Video: Fængslet for at sige sandheden

Videoer

Kil­de: deck­chair, YouTu­be

Indhol­det er på Engelsk og hand­ler om, at den nu 88 åri­ge tyske pro­teste­ren­de kvin­de Ursu­la Haver­beck i okto­ber 2017 blev dømt til at afso­ne yder­li­ge­re 14 måne­ders fængsel for at have udtalt, at histo­ri­en om jøder­nes Holo­caust er den onde­ste og mest ved­hol­den­de løgn i vor tid.

Selv om hun, som man­ge efter­hån­den ved, har ret i sin påstand, der hel­dig­vis kan under­byg­ges med alle nød­ven­di­ge fysi­ske bevi­ser (mens jøder­ne ingen har), er det ikke til­ladt at “tri­vi­a­li­se­re min­det om de døde (jøder)” i dagens Tyskland. Så i ste­det for at føre bevis for påstan­den om et Holo­caust mod jøder­ne, dæm­mer rets­sy­ste­met op for mod­be­vi­ser­ne, og man fængs­ler gam­le koner, der tør sige sand­he­den.

På den måde kom man cana­di­e­ren Ernst Zün­del til livs i Tyskland. Han nåe­de kun lige at bli­ve fri­gi­vet fra sit sid­ste fængsels­op­hold, inden han døde. Poli­tisk fængsel i det jøde­be­sat­te Tyskland i dag får mere og mere karak­ter af en døds­dom. Poli­ti­ske dis­si­den­ter for­gif­tes lang­somt gen­nem fængs­lets “omsorgs­sy­stem”, så de næp­pe kom­mer sig over fængsels­op­hol­det.

Hvis du er hvid euro­pæ­er, er det nu, du skal åbne mun­den og begyn­de at anfæg­te den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Danmark. Ellers vil ten­den­sen med sik­ker­hed bre­de sig over græn­sen, og du skal til at lyve for at over­le­ve.

Se også Ursu­la Haver­becks video om: Hoo­ton Pla­nen.