Vælg dine børns forældre med omhu

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 13. september 2016.

 

Giv dine børn den bed­ste arv: for­stå­el­sen af, at det er vig­tigt at beva­re den hvi­de race.

Hvide men­ne­sker har en natur­lig pligt til at beva­re deres race ren, men på grund af sam­ar­bej­det mel­lem jøder­ne i EU og den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Danmark over­svøm­mes vi i øje­blik­ket med ind­van­dre­re i for­skel­li­ge nuan­cer af brunt. Jøder­ne for­sø­ger at gøre det moder­ne eller lige­frem mon­dænt, at en hvid kvin­de fin­der en brun­lig eller jødisk part­ner – og vice ver­sa.

Lad os med det sam­me slå fast, at jøder ikke til­hø­rer den hvi­de race — jøder­ne er efter­hån­den et sam­men­suri­um af alle racer (som du kan lære om her på O-D-I-N). Det er ikke et sær­lig vel­lyk­ket kong­lo­me­rat, hvil­ket man kan for­vis­se sig om ved at stu­de­re dem nær­me­re. Men en del af dem, der lever i Euro­pa, kan lig­ne euro­pæ­e­re, og det inde­bæ­rer en alvor­lig risi­ko for at tage fejl og få han­di­cap­pe­de børn.

Det skri­ver I kun, for­di I ikke kan lide jøder,” vil du måske sige, og det har du del­vist ret i. Men vi adva­rer pri­mært, for­di det er et alvor­ligt pro­blem for hvi­de, at jøder­nes gen­pul­je læn­ge har været en tik­ken­de bom­be under næste gene­ra­tion. Løb ikke den risi­ko på dine hvi­de børns veg­ne.

Gen­nem omfat­ten­de pro­pa­gan­da opfor­drer jøder­ne til race­blan­ding. Dog ikke offi­ci­elt for jøder. Det er ude­luk­ken­de et for­søg på at redu­ce­re hvi­de men­ne­sker, som jøder­ne nærer en græn­se­løs jalou­si imod. Hvi­de er nødt til at erken­de den vir­ke­lig­hed, at et århund­re­der gam­melt mål for jøder­ne har været at “uds­let­te” den hvi­de race. For­står vi ikke det og tager de nød­ven­di­ge for­holds­reg­ler i tide, vil vi skaf­fe os selv og vores børn bety­de­li­ge eksi­sten­ti­el­le pro­ble­mer i frem­ti­den.

Det er abso­lut afgø­ren­de, at du som hvid per­son respek­te­rer natu­rens orden og ikke svæk­ker mulig­he­der­ne for dit eget afkom ved at blan­de dine hvi­de gener med gener­ne fra men­ne­sker, der repræ­sen­te­rer en rela­tiv reduk­tion. Den far­ve­de men­ne­ske­mas­se, der ind­van­drer til Danmark, har fx bevi­se­ligt lave­re gen­nem­snit­lig intel­li­gens end hvi­de, og jøder­ne selv bærer på en for­ræ­de­risk gen­pul­je, der strut­ter af sjæld­ne syg­dom­me på grund af årtu­sin­ders indavl.


Find ud af, om din læge er jødisk. Måske var det på tide at skif­te.
Ill. Inter­net­tet

 

Får du børn med dis­se men­ne­sker, har du redu­ce­ret dine børns mulig­he­der i frem­ti­den — ikke kun på grund af dår­li­ge­re evner og ned­sat sund­hed, men du vil også bidra­ge til pulj­en af rod­lø­se men­ne­sker, der ikke ved, hvor de hører til, og som omgi­vel­ser­ne ikke kan fæste lid til, for­di deres loy­a­li­tet er uvis.

Alle ste­der i natu­ren gæl­der prin­cip­pet, at det afgø­ren­de er at over­le­ve blandt sine egne og med sine egne. Vi må pri­o­ri­te­re vores egen race og kul­tur højest i for­hold til alle andre omkring os. Og alle andre kan for deres del gøre det sam­me, hvil­ket er helt natur­ligt i Israel. Natu­ren lader den bedst egne­de over­le­ve og fjer­ner uden nåde de for­mer, der er ueg­ne­de. 


Hvi­de børn fortje­ner en frem­tid.
Ill. Inter­net­tet

 

Den hvi­de race er den bedst egne­de af alle racer i alle hen­se­en­der, og Euro­pa er den hvi­de races natur­li­ge hjem­sted på klo­den. Gen­nem hele vores histo­rie, tusin­der af år til­ba­ge har vi som race frem­bragt de mest impo­ne­ren­de resul­ta­ter, nyt­tig innova­tion, ene­stå­en­de arki­tek­tur, kre­a­tiv tænk­ning, filo­so­fi, uover­truf­fen kunst, musik, o.m.a., mens jøder og negre intet har frem­bragt af betyd­ning — abso­lut intet! Alt hvad jøder og negre har til­eg­net sig, som nu ind­går i bil­le­det af deres kul­tu­rer, kom­mer fra hvi­de, enten som direk­te hjælp eller det er stjå­let fra os. Det var baby­lo­ner­ne, der byg­ge­de temp­ler­ne, som jøder­ne skry­der over og har taget æren for. I Østen har kine­se­re, mongo­ler, inde­re m.fl. haft deres egne højt udvik­le­de kul­tu­rer, hvoraf snart kun spo­re­ne er til­ba­ge.

I Euro­pa eksi­ste­rer det hvi­de Euro­pa sta­dig, som det altid har gjort i ram­mer­ne af sine fortje­ne­ster og frem­brin­gel­ser. Overalt hvor hvi­de men­ne­sker har slå­et sig ned i ver­den har de evnet at ska­be sam­fund og struk­tu­rer, der rager højt op over omgi­vel­ser­ne. Se hvad der er sket i Afri­ka, efter at suc­ces­ful­de hvi­de er ble­vet for­dre­vet af sor­te (med hjælp fra jøder­ne og deres kom­mu­nis­me). Først kører de far­ve­de for­ret­nings­mænd og poli­ti­ke­re i sort Mer­ce­des og giver hin­an­den høje­re og høje­re løn­nin­ger; der­næst — når omsæt­nin­gen begyn­der at fal­de, for­di innova­tion og nytænk­ning er hørt op — går pro­duk­tio­nen til sidst i stå, den over­ord­ne­de øko­no­mi bry­der sam­men, og de sor­te skal igen have over­le­vel­ses- eller iværk­sæt­ter­bi­stand fra den hvi­de ver­den, fra USA og Euro­pa. Jøder­ne hol­der gang i de sor­te, for det er en god for­ret­ning at få dem til at efter­lig­ne de hvi­de, lade dem mis­lyk­kes gang på gang og atter bli­ve afhæn­gi­ge af jøder­nes hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner — bl.a. UN.

Desvær­re er Euro­pa i dag sta­dig befængt med den­ne bær­me af jøder, der gen­nem hele vores fæl­les histo­rie har levet som para­sit­ter på de for­skel­li­ge vært­s­na­tio­ner. En for­fat­ter, der har skre­vet om jøder­nes anstif­tel­se af kri­ge og ufred, spurg­te engang en jøde, om jøder­ne nogen sin­de har stil­let sig selv spørgs­må­let, hvor­for de har været for­fulgt gen­nem tusin­der af år (de er ale­ne i Euro­pa blev for­dre­vet i 106 til­fæl­de siden år 554). Sva­ret var det reflek­to­ri­ske: “Dit spørgs­mål er anti­se­mi­tisk!”

Efter­hån­den er det ind­ly­sen­de, at den histo­ri­ske sand­hed vil være anti­se­mi­tisk. Men det får være. Et er sik­kert: jøder­ne vil kun nødt­vun­gent opgi­ve deres stræ­ben mod NWO. Så vi er nødt til at stop­pe dem i tide. Om det skal være fre­de­ligt eller vol­de­ligt er op til jøder­ne selv, men de har aldrig været udpræ­get smar­te i den ret­ning, da hele deres intel­lek­tu­el­le kon­tekst byg­ger på vold og under­tryk­kel­se af andre.

Dis­se men­ne­sker arbej­der ruti­ne­mæs­sigt på at under­mi­ne­re vores race og kul­tur, for­di det er uac­cep­ta­belt for dem ikke at være den mest frem­gangs­ri­ge race på jor­den (de kal­der sig selv “den jødi­ske race”). De er jo trods alt ble­vet udvalgt af deres gud, siger de selv, og guden har bestemt, at det­te udvalg­te folk skal rege­re over alle andre.
— Men hvor­dan kun­ne deres gud for­reg­ne sig i så ydmy­gen­de omfang. Hvor­dan kun­ne han til­la­de, at det jødi­ske folk gang på gang måt­te bevid­ne, at den hvi­de race er dem over­le­gen på enhver tæn­ke­lig måde, når vi fra­reg­ner evnen til at for­stil­le sig, svind­le, lyve og dol­ke hvi­de god­tro­en­de men­ne­sker i ryg­gen. For at ska­be orden i den­ne fru­stre­ren­de pro­fe­ti, beslut­te­de jøder­ne at opfyl­de den selv — sim­pelt­hen ved at angri­be og for­sø­ge at fjer­ne den hvi­de race på ube­gri­be­ligt man­ge sinds­sy­ge måder. Det­te viser, at sinds­sy­ge i høje­re grad end intel­li­gens har været nåde­ga­ven til det udvalg­te folk.

Men vi skal også feje for egen dør. Vi udvi­ser svag­hed og er godt i gang med at øde­læg­ge os selv. I det moder­ne sam­fund er natu­rens lov­mæs­sig­hed sat ud af spil­let. Vi vær­ner om alt for man­ge men­ne­sker, der — hvis de blev bedt om at tage ansva­ret for deres eget liv — enten hur­tigt måt­te genop­fin­de sel­vop­hol­del­ses­drif­ten — eller gå til.
Et tragisk eksem­pel er det eska­le­ren­de fed­me­pro­blem, som alle kan bevid­ne. Helt unge men­ne­sker har efter­ladt selv­respek­ten et mørkt sted og æder sig ufor­me­ligt fede, sam­ti­dig und­går de enhver form for motion. Unge kvin­der vral­ter rundt med arme­ne roen­de ud til siden og en bag­del på hen­ved en meter i bred­den. Far­mand kan lige træk­ke sig ud af bilen. Han er knapt så fed, for han skal sta­dig være nogen­lun­de bevæ­ge­lig på arbej­det. Hvad skal der bli­ve af dis­se rol­lemo­del­lers børn? De har ikke sto­re chan­cer. De bli­ver typisk fede som far og mor, og den onde cir­kel fort­sæt­ter. Den­ne afvik­ling af nor­mal kro­p­skul­tur og selv­respekt med­fø­rer desvær­re, at det bli­ver min­dre og min­dre flovt at være fed. For man kan jo altid fin­de sam­men med til­sva­ren­de fede ven­ner og tale om noget andet. Til over­mål ifø­rer man sig kro­p­snært tøj, så flom­mer­ne af fedt udstil­les for enhver. Hvor er san­sen for en præ­sen­ta­bel fremto­ning for­s­vun­det hen hos dis­se men­ne­sker og i sam­fun­det gene­relt.
Svar: Afvik­let gen­nem jødisk pro­pa­gan­da, der viser fede kvin­der som rol­lemo­del­ler.

Det er jøder­ne, der stil­ler de dræ­ben­de pro­duk­ter til rådig­hed via deres super­mar­ke­der, Net­to, Aldi, Coop osv. De fle­ste varer inde­hol­der stof­fer, som ingen må ken­de — der er mere end 100.000 af dis­se stof­fer regi­stre­ret i EU, og en ukendt mæng­de af dem ind­går usyn­ligt i vores føde­va­rer. Hvis vi skal døm­me efter resul­ta­ter­ne, må man­ge af dem inde­hol­de vækst­stof­fer i form af suk­ker­stof og hor­moner. Svi­ne­kød, som jøder­ne ikke selv spi­ser, udby­des i et utal af vari­a­tio­ner i køle­di­sken og som kon­ser­ves, og vi ved, at det inde­hol­der rester af vækst­stof­fer fra pro­duk­tio­nen. Der er ingen, der kon­trol­le­rer kødet mere, for jøder­ne sider på føde­va­re­kon­trol­len. Ingen kan kon­trol­le­re stor­pro­du­cen­ter, der er leve­ran­dø­rer til jøder­ne.

Når de fysi­ske kon­se­kven­ser af det­te for­fald mel­der sig, skal sund­heds­væ­se­net hol­de for med fed­me­o­pe­ra­tio­ner, nye hof­te- og knæ­led, genop­træ­ning, psy­ko­lo­gisk kom­pen­sa­tion, medi­cin m.v. Jøder­ne har selv for­mu­le­ret, at “Vi har af klog for­ud­se­en­hed besat sam­fun­dets kir­t­ler …”. Sund­heds­væs­net og medi­ci­na­lin­du­stri­en er over­ve­jen­den kon­trol­le­ret af jøder, og de jødi­ske behand­le­re står para­te til at møde dis­se hvi­de, der er fal­det for pro­pa­gan­da­en om, hvor hyg­ge­ligt og sundt vi spi­ser på McDonal’s, Bur­ger King, Ken­tucky Fri­ed Chi­ck­en m.fl., og har spist sig liv­stru­en­de fede. Jøder­ne vil med sik­ker­hed ikke gøre nogen hvid kli­ent sun­de­re. De vil for­sø­ge at til­in­tet­gø­re ham ved at gøre ham yder­li­ge­re afhæn­gig af behand­ling og medi­cin — ind­til den dag han skal kre­me­res. Jøder­ne vil gen­nem hele den­ne vidun­der­li­ge pro­ces, hvor de lang­somt snig­myr­der os, oven i købet tage sig betalt fra statskas­sen.

Vores bed­ste råd til dig som hvid mand eller hvid kvin­de er det­te: find inden for din egen race en sund part­ner. Når du er kom­met ud over den før­ste tids forel­skel­ses­sy­ge og føler, at du nærer respekt og kær­lig­hed for din part­ner — så skynd jer at få fire børn! Tænk ikke for meget over pen­ge­ne og logi­stik­ken, så kan pro­jek­tet gå i stå. Når bør­ne­ne først er der, løser pro­ble­mer­ne sig alli­ge­vel. Og giv dem så en opdra­gel­se, så de bli­ver rustet til at føre den hvi­de races arv vide­re på trods af alle angreb ude­fra.

En dag har vi gjort op med jøder­ne og fjer­net dem fra ind­fly­del­se. Der­ef­ter kan hvi­de euro­pæ­e­re og den euro­pæ­i­ske kul­tur igen blom­stre i et fre­de­ligt Euro­pa, der udvik­ler sig på vores egne natur­giv­ne og sun­de præ­mis­ser.