Kun GUL BLOK* sejrede sikkert

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 19. juni 2015.

 

Den hel­li­ge valg­hand­ling er over­stå­et, og når andre spør­ger, om du har stemt, vil du sva­re, at du har udført din bor­ger­pligt.

Men jeg må skuf­fe dig. Fol­ke­tings­val­ge­ne er et gan­ske usæd­van­ligt vel­til­ret­telag­te sku­e­spil, hvor det er lige­gyl­digt, hvem vi stem­mer på — eller hvil­ket par­ti vi stem­mer på: i de fle­ste til­fæl­de har vi uden at vide det stemt på GUL BLOK — den tvær­po­li­ti­ske grup­pe­ring af jøder i dansk poli­tik. Den­ne blok fører sam­me poli­tik som altid — en nations­un­der­gra­ven­de, selv­be­for­dren­de poli­tik — uan­set hvil­ke par­ti­er, der dan­ner rege­ring, og især uan­set jøde­pres­sens koor­di­ne­re­de beret­nin­ger om den­ne eller hin gevinst ved den ny rege­ring. Alt hvad du hører er indstu­de­ret pro­pa­gan­da.

*) Det afgø­ren­de spørgs­mål i 2015 er, hvor­dan vi und­går at miste både lan­det og vores selv­be­stem­mel­se til en frem­med besæt­tel­ses­magt, der består af jødi­ske inter­na­tio­na­li­ster?

Sva­ret er: ved IKKE at stem­me på dem — natur­lig­vis!

Op til val­get i går ope­re­re­de (som sæd­van­ligt) et over­væl­den­de opbud af jødi­ske kan­di­da­ter. Bemærk, at de ikke er poli­ti­ke­re — men agen­ter! Det er der­for nød­ven­digt for dan­sker­ne at lære disci­pli­nen -

AT SE SIG FOR! 

Dis­se jøder for­sø­ger at præ­sen­te­re sig som en dansk type, vi vil kun­ne iden­ti­fi­ce­re os med. Der­for er det nød­ven­digt at vi lærer at skel­ne, og hvis vi ikke ken­der per­so­nen nær­me­re, må vi lære at skel­ne på udse­en­det og nav­net. Det gæl­der også efter val­get.

Glem først alt om tid­li­ge­re snæv­re par­ti­sym­pa­ti­er. Par­ti­pro­gram­mer er under det nuvæ­ren­de etpar­ti­sy­stem kun staf­fa­ge. Det vig­tig­ste under den igang­væ­ren­de besæt­tel­se af Danmark er at styr­ke til­ste­de­væ­rel­sen af uaf­hæn­gi­ge dan­ske­re i Fol­ke­tin­get. Dan­sker­ne skul­le være over­be­vi­sen­de og magt­fuldt til ste­de i deres eget par­la­ment, men i ste­det er Fol­ke­tin­get domi­ne­ret af jødi­ske inter­na­tio­na­li­ster, og de nærer abso­lut ingen sen­ti­men­tale følel­ser over for Danmark eller lan­dets natur­li­ge befolk­ning.
Dis­se jødi­ske med­lem­mer af Fol­ke­tin­gen fun­ge­rer det meste af tiden som plads­hol­de­re. Op mod et valg udru­stes de med en fyn­dig skå­l­ta­le, der lover dan­sker­ne alt mel­lem him­mel og jord, hvis vi bare vil give dem vores stem­me. Når de først sid­der på tabu­ret­ter­ne, er løf­ter­ne glemt. Det er sket igen og igen. Deres funk­tion er at besæt­te en plads, hvor en ærlig dansk poli­ti­ker kun­ne gøre en for­skel. Ved enhver afstem­ning age­rer gul blok kol­lek­tivt på tværs af par­ti­er­ne i for­hold til den aktu­el­le skjul­te dags­or­den. Ethvert pri­vat pro­gram er for­tid, ethvert hen­syn til natio­nen er utæn­ke­ligt — ind­til næste valg stun­der til.

Vi adva­re­de før val­get om føl­gen­de: giv ikke din stem­me til en kan­di­dat med kraf­ti­ge mør­ke øjen­bryn (eller en kraf­tig bril­le, der skju­ler dem), grå­grøn­ne eller mør­ke øjne, aty­pi­ske dan­ske ansig­ter, bibel­ske eller histo­ri­ske for­nav­ne eller egent­li­ge jødi­ske efter­nav­ne — und­gå for enhver pris dis­se jødi­ske pro­fi­ler i Fol­ke­tin­get.

Selv om du tror, at du ken­der en af dis­se kan­di­da­ter godt, skal du vide, at han eller hun kun tager hen­syn til den jødi­ske ver­den­sor­den og arbej­der på, at natio­nen Danmark under­ka­ster sig en inter­na­tio­nal cen­tra­li­stisk jødisk domi­ne­ret rege­ring. Tid­li­ge­re var det Sov­je­tu­ni­o­nen. I øje­blik­ket er det EU.


Lars Løk­ke som vi ken­der ham — i strid mod­vind og halvvejs kæn­tret. Har han nogen sin­de fore­ta­get sig noget som helst til almen­vel­lets bed­ste. Nej! Løk­ke arbej­der kun for Løk­ke og und­la­der at ska­be besvær for de egent­li­ge magt­ha­ve­re.
Foto: o​-​d​-​i​-​n​.org

 

Jøder har tra­di­tio­nelt hobet sig sam­men i vært­slan­dets stør­re byer. Jeg ved ikke, hvor­dan bil­le­det tager sig ud på Fyn eller i hoved­lan­det, men på Sjæl­land var der cir­ka 8 jøder for hver 2 dan­ske­re i sko­ven af valg­pla­ka­ter. Husk på, at enhver jøde eller jødisk per­son i kon­kur­ren­cen med ikke-jøder er for­plig­tet ud over moral og dansk­hed.

Vær også opmærk­som på, at især par­ti­le­de­ren i de enkel­te par­ti­er, måske med und­ta­gel­se af Radi­ka­le Ven­stre (hvor ego­et åben­bart er for stort), er hånd­pluk­ket efter per­so­nens dan­ske udse­en­de. Det gæl­der ikke mindst i Soci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti. Men alle­re­de næst­for­man­den i DF er jødisk og zio­ni­st­loy­al i pato­lo­gisk omfang, når det gæl­der slyn­gel­sta­ten Israel.

Alli­ge­vel vil­le vi — som det mind­ste af alle onder — stem­me på en kan­di­dat i Dansk Fol­ke­par­ti. En, der kan gen­ken­des som dan­sker. Det kun­ne være inter­es­sant at se, hvad det­te sel­ver­klæ­re­de dan­sker­nes-par­ti egent­lig vil­le gøre ved pro­ble­met med ufor­li­ge­li­ge flygt­nin­ge og ind­van­dre­re og det jødisk kon­trol­le­re­de EU, hvis par­ti­et vir­ke­lig fik magt i Fol­ke­tin­get. Vil­le det sæt­te sig imod dan­sker­nes vil­je, som alle andre par­ti­er ind­til vide­re har gjort i dis­se spørgs­mål, eller vil­le det fri­gø­re sig fra jøder­nes og zio­ni­ster­nes ind­fly­del­se i par­ti­et og ska­be de nød­ven­di­ge for­an­drin­ger, som nav­net for­plig­ter til?

Spild ikke din stem­me på de øvri­ge par­ti­er i Fol­ke­tin­get; for dem er det alle­re­de for sent.

Til­sy­ne­la­den­de har man­ge stemt på Dansk Fol­ke­pa­ri, der nu er det stær­ke­ste pari i “blå blok”, og det var vel det mind­ste af alle onder, hvis man insi­ste­rer på at del­ta­ge i maske­ra­den. Det bli­ver inter­es­sant at se, hvad der kom­mer ud af den til­lid­ser­klæ­ring.

Under alle omstæn­dig­he­der kan du væl­ge at sat­se på en lyse­re frem­tid for dig selv og dine børn ved at slut­te dig til O-D-I-N.