ge HVIDE ver­den, inden jøder­ne inva­de­re­de Nor­d­eu­ro­pa.