Tillykke på dagen Adolf Hitler

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2017-04-20.

 

Den 20. april fejrer vi Adolf Hit­lers fød­sels­dag.

Han blev født i 1889, for 128 år siden, i Brau­nau am Inn i Østrig, og han døde som bekendt den 30. april 1945 i Ber­lin i en alder af 56 år. Hans egen­ska­ber som stats­mand og som pri­vat­per­son, hans impo­ne­ren­de intel­lekt og en vin­den­de østrigsk char­me er aldrig sene­re ble­vet over­gå­et af nogen leder i Ver­den. Den sene­re præ­si­dent John F. Ken­ne­dy var en uof­fi­ci­el beun­drer af Adolf Hit­ler og hans fortje­ne­ster.

Når du ser den føl­gen­de kor­te video så læg mær­ke til, at den tyske befolk­ning elske­de deres fører ufor­be­hol­dent. Han fær­de­des til­lids­fuldt blandt sit tyske folk og blev til­jublet på grund­lag af en natur­lig begej­string og respekt for de resul­ta­ter, som han og hans bevæ­gel­se hav­de opnå­et. Han var i direk­te kon­takt med sit folk selv under det tru­en­de neder­lag i kri­gens sid­ste dage.
Intet andet sted i den vest­li­ge ver­den har en stats­le­der levet så aske­tisk som Adolf Hit­ler for at ære den grund­lig­gen­de idé, at sam­funds­skab­te vær­di­er til­hø­rer den ska­ben­de befolk­ning. Der­for fjer­ne­de han de jødi­ske ban­ker, jødi­ske loger og jødi­ske virk­som­he­der, der hav­de til for­mål at intri­ge­re, ska­be uro og usta­bi­li­tet, jøder­nes kon­stan­te for­ud­sæt­ning for at kun­ne snyl­te på andres arbej­de og fortje­ne­ste. Der­med blev der bl.a. råd til at sen­de tyske arbej­de­re på ferie i kryd­stogtski­be.

Adolf Hit­lers livs­værk har ikke været for­gæ­ves. Ikke mindst bevir­ke­de hans kamp mod den jødisk skab­te og kon­trol­le­re­de bol­sje­vis­me, at Vest­eu­ro­pa und­gik at bli­ve en del af Sov­je­tu­ni­o­nen.

Jøder­nes kon­stan­te for­søg på at dæmo­ni­se­re Adolf Hit­ler og hans efter­mæ­le bekræf­ter til over­mål, at den­ne mands ide­er udgjor­de og sta­dig udgør et eks­klu­sivt, strå­len­de og ene­stå­en­de rig­tigt alter­na­tiv til jøder­nes para­si­tæ­re blod­sug­ning på euro­pæ­er­ne og de euro­pæ­isk grund­lag­te sam­fund ver­den over, ikke mindst i Ame­ri­ka.
Det er den­ne blod­sug­ning, der i dag frarø­ver alle hvi­de men­ne­sker et egent­ligt liv i rig­dom og lyk­ke og præ­get af natur­lig sund­hed.

Aldrig har vi haft mere brug for Adolf Hit­ler end i dag i for­sø­get på at gøre op med det eska­le­ren­de jøde­væl­de. Den inter­na­tio­na­le jøde­dom stjæ­ler fra os, for­gif­ter os, for­krøb­ler vores sam­fund, for­dum­mer vores børn og per­ver­te­rer vores ide­a­ler. Med det­te bekla­ge­li­ge fra­vær af en ansvar­lig ledel­se er hvi­de men­ne­sker overalt i ver­den nødt til i Adolf Hit­lers navn og ånd at stå sam­men og gøre op med det alt­over­skyg­gen­de pro­blem for den hvi­de races over­le­vel­se på den­ne pla­net — inter­na­tio­na­le jøders for­bry­del­ser mod men­ne­ske­he­den.

Heil Hit­ler!

Stem i på den­ne kampsang.

Det er vig­tigt, at du ser og lyt­ter til dis­se to (ret lan­ge) histo­ri­ske for­tæl­lin­ger, der tje­ner til at afba­lan­ce­re den gængse opfat­tel­se af, hvad der fore­gik i Adolf Hit­lers Tyskland, og for­stå­el­sen af, hvem der hav­de ansva­ret for, hvad der fore­gik under Anden Ver­denskrig. Den­ne krig var en menings­løs krig mel­lem hvi­de bro­der­folk, påført euro­pæ­er­ne, bri­ter­ne og ame­ri­ka­ner­ne af den­ne ver­dens mest døde­li­ge pest — jøder­ne!

Adolf Hit­ler — The Gre­a­test Story NEVER Told! og Hell­storm.