Undgå Gul Blok, når du vælger

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 25. oktober 2017.

 

Der er vars­let kom­mu­ne­valg den 21. novem­ber 2017. Hvis du på nuvæ­ren­de tids­punkt sta­dig mener, at afgi­vel­sen af din stem­me til et bestemt par­ti har betyd­ning, er det en sym­pa­tisk indstil­ling, men læs vide­re her og lær sand­he­den.
Val­ge­ne til Fol­ke­tin­get og kom­mu­ner­ne har siden Anden Ver­denskrig reelt men uof­fi­ci­elt været et valg mel­lem en dansk­sin­det dan­sker og en lands­ska­de­lig jøde.
Det ved de fær­re­ste dan­ske­re, men jøder­ne har altid vidst det, og der­for løber de storm på vores par­ti­er med stri­be­vis af udu­e­li­ge jødi­ske kan­di­da­ter (børn, fætre og onk­ler), der kan for­veks­les med dan­ske­re. Når dis­se vrøv­len­de fjol­ser væl­ges ind, fun­ge­rer de kun som plads­hol­de­re og vil strikt føl­ge instruk­tio­ner­ne fra det skjul­te net­værk, der beta­ler deres dyre kampag­ner, leve­rer deres poli­tik, manuskrip­ter og skå­l­ta­ler. Det ene­ste, der kræ­ves af dem, er — at de kan age­re og lig­ner en dan­sker.

Med min­dre du med 100% sik­ker­hed kan iden­ti­fi­ce­re en poli­ti­ker som ægte dan­sker, dvs. kendt som bosid­den­de hvi­de, etnisk euro­pæ­i­ske men­ne­sker i Danmark i mindst tre gene­ra­tio­ner bag­ud i histo­ri­en, kan du gå ud fra, at alle spids­kan­di­da­ter på lister­ne er jødi­ske — også for Dansk Fol­ke­par­ti. Jøder­ne arbej­der hårdt, men aldrig for Danmark! — for at sik­re sig selv de mest lukra­ti­ve posi­tio­ner i stats­ap­pa­ra­tet og i besty­rel­ser­ne af (tid­li­ge­re) dan­ske virk­som­he­der (DONG fx).

Så snart en jøde sid­der sik­kert i en poli­tisk stil­ling, iværk­sæt­ter net­vær­ket en stra­te­gi, der går ud på at kon­so­li­de­re posi­tio­nen som “jødisk ter­ri­to­ri­um”. Det gøres typisk ved at ska­be en arve­føl­ge som i et kon­ge­hus, såle­des at jøde aflø­ser jøde på posten. Der er ube­græn­se­de mid­ler til det­te for­mål. Her er et aktu­elt eksem­pel fra Søn­der­borg på et sådant for­søg:

Den sid­den­de jødi­ske borg­me­ster (liste A) i Søn­der­borg har udsendt sin egen lil­le fol­der, der opfor­drer væl­ger­ne til at stem­me på en bestemt anden jøde, der dels sik­rer liste A og borg­meste­ren, Erik Lauritzen, end­nu 4 år som byg­her­re og kul­turskæn­der — dels etab­le­res den yngre jøde som par­tiets arv­ta­ger til borg­mester­po­sten. (Se sene­re afsnit­tet: “Her er et lyn­kur­sus i gen­ken­del­se af jødi­ske poli­ti­ke­re”.)

Selv om “dan­ske jøder” kan for­veks­les med dan­ske­re ved en ufor­sig­tig vur­de­ring, og udadtil opfø­rer sig som dan­ske­re, er de først og sidst jøder og fjen­der!!! af Danmark. Deres usyn­li­ge til­knyt­ning til et stærkt net­værk, som for den par­tipo­li­ti­ske del kan kal­des “gul blok” defi­ne­rer dem inter­nt som grup­pe. Vi hører natur­lig­vis aldrig om Gul Blok i medi­er­ne, og hvis du er dan­sker, vil ingen opfor­dre dig til at stem­me på Gul Blok — for det gør du alle­re­de! hver gang du i uvi­den­hed stem­mer på en jøde. Hvis du abso­lut skal stem­me, så stem på en dan­sker, hvis det end­nu er muligt i din kom­mu­ne. Ellers lad være! Du gør uop­ret­te­lig ska­de ved at stem­me på en jøde.

Illu­stra­tio­nen viser, at når Gule med­lem­mer stem­mer på tværs (lodret) mel­lem par­ti­er­ne i Fol­ke­tin­get eller kom­mu­ner­ne, dan­ner de i alle sager af betyd­ning et udenoms-par­la­men­ta­risk fler­tal. (Bog­sta­ver­ne angi­ver en ræk­ke­føl­ge — ikke at for­veks­le med et eksi­ste­ren­de par­ti.) Ill.: o​-​d​-​i​-​n​.org

Udenoms­par­la­men­ta­risk” i den for­stand, at den­ne prak­sis fuld­stæn­digt stri­der imod ide­en med vores valg­sy­stem, der er desig­net til at fun­ge­re på grund­lag af valg­ba­re par­ti­er, som skal være god­kend­te og have et offent­ligt pro­gram. Det har Gul Blok ikke. Eller ret­te­re — Gul Blok rege­rer under man­ge for­mel­le par­ti­pro­gram­mer og demon­stre­rer der­med, hvor lidt dis­se par­ti­pro­gram­mer er værd, når de i prak­sis kom­mer ud på ét. Præ­cis som vi har kun­net iagt­ta­ge gen­nem mindst 50 år. 

Med andre ord: Jøder­ne har per­ver­te­ret vores poli­ti­ske system, så de kan gøre med det, hvad de vil. Men af hen­syn til god­tro­en­de hvi­de euro­pæ­e­re fort­sæt­ter de natur­lig­vis med at kal­de Danmark for “et lysen­de demo­kra­ti”.

Der­for bed­ra­ges vi i dag med myten om, at vi lever i et demo­kra­ti, hvor det har betyd­ning at væl­ge mel­lem et antal poli­ti­ske par­ti­er. Det er en domi­ne­ren­de illu­sion i hele den vest­li­ge ver­den. I prak­sis lever vi med et étpar­ti­sy­stem. Det­te “ver­dens­par­ti” er ikke opreg­net i listen over Fol­ke­tin­gets eller kommunalbestyrelsernes/byrådenes par­ti­er. Det er en 100% jødisk grup­pe­ring, og den fun­ge­rer på tværs af for­mel­le par­ti­skel. Der­med er det uden betyd­ning for jøder­ne, om du har stemt på liste C, V eller M.

Val­get vil altid have et jødisk fler­tal som vin­der, og der­for vil du gang på gang ople­ve, at jøder­ne lader sig væl­ge på besnæ­ren­de valg­løf­ter — for straks at igno­re­re dem efter val­get, eller — effek­ten af løf­tet redu­ce­res til en nar­re­hat.

Her er par­ti­er­ne, der kan opstil­le kan­di­da­ter til Fol­ke­tin­get (kom­mu­ner­ne opstil­ler des­u­den på loka­le lister, typisk “Fæl­les­li­sten”):

A, Soci­al­de­mo­kra­ti­et
B, Radi­ka­le Ven­stre
C, Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti
D, Nye Bor­ger­li­ge
F, Soci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti
I, Libe­ral Alli­an­ce
K, Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne
O, Dansk Fol­ke­par­ti
V, Ven­stre
Ø, Enheds­li­sten
Å, Alter­na­ti­vet

Især Soci­al­de­mo­kra­tiets (liste A’s) leden­de pol­ti­ke­re er for 80–90% ved­kom­men­de jødi­ske, som det var til­fæl­det i Sov­je­tu­ni­o­nen, og par­ti­et er Dan­marks skjul­te kom­mu­ni­sti­ske par­ti nr. 1. Lige efter føl­ger par­ti­er­ne B, D, F, I, Ø og Å med næsten sam­me andel af jøder, mens C, K, O og V er mere eller min­dre infil­tre­ret af jøder. Efter­hån­den som par­ti­er­ne bli­ver mere og mere røde, fun­de­res deres pro­gram pr. defi­ni­tion på per­ver­te­re­de marxi­sti­ske dok­tri­ner — ind­til vide­re uof­fi­ci­elt, i det mind­ste usyn­ligt for en hjer­ne­va­sket og indif­fe­rent væl­ger­ska­re under opfed­ning og for­dum­mel­se.

Dis­se dok­tri­ner blev hæm­nings­løst udfol­det i Sov­je­tu­ni­o­nen i form af “rød ter­ror”, hvor jøder­ne myr­de­de 60 mil­li­o­ner af de bed­ste hvi­de euro­pæ­e­re, inden de inter­nt blev sat fra mag­ten. Dis­se inter­na­tio­na­le, mor­de­ri­ske jøder har siden lært af fia­sko­en i USSR og til­la­der i dag befolk­nin­ger­ne i “Den Euro­pæ­i­ske (sovjet)Union” (EU) at have et tåle­ligt liv med mas­ser af under­hold­ning, så ingen opfat­ter, hvad der fore­går. Den til­ba­ge­væ­ren­de følel­se af at bli­ve røv­rendt! … spi­ses ener­gisk væk for­an jøder­nes hjem­me­cir­kus og pri­mæ­re pro­pa­gan­da­ma­ski­ne — TV’et i de små hjem.

Kom­mu­ni­sti­ske poli­ti­ke­re har altid ført befolk­nin­gen bag lyset. De har intet sted på klo­den arbej­det for et soci­alt system til gavn for fol­ket. De går ind for en stærk cen­tral magt og en grad­vis afvik­ling af pri­vat fri­hed og ejen­doms­ret. Alle akti­ver cen­tra­li­se­res. Den cen­tra­le par­ti­le­del­se for­gyl­der sig selv og seg­men­tet af tro­fa­ste brød­re og søstre, alle jøder. Jøder­ne til­de­les de bed­ste stil­lin­ger i den offent­li­ge admi­ni­stra­tion, i det selek­tivt begun­sti­ge­de erhvervs­liv, i rets­sy­ste­met, poli­ti­et og for­sva­ret, hvor de man­ge ube­hjælp­som­me fæho­ve­der “for­val­ter” lan­det Danmark, mens de hæver en gro­tesk høj løn på grund­lag af dine skat­te­kro­ner.

Er du i tvivl om, hvem der beta­ler gil­det, kan du som huse­jer spør­ge dig selv:
Hvor­for skal jeg resten af mit liv beta­le ejen­doms­skat for et hus, som jeg selv har købt og betalt med mine i for­vej­en beskat­te­de pen­ge?

Og vi kan i kor spør­ge:
Hvor­for skal jeg som slut­bru­ger beta­le 25% i moms, når det er den hand­len­de (ofte jødi­ske kæde­bu­tik­ker), der har hele for­de­len af “merom­sæt­nin­gen”, skabt af mig ved at jeg omsæt­ter mine i for­vej­en beskat­te­de pen­ge?

Kun et par eksemp­ler ud af de hund­re­de­vis at for­mer for til­slø­ret ekstra­skat, som vi beta­ler uden ind­ven­din­ger, for­di vi er dum­me og rege­res af en grisk jødisk mafia af para­sit­ter og plat­tensla­ge­re.

Hvis du tror, at den­ne blod­sug­ning på den vær­di­ska­ben­de del af befolk­nin­gen er nød­ven­dig til “finan­si­e­ring af sta­tens udgif­ter”, så er du for god­tro­en­de. Den­ne løgn beskyt­ter 700.000 ansat­te i en stor offent­lig sand­kas­se, der kon­stant pro­du­ce­rer fejl og for­bru­ger enor­me res­sour­cer på selva­d­mi­ni­stra­tion. Den­ne kon­struk­tion til­slø­rer til­ste­de­væ­rel­sen af omkring 250.000 jøder, der har sat sig på de fede­ste leder­stil­lin­ger (bare i sta­tens admi­ni­stra­tion) og hæver mel­lem 80.000 og 150.000 kro­ner pr. måned.

Der gøres et stort num­mer ud af at afhol­de fol­ke­tings- og kom­mu­nalvalg, at debat­te­re, væl­ge og stem­me, og vi får lov at føle os stol­te af pro­ces­sen som en flok nai­ve idi­o­ter. Det kal­der vi seen­de for “demo­kra­tis­me”. Fol­ke­tings- og kom­mu­ne­val­ge­ne ændrer ikke en tød­del på mag­tens pla­ce­ring eller de ude­bli­ven­de for­bed­rin­ger for dan­sker­ne. Det skul­le stå enhver klart, der gider under­sø­ge effek­ten af de sene­ste halv­treds års fol­ke­tings- og kom­mu­ne­valg. Dan­sker­ne er ble­vet lul­let i søvn. Når vi klæ­de­ligt har udført vores bor­ger­pligt på valg­da­gen, ven­der en del af os til­lids­fuldt til­ba­ge til hjer­ne­va­sken og den blø­de under­hold­ning i TV-hjør­net – over­be­vi­ste om, at livet i Danmark er så godt, som det kan bli­ve.

I skul­le bare vide, hvad I sny­des for. Det vil vi benyt­te lej­lig­he­den til at for­tæl­le jer her: Det er den alt over­ve­jen­de vær­di af jeres livs­værk og arbej­de, her­un­der jeres børns uddan­nel­se og mulig­he­der!
Jeres over­skud, som er stjå­let fra jer, inve­ste­rer jøder­ne bl.a. i øde­læg­gel­sen af de euro­pæ­i­ske hvi­de natio­ner gen­nem en mål­ret­tet import af kul­tur­lø­se, sort-bru­ne inkom­pa­tib­le, lav-IK “flygt­nin­ge” og ind­van­dre­re, her­un­der østjø­der (alle kom­men­de væl­ge­re), som dan­sker­ne nu beta­ler 30 mil­li­ar­der for om året til håb­lø­se uddan­nel­ser, fine boli­ger og per­ma­nen­te pen­sio­ner eller stil­lin­ger i det offent­li­ge.

Jøder­ne har tra­di­tion for at hol­de sam­men. Det er der prin­ci­pi­elt intet for­kert i.
Det afsky­e­li­ge ved jøder­nes form for sam­men­hold er, at det har til for­mål at ved­li­ge­hol­de en ter­r­or­til­stand, “vi jøder mod alle andre”, en evig sam­menrot­ning mod omver­de­nen, og noto­risk mod det vært­sland og den nation, der blåø­jet har givet jøden et sted at ophol­de sig. Det lig­ger dybt i jødisk opdra­gel­se og indok­tri­ne­ring, at hans gud har udvalgt ham og til­ladt ham at eje alt, især at over­ta­ge andres ejen­dom, og domi­ne­re alle fol­keslag. Løgn, svin­del og tyve­ri er i jøder­nes lærebø­ger vel­sig­ne­de hjæl­pe­mid­ler mod ikke-jøder (goyim).

Så fra det tids­punkt, da jøder­ne før­ste gang offi­ci­elt fik adgang til Danmark under Chr. IV, har deres ene­ste bestræ­bel­se været — at over­ta­ge Danmark. Det er nu ved at lyk­kes for dem, for­di hvi­de euro­pæ­e­re er tos­se­go­de og helst ikke tæn­ker i fjendt­li­ge stra­te­gi­er. For jøder­ne er det en livs­form. De er mestre i intri­ger og åger, mens de age­rer som kryp­to-jøder, dvs. fore­gi­ver at være hvi­de euro­pæ­e­re. Når de én gang har over­ta­get en leden­de posi­tion, fx som borg­me­ster, for­sva­rer de posi­tio­nen med alle mid­ler, dvs. sør­ger for en jødisk arve­føl­ge. Det sker i høj grad ved at ude­luk­ke egent­li­ge dan­ske­re fra ind­fly­del­se i Danmark. Ude­luk­kel­sen omfat­ter alle uddan­nel­ses­in­ti­tu­tio­ner, såle­des at dan­sker­ne efter­hån­den bli­ver dår­li­ge­re og dår­li­ge­re uddan­net og min­dre og min­dre egne­de til at true de posi­tio­ner, som jøder­ne har forskan­set sig i.

I vir­ke­lig­he­den er hoved­par­ten af den­ne mafia ikke engang etni­ske jøder, men ide­o­lo­gi­ske med­lø­be­re, idet 90% af alle “jøder” i dag er af Kha­za­risk oprin­del­se. Det var en tyr­ker­lig­nen­de etnisk grup­pe, der leve­de i græn­se­om­rå­det mel­lem Øst­eu­ro­pa og Asi­en og kol­lek­tivt kon­ver­te­re­de til jøde­dom­men o. 900-tal­let. Der­ef­ter blev de som en frem­med inva­sions­styr­ke sendt ind i Euro­pa med kurs mod Vest­eu­ro­pa for at over­ta­ge den­ne del af ver­den. De har intet med etni­ske jøder fra Mellem­østen at gøre — ud over ide­o­lo­gi­en, der legi­ti­me­rer deres mål med at over­ta­ge ver­den og ind­fø­re et ver­dens­dik­ta­tur — NWO. Der­for kan man ikke være “anti-semi­tisk” ved at kri­ti­se­re og bekæm­pe nuti­dens “jøder”, selv om de aldrig for­spil­der en chan­ce for at træk­ke “jøde­kor­tet” eller “holo­caust­kor­tet” under bru­gen af våben­ord som “anti­se­mit”, “racist”, “nazist”, “holo­caust-benæg­ter” m.fl. imod dig.

Det van­ske­li­ge ved at und­gå den­ne mafi­as ind­fly­del­se er pro­ble­met med at iden­ti­fi­ce­re jøder­ne i det for­bry­de­ri­ske net­værk. Efter 500 år i Euro­pa har euro­pæ­isk blod høj­net jøder­nes høj­de og udse­en­de, så de ved en over­fla­disk betragt­ning kan for­veks­les med hvi­de euro­pæ­e­re. Det er de ikke, og det er vig­tigt at for­stå, at de ikke ønsker at være det. Der­for lever de i deres egen usyn­li­ge orga­ni­sa­tion, som en stat i sta­ten.

Her er et lynkursus i genkendelse af jødiske politikere:

1. Slå op på siden “Nav­ne der bru­ges af jøder­ne …” og søg i brow­se­ren med Ctrl-F. Ind­tast mel­lem- eller efter­nav­net og se, om det fin­des. Efter­nav­ne, der inde­hol­der z som i Zion, bru­ges pri­mært af jøder. Dan­sker­ne bru­ger ikke tra­di­tio­nel­le for­nav­ne som efter­navn, fx Mon­rad eller Juli­us, uden til­fø­jel­sen -sen
2. Alle fan­ta­si-mel­lem- og efter­nav­ne, der ikke klin­ger dansk: Ost­ner, Klakk, Hol­den, eller lyder som en kon­struk­tion eller et sted­navn: Haar­der, Elm­k­vist, Kol­ding, Ski­b­by, etc.
3. Mand­li­ge for­nav­ne, der ger­ne bru­ges af jøder:
Alle bibel­ske nav­ne: fx Dani­el, Jacob (med c), Josef, Joseph, Micha­el, Tho­mas, Peter (“Peter” især med et udansk mel­lem- eller efter­navn kom­bi­ne­ret med udpræ­ge­de jødi­ske træk), etc., des­u­den Fre­de­rik, Jon, Ken, Ken­neth, Stef­fen, Ste­ven, Step­hen, Ste­fan m.fl. ikke typi­ske dan­ske for­nav­ne. Man­ge nav­ne, der begyn­der med “J” som i “jøde”, Jørn, Jon, Jes­per, især hvis efter­nav­net også begyn­der med “J” som i Jes­per Jen­sen. Kryp­to­jø­der bru­ger i vid udstræk­ning ind­for­stå­e­de sig­na­ler om, at de er jøder. Især tid­li­ge­re var det meget brugt at være “bin­de­stregsjø­de”.
4. Kvin­de­li­ge for­nav­ne, der ger­ne bru­ges af jøder:
Alle bibel­ske nav­ne: fx Maria, Marion, Rebec­ca, Sahra, etc., des­u­den Brit, Chri­stel, Camil­la, Did­de, Elisa, Hei­di, Vivi, Vivi­an m.fl. ikke typi­ske dan­ske for­nav­ne.
5. Per­so­ner med typi­ske dan­ske nav­ne, men med kraf­tigt mørkt hår og kraf­ti­ge mør­ke øjen­bryn og ten­dens til sol­brændt­hed ud over, hvad der er nor­malt for hvi­de dan­ske­re, især kom­bi­ne­ret med jødi­ske træk. Så det er ingen fri­fin­del­se at hed­de Peter Han­sen, fx. Dels er Peter et bibelsk navn, men Han­sen er flit­tigt ble­vet mis­brugt af jøder for at nar­re den natur­li­ge befolk­ning. Det er nød­ven­digt at kig­ge efter andre mar­kø­rer for, at per­so­nen kan være jøde — og der­med bed­ra­ger af natio­nen i poli­tisk for­stand.
6. Yder­li­ge­re mar­kø­rer omta­les i artik­len Sådan iden­ti­fi­ce­rer du en jøde.

Inden du af mis­for­stå­et over­bæ­ren­hed kun­ne fin­de på at til­gi­ve den såkald­te dan­ske jøde hans etni­ske bag­grund, skal du huske på, at hans til­knyt­ning til det inter­na­tio­na­le jødi­ske net­værk og han og hans slægts med­vir­ken til 70 års øko­no­mi­ske og sund­heds­mæs­si­ge over­greb på lan­dets san­de befolk­ning altid har været ufravi­ge­li­ge mål for ham. Det gæl­der enhver jøde, så læn­ge han har opholdt sig i Danmark og har fulgt de jødi­ske dok­tri­ner (og det er abso­lut majo­ri­te­ten af dem). Dis­se mål vil ved­hol­den­de bli­ve for­søgt gen­nem­ført, så læn­ge vi til­la­der jøder­ne deres mod­by­de­li­ge spil inden for lan­dets græn­ser.

Der­for, hvis du insi­ste­rer på at stem­me, så stem for alt i ver­den på en dansk­sin­det dan­sker. Det vil der­for være logisk at stem­me på en dan­sker i Dansk Fol­ke­par­ti (liste O), det par­ti, der pr. egen defi­ni­tion vær­ner bedst om Danmark og dansk­he­den. Men det­te par­ti er også infil­tre­ret af jøder, fx i skik­kel­se af Søren Esper­sen m. hustru, men m.m.fl.
Stem alli­ge­vel på Dansk Fol­ke­par­ti, for deres erklæ­re­de pro­gram er det ene­ste håb i det nuvæ­ren­de system. Hvis vi gør Dansk Fol­ke­par­ti stærkt nok til at gen­nem­fø­re deres par­ti­pro­gram — og de vir­ke­lig efter­le­ver, hvad de har lovet — er der end­nu håb, og vi kan bl.a. sen­de Søren Esper­sen og hans bed­re halv­del til Israel. Hvis de ikke gør det, ved alle dan­ske­re hvor­for, og der­ef­ter er der kun én mulig­hed til­ba­ge, nem­lig at udskif­te Fol­ke­tin­get og kommunalbestyrelserne/byrådene som hel­hed under anven­del­se af den nød­ven­di­ge og til­stræk­ke­lig magt og erstat­te jøder­ne med ærli­ge, dansk­sin­de­de dan­ske­re. Men det kan bli­ve en lang kamp, der i vær­ste fald ender i en blo­dig bor­ger­krig mel­lem dan­sker­ne og for­før­te dan­ske laka­jer skul­der ved skul­der med Jøde­gar­den.