Verdens lykkeligste folk — eller det mest fordummede?

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 24. oktober 2013.

 

Dansker­ne er atter ble­vet kåret til “ver­dens lyk­ke­lig­ste folk”. Det frem­går af Wor­ld Hap­pi­ness Report fra Colum­bia University’s Earth Insti­tu­te, oply­ste CNN den 9. sep­tem­ber 2013 til DR Nyhe­der. Lut­ter jødi­ske kil­der, der ikke kun­ne drøm­me om at mani­p­u­le­re data for at opnå poli­ti­ske for­de­le.
Men som dan­sker bli­ver man nødt til at mene, at resul­ta­tet enten må skyl­des, at under­sø­gel­ses­ma­te­ri­a­let er fejl­for­tol­ket (det er tid­li­ge­re sket, at “til­freds­hed” på vej­en gen­nem medi­e­møl­len er ble­vet for­veks­let med “lyk­ke”), eller det sta­ti­sti­ske grund­lag er aty­pisk eller for lil­le, dvs. viden­ska­be­ligt ubru­ge­ligt. Eller der er tale om ren pro­pa­gan­da for den jødi­ske agen­da i ver­den, og vi gæt­ter på det sid­ste.
Dan­sker­ne er efter­hån­den til falds for enhver smi­ger, der kan kaste et skær af posi­ti­vi­tet over deres menings­lø­se til­væ­rel­se som mal­ke­kvæg. Jeg må adva­re om, at på et tids­punkt gen­nem­sku­er omver­de­nen den egent­li­ge årsag til dan­sker­nes “lyk­ke­fø­lel­se”:
At alle snart er poli­ti­ske mongo­ler, uvi­den­de, gene­relt for­dum­me­de og ude af stand til at erken­de deres situ­a­tion som race og folk i dagens Euro­pa.


Danmark er ble­vet en nation af gam­le træ­er og vis­sen under­skov. Der her­sker idyl på over­fla­det … !
Ill.: O​-​D​-​I​-​N​.org

 

Skal dine børn blomstre intellektuelt eller uddannes til fjolser?

Føl­gen­de er en kends­ger­ning: Hvis rege­rin­gen i Danmark fra i mor­gen genind­før­te under­vis­nings­sy­ste­met fra 50’erne for fol­ke­sko­ler­ne, gym­na­si­er­ne og uni­ver­si­te­ter­ne, vil­le dan­ske unge igen top­pe i inter­na­tio­na­le sta­ti­stik­ker, hvad angår læs­ning, skriv­ning, for­mu­le­rings­ev­ne, mate­ma­tik, geo­gra­fi og ikke mindst: almen­vi­den og histo­rie.

Den besung­ne evne til grup­pe­ar­bej­de og impro­vi­sa­tion blandt ele­ver i dag er en “and”.

(For at ude­luk­ke mis­for­stå­el­ser har jeg skre­vet “and” i betyd­nin­gen “fup og fidu­ser”.)

Dan­sker­ne mang­ler uddan­nel­se fra bør­ne­ha­ven og opef­ter, og det har efter­hån­den sat sig sine spor i den poli­ti­ske bevidst­hed. Den­ne reduk­tion i sum­men af dansk intel­lekt skyl­des ikke, at magt­ha­ver­ne i god tro har afprø­vet for­skel­li­ge syste­mer og bestan­dig ind­ført et “bed­re”. Det­te hur­lum­hej er kun den syn­li­ge del af pro­ces­sen, her­un­der den ende­lø­se “nu bli­ver det snart bed­re-snak” i medi­er­ne. Situ­a­tio­nen i dag, hvor for få unge besid­der en paratvi­den eller dybe­re viden om andet end over­fla­di­ske emner, skyl­des en helt bevidst pro­ces, der har haft som mål at for­dum­me dan­sker­ne. Det er natur­lig­vis ikke kun dan­sker­ne. Pro­ces­sen fore­går i alle lan­de, hvor jøder­ne udvik­ler deres agen­da for over­ta­gel­se.
Uvi­den­de, upo­li­ti­ske, for­ly­stel­ses­hungren­de, ikke-læsen­de, spro­g­re­tar­de­re­de, sms’ende, ipho­ne-plapren­de unge er de per­fek­te for­æl­dre for de kom­men­de gene­ra­tio­ner af mal­ke- og stem­me­kvæg, mener jøder­ne.

Den­ne påstand er ikke gre­bet ud af luf­ten, hvil­ket enhver, der er født i før­ste halv­del af det 20. århund­re­de, kan skri­ve under på. Og vi behø­ver ikke at undre os meget eller læn­ge over, hvor­for al sund udvik­ling i Danmark nu er fjer­net.  Afvik­lin­gen føl­ger nøje jøder­nes dre­je­bog, der inde­hol­der afprø­ve­de anvis­nin­ger for, hvor­dan ver­den og dens fol­keslag med tiden skal under­læg­ges én ene­ste ver­dens­re­ge­ring, et hæs­ligt jødisk dik­ta­tur (som vi ser det prak­ti­se­ret over for palæsti­nen­ser­ne i dag), hvor alle ikke-jøder ind­ta­ger rol­len som sla­ver. Føl­gen­de afsnit i kur­siv er hen­tet fra “Zions Vises Pro­tokol­ler”:

… vi skal udvi­ske fra men­ne­ske­nes bevidst­hed enhver hukom­mel­se om tid­li­ge­re århund­re­der, som er uøn­sket for os, og kun bibe­hol­de dem, der udma­ler alle de natio­na­le rege­rin­gers fejl­ta­gel­ser … Alle hju­le­ne i alle sta­ter­nes maski­ne­ri­er dri­ves af kraf­ten fra den motor, der er i vore hæn­der, og moto­ren i sta­ter­nes maski­ne­ri­er hed­der: Guld.

… Vi vil infil­tre­re uni­ver­si­te­ter­ne … Deres embeds­mænd og pro­fes­so­rer vil bli­ve for­be­redt gen­nem detal­je­re­de hem­me­li­ge hand­lings­pro­gram­mer, som de ikke ustraf­fet vil afvi­ge fra, ikke en mil­li­me­ter. De vil bli­ve udnævnt med sær­lig omhu, og vil bli­ve pla­ce­ret sådan, at de er fuld­stæn­digt afhæn­gi­ge af vor rege­ring.

Da vi ind­plan­te­de gift­stof­fet Libe­ra­lis­me i sta­tens orga­nis­me, under­gik dens hele opbyg­ning en for­an­dring. Sta­ter er ble­vet angre­bet af en død­brin­gen­de syg­dom, en blod­for­gift­ning. Alt hvad der står til­ba­ge er at afven­te slut­nin­gen på deres dødskamp.

Og enden på det hele:

Det vi skal arbej­de på er, at der i alle ver­dens sta­ter, vores und­ta­get, kun skal være pro­le­ta­ri­a­tets mas­ser, nog­le få mil­li­o­næ­rer, der er vore inter­es­sers hen­giv­ne, poli­ti og sol­da­ter … Aner­ken­del­sen af vores des­po­ti … vil kom­me, når fol­ke­ne, efter at være gjort fuld­stæn­digt lede og træt­te ved deres regen­ters kor­rup­tion og inkom­pe­ten­ce, vil råbe: “Væk med dem og giv os én kon­ge over hele jord­klo­den, som vil for­e­ne os og fjer­ne årsa­ger­ne til uenig­he­der – græn­ser, natio­ner, reli­gio­ner, stats­gæld – én, som vil give os den fred og ro, som vi ikke kan få under vore lede­re og repræ­sen­tan­ter.”

MORALE

Vær for­sig­tig med, hvil­ke knap­huls­blom­ster du mod­ta­ger.

Læs om vores mod­stand mod sam­fun­dets derou­te. Vi er besjælet af noget så ekso­tisk som  fæd­re­land­skær­lig­hed. Vi vil af med den jødi­ske besæt­tel­se af vores infor­ma­tions- og uddan­nel­ses­sy­stem. Vores børn og bør­ne­børn fortje­ner en anden skæb­ne end den, der er over­gå­et palæsti­nen­ser­ne.

Giv dig selv en dag, hvor du ind­ta­ger andet end main­stream­me­di­er­ne og TV2 News. Læs vores artik­ler. Du vil med sik­ker­hed opnå ny poli­tisk erken­del­se. Gør det for dine børns skyld. En god intro­duk­tion til det over­ord­ne­de pro­blem i dagens Danmark er sam­let i e-bogen OVERTAGELSEN — En krig i slo­w­mo­tion. Den er din, helt gra­tis. Hent den ned i din PDF-rea­der og læs den — inden dine børn mister evnen til at tæn­ke selv.