Video: En jøde med samvittighed?

Videoer

Kil­de: Inter­net­tet

Engelsk under­tekst.

Den­ne hol­land­ske bank­mand (selv jøde) blev til­budt græn­se­løs rig­dom, hvis han bare vil­le del­ta­ge i mor­det på et barn. Men det kun­ne han ikke, for­tæl­ler han. Døm selv. Når vi over­ve­jer, hvem der kun­ne have for­del af, at han even­tu­elt brag­te en sådan falsk histo­rie til torvs, fin­der vi ingen oplag­te kan­di­da­ter.

Tvær­ti­mod bekræf­ter han en kendt meto­de, der anven­des af den inter­na­tio­na­le kli­ke af kri­mi­nel­le jøder, i det­te til­fæl­de inden for ban­kver­de­nen, til syste­ma­tisk at kor­rum­pe­rer agen­ter og mario­net­ter for at sik­re deres loy­a­li­tet for liv­s­tid.