Video: 1984 + 33 = 2017

Videoer

Kil­de: Alfred Scha­e­fer

I den­ne video sam­men­lig­ner Alfred Scha­e­fer, der er barn af tyske ind­van­dre­re til Cana­da, de poli­ti­ske angreb på ham fra jødi­ske orga­ni­sa­tio­ner i Cana­da, hvor han er vok­set op og har kri­ti­se­ret jøder­nes Holo­caust — med de sank­tio­ner, som George Orwell for­ud­sag­de mod dis­si­den­ter i et tota­li­tært sam­fund i den nær­me­ste frem­tid med sin berøm­te bog “1984” udgi­vet i 1949. 
Pro­fe­tien blev ikke fuldt ud opfyldt alle­re­de i 1984, men i 2017 ser vi de skræm­men­de symp­to­mer på syg­dom­men “abso­lut jødisk kon­trol”, der udfol­de­de sig under Sov­jet-regi­met og koste­de 60 mil­li­o­ner euro­pæ­e­re livet.
George Orwell ram­te uhyg­ge­ligt præ­cist med sit mester­værk, og mulig­vis hav­de han som ansat i den bri­ti­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste MI6 sær­lig viden om jøder­nes over­ord­ne­de stra­te­gi­er for at opnå ver­dens­do­mi­nans. Hans bog blev ikke ven­ligt mod­ta­get af magt­ha­ver­ne i Vesten, og I den jødisk kon­trol­le­re­de Sov­je­tu­ni­on blev den for­budt. Måske faldt det nogen for bry­stet, at che­fi­de­o­lo­gen i Oce­a­ni­en hed Emma­nu­el Gold­stein! Han kun­ne være sel­ve­ste Big Bro­t­her, der kun­ne være en vir­ke­lig per­son måske blot et sym­bol for magt­ha­ver­ne. Men nav­net Gold­stein mere end anty­der, at det­te tota­li­tæ­re ræd­sels­re­gi­me hav­de jødisk ledel­se.
I video­en vises klip fra fil­men af sam­me navn fra 1956. Da året 1984 oprandt blev der udgi­vet en nye­re og ander­le­des film med sam­me titel og over sam­me tema. Man bør se mindst en af dem — eller bed­re — læse bogen. Tag ikke for givet, at gra­tis tek­ster på inter­net­tet ikke er ændret eller beskå­ret af de tra­di­tio­nel­le fjen­der af sand­he­den. Lån en bog pri­vat, der har stå­et i reo­len siden 70’erne.

For dem, der ønsker at stu­de­re gaskam­mer­eks­per­ten Fred Leu­cherts Rap­por­ter, kan de hen­tes via lin­ket. Det er den nye­ste udga­ve, der er sup­ple­ret med kemi­ke­ren Ger­mar Rudol­fs præ­ci­se­rin­ger.

Man kan yder­li­ge­re for­vis­se sig om, at jøder­nes sid­ste fik­ti­ve gaskam­mer i Aus­chwitz i Polen er en for­falsk­ning — en ombyg­ning (til et Hol­lywood-gaskam­mer) af et tid­li­ge­re ligrum. Ligrum er nød­ven­di­ge alle ste­der, hvor men­ne­sker dør og skal over­vå­ges i 24 timer, inden de kan kre­me­res eller begra­ves. På hospi­ta­ler­ne hed­der de kapel­ler.

Og vil man føl­ge en entu­si­a­stisk yngre jødes des­pe­ra­te for­søg på at bevi­se mas­se­mord i den tid­li­ge­re tyske fan­ge­lejr Tre­blinka, viser den­ne video, hvor­dan jødi­ske auto­ri­te­ter på den ene side ger­ne giver udse­en­de af at med­vir­ke posi­tivt, når en anden jøde ind­fin­der sig for at lede efter “bevi­ser”, men sam­ti­dig helt over­ve­jen­de for­hin­drer egent­li­ge udgrav­nin­ger af de påstå­e­de “døds­lej­re” ved at erklæ­re områ­der­ne for “hel­lig grund”, der ikke må kræn­kes. Der­ef­ter pla­ce­rer de iøj­ne­fal­den­de og mon­strø­se min­des­mær­ker over de “hund­re­de tusin­der” af jøder, der påstås at lig­ge i mas­se­gra­ve­ne under monu­men­tet.
Læg mær­ke til, hvor­dan den­ne løg­n­ag­ti­ge jøde mani­p­u­le­rer bil­le­der­ne og sce­ner­ne og til­læg­ger fun­det af et helt legi­timt styk­ke kera­mik hyste­risk vær­di som “bevis”. 
Hvor­for til­la­der jøder­ne ikke omfat­ten­de udgrav­nin­ger. Hvad har de at skju­le?