To syntetiske stoffer gør dig FED

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2017-01-05.

 

Som en del af vores sam­le­de bestræ­bel­se på at for­tæl­le dan­sker­ne, at vi aktivt del­ta­ger i et vel­til­ret­telagt fol­ke­mord på os selv! en lang­som kro­p­s­lig og men­tal død for­an fladskær­me­ne, sæt­ter vi med den­ne arti­kel fokus på to syn­te­ti­ske til­sæt­nings­stof­fer, der sam­men med de ver­se­ren­de gen­mo­di­fi­ce­re­de kød­pro­duk­ter i super­mar­ke­der­ne nok skal få bugt med vores sund­hed og ulti­ma­tivt fjer­ne Euro­pas hvi­de befolk­ning, så jøder­ne kan tage over.

Inter­es­sant nok spi­ser vores drabs­mænd kun kos­her, dvs. sær­lig god­kendt føde fra egne leve­ran­dø­rer.

De to gift­stof­fer er beskre­vet i hver sin arti­kel (klik på en af hen­vis­nin­ger­ne neden­for, læs og bliv sun­de­re, før det er for sent):

1. Det tred­je kryd­de­ri ali­as “Uma­mi”

2. Søde­stof­fet Aspartam ali­as “Nut­raSwe­et”


“Har du set Rig­mor Mor­ten­sen i nr. 69 — Hun er ræd­somt mager … !”
[… til gen­gæld behø­ver Rig­mors mand ikke at trø­ste sig med jøde­pro­du­ce­ret por­no­gra­fi — eller det der er vær­re …] Foto: Inter­net­tet

 

1. Kilde: Alun Biggart, 30. november 2015

Det tredje krydderi (MSG): Spiser du det uden at vide det?

Et vidt anvendt og poten­ti­elt far­ligt kemi­ka­lie, som er vær­re for dit hel­bred end alko­hol, niko­tin og man­ge medi­ka­men­ter, befin­der sig uden tvivl i man­ge af de føde­va­rer, du spi­ser til dag­lig.

Lad mig introducere “Det tredje krydderi”

Det tred­je kryd­de­ri bli­ver til­sat tusind­vis af de føde­va­rer, som du og din fami­lie jævn­ligt spi­ser, især hvis du spi­ser for­ar­bej­de­de føde­va­rer eller på restau­rant.

Jeg er ufor­va­ren­de kom­met til at spi­se Det tred­je kryd­de­ri, der var til­sat en sala­mipøl­se, som sæl­ges i alle super­mar­ke­der i Danmark — og end­nu vær­re, jeg har givet mine børn sam­me pøl­se hver ene­ste uge. Langt fra hen­sigts­mæs­sigt.

Jeg hav­de natur­lig­vis læst ingre­di­ens-listen på pøl­sen først for at være sik­ker på, at den var ok for mine børn, men jeg hav­de kun læst den dan­ske, ikke den engel­ske.

Jeg har lært at sæt­te mig grun­di­ge­re ind i, hvil­ke ingre­di­en­ser, der er i spil, før jeg put­ter noget i mun­den, og spe­ci­elt før jeg føder mine børn med det!

Uhel­dig­vis er Det tred­je kryd­de­ri, sam­ti­dig med at det er et af de mest udbred­te, også et af de mest usun­de til­sæt­nings­stof­fer på mar­ke­det, hvor det bru­ges i dåsesup­per, bag­værk, kød­pro­duk­ter, salatdres­sin­ger, fros­ne mid­dags­ret­ter osv.

Det fin­des i dit loka­le super­mar­ked og på restau­ran­ter, i dit barns sko­le­kan­ti­ne og ret over­ra­sken­de — i fær­dig baby­mad og vis­se moder­mælk­ser­stat­nin­ger.

Det tred­je kryd­de­ri er noget andet end et kryd­de­ri som salt og peber, for det frem­hæ­ver føde­va­rer­nes smag gen­nem en bio­lo­gisk påvirk­ning, hvor­ved det får for­ar­bej­det kød og fros­ne mid­dags­ret­ter til at sma­ge fri­ske­re og duf­te bed­re, lige som det gør salatdres­sin­ger mere vels­ma­gen­de og dåsesup­per min­dre ”dåse­de”.

Det tred­je kryd­de­ris for­de­le er åben­ly­se for føde­va­re­in­du­stri­en, men det­te til­sæt­nings­stof kan lang­somt og i begyn­del­sen helt symp­tom­løst for­vol­de stor ska­de på dit hel­bred.

Hvad er “Det tredje krydderi” (glutamat, mononatriumglutamat, MNG, natriumsalt af glutaminsyre, E-620 — E-625, MSG)?

I 1908 blev Det tred­je kryd­de­ri opda­get og raf­fi­ne­ret. Japa­ne­ren Kiku­nae Ike­a­da var man­den, der fandt en natur­lig, smags­for­stær­ken­de sub­stans i hav­tang.

Ved at ekstra­he­re en lil­le del af sub­stan­sen blev han i stand til at ska­be det syn­te­ti­ske til­sæt­nings­stof Det tred­je kryd­de­ri, og sam­men med en part­ner star­te­de han fir­ma­et Aji­no­mo­to, som i dag er ver­dens stør­ste pro­du­cent af det­te — syn­te­ti­ske! — “kryd­de­ri” (og han er inter­es­sant nok også medi­ci­nal­pro­du­cent).

Det tred­je kryd­de­ri vir­ker ved at sny­de din tun­ge med en stort set ukendt fem­te smags­op­le­vel­se: Uma­mi.

Uma­mi er sma­gen af gluta­mat og er en yndet aro­ma, der fore­kom­mer i man­ge japan­ske føde­va­rer, inklu­si­ve bacon og alt­så også i det gif­ti­ge til­sæt­nings­stof Det tred­je kryd­de­ri. Det skyl­des sma­gen af Uma­mi, at føde­va­rer med Det tred­je kryd­de­ri for man­ge men­ne­sker sma­ger bed­re end føde­va­rer uden det­te til­sæt­nings­stof.

Hvorfor er “Det tredje krydderi” så farligt?

Mono­na­tri­um­g­luta­mat er en exci­to­tok­sin [tok­sin = gift], hvil­ket bety­der, at det over­sti­mu­le­rer dine cel­ler, så de øde­læg­ges eller dør, i vari­e­ren­de omfang med hjer­neska­de til føl­ge — og kan poten­ti­elt ska­de ner­ve­sy­ste­met, for­vær­re ind­læ­rings­van­ske­lig­he­der, med­vir­ke til Alzhei­mer, Par­kin­son, amy­t­ro­fisk sklero­se, osv.

Ved regel­mæs­sig ind­ta­gel­se af Det tred­je kryd­de­ri kan føl­gen­de obser­ve­res:

 • Over­vægt
 • Øjenska­der
 • Hoved­pi­ne
 • Træt­hed og for­vir­ring
 • Depres­sion
 • Følel­ses­løs­hed
 • Var­me­for­nem­mel­ser
 • Prik­ken
 • Pres­sen eller stram­hed i ansig­tet
 • Brysts­mer­ter eller ånde­dræts­be­svær
 • Kval­me
 • Hur­tig hjer­te­ryt­me
 • Døsig­hed
 • Afkræf­tet­hed

Vidste du, at “Det tredje krydderi” også gør dig FED?

Jeg blev cho­ke­ret, da jeg fandt ud af det. Det vær­ste af det hele er, at det i mere end 30 år har været kendt, at MSG gør os fede.

Hvis du vil have kon­kre­te bevi­ser, så kig på Natio­nal Library of Medi­ci­nes’ hjem­mesi­de, hvor du fin­der over 100 under­sø­gel­ser om Det tred­je kryd­de­ri. Klik på det­te link ”MSG Obe­se”, og du vil sik­kert bli­ve lige så cho­ke­ret som jeg blev!

Jeg har frem­hæ­vet nog­le af under­sø­gel­ser­ne nederst i den­ne arti­kel.

Det tred­je kryd­de­ri gør både dig og mig fede ved at ændre på mæng­den af insulin, som krop­pen udskil­ler. For­styr­rel­sen med­fø­rer opbyg­nin­gen af unor­malt sto­re fedt­de­po­ter.

Tips til at undgå “Det tredje krydderi” i din mad

Som hoved­re­gel kan man sige, at hvis en føde­va­re er for­ar­bej­det, kan man gå ud fra, at den inde­hol­der Det tred­je kryd­de­ri (desvær­re ofte skjult bag et ali­as). Så hvis din kost ude­luk­ken­de består af uraf­fi­ne­re­de, fri­ske føde­va­rer, kan du helt und­gå det­te gift­stof.

Ja, hvis du spi­ser øko­lo­gisk kød, æg, fisk, frugt og grønt­sa­ger osv., skyl­let ned med almin­de­ligt vand, vil du ikke bare und­gå at ind­ta­ge Det tred­je kryd­de­ri, men du vil også spi­se de bedst tæn­ke­li­ge føde­va­rer for din sund­hed.

Læs ingre­di­ens-lister­ne og vær opmærk­som på, at:

 1. – jo fjer­ne­re udløbs­da­to, desto kraf­ti­ge­re kon­ser­ve­ring, som ofte er ska­de­lig.
 2. – hvis dine for­fædre ikke spi­ste det­te føde­em­ne for 10.000 år siden, så lad det være.
 3. – hvis en ingre­di­ens er ukendt for dig, er det bedst at læse om den, inden du spi­ser den.

Også på restau­ran­ter skal du være opmærk­som på bru­gen af Det tred­je kryd­de­ri. Du kan selv­føl­ge­lig spør­ge per­so­na­let, om der er ret­ter uden det­te til­sæt­nings­stof, eller bede om, at det ikke til­sæt­tes, hvis det sta­dig kan for­hin­dres. Men det ene­ste sted, hvor du 100 pro­cent kan sik­re, at din mad er sund, er i dit eget køk­ken.

Det tred­je kryd­de­ri er ikke noget, jeg ønsker i min krop. Jeg er nor­malt god til at læse ingre­di­ens-lister, og 99% af mit føde­ind­tag er alli­ge­vel føde­va­rer som øko­lo­gisk kød, fisk, frugt, grønt­sa­ger osv., hvil­ket er hoved­år­sa­gen til, at kul­de­pe­ri­o­der med syg­dom er ble­vet til vin­tre med sund­hed og over­skud.

Vær på vagt. Du er nødt til at nær­læ­se listen over til­sæt­nings­stof­fer i dine føde­va­rer med omhu. De bed­ra­ge­ri­ske føde­va­re­pro­du­cen­ter for­sø­ger at skju­le bru­gen af Det tred­je kryd­de­ri ved at anven­de for­skel­li­ge andre nav­ne. Vær på vagt over for nav­ne såsom “hydro­ly­se­ret vege­ta­bilsk pro­te­in”, “hydro­ly­se­ret plan­te pro­te­in” og de mere uskyl­di­ge “gelat­i­ne”, “gærek­strakt”, “ris­sirup” eller “brun­ris-sirup”.

Jeg ved godt, at det i star­ten kan vir­ke for­vir­ren­de og ube­kvemt at fore­ta­ge den­ne under­sø­gel­se midt under ind­kø­bet, men det er besvæ­ret værd, og til sidst har du lært at iden­ti­fi­ce­re de for­gif­te­de varer og fin­der vej til det sun­de direk­te.

Et godt hel­bred og immun­for­svar er din fød­sels­ret. Begynd at læse ingre­di­ens-lister, giv din krop den rig­ti­ge næring, og du vil bli­ve over­ra­sket over, at krop­pen sva­rer med mere ener­gi, min­dre syg­dom, natur­ligt vægt­tab, osv.

Held og lyk­ke.

Referencer:

 • Smags­for­stær­ke­re E 620–640
 • He, K. et al., Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­tion 2011 Jun; 93(6):1328–1336.
 • The mono­so­di­um gluta­ma­te (MSG) obe­se rat as a model for the stu­dy of exerci­se in obe­si­ty. Gobat­to CA, Mel­lo MA, Souza CT, Ribeiro IA. Res Com­mun Mol Pat­hol Phar­ma­col, 2002.
 • Adre­na­lecto­my abo­lis­hes the food-indu­ced hypo­t­ha­la­mic sero­to­nin relea­se in both nor­mal and mono­so­di­um gluta­ma­te-obe­se rats. Gui­ma­ra­es RB, Tel­les MM, Coel­ho VB, Mori RC, Nasci­men­to CM, Ribeiro Brain Res Bull, 2002 Aug.
 • Obe­si­ty indu­ced by neona­tal mono­so­di­um gluta­ma­te tre­at­ment in spon­ta­neous­ly hyper­ten­si­ve rats: an ani­mal model of mul­tip­le risk factors. Iwa­se M, Yama­mo­to M, Iino K, Ichi­kawa K, Shin­o­ha­ra N, Yos­hin­a­ri Fujis­hi­ma Hyper­tens Res. 1998 Mar.
 • Hypo­t­ha­la­mic lesion indu­ced by injection of mono­so­di­um gluta­ma­te in suck­ling peri­od and sub­sequent deve­l­op­ment of obe­si­ty. Tana­ka K, Shi­ma­da M, Nakao K, Kus­u­noki Exp Neu­rol, 1978 Oct.
 • Pri­ce-Pot­ten­ger Nut­ri­tion Foun­da­tion, Samu­els, Jack “MSG Dan­gers and Decep­tions.”
 • MSGT​ruth​.org “What Exa­ct­ly is MSG?”
 • U.S. Food and Drug Admi­ni­stra­tion “FDA and Mono­so­di­um Gluta­ma­te (MSG)”, August 31, 1995.
 • FDA Consu­mer Maga­zi­ne “MSG: A Com­mon Fla­vor Enhan­cer”, Janu­ary-Febru­ary 2003.
 • Trut​hin​La​be​ling​.org “This is What the Data Say About Mono­so­di­um Gluta­ma­te Toxi­ci­ty and Human Adver­se Rea­ctions.”
 • Gør mono­so­di­um gluta­ma­te — MSG — dig syg og fed?

2. Kilde: Alun Biggart, 16. juni 2014*

Aspartam eller “NutraSweet”

Aspartam er efter min mening ikke kun det mest kon­tro­ver­si­el­le til­sæt­nings­stof i føde­va­rer nogen­sin­de, men også det far­lig­ste!

Se den­ne kor­te video og del den med alle du hol­der af.

OBS Aspartam gør dig fed — lær hvor­for her.

Aspartam er gan­ske sim­pelt, det vær­ste du kan udsæt­te din krop for!

Den­ne kor­te video om Aspartam vil for­hå­bent­lig åbne dine øjne for sand­he­den om det­te ækle kemi­ka­lie, og hvor­for fir­ma­er som Monsan­to tje­ner sto­re pen­ge på bekost­ning af dit hel­bred! Når først du har set video­en og læst de efter­føl­gen­de fak­ta, så send et link med den­ne arti­kel til de men­ne­sker du hol­der af!

Min personlige historie med Aspartam

Jeg har tid­li­ge­re solgt mas­ser af pro­duk­ter hvor Aspartam var en bestand­del – Maxim sport­ser­næ­ring. Så jeg brug­te ener­gi­drik­ke, bars og pro­te­in­pul­ve­re lige­som alle andre: før, under og efter træ­ning. Jeg tro­e­de, at dis­se pro­duk­ter med kun­sti­ge søde­stof­fer osv. var sik­re, for det for­tal­te eks­per­ter­ne os. Jeg tro­e­de på dem, ind­til jeg begynd­te at under­sø­ge ingre­di­en­ser­ne i det jeg solg­te grun­di­ge­re. Jo mere jeg under­søg­te, desto mere bekym­ret blev jeg; ind­til jeg nåe­de det punkt, hvor jeg ikke læn­ge­re kun­ne fyl­de det i min egen krop, og der­ved var moralsk for­hin­dret i at sæl­ge det til andre. For at gøre en lang histo­rie kort, så var jeg så hel­dig at jeg fandt en god advo­kat, som kun­ne hjæl­pe mig med at sæl­ge mit fir­ma for mig.

Men i den for­bin­del­se fik jeg et vir­ke­ligt chok.

Da mit fir­ma var solgt, arbej­de­de jeg i kort tid vide­re for de nye eje­re. De ønske­de en “light slan­kedrik” med Aspartam som søde­mid­del. Jeg fandt frem til en leve­ran­dør, og en mor­gen lave­de min nye chef og jeg sam­men med andre kol­le­ga­er en smag­stest på pro­duk­tet. Det var før­ste gang, jeg hav­de ind­ta­get en drik med Aspartam i over ét år. Min krop var ren­set ud, så jeg var ikke for­be­redt på det chok jeg fik. Jeg tog en mund­fuld og kun­ne kun sma­ge søde­mid­let. Det var for­fær­de­ligt, men da min nye chef var til ste­de, kun­ne jeg ikke spyt­te det ud; han vil­le undre sig og begyn­de at spør­ge.

Så jeg sank det bare.

Men den dår­li­ge smag vil­le ikke gå væk, lige meget hvor man­ge gan­ge jeg bør­ste­de tæn­der kun­ne jeg ikke kom­me af med den­ne for­fær­de­li­ge smag. Som dagen fort­sat­te begynd­te jeg at få ondt i maven, og pinen blev vær­re. Den føl­gen­de nat var før­ste nat, hvor jeg skul­le pas­se min 10 mdr. gam­le dat­ter ale­ne. Min kone var vendt til­ba­ge til sit arbej­de som læge og hav­de nat­te­vagt.

Efter jeg hav­de hen­tet Anna fra bør­ne­ha­ven, begynd­te min mave at bli­ve rig­tig dår­lig. Jeg var nødt til at rin­ge til mine svi­ger­for­æl­dre og bede dem om at kom­me og hen­te Anna, da det begynd­te at kom­me ud af beg­ge ender sam­ti­dig. Hvis jeg hav­de nogen som helst tvivl om risi­ko­en ved at ind­ta­ge Aspartam, for­svandt den hur­tigt.

Jeg er nu 110% over­be­vist om, at Aspartam og andre kun­sti­ge søde­stof­fer er døde­li­ge. Jeg har siden lært føl­gen­de gen­nem vide­re­gå­en­de under­sø­gel­ser:

 • Aspartam var oprin­de­ligt et bio­lo­gisk krigs­mid­del.
 • Aspartam er aldrig ble­vet bevist sik­kert som føde­mid­del for men­ne­sker!
 • I for­søg med dyr har dyre­ne bl.a. udvik­let hjer­ne­tu­mo­rer.

Hvis Aspartam giver for­søgs­dyr kræft o.a., hvor­dan kan pro­du­cen­ten så fri­ken­de stof­fet fra at gøre det sam­me ved dig, hvis du bru­ger det? Poli­ti­ske kræf­ter og finan­si­el­le inter­es­ser fik god­kendt det­te far­li­ge kemi­ka­lie til brug i føde­va­rer, efter at for­ske­re oprin­de­ligt hav­de for­budt det. Nog­le men­ne­sker bli­ver alvor­ligt syge af at ind­ta­ge Aspartam.

Bliv ikke ét af syg­domstil­fæl­de­ne! Læs ingre­di­ens-listen — og hvis du ser Aspartam eller et andet kun­stigt søde­mid­del som ingre­di­ens, så lad være at købe pro­duk­tet!

Aspartam slanker dig ikke, men gør dig FED

Det iro­ni­ske er, at man­ge men­ne­sker anven­der Aspartam og andre kun­sti­ge søde­mid­ler for at tabe sig og for­bli­ve slan­ke. Men din krop lader sig ikke sny­de, og Aspartam med­fø­rer i man­ge til­fæl­de en vægt­for­ø­gel­se. En under­sø­gel­se af 80.000 kvin­der kon­klu­de­re­de, at grup­pen, der ind­t­og kun­sti­ge søde­stof­fer gen­nem læn­ge­re tid, hav­de en sig­ni­fi­kant vægt­for­ø­gel­se, uan­set det oprin­de­li­ge udgangs­punkt.

En anden, nye­re under­sø­gel­se, med tit­ler­ne “Gain Weight by ‘Going Diet’?” og “Arti­fi­ci­al Swe­e­te­ners and the Neu­ro­bi­o­lo­gy of Sugar Cravings”, nåe­de gen­nem epi­de­mio­lo­gi­ske data frem til, at kun­stigt søde­de føde­va­rer og drik­ke­va­rer ikke resul­te­re­de i vægt­tab.
Tvær­ti­mod: Adskil­li­ge stør­re under­sø­gel­ser af per­so­ner over en læn­ge­re peri­o­de fandt en sik­ker sam­men­hæng mel­lem kun­sti­ge søde­stof­fer og vægt­for­ø­gel­se. “The San Anto­nio Heart Stu­dy” under­søg­te 3.682 voks­ne i en 7 til 8-årig peri­o­de i 1980’erne.

Lig­nen­de resul­ta­ter er ble­vet rap­por­te­ret for børn.

En to-årig prospek­tiv under­sø­gel­se af 166 sko­lebørn kon­klu­de­re­de, at en øget ind­ta­gel­se af light-soda­vand kun­ne sæt­tes i for­bin­del­se med høje­re BMI og Z-sco­rer ved opfølg­ning, hvil­ket indi­ke­rer vægt­for­ø­gel­se.

The Growing Up Today Stu­dy”, som invol­ve­re­de 11.654 børn i alde­ren 9 til 14 år, kun­ne rap­por­te­re om posi­tiv for­bin­del­se mel­lem light-soda­vand og vægt­for­ø­gel­se hos dren­ge. En tvær­gå­en­de under­sø­gel­se, som kig­ge­de på 3.111 børn og unge, fandt frem til, at den grup­pe, der ind­t­og light-soda­vand, hav­de tyde­ligt for­hø­jet BMI [Body Mass Index = kro­p­svæg­ten i kg/(højden i meter)^2, eller: kro­p­svæg­ten i kilo divi­de­re med kva­dra­tet på kro­ps­høj­den i meter.]

Konkluderende om Aspartam

Natu­ren har udsty­ret os alle med en vidun­der­lig, sund krop og alle de res­sour­cer, vi skal bru­ge for at for­bli­ve gla­de og sun­de. Spis, drik og vær glad af den rig­dom, natu­ren har at til­by­de. Der er ingen hur­ti­ge løs­nin­ger, og du kan ikke sny­de mil­li­o­ner af års evo­lu­tion. Aspartam er et for­søg på at sny­de natu­rens orden, og det går galt hver ene­ste gang og ofte med vægt­for­ø­gel­se og alvor­li­ge kon­se­kven­ser for hel­bre­det som uøn­ske­de bivirk­nin­ger.

Som jeg har sagt før: Lyt ikke til mig eller nogen som helst andre. Din krop er den bed­ste læge, du kan fin­de. Spørg den ærligt om et svar, og den vil for­tæl­le dig, hvor­dan du skal hol­de dig selv sund. Du skal blot stop­pe op og lyt­te, og du bli­ver måske over­ra­sket over dig selv og glad for resul­ta­tet.

Held og lyk­ke.

Referencer og yderligere læsning

 • The Jour­nal of Phy­si­o­lo­gy Sep­tem­ber 23, 2013.
 • http://​jp​.physoc​.org/​c​o​n​t​e​n​t​/​e​a​r​l​y​/​2​0​1​3​/​0​9​/​1​9​/​j​p​h​y​s​i​o​l​.​2​0​1​3​.​2​6​3​1​0​3​.​a​b​s​t​r​act
 • Trends in Endo­cri­no­lo­gy & Meta­bo­lism 2013.
 • http://​down​lo​ad​.cell​.com/​i​m​a​g​e​s​/​e​d​i​m​a​g​e​s​/​T​r​e​n​d​s​/​E​n​d​o​M​e​t​a​b​o​l​i​s​m​/​t​e​m​_​8​8​8​.​pdf
 • Natu­re Sep­tem­ber 17, 2014.
 • PLOS One Octo­ber 14, 2014.

*)

[Det er den vel­kend­te gift­pro­du­cent Monsan­to, der mar­keds­fø­rer Aspartam. Monsan­to har, som det blev for­talt i video­en, pla­ner om at sælge/opgive Aspartam for at mar­keds­fø­re deres nye søde­mid­del Neota­me. Neota­me synes at være mindst lige så gif­tigt.
Hvor­dan kan dis­se gift­pro­du­cen­ter opnå myn­dig­he­der­nes til­la­del­se til at leve­re ingre­di­en­ser til vores føde­va­rer? — Måske er for­kla­rin­gen, at de på et over­ord­net stra­te­gisk niveau del­ta­ger i fol­ke­mor­det på den hvi­de race, i hvert fald den del, der ikke ved bed­re og ikke vil lære at se sig for.]