The Secret Behind Communism

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, 23. maj 2013.

Den­ne bog ude­luk­kes af gængse for­lag og bog­hand­ler, for­di den ankla­ger jøder.
 

 

The Secret Behind Com­mu­nism (kun engelsk) er David Dukes nye bog fra 2013. Den inklu­de­rer tek­ster af Alek­s­an­dr Solzhe­nit­syn, Frank Brit­ton m.fl. Duke har skre­vet den bety­de­lig­ste bog, der nogen­sin­de er udkom­met om de jødi­ske kræf­ter bag den rus­si­ske revo­lu­tion og histo­ri­ens mest hæm­nings­lø­se fol­ke­mord. I den­ne bog beskri­ves for før­ste gang Sov­jet-kom­mu­nis­men i lyset af dens egent­li­ge ophavs­mænd, og hvor­le­des bevæ­gel­sens jødi­ske ten­tak­ler siden har omk­lam­ret det meste af Ver­den.

Man må for­stå føl­gen­de. De leden­de bol­sje­vik­ker, der over­tog Rusland var ikke rus­se­re. De hade­de rus­se­re. De hade­de krist­ne. Dre­vet af etnisk had tor­tu­re­re­de og slag­te­de de mil­li­o­ner af rus­se­re uden antyd­ning af men­ne­ske­lig med­fø­lel­se …
Der er fle­re af mine lands­mænd, der har lidt under den­ne hor­rib­le for­bry­del­se fra bol­sje­vik­ker­nes blod­be­stænk­te hæn­der, end noget andet folk eller nogen anden nation nogen­sin­de har lidt i hele men­ne­skets histo­rie. Det er umu­ligt at over­dri­ve det­te. Bol­sje­vis­men begik det mest bruta­le og omfat­ten­de fol­ke­mord, vi ken­der til.

Den omstæn­dig­hed, at det meste af ver­den er uvi­den­de og uden følel­ser for den­ne enor­me for­bry­del­se viser, at de glo­ba­le medi­er er i hæn­der­ne på for­bry­del­sens ger­nings­mænd.
— Alek­s­an­dr Solzhe­nit­syn.


Klik på bil­le­det for at købe bogen fra USA.
Læs også vores intro­duk­tion til The Secret Behind Com­mu­nism