Video: 9/11 — En psykologisk operation

Videoer

Sour­ce: Ale­xan­der “Ace” Baker 2011

Den 11. sep­tem­ber 2017 udgav vi en revi­sion af vores detal­je­re­de arti­kel fra 2014 om 9/11, og en afgø­ren­de ny opfat­tel­se her på redak­tio­nen er, at “spø­gel­ses­fly­e­ne”, som man­ge har kaldt det, der skæ­rer sig ind i Tvil­lin­getår­ne­ne som en teg­ne­se­ri­e­fi­gur, ikke ude­luk­ken­de blev til­ve­je­bragt gen­nem digi­tal mani­pu­la­tion af video­er­ne. Der­til er der for man­ge video­er (mindst 53), der skul­le have opnå­et en total match i for­hold til fly­e­nes baner m.v. Sand­syn­lig­vis blev beg­ge tår­ne­ne ramt af et mis­sil, som det var til­fæl­det med Pen­ta­gon, og ind­ret­tet, så det kun­ne “trans­por­te­re” ind­tryk­ket af et Boing 767 pas­sa­ger­fly. Vi ken­der ikke den præ­ci­se for­kla­ring — ikke end­nu, men tek­nik­ken eksi­ste­rer og er omtalt i mili­tæ­re ram­mer, omend spar­somt. Det lig­ger fort­sat abso­lut fast, at intet fly­ven­de objekt af stør­rel­se som et pas­sa­ger­fly ram­te tår­ne­ne.

Video­en er ret under­hol­den­de og skal vir­ke som appe­tit­væk­ker for dem, der ønsker at sæt­te sig yder­li­ge­re ind i detal­jer­ne. Nu skal man blot være opmærk­som på, at de viste mulig­he­der for og tegn på mani­pu­la­tion af bil­le­der­ne af fly­e­ne, ikke var en nød­ven­dig for­ud­sæt­ning for at brin­ge bil­le­der af fly i medi­er­ne. Men en del af video-mani­pu­la­tio­nen kan have været begrun­det alli­ge­vel. Fx kan det, uan­set, om det var en digi­tal mani­p­u­le­rings­fa­dæ­se eller en uhel­dig bivirk­ning af en pro­jek­tions­tek­nik — været fri­sten­de at fjer­ne fly­næ­sen, der ser ud til at gen­nem­træn­ge Sydtår­nets stå­l­kon­struk­tion helt ube­ska­di­get.

Læs vores dan­ske arti­kel om angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter og om, hvor­dan det højst sand­syn­ligt blev plan­lagt og udført punkt for punkt. Vi inklu­de­rer nog­le af de nød­ven­di­ge ind­le­den­de for­be­re­del­ser, der sjæl­dent omta­les, men er vig­ti­ge for at for­stå hele isce­ne­sæt­tel­sen. Det er en lang, syste­ma­tisk arti­kel, der beskri­ver vores detal­je­re­de og loy­a­le model i for­hold til bogen “The Third Truth about 9/11” af Dimi­tri Kha­lezov.
Det er i høj grad Kha­lezovs fortje­ne­ste at have beskre­vet den model, der ind­til vide­re som den ene­ste besva­rer alle spørgs­mål i anled­ning af det, vi kan se.
Vores arti­kel har eksi­ste­ret i 3 år, men først i 2017 er model­len for alvor begyndt at vin­de til­slut­ning inter­na­tio­nalt. Dimi­tri Kha­lezov skrev sin bog alle­re­de i 2007.