Video: Din hvide europæiske arv og identitet

Videoer

Kil­de: Fakk Warr (engelsk tale)

Det er vig­tigt at for­stå, at jøder ikke til­hø­rer den hvi­de race. Jøder hader og mis­un­der alle hvi­de og ønsker at over­ta­ge, hvad hvi­de har opnå­et i Euro­pa, USA og andre hvi­de kul­tu­r­om­rå­der i ver­den. Der­for instal­le­rer jøder­ne sig som para­sit­ter i vores euro­pæ­i­ske sam­fund, hvor de udvik­ler en døde­lig pest af kor­rup­tion og per­ver­sion.
Det er nød­ven­digt at kun­ne iden­ti­fi­ce­re jøder­ne for at kun­ne fjer­ne deres ind­fly­del­se helt i hvi­de sam­fund. Det er påfal­den­de og sigen­de, at jøder­nes raci­sti­ske poli­tik kun udfol­des mod tra­di­tio­nelt hvi­de områ­der.

Alfred Scha­e­fer er en ærlig og stærk for­kæm­per for, at euro­pæ­er­ne tager kon­trol­len med Euro­pa til­ba­ge. Den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Danmark og alle øvri­ge natio­nal­sta­ter i Vest­eu­ro­pa er ved at for­gif­te vores kul­tur og har som mål at fjer­ne den hvi­de race helt gen­nem en inva­sion fra Afri­ka m.fl. under­ud­vik­le­de områ­der af lav-IK men­ne­sker. 
At sam­ar­bej­de med jøder­ne i den­ne poli­tik, fx ved at del­ta­ge i race­blan­ding og frem­me et mul­tiet­nisk sam­fund, er høj­for­ræ­de­ri mod vores kul­tur og race.