Verdens gale køter må sættes i karantæne

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 16. januar 2015.

 

En jødisk per­son udtal­te engang, at Israel er “ver­dens gale køter, som ingen slip­per fra at tir­re.” Desvær­re har histo­ri­en vist, at den gale køter ikke kun for­sva­rer sig, men angri­ber i flæng og skam­bi­der til høj­re og ven­stre.


“Ver­dens gale køter …” – Ikke kun til for­svar.
Ill.: O​-​D​-​I​-​N​.org

 

Kan I så forstå det!

Jo før ver­dens­sam­fun­det af ikke-jøder for­står, at vi ikke kan lade ver­dens 4. stør­ste atom­vå­be­nar­se­nal i hæn­der­ne på en flok reli­gi­øst indok­tri­ne­re­de fana­ti­ke­re, desto før bli­ver der fred i ver­den.
Ellers bli­ver der — og det er udtalt med hån­den på Det gam­le testa­men­te — aldrig fred!

Vi er nået til et punkt i histo­ri­en, hvor Israel og jøde­lob­by­en i USA kon­trol­le­rer “ver­dens ene­ste super­magt” med en kon­stant over­hæn­gen­de trus­sel om at udlø­se et atom­rag­na­rok på ame­ri­kansk jord (eller i Euro­pa eller Austra­li­en). Fors­ma­gen på det­te, der ikke lod nogen ame­ri­kansk patri­ot i tvivl, modt­og ame­ri­ka­ner­ne den 11. sep­tem­ber 2001, da jøder­ne send­te et atom­bæ­ren­de, rus­sisk­byg­get kryd­ser­mis­sil midt ind i Pen­ta­gon. Det ter­monu­k­lea­re spræng­ho­ved, der var indstil­let til ikke at udlø­ses, var ækvi­va­lent med 500 kilo­ton TNT og kun­ne have for­vand­let Was­hin­g­ton til en rygen­de radio­ak­tiv ruin­dyn­ge uden håb for til­ba­ge­væ­ren­de liv.

Kan I så for­stå det!” var bud­ska­bet. Og man skal være idi­ot for ikke at fat­te det.

Det er årsa­gen til, at skif­ten­de præ­si­den­ter i USA hvert år blåstemp­ler et mil­li­ardtilskud ($) i guld og krigs­ma­te­ri­el til Israel, lader sig foto­gra­fe­re i det ova­le værel­se flan­ke­ret af USA\‘s mafi­a­le­de­re, og at det knæg­te­de jøde­be­sat­te Tyskland ind­til vide­re har leve­ret mindst 6 oce­an­gå­en­de mis­sil­ubå­de til Israel, ubå­de der kan frem­fø­re og affy­re atom­mis­si­ler af for­ma­tet 500 kilo­ton ter­monu­k­lear spræng­kraft pr. spræng­ho­ved fra udfor en hvil­ken som helst kyst.


Der er smil på læben, når check­en udskri­ves.

 

Jo, ver­dens gale køter … har sik­ret sig i til­fæl­de af, at et af ofre­ne skul­le ven­de til­ba­ge for at tage hævn. Desvær­re er for­svar­s­a­spek­tet kun et skal­ke­skjul, og hvis USA og euro­pæ­er­ne ikke dan­ser efter zio­ni­ster­nes pibe, fal­der gen­gæl­del­sen, enten i form af en adfærds­re­gu­le­ren­de mini­a­tom­bomb­ning i inti­mi­de­ren­de nær­hed af vores hver­dag eller, om nød­ven­digt, og det er den kon­kre­te og ver­se­ren­de trus­sel: i form af uds­let­tel­sen af en eller fle­re stor­by­er gen­nem et ano­nymt ato­man­greb.

Sådan fun­ge­rer den jødisk skab­te ter­ror-u-balan­ce i for­hold til den øvri­ge men­ne­ske­hed anno 2015. Så læn­ge vi lader os kon­trol­le­re af jøder­nes flad­pan­de­de pro­pa­gan­da fra Tv-led-plas­ma-pre­sti­ge-væg­gen i hyg­ge­hjør­net, har deres isce­ne­sæt­te­re og pro­vo­ka­tø­rer let spil.
Isra­els atom­vå­ben sup­ple­res med ver­dens måske far­lig­ste våben – jøde­pres­sen. Den er for almin­de­li­ge men­ne­sker for­holds­vis usyn­lig, føles næsten ikke, men dens effekt er enorm og abso­lut ska­de­lig for selv­stæn­dig tænk­ning og for vest­lig kul­tur. Den jødisk eje­de ver­denspres­se vil sør­ge for, at et sådant atom­over­fald på den vest­li­ge civi­li­sa­tion, som jøder­ne mis­un­der og hader, vil bli­ve udskre­get som “ISIS-ter­ror” (der læg­ges for tiden op til, at “ISIS” bli­ver “stør­re”, synes at være meget “vel­or­ga­ni­se­ret” og “res­sour­cestærk” og nok snart vil gøre noget rig­tigt slemt). Imid­ler­tid har den såkald­te mus­lim­ske ter­ror ind­til vide­re helt over­ve­jen­de bestå­et af jødisk orga­ni­se­re­de over­greb på til­fæl­di­ge sage­s­lø­se men­ne­sker udført af isra­el­ske agen­ter bevæb­net med isra­el­ske atom­vå­ben.

O​-​D​-​I​-​N​.org har leve­ret mere end et dusin eksemp­ler, der viser, at “isla­mi­ske selv­mord­s­bom­ber” og “isla­mi­ske bil­bom­ber” består af isra­elsk frem­stil­le­de mini­a­tom­bom­ber, som i den vir­ke­li­ge ver­den eks­klu­sivt betje­nes af jøder.
Når jøder­ne har lagt et par ame­ri­kan­ske, euro­pæ­i­ske eller austral­ske stor­by­er i rui­ner, vil de pege på “Isla­misk Stat” og vil vif­te med en liste over “ansvar­li­ge” natio­ner, og der vil bli­ve hetzet mas­sivt i jøde­pres­sen for gen­gæl­del­se, såle­des at ver­dens ene­ste super-mario­net, USA, og den sam­le­de ame­ri­kan­ske krigs­ma­ski­ne, igen bli­ver invol­ve­ret i angrebs­kri­ge mod jøder­nes fjen­der (for­modent­lig Iran næste gang). De dan­ske mario­net­ter vil sør­ge for, at lil­le Danmark står last og brast med den sto­re vest­li­ge alli­e­re­de. Der­med vil dan­ske mænd og kvin­der igen miste livet som et min­dre bidrag til frem­me af den zio­ni­sti­ske gal­skab.

Et nyt “helligt land”

Ver­dens­sam­fun­det må beslut­te at afvæb­ne Israel. Under alle lan­des kol­lek­ti­ve beskyt­tel­se må den jødi­ske nation over­flyt­tes til et sted på klo­den, der er sik­kert for alle par­ter; sik­kert for jøder­nes over­le­vel­se og sik­kert for den øvri­ge men­ne­ske­heds fort­sat­te eksi­stens, dvs. uden mulig­hed for en gen­ta­gel­se af det nuvæ­ren­de zio­ni­sti­ske van­vid. Det bety­der, at ingen vil kom­me noget til, hvis alle ellers optræ­der intel­li­gent. Ind­vil­ger jøder­ne i at opgi­ve besæt­tel­sen af palæsti­nen­sisk land mod i al frem­tid at være sik­ret mod ver­dens ret­fær­di­ge hæv­ne­re, har ver­dens­sam­fun­det vun­det en afgø­ren­de sejr for fre­den.

Salo­mo­nø­er­ne i Stil­le­ha­vet klin­ger rig­tigt og har natur­li­ge græn­ser, så reli­gi­øst moti­ve­ret tyve­ri af land ikke igen bli­ver et pro­blem. (Mela­ne­ser­ne må kom­pen­se­res rige­ligt, men vil de ikke del­ta­ge, må ver­dens­sam­fun­det fin­de en anden pas­sen­de loka­li­tet.) Jøder­ne vil ikke læn­ge­re have brug for deres ufor­holds­mæs­si­ge arse­na­ler af våben, som må afstås fri­vil­ligt og omdan­nes til fre­de­ligt isen­kram. Ver­dens­sam­fun­det skal påta­ge sig ansva­ret for, at det ny Israel for­bli­ver afvæb­net ned til sid­ste sky­de­vå­ben, at det respek­te­rer fast­lag­te græn­ser og at sta­ten ikke kræn­kes ude­fra. For­nuf­tig sam­han­del, fre­de­lig udvik­ling og turis­me skal fore­gå uhin­dret på tværs af græn­sen. Intet indi­vid skal spær­res inde eller føle sig inter­ne­ret. Fra den­ne regel und­ta­ges jødi­ske sam­men­slut­nin­ger med mål­sæt­nin­ger, der er egne­de til at ska­de ver­dens­fre­den.

Samt­li­ge magtsø­gen­de jødi­ske orga­ni­sa­tio­ner i den ikke-jødi­ske ver­den skal oplø­ses og med­lem­mer­ne sen­des til det ny hjem­land, hvor de kan udle­ve han­gen til lob­byvirk­som­hed uden at ska­de andre.

Jøder i den øvri­ge del af ver­den skal for­by­des at dri­ve nyheds­for­mid­ling og ban­kvirk­som­hed. For­bry­de­risk til­ra­ne­de bank­be­hold­nin­ger i ikke-jødi­ske vært­slan­de skal kon­fi­ske­res til for­del for almen­vel­let.

Der­ef­ter vil ver­dens­fre­den være sik­ret.

Er det muligt? Vil­le jøder­ne være intel­li­gen­te nok til at med­vir­ke? … Abso­lut ikke!
De vil for­ban­de os langt ind i hel­ve­de – tea­tralsk hyk­len­de, som vi ken­der det, og true med gen­gæl­del­se, hvis vi for­sø­ger at for­hin­dre det løben­de drab på palæsti­nen­se­re eller den kri­mi­nel­le eks­pan­sion af den nuvæ­ren­de røve­risk til­eg­ne­de besid­del­se i Mellem­østen. Der­for vil den­ne nød­ven­di­ge red­nings­plan for den sam­le­de men­ne­ske­hed bekla­ge­lig­vis kun kun­ne gen­nem­fø­res med magt; desvær­re det ene­ste prak­ti­ske alter­na­tiv til en fre­de­lig afta­le, som vi ikke-jøder vil kun­ne over­le­ve med. Jo før det bli­ver gjort, helst med det gode og ellers med den nød­ven­di­ge og til­stræk­ke­li­ge magt, desto bed­re for den sam­le­de men­ne­ske­hed.

Ellers vil jøder­ne fort­sæt­te med at slå ikke-jøder ihjel.

Det er et fak­tum, at der vil­le eksi­ste­re dob­belt så man­ge hvi­de men­ne­sker (ale­ne hvi­de) på pla­ne­ten i dag, hvis ikke jødisk kon­trol­le­re­de insti­tu­tio­ner hav­de myr­det 20–40.000.000 ukrai­ne­re og rus­se­re (Solzhe­nit­syn sag­de 60 mil­li­o­ner) efter den bol­sje­viki­ske revo­lu­tion og i Sov­je­tu­ni­o­nens Gulag-system, mil­li­o­ner af ame­ri­ka­ne­re og euro­pæ­e­re under Før­ste- og Anden Ver­denskrig, titu­sin­der af sol­da­ter fra vest­li­ge lan­de i efter­føl­gen­de kri­ge, for nylig 3.000 ikke-jødi­ske ame­ri­ka­ne­re ved angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter og det sam­me antal i føl­ge­døds­fald efter kro­nisk strå­lings­sy­ge, man­ge tusin­de pro­vo­ke­re­de abor­ter efter Tjer­no­byl af sim­pel skræk for en ind­bildt strå­lings­fa­re, kon­stan­te for­slag til let­te­re og let­te­re adgang til abor­ter i vest­li­ge sam­fund, drab på uskyl­di­ge men­ne­sker ved maske­re­de mini­a­tom­bom­be­an­greb; Bali-bomb­nin­gen koste­de, for­u­den tre dan­ske piger livet – sand­syn­lig­vis 3.000 men­ne­ske­liv, hvis alle føl­ge­virk­nin­ger gøres op, og ikke kun 188 myr­de­de, som jøde­pres­sen lod os for­stå – m.m.fl.

Kends­ger­nin­ger­ne for­døl­ges eller ude­la­des, for­di jøder­ne har bemæg­ti­get sig al nyheds­for­mid­ling. Nyheds­ma­ger­ne ska­ber mere og mere fik­ti­ve bil­le­der hjem­me i Tv-stu­er­ne af vir­ke­lig­he­den, mens jøder­ne uhin­dret myr­der løs på os rundt om i ver­den.

Tørre tårer

På bag­grund af de uhyr­lig­he­der, jøder­ne har begå­et mod andre (de siger selv, at såfremt goyim vid­ste, hvad vi lærer imod dem, vil­le de umid­del­bart slå os alle sam­men ihjel …), græ­der vi tør­re tårer, når medi­er­ne ikke kan bli­ve fær­di­ge med at for­døm­me og vri­de hæn­der over det “oprø­ren­de” angreb på en jødisk sati­re-sprøjte i Paris for nylig. Tolv per­so­ner skul­le være omkom­met. De fle­ste for­modent­lig jøder efter medi­e­dæk­nin­gen at døm­me. Ger­nings­mæn­de­ne er udpe­get til at være udyr og kræn­ke­re af høje­re liv (fra “en jiha­dist-grup­pe­ring”, hed­der det infor­me­ren­de). Måske var der i vir­ke­lig­he­den tale om ret­fær­dig gen­gæl­del­se i gam­mel­te­sta­ment­lig for­stand. Det må jøder­ne da kun­ne aner­ken­de.

Nu har vi fulgt det hele til og med syna­go­gen. Røren­de. Eller er det bare end­nu et til­fæl­de af mod­by­de­lig pro­pa­gan­da?

Se video­er­ne i den­ne arti­kel, hvor flug­ten og det påstå­e­de drab på en poli­ti­mand ved et “ene­stå­en­de til­fæl­de” fil­mes (men ups! hvad er det fil­men viser …?).

Vi kan aldrig vide, hvad vi præ­sen­te­res for fra jøder­ne. De er ved hjælp af deres medi­er i stand til at ska­be en hvil­ken som helst “pro­duk­tion” for bil­led­me­di­et, hvis nye­ste raf­fi­ne­ment­er Hol­lywood hver dag demon­stre­rer for os i deres film. Hoved­par­ten af den “vir­ke­lig­hed”, vi mod­ta­ger fra jøder­nes medi­er (her kan du roligt med­reg­ne DR og TV2 her i lan­det), er uvir­ke­lig, for­dre­jet og med sik­ker­hed pro­du­ce­ret af fætre, onk­ler og øvri­ge stam­me­fæl­ler, som for­føl­ger den fæl­les agen­da, der ulti­ma­tivt skal rea­li­se­re drøm­men om et jødisk ver­dens­dik­ta­tur.

Men ind­til vide­re går bestræ­bel­ser­ne på at diri­ge­re din vre­de i ret­ning af jøder­nes tra­di­tio­nel­le fjen­der, jøder­nes ofre. Prin­cip­pet er: del og hersk.
Du har for­stå­et meget lidt af vir­ke­lig­he­den, hvis du age­rer, som de plan­læg­ger.

Så vi har igen spa­ret ser­viet­ter­ne.