Video: Tror du, at de er danskere?

Videoer

Kil­de: HOLGER DANSKE

I den­ne video vises en kaval­ka­de af såkaldt dan­ske jøder, der lever under medi­er­nes bevå­gen­hed. Jøder skri­ver om sig selv og frem­hæ­ver sig selv, mens de under­tryk­ker dan­sker­ne i Danmark i muligt omfang. De fle­ste jøder har opnå­et deres posi­tion gen­nem pen­ge­stærk prom­ove­ring. Ofte over­ta­ger de stil­lin­ger, som de ikke er egne­de til at vare­ta­ge. Det ken­de­teg­ner det meste af den offent­li­ge admi­ni­stra­tion, ikke mindst poli­ti og retsvæ­sen. Pre­sti­ge og gla­mour bety­der alt for jøder­ne. En jøde måler sin suc­ces gen­nem den kon­tan­te beløn­ning, som i det­te til­fæl­de er falsk, og eks­po­ne­rin­gen for omver­de­nen, som også er falsk. Men falsk­he­den fortræn­ges, så læn­ge Se og Hør, Bil­led­bla­det, Ude og Hjem­me m.fl. (studér for­si­der­ne i super­mar­ke­det) vil eks­po­ne­re dem og skri­ve om bana­li­te­ter­ne i deres liv. Oprems­nin­gen i video­en vil mulig­vis over­ra­ske dig, og så har vi ikke skre­vet om iden­ti­fi­ka­tion af jøder for­gæ­ves. Vi håber, at du kig­ger og læg­ger mær­ke til de spe­ci­fik­ke ken­de­tegn. Næsen og dis­pro­por­tio­na­li­te­ten er de mest pro­mi­nen­te indi­ka­to­rer. Dis­se typer møder du også i din hver­dag, og det er pri­mært der, det er nød­ven­digt for dig at tage afstand fra dem.