Stop jøderne — før det er for sent! (3)

Overtagelsen

Redaktionen, 4. juli 2017

Krigere kaldes ved navn — ikke ved personnummer

Hvad kan vi gøre?

I det­te afsnit beskri­ver vi en ræk­ke områ­der, hvor almin­de­li­ge natio­nalt bevid­ste dan­ske­re i prak­sis kan gøre mod­stand, så vi ikke bare pas­sivt lader os spin­de ind i para­sit­ter­nes gift­væv, der afvæb­ner os, hjer­ne­va­sker os, ned­bry­der vores hel­bred og til sidst med­fø­rer vores bekvem­me død. Vi er nødt til at tage vores egen til­væ­rel­se, vores børns frem­tid, vores natio­na­le iden­ti­tet, vores hvi­de euro­pæ­i­ske kul­tur og ikke mindst vort lands frem­tid meget mere alvor­ligt, end det er sket gen­nem de sene­ste 70 år. Det er vig­tig, at vi over­ho­ve­det bli­ver bevid­ste om, at øget bevids­hed og ved­hol­den­de mod­stand er den ene­ste vej ud af det nuvæ­ren­de tota­li­tæ­re sty­re i Danmark.
Til en begyn­del­se bør det ske i muligt omfang på indi­vi­du­elt plan.


Danmark skal ud af EU.
Det er det før­ste vig­ti­ge skridt i bekæm­pel­sen af de destruk­ti­ve kræf­ter, der i øje­blik­ket vir­ker mel­lem Bruxel­les og Køben­havn. Der­ef­ter skal beslut­nin­ger af betyd­ning for Danmark ude­luk­ken­de afgø­res i Fol­ke­tin­get af ærli­ge dan­ske poli­ti­ke­re i mod­sæt­ning til de nuvæ­ren­de kri­mi­nel­le.
Ill.: Inter­net­tet

 

1. Vi skal hurtigst muligt ud af det korrupte EU

Vi skal gøre det nød­ven­di­ge for at for­la­de EU og bli­ve selv­stæn­di­ge. Der­med får det dan­ske par­la­ment igen betyd­ning, og vi afskæ­rer dan­ske jøder fra at over­trum­fe dansk lov­giv­ning med EU-direk­ti­ver, fx plig­ten til at mod­ta­ge såkald­te kon­ven­tions-flygt­nin­ge og andre ind­van­dre­re, som befolk­nin­gen er imod. Dan­sker­ne vil med garan­ti fore­træk­ke at hjæl­pe de pågæl­den­de i deres respek­ti­ve hjem­lan­de, eller det nær­me­ste sik­re land, frem for at have dem på fast for­sør­gel­se i Danmark.

2. Farvande og grænser skal bevogtes

Vi skal effek­tivt sik­re vores natio­na­le græn­ser — enhver græn­se­over­gang — ved at ind­fø­re en per­ma­nent og effek­tiv kon­trol med, hvem der kan ind­van­dre til Danmark. Den skal ikke kun omfat­te græn­se­over­gan­ge og luft­hav­ne, men omfat­te hele lan­dets græn­se, her­un­der alle stør­re hav­ne­by­er, og vores far­van­de skal afpa­trul­je­res effek­tivt. Det vil ikke blot gøre det risi­ka­belt at inds­mug­le men­ne­sker, men stærkt begræn­se til­gan­gen af narko­ti­ka. Beg­ge er emner i den destruk­ti­ve jødi­ske busi­ness, der p.t. fore­går fuld­stæn­dig risi­kof­rit for øjne­ne af os.

3. Vi skal lære at identificere jøderne (den eneste fjende af verdensfreden!)

Vi skal lære hin­an­den at iden­ti­fi­ce­re hoved­fjen­den, at skel­ne de mest euro­pæ­isk udse­en­de jøder fra etni­ske dan­ske­re. Enhver para­sit vil for­sø­ge at ano­ny­mi­se­re sig selv i for­hold til offe­ret. Der­for for­sø­ger jøder­ne at kom­me til at lig­ne hvi­de euro­pæ­e­re. Det er kun del­vist lyk­ke­des. Det er vig­tigt at for­stå, at JØDER IKKE ER HVIDE, selv om nog­le af dem har opnå­et en rela­tivt lys hud. Og for­di jøder­ne ikke til­hø­rer den hvi­de race og ikke kan kom­me til det, for­sø­ger de på grund­lag af en for­rykt troslæ­re og en vel­be­grun­det jalou­si at uds­let­te os fra pla­ne­tens over­fla­de. Race har betyd­ning, og din hvi­de race har størst betyd­ning for dig. Øde­læg ikke årtu­sin­ders natur­lig foræd­ling af den hvi­de race gen­nem race­blan­ding med jøder eller andre ikke-hvi­de men­ne­sker. Du vil redu­ce­re dine børns mulig­he­der, og de vil hade dig for det, når de engang for­står, at du ikke var stærk nok til at gå imod jøder­nes plan for blan­de­de ægte­ska­ber mel­lem alle andre end jøder­ne selv. I Israel kan en jøde ikke gif­te sig med en ikke-jøde.
Vi har skre­vet en vej­le­den­de arti­kel, base­ret på den biologiske/fysiske antro­po­lo­gi (karak­te­ri­se­ret ved fysi­ske og mål­ba­re ken­de­tegn til son­dring mel­lem men­ne­ske­ra­cer, under­ra­cer og -typer). Jøder­ne har under­trykt den­ne viden­skab for at fjer­ne et red­skab, der kan bru­ges til deres gen­ken­del­se, og det er næsten lyk­ke­des dem at dæmo­ni­se­re den biologiske/fysiske antro­po­lo­gi under beteg­nel­ser som “racis­me”, “anti­se­mi­tis­me”, “stig­ma­ti­se­ring” m.v. Læs artik­len grun­digt — og lær de vig­tig­ste mar­kø­rer til gen­ken­del­se af jøder. Det er også nyt­tigt i sam­me arti­kel (nederst) at hæf­te sig ved de eksemp­ler på euro­pæ­isk udse­en­de jøder i EU og i USA, som utilslø­ret fjendt­ligt argu­men­te­rer for, at det 21. århund­re­de (det nuvæ­ren­de) skal være den peri­o­de, hvor euro­pæ­er­ne tvangs­mæs­sigt skal gøres mul­tiet­ni­ske. Vi skal blan­des med asi­a­ter, negre og ara­be­re, så vi mister vores euro­pæ­i­ske iden­ti­tet og mulig­he­den for at age­re som en for­e­net hvid, euro­pæ­isk front imod de jødi­ske fol­ke­for­dær­ve­re.


Husker du Sov­je­tu­ni­o­nen?
Det nuvæ­ren­de EU er kun en lidt mere strøm­li­net udga­ve af USSR. Men det er den sam­me kri­mi­nel­le inter­na­tio­na­le jødi­ske loge, der leder øde­læg­gel­sen af det hvi­de Euro­pa i det igang­væ­ren­de for­søg. Ill.: Inter­net­tet

 

4. Jødernes skal fjernes fra enhver indflydelse

Når vi alle har lært at iden­ti­fi­ce­re jøder­ne omkring os, er det på tide at give dem mod­stand, især ved ikke at stem­me fle­re “tro­jan­ske heste” ind i Fol­ke­tin­get. Fin­des der ikke opstil­let en tro­vær­dig, ærlig dan­sker — så lad være at stem­me. Men glem ende­lig ikke, at når det hand­ler om EU, er det abso­lut livsvig­tigt, at du stem­mer for min­dre EU og der­med for mere Danmark og for vores ulti­ma­ti­ve uaf­hæn­gig­hed. Jøder­ne for­sø­ger at gen­ta­ge dis­se valg, ind­til vi stem­mer “rig­tigt”. Der­for skal vi for­lan­ge en afstem­ning, der ude­luk­ken­de afgør, om vi skal for­la­de EU eller ikke. Gør vi ikke det, vil jøder­ne under­vejs pak­ke en sta­dig stær­ke­re til­slut­ning til EU ind i u-gen­nem­sku­e­li­ge for­mu­le­rin­ger i håbet om at nar­re os yder­li­ge­re ud i sum­pen. Stem hver ene­ste gang for min­dre EU — og til slut — for total fri­hed for dan­sker­ne ved at vi for­la­der EU. Det er ikke et ube­grun­det håb, at den­ne kor­rup­te, jøde­do­mi­ne­re­de “sov­je­tu­ni­on ver­sion 2” går i opløs­ning inde­fra — for­pe­stet af sin egen gif­tig­hed.


Para­sit­ter i habit­ter.
Foto: Inter­net­tet

 

Det­te tri­umvirat pr. novem­ber 2016 garan­te­rer, at intet vil ændre sig i dansk poli­tik til dan­sker­nes for­del. Dis­se mario­net­ter repræ­sen­te­rer et nyt jødisk kup mod lan­dets oprin­de­li­ge befolk­ning. Det vil med­fø­re for­ha­ling og svæk­kel­se af græn­se­kon­trol­len og stær­ke­re afhæn­gig­hed af EU. Til gen­gæld kan vi for­ven­te yder­li­ge­re beskyt­tel­se af homo­seksu­el­le og for­skel­li­ge sva­ge “køn”. Der er mindst 5 homo­seksu­el­le mænd (ud af 13) i den tid­li­ge­re viste koa­li­tion. Alt­så ale­ne blandt det maskuli­ne seg­ment er der 38% mod nor­malt 7%. Homo­seksu­a­li­tet blandt jøder er stærkt over­re­præ­sen­te­ret, for­di den tid­li­ge­re blev for­næg­tet og der­med indav­let gen­nem tvun­gent part­ner­skab med en kvin­de. I Israel aner­ken­des homo­seksu­a­li­tet sta­dig ikke, og der kan ikke ind­gås homo­seksu­el­le ægte­ska­ber. Den­ne til­bø­je­lig­hed prom­ove­rer jøder­ne kun i hvi­de, euro­pæ­i­ske sam­fund. Så det er på mere end en måde en for­dær­vet “eli­te”, der har til­ra­net sig mag­ten i Danmark.

5. Demokratiet skal genindføres

Skriv til din loka­le poli­ti­ker i Dansk Fol­ke­par­ti og bed ham leve op til valg­løf­ter­ne om, at par­ti­et er for dan­sker­ne. Det gøres ved at for­lan­ge per­so­ner som Søren og Yvet­te Esper­sen og andre jøder og kol­la­bo­ra­tø­rer ud af par­tiets ledel­se og der­ef­ter fra par­ti­et i øvrigt. For­lang også, at par­ti­et i høje­re grad arbej­der for per­ma­nent græn­se­kon­trol, så det kan mær­kes. For­lang at leve­brød­spo­li­ti­ke­re som Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt hæver røsten i EU-par­la­men­tet og reelt arbej­der for Dan­marks udtræ­den. Her er et eksem­pel på, hvor­dan en sådan tale skal lyde (England har ved­ta­get en hen­sigt­ser­klæ­ring om at for­la­de EU, og vi sav­ner et til­sva­ren­de DK-EXIT). Oplys om, at et Dansk Fol­ke­par­ti, der i prak­sis age­rer efter en anden dags­or­den end par­tiets offi­ci­el­le, vil få sto­re pro­ble­mer, når det jødi­ske bag­land er væk. Vi skal sik­re en frem­tid, hvor der kun er plads til ærli­ge poli­ti­ke­re i det dan­ske par­la­ment — poli­ti­ke­re, der kæm­per for dan­sker­ne og ikke for per­son­lig vin­ding. I øje­blik­ket er der til­sy­ne­la­den­de ingen hæder­li­ge til ste­de — der­i­mod en for­ræ­de­risk hob af dan­ske jøder og deres “skab­nin­ger”.

I de føl­gen­de to inter­views med bri­ten Richard Edmonds, 73, kan du skif­te “Bri­tain” og “Bri­tish” ud med “Danmark” og “dan­ske”. Udfø­rel­sen af de omtal­te poli­ti­ske for­bry­del­ser og kon­se­kven­sen af dem for natio­nen har gået for sig på præ­cis sam­me måde i Danmark som i Stor­bri­tan­ni­en. Det gæl­der for Tyskland og de fle­ste hvi­de natio­ner i Euro­pa, der har mistet deres suveræ­ni­tet gen­nem de sene­ste 50 år.

Bemærk, at når Mr. Richard Edmonds taler om hvi­de men­ne­sker, “Whi­tes”, mener han den hvi­de race i mod­sæt­ning til jøder­ne, en anti-race, som har opnå­et en lyse­re hud gen­nem stra­te­gisk foræd­ling med Euro­pæ­e­re. Af den grund har man­ge hvi­de pro­ble­mer med at skel­ne jødi­ske svind­le­re fra hvi­de poli­ti­ke­re, når der er valg til Fol­ke­ting. Dis­se kryp­to­jø­der har sat det demo­kra­ti­ske prin­cip ud af kraft og skabt en “demo­kra­tis­me”. Der­med er det uden betyd­ning, hvil­ket par­ti vi stem­mer på. Et valg vil altid resul­te­re i en GUL rege­ring, dvs. jødisk, uan­set kom­bi­na­tio­nen af par­ti­er. Nær­studér grup­pe­bil­le­det, der tages for­an Chri­sti­ans­borg efter hver rege­rings­dan­nel­se. Antal­let af jødi­ske joke­re i det­te spil er over­væl­den­de og en hån mod den demo­kra­ti­ske idé og dan­sker­nes Fol­ke­ting. Dis­se net­værks-med­lem­mer af Fol­ke­tin­get er kun plads­hol­de­re, hvis ene­ste for­mål det er, at hol­de andre med ægte poli­tik og kon­struk­ti­ve ide­er for natio­nens selv­stæn­dig­hed fra livet. Plads­hol­der­ne for­mid­ler ude­luk­ken­de den usyn­li­ge hånds pro­gram, men afhol­der sig fra at udfol­de selv­stæn­di­ge poli­ti­ske ini­ti­a­ti­ver.
Pro­ble­met har gen­nem årti­er været det sam­me i England og alle andre euro­pæ­isk orga­ni­se­re­de lan­de ver­den over. Og Edmonds frem­hæ­ver den påfal­den­de gen­ta­gel­se: at uan­set, om bri­ter­ne har haft en libe­ral rege­ring, en kon­ser­va­tiv rege­ring eller en såkaldt arbej­der­re­ge­ring, er det bri­ti­ske folk gen­nem de sene­ste 50 år ble­vet bed­ra­get med det sam­me jødi­ske skyg­ge­ka­bi­net.
Slan­gen Angela Mer­kel, der er sat til at mul­tiet­ni­se­re Tyskland (som Lars Løk­ke Ras­mus­sen er det i Danmark), er et mod­by­de­ligt eksem­pel på en euro­pæ­isk udse­en­de poli­ti­ker med en skjult jødisk destruk­tiv og lands­for­ræ­de­risk dags­or­den. Det er ube­gri­be­ligt, at vi helt uden at hæve stem­men eller luf­te nogen bestyr­tel­se til­la­der jøder­ne at frem­skyn­de vores egen udryd­del­se, oven i købet via vores natio­na­le par­la­men­ter.
Mens du læser det­te, har fol­ke­mor­det på hvi­de gen­nem injek­tio­nen af frem­med­gif­ten alle­re­de været i fuld gang i 40 år. Hvis du er hvid, og det­te ikke oprø­rer dig, så har du enten været uop­mærk­som, eller du mang­ler fan­ta­si til at fore­stil­le dig den kom­men­de røde ter­ror.

Why We Need Whi­te Natio­na­lism I, 2016.

Why We Need Whi­te Natio­na­lism II, 2016.
Kil­de: Ary­an Radio, 2016.

6. Asyl-systemet skal bekæmpes

Skriv til dine loka­le medi­er og poli­ti­ke­re og for­lang, at antal­let af jøder­nes asyl­cen­tre redu­ce­res. For­lang at ind­van­dre­re, der er kri­mi­nel­le, hæv­der at være papir­lø­se, er kryp­to­jø­der eller på anden måde til ska­de for Danmark, omgå­en­de sen­des retur til det land de indrej­ste fra. Det kan fx være fra Tyskland, og vi er beret­ti­get til at sen­de dem til­ba­ge til sid­ste udrej­seland. Der­ef­ter må tysker­ne gøre det sam­me, ind­til de ender i Afri­ka, Paki­stan eller Tyrkiet igen. Skriv at fol­ke­van­drin­gen fra Afri­ka og Mellem­østen er dan­ske jøders for­søg på at bastar­di­se­re den oprin­de­li­ge nor­di­ske befolk­ning i Danmark. Vi er nødt til at udta­le og skri­ve orde­ne “jøde” og “bastar­di­se­ring” igen og igen for at fjer­ne den auto­ma­ti­ske cen­su­re­ring, når menings­til­ken­de­gi­vel­ser bli­ver for tyde­li­ge og for ube­kvem­me for magt­ha­ver­ne.
Det er vig­tigt at ken­de til føl­gen­de jødi­ske begreb: Say­anim (afledt af “at hjæl­pe”). Det er syno­nym for, at det ver­den­s­oms­pæn­den­de net­værk af jøder ikke blot er et poli­tisk net­værk, men også et net­værk af sponso­rer og hvi­len­de agen­ter: ejen­doms­hand­le­re, medi­e­folk, finans­folk, bil­sæl­ge­re, advo­ka­ter, vin­hand­le­re, opti­ke­re, læger, gulds­me­de, kunst­hand­le­re, for at næv­ne en ræk­ke typisk jødi­ske erhverv med et vist afkast. De har alle ind­vil­get i at være behjæl­pe­li­ge med Isra­els akti­vi­te­ter i udlan­det (fra let spio­na­ge til ter­r­o­ris­me) inden for det pgl. vært­sland. Det­te say­anim-offer til Israel (Mos­sad) er en udbredt prak­sis og under­stre­ger, at loy­a­li­te­ten hund­re­de pro­cent er ret­tet mod Israel, og kun i ube­ty­de­ligt (sen­ti­men­talt) omfang mod Danmark. Hjæl­pen kan være i form af finan­si­e­ring af loka­le zio­ni­sti­ske akti­vi­te­ter, fx at man i et lokalt medie pro­pa­gan­de­rer imod isla­mi­ske ind­van­dre­re for at så splid mel­lem mus­li­mer og krist­ne og der­med udsæt­te det natur­li­ge opgør mel­lem en dik­ta­to­risk besæt­tel­ses­magt og dan­sker­ne, eller i form af sik­re opholds­ste­der for Mos­sads pro­vo­ka­tø­rer, eller ved at yde kon­tan­te bidrag til Israel.

7. Jødisk business skal boykottes generelt

Boy­kot jøder i alle for­sam­lin­ger — og boy­kot jødisk eje­de for­ret­nin­ger og virk­som­he­der fra top til bund. De fle­ste super­mar­kedskæ­der i Danmark er ejet af jøder, og de sæl­ger mere eller min­dre for­gif­te­de føde­va­rer til høje­re og høje­re pri­ser, for­di udbud­det pri­mært er for goyim. Jøder­ne selv spi­ser “kos­her”, fx kød fra kvæg, der er mis­hand­let til døde efter en besti­alsk jødisk slag­te­me­to­de. Und­gå svi­ne­kød i enhver afskyg­ning og blan­ding (ja, det sma­ger godt, men den sær­li­ge pro­duk­tions­form gør kødet sund­heds­far­ligt). Du og dine børn bli­ver for­gif­tet og tager på i vægt af at spi­se mas­se­pro­du­ce­ret svi­ne­kød (som jøder pr. ide­o­lo­gi ikke spi­ser). Køb i videst muligt omfang din føde fra øko­lo­gi­ske gård­brug — også ger­ne svi­ne­kød, hvis du selv har mulig­hed for at over­vå­ge pro­duk­tio­nen (de ærli­ge kød­pro­du­cen­ter til­la­der kon­trol).
Her er en liste over øko­lo­gi­ske gård­brug i Danmark. Det er mere besvær­ligt og dyre­re at leve sundt. Men dine børn er vel pri­sen værd?


Hvad med at støt­te et hvidt barn til en for­skel?
Foto: Plan Inter­na­tio­nal, Inter­net­tet

 


Foto: Plan Inter­na­tio­nal, Inter­net­tet

 

Det er typisk, at jøder som Sis­se Fisker og Peter Mygind prom­ove­rer hvid støt­te til Asi­en og Afri­ka — men ikke til hvi­de. Der lig­ger en under­gra­ven­de agen­da bag den­ne ensi­di­ge prom­ove­ring af far­ve­de børn fra under­ud­vik­le­de områ­der. Hen­sig­ten er at udvik­le rela­tio­ner, så det hvi­de Euro­pa til sidst bli­ver et klu­de­tæp­pe af mørklø­de­de indi­vi­der, der alle­re­de har et natur­ligt hjem­sted uden for Danmark. 
Alle erfa­rin­ger viser, at de viste piger efter 10–15 års hjælp “flyg­ter” (invi­te­res) til Euro­pa med hver 3–5 børn til kol­lek­tiv for­sør­gel­se. Det­te er resul­ta­tet af, at Dan­marks frem­tid bestem­mes i EU og ikke i Fol­ke­tin­get.
Uof­fi­ci­elt har det vist sig, at kun ca. 15% af pen­ge­ne når frem til de udstil­le­de børn. Jøder­ne bag den­ne god­heds­in­du­stri spin­der guld på filan­tro­pi, mens fol­ke­mor­det på hvi­de dan­ske­re sam­ti­dig frem­skyn­des ved hjælp af medi­e­cer­ti­fi­ce­re­de per­son­lig­he­der som Fisker og Mygind.

8. Der skal fødes mange flere hvide børn

Sørg for at sæt­te fle­re hvi­de børn i ver­den. Vores bed­ste råd til dig som hvid mand eller hvid kvin­de er det­te: find inden for din egen hvi­de race en sund part­ner. Når du er kom­met ud over den før­ste tids forel­skel­ses­sy­ge og føler, at du respek­te­rer og vir­ke­ligt elsker til din part­ner — så skynd jer at få mindst fire børn! Tænk ikke for meget over pen­ge­ne og logi­stik­ken, så kan pro­jek­tet gå i stå. Når bør­ne­ne først er der, løser pro­ble­mer­ne sig alli­ge­vel.
Vi skal til­skyn­de de beta­len­de myn­dig­he­der, der i dag sen­der mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner i hæn­der­ne på bør­ne­ri­ge ind­van­drer­fa­mi­li­er, som kun vil ska­de Danmark og abso­lut intet har at byde på, at pri­o­ri­te­re natio­nens egne børn: hvi­de børn! Opdrag dine børn, så de bli­ver stol­te og bevid­ste om deres iden­ti­tet som hvi­de men­ne­sker, bevid­ste om vort fæd­re­land, Danmark, og om vores frem­ra­gen­de euro­pæ­i­ske kul­tur. Sørg for at ruste dine børn til at føre deres hvi­de arv vide­re på trods af alle angreb ude­fra. Dis­se jødi­ske angreb har typisk til for­mål at stil­le vort fæd­re­land med dets udmær­ke­de soci­a­le system til rådig­hed for vildt frem­me­de, mens Dan­marks ret­mæs­si­ge arvin­ger, dan­ske mænd, kvin­der og børn, gøres syge, dum­me og gen­nem­snit­li­ge, så vi ikke gider rej­se os fra sofa­hjør­net og zom­bie-kas­sen og gøre mod­stand, så det kan mær­kes.

 

9. Det er vigtigt, at dine børn udvikler et naturligt immunforsvar

Und­gå til­bud om vac­ci­na­tion af dine børn mod almin­de­li­ge bør­ne­syg­dom­me og influ­en­za­er med mær­ke­li­ge nav­ne. Du ved ikke, hvad der sprøjtes ind i dit barn til påstå­et styr­kel­se — men mere sand­syn­ligt: varig beska­di­gel­se! af dit barns immun­for­svar. Der er eksemp­ler på, at engel­ske og ame­ri­kan­ske børn er ble­vet til­budt op til 25 vac­ci­na­tio­ner i løbet af bar­nets før­ste 5 leve­år, og de fle­ste af vac­ci­na­tio­ner­ne har været obliga­to­ri­ske! Det er at sæt­te natu­ren ud af spil­let, og natu­ren er vores ene­ste san­de alli­e­re­de. Men­ne­sker med et dår­ligt immun­for­svar bli­ver ikke gam­le. Men­ne­sker dør ikke af “alder­dom”, men af kon­se­kven­ser­ne af et dår­ligt immun­for­svar, typisk infek­tio­ner. Så et stærkt og natur­ligt udvik­let immun­for­svar er vig­tigt for dit barns sund­hed.
Den rig­ti­ge måde at opnå et godt immun­for­svar på er ved at lade natu­ren udvik­le det. Lad dine børn bli­ve smit­tet på den gam­mel­dags måde med alle de kend­te bør­ne­syg­dom­me, når de opstår spon­tant i bar­nets omgi­vel­ser, og lad bar­nets sta­dig stær­ke­re immun­for­svar hånd­te­re udfor­drin­gen — frem for at den end­nu for­svars­lø­se orga­nis­me tor­pe­de­res med cock­tails af syn­te­ti­ske medi­ka­men­ter, som kun medi­ci­na­lin­du­stri­en (læs: de jødi­ske fol­ke­mor­de­re) ken­der ind­hol­det af. Lad især dine børn ophol­de sig mest muligt i natu­ren og bli­ve for­kø­le­de, når det er natur­ligt at bli­ve det. Kun ved at lade bar­net “æde jord” så at sige — og i begyn­del­sen sut­te på alt muligt “far­ligt” - udvik­ler det sig sundt og i har­moni med det mil­jø, som det skal udfor­dre resten af livet. Glem ikke at under­vi­se dine børn om jøde­fa­ren. Det er en vig­tig del af “immun­for­sva­ret”.

10. Dine børn skal være stolte af at være hvide

Værn om dine hvi­de, dan­ske børn, så de ikke del­ta­ger i mongo­li­se­rin­gen af Danmark ved at dan­ne par med ikke-hvi­de og få blan­de­de børn. Og det er nød­ven­digt straks at præ­ci­se­re, at jøder ikke til­hø­rer den hvi­de race. Jøder­ne til­hø­rer ingen race, for de har ingen gen­nem­gå­en­de lig­hed ind­byr­des til almin­de­lig gen­ken­del­se. Jøder kan være del­vist gule, sor­te eller hvi­de. De kan højst defi­ne­res som en “ide­o­lo­gisk race”. Den alt over­ve­jen­de del af nuti­dens “jøder”, omkring 90%, oprin­der fra områ­det mel­lem Sor­te­ha­vet og Det kaspi­ske hav, det tid­li­ge­re Kha­za­ria, sva­ren­de til det nuvæ­ren­de Geor­gi­en, Arme­ni­en og Aser­ba­jds­jan. Det bety­der, at de er græn­sea­si­a­ter (og lig­ner præ­si­den­ten i Aser­ba­jds­jan). Siden 900-tal­let har dis­se halva­si­a­ti­ske jøder (ide­o­lo­gi­ske jøder) i et vist omfang blan­det sig med mel­le­møst­li­ge jøder, samt gule, sor­te og hvi­de fra de øvri­ge racer. Kun en tien­de­del af nuti­dens jøder ned­stam­mer direk­te fra de oprin­de­li­ge to judæ­i­ske stam­mer fra Mellem­østen. Under alle omstæn­dig­he­der har nuti­dens jøder ingen beret­ti­gel­se i Vesten og kun i en meget begræn­set del af Mellem­østen.
Men vi tal­te om hvi­de men­ne­skers gen­pul­je, om den hvi­de race, som alle hvi­de har et moralsk ansvar for at beva­re så sund og ren som muligt. Den rum­mer ver­dens bed­ste egen­ska­ber (i det mind­ste på den­ne pla­net). Uden hvi­de men­ne­sker vil men­ne­ske­he­den ikke over­le­ve sol­sy­ste­mets afslut­ning. Hvis den hvi­de race for­svin­der, vil der ikke bli­ve udvik­let til­stræk­ke­ligt avan­ce­re­de sam­fund og tek­no­lo­gi­er til at brin­ge men­ne­ske­he­den fra Jor­den og vide­re ud i galak­sen, inden Solen bræn­der ud. Gen­nem ver­dens­hi­sto­ri­en er det pri­mært den hvi­de race, der har præ­ste­ret de afgø­ren­de posi­ti­ve kvan­tespring i vores fæl­les udvik­ling som men­ne­ske­hed.
Lyt til sta­ti­stik­ken i det­te inter­view, A Few Facts About The Whi­te Race.
Lad dig ikke nar­re af jøder­nes påstand om, at en sam­men­blan­ding af alle racer er pragt­fuldt, og at det mod­sat­te vil med­fø­re indavl. De vil bare så ger­ne være hvi­de. Ingen har som jøder­ne avlet børn med sig selv inden for snæv­re popu­la­tio­ner (typisk inden for den loka­le ghet­to). I dag er det en kends­ger­ning, at den jødi­ske gen­pul­je er ver­dens far­lig­ste, hvis målet er at få sun­de børn. Men så læn­ge hvi­de ikke avler børn med fætre og kusi­ner, er der en ver­den af mulig­he­der, ale­ne inden for de nær­me­ste områ­der af Nord­ve­st­eu­ro­pa, Ukrai­ne og Rusland; læn­ge­re væk er der sto­re hvi­de befolk­nin­ger i USA, Austra­li­en og New Zealand — end­da i Syd­afri­ka og Syda­me­ri­ka. Den hvi­de race med under­ra­cer (euro­pi­der) udgjor­de pr. 2011 omkring 1/5 af Jor­dens sam­le­de befolk­ning på 7 mil­li­ar­der men­ne­sker, så der er gode mulig­he­der for at fin­de en hvid part­ner.
Hver gang hvi­de men­ne­sker accep­te­rer at blan­de sig med andre racer, med­fø­rer det en reduk­tion af mulig­he­der, gen­nem­snit­ligt lave­re intel­li­gens (en poli­tisk ukor­rekt påstand, men et viden­ska­be­ligt fak­tum), redu­ce­ret opfindsom­hed, redu­ce­ret kre­a­ti­vi­tet, redu­ce­ret evne til fan­ta­si og leg, redu­ce­ret ansvars­fø­lel­se for natu­ren, mil­jø­et og ver­den som hel­hed! Race­blan­ding fører over­ord­net til gen­nem­snit­lig­hed — til øde­læg­gel­se af pla­ne­tens diver­se racer. Det kan godt være, at race­blan­ding fører til fle­re “bru­ne øjne og smuk­ke bru­ne piger,” som jøden Ber­tel Haar­der fan­ta­se­rer om, men han har også blan­de­de, far­ve­lø­se øjne og er et sko­le­ek­sem­pel på en kryp­to­jø­de, der har holdt gode miner til slet spil for at bed­ra­ge dan­sker­ne (fx har han været med til at demon­te­re Nor­disk Råd).
Hvi­de men­ne­sker er alt det, som jøder­ne drøm­mer om at være, men aldrig kan bli­ve — en ene­stå­en­de smuk, intel­li­gent, pro­duk­tiv og frem­gangs­rig race. Der­for hader de os så meget, at de for­sø­ger at uds­let­te os. Men for resten af ver­dens befolk­nin­ger, inklu­si­ve jøder­ne, vil det være at sky­de sig selv i foden. Jøder­ne har trods deres græn­se­lø­se selv­be­gej­string gang på gang vist, at de ikke besid­der de nød­ven­di­ge men­ne­ske­li­ge egen­ska­ber til at kun­ne lede andre. Til gen­gæld er de gode til at snak­ke og snak­ke og intri­ge­re og opkræ­ve ren­ter og skat. Under en jødisk ver­dens­re­ge­ring vil den ver­den, vi ken­der i dag, bræn­de op i et glo­balt infer­no. Alle eti­ske og men­ne­ske­li­ge hen­syn vil have veget plad­sen for grisk­hed, uaf­brudt krig og udplyn­dring. Jøder­ne vil læg­ge Jor­den øde og ulti­ma­tivt uds­let­te sig selv. Arma­ged­don vil iro­nisk nok bli­ve opfyldt af jøder­ne selv, hvis vi ikke gri­ber ind i tide.


Plads­hol­de­re — i det­te til­fæl­de i SKAT-top­pen.

 

I 2016 fik SKAT igen ny direk­tør. Mere­te Ager­gaard aflø­ste Jes­per Røn­now.
Jøder aflø­ser jøder overalt. Ingen af dis­se udvalg­te ser ud til at kun­ne løf­te opga­ven som direk­tør for en vig­tig insti­tu­tion i sam­fun­det. Men det skal de hel­ler ikke, for de mod­ta­ger pri­mært instruk­tio­ner fra top­pen af net­vær­ket — fra skyg­ge­ka­bi­net­tet, logens æld­ste, der vil for­kla­re, hvor­dan ind­dri­vel­sen og for­de­lin­gen af dan­sker­nes vær­di­er skal fore­gå. Stil­lin­gen går på tur inter­nt i logen, og et gyl­dent hånd­tryk på 2,3 mio. er kun start­skud­det til en ny vel­løn­net stil­ling i jøder­nes svik­møl­le — den såkaldt dan­ske admi­ni­stra­tion.

11. Samarbejde og vare-/tjenestebytning skal fremmes

Sort arbej­de” er af gode grun­de ilde set hos Dan­marks jødi­ske besæt­tel­ses­magt, spe­ci­elt i Skat. Vi kal­der det såkaldt sor­te arbej­de for sam­ar­bej­de og opfor­drer dan­sker­ne til at sam­ar­bej­de mest muligt sam­men. Regi­stre­ret arbej­de straf­fes som bekendt med ufor­holds­mæs­sig høj skat og en ufor­klar­lig moms. Der­i­mod går vær­di­en af sam­ar­bej­de jøde­næ­ser­ne for­bi og gav­ner ude­luk­ken­de de men­ne­sker, der er vil­li­ge til at arbej­de — dvs. den pro­duk­ti­ve del af befolk­nin­gen. Jøder forag­ter legem­ligt arbej­de: “Hvor­for selv arbej­de, når vi kan få dan­sker­ne til det”. Her­re-sla­ve-for­hol­det er dybt for­ank­ret i fore­stil­lin­gen om at at være gudens udvalg­te folk, som alle andre men­ne­sker, goyim, skal betje­ne.
Ind­byr­des byt­ning af natu­ra­li­er af enhver art kan i høj grad anbe­fa­les. Ren byt­ning af natu­ra­li­er er for­holds­vis legi­timt. Hvis der sam­ti­dig gives pen­ge i byt­te, så lad vores regel for sam­ar­bej­de gæl­de: hold jøder­ne uden­for. En effek­tiv måde at mod­ar­bej­de tyran­ni­et på består i at lade den vær­di­ska­ben­de del af befolk­nin­gen, de hvi­de dan­ske­re, få glæ­de af egen rig­dom, inden jøder­ne beslag­læg­ger den. Her­med ikke sagt, at et fæl­les bidrag til sam­fun­det ikke er nød­ven­digt. Hvad der abso­lut må fra­rå­des er at for­gyl­de en kri­mi­nel eli­te med bidrag, der kun kan beteg­nes som åger.

12. Efterlad ikke dine penge i banken

Dan­ske løn­mod­ta­ge­re har pligt til at have en løn­kon­to. Der­med kan løn­nen over­fø­res som ettal­ler og nul­ler i jøder­nes com­pu­te­re. Det er et vidun­der­ligt system for bank­ster­ne, dels for­di de kan kon­trol­le­re alle transak­tio­ner, der udfø­res med beta­lings­kort eller over net­bank, men især for­di den sam­le­de løn­pul­je på lands­ba­sis, hver gang dan­sker­ne mod­ta­ger løn, repræ­sen­te­rer et enormt gra­tis lån direk­te i deres lom­mer. Alli­ge­vel for­ha­les over­førs­ler længst muligt, så pulj­en befin­der sig hos ban­ken lidt læn­ge­re hver gang. Den­ne pul­je af ind­be­ta­lin­ger (fra arbejds­gi­ver­ne) er løn­mod­ta­ger­nes ejen­dom og for­ren­tes løben­de, så læn­ge den fin­des som inve­ste­rings­ka­pi­tal eller sik­ker­hed for sam­me i ban­ker­ne. Men dis­se ren­ter kom­mer ikke ejer­ne af den ren­te­gi­ven­de kapi­tal, de tvung­ne kon­to­ha­ve­re, til gode.
Tvær­ti­mod, vi må beta­le geby­rer, så snart vi kom­mer i nær­he­den af ban­ken. Helst vil jøder­ne ikke se os, med­min­dre vi er “soli­de” spe­ku­la­tions­kun­der. Den almin­de­li­ge løn­mod­ta­ger bli­ver i til­gift øko­no­misk straf­fet for at være tvun­get til at udlå­ne sin løn til bank­sy­ste­met og bli­ver for­holds­vis høfligt hen­vist til auto­ma­ter­ne på yder­si­den af ban­ken. Per­son­lig betje­ning koster tid og pen­ge, så ydel­sen begræn­ses til de transak­tio­ner, hvor ban­ken pro­fi­te­rer. Det kal­des pro­fi­top­ti­me­ring.
I Danmark såvel som i USA benyt­tes det såkald­te brøk­re­ser­ve­ban­kvæ­sen (“fra­ctio­nal banking”), der til­la­der ind­lån at vok­se som tal i ban­ker­nes com­pu­te­re, uden at der er nogen mod­vægt i guld eller sølv for det sam­le­de nomi­nel­le påly­den­de. For­hol­det er tæt på 9:1 i Danmark. Det vil sige, at der kun er fysi­ske pen­ge til at dæk­ke 1/10 af alle de digi­ta­le kro­ner, der kun fin­des i com­pu­ter­nes hukom­mel­se. Det­te system fun­ge­rer kun, så læn­ge situ­a­tio­nen er nogen­lun­de sta­bil, men opstår der en kri­se, hvor til­stræk­ke­ligt man­ge ønsker at hæve deres pen­ge, skal du stå tid­ligt op; for sene­st klok­ken ni er ban­ken (og Natio­nal­ban­ken) læn­set for kon­tan­ter, og din løn eller opspa­ring svæ­ver et sted i cyper­s­pa­ce, abso­lut uden for ræk­ke­vid­de, ind­til Natio­nal­ban­ken evt. tryk­ker fle­re sed­ler, hvor­ved der opstår inf­la­tion. (I 1920’ernes Tyskland var der ikke købe­kraft nok i en tril­lebør­fuld pen­ge­sed­ler til at beta­le et enkelt brød.)
Den jødi­ske fili­al­di­rek­tør er enten stuk­ket af — eller står med ryg­gen mod muren og hæl­der vand ud af ører­ne i for­sø­get på at red­de sig selv. Der­ef­ter tager han hjem, tøm­mer sit pen­ge­skab for den ene­ste sik­re valu­ta i ver­den: den pri­va­te guld­be­hold­ning — stjå­let guld! og rej­ser til England eller USA eller Israel, og du ser ham ikke mere.
Læs vores artik­ler Slagt guld­kal­ven … og Jødisk ban­kvæ­sen …, hvor brøk­re­ser­ve-bank­sy­ste­met og dets kon­se­kven­ser er udfør­ligt beskre­vet.
Den ene­ste for­del vi almin­de­li­ge bank­kun­der har af den obliga­to­ri­ske løn­kon­to er mulig­he­den for at fore­ta­ge beta­lin­ger vha. net­bank-funk­tio­nen (mod sær­skilt gebyr). Når du har betalt måne­dens reg­nin­ger på den måde, så hæv resten af din løn og anbring den i en brand­sik­ker pen­ge­boks, der er pla­ce­ret diskret og sik­kert i dit hjem eller dets omgi­vel­ser. Din opspa­ring er mere sik­ker der end i ban­ken, og du får ikke min­dre ud af dem. Til gen­gæld fra­ta­ger du jøder­ne den gra­tis mulig­hed for at spe­ku­le­re med dine pen­ge. Kon­tant beta­ling invol­ve­rer ikke dit beta­lings­kort, og lader du også mobil­te­le­fo­nen bli­ve hjem­me, kan PET (skyg­ge­r­e­ge­rin­gens red­skab) ikke føl­ge med i, hvor du befin­der dig eller hvad du laver.
Reelt kan jøder­ne med det­te system, den dag de ønsker at ram­me dig per­son­ligt — eller ønsker at para­ly­se­re sam­fun­det som hel­hed, blo­ke­re for alle bank­transak­tio­ner, dvs. inde­fryse alle lønud­be­ta­lin­ger på ube­stemt tid.

13. NemID kan blive is-sylen mod dit e-liv

NemID er et andet sty­rings­værk­tøj for jøder­ne, som er van­ske­li­ge­re at omgå. Der fin­des eksemp­ler på, at antal­let af ledi­ge nøg­ler på det akti­ve nøg­le­kort plud­se­lig redu­ce­res til gan­ske få, uden at bru­ge­ren af NemID end­nu har mod­ta­get det næste nøg­le­kort. Antal­let af nøg­ler regu­le­res til­sy­ne­la­den­de nedad som funk­tion af: 1. antal­let af for­brug­te nøg­ler, og 2. den for­løb­ne tid, siden nøg­le­kor­tet blev udstedt. Dis­se arbi­træ­re (ufor­kla­re­de og til­fæl­di­ge reduk­tio­ner) kan skyl­des fejl — eller bevid­ste under­sø­gel­ser af effek­ten (typisk en haste­be­stil­ling af nyt kort). Når reduk­tio­nen af nøg­ler sker i stort omfang på én gang, vil der ikke auto­ma­tisk bli­ve udløst og afsendt et nyt nøg­le­kort til bru­ge­ren, for­di den­ne funk­tion også er betin­get af 1. og 2.
Den slags arbi­træ­re blo­ke­rin­ger vir­ker på sam­me måde, som hvis ban­ken blo­ke­rer din kon­to, men bureau­kra­ter­ne kan intro­du­ce­re den­ne hin­dring uden at invol­ve­re de pri­va­te ban­ker. NemID er et pri­vat system i offent­lig tje­ne­ste.
Hvis nøg­le­kor­te­ne gene­relt gøres ubru­ge­li­ge (på grund af en bekla­ge­lig fejl), vil der opstå tumult for­an kon­tan­tau­to­ma­ter­ne, og hyste­ri­et vil kun­ne bru­ges til at frem­pro­vo­ke­re en kri­se­til­stand og sæt­te sær­love i kraft.

14. “Betalingsservice” gavner kun opkræverne

Und­gå auto­ma­tisk beta­lings­ser­vi­ce. Der er ikke tale om ser­vi­ce, men om et elek­tro­nisk system, der til­go­de­ser jøder­ne ufor­holds­mæs­sigt. Det ene­ste, den enkel­te bru­ger har ud af det­te system, er lidt ekstra tid for­an zom­bie­kas­sen til de sene­ste “bre­aking news” leve­ret fra jøder­nes nyheds­bu­reau­er, og det er med sik­ker­hed løgn i samt­li­ge til­fæl­de, hvor sand­he­den har betyd­ning. Med Beta­lings­ser­vi­ce vil du i bed­ste fald spa­re en smu­le tid, men du mister før eller siden pen­ge.
Alter­na­ti­vet til Beta­lings­ser­vi­ce er at mod­ta­ge alle opkræv­nin­ger på godt gam­mel­dags papir fra posten og beta­le dem en for en — efter at beløb og beta­ling er kon­trol­le­ret! Udnyt den net­bank, der er knyt­tet til din obliga­to­ri­ske løn­kon­to. Du beta­ler et min­dre årligt gebyr for tje­ne­sten, men den enkel­te beta­ling er gra­tis, uan­set om det er en opkræv­ning eller en over­før­sel mel­lem ban­ker. Det tager mak­si­malt ½ time hver måned at beta­le manu­elt — og det beta­ler sig.
Gene­relt vil beta­lings­ser­vi­ce auto­ma­tisk beta­le beløb, som du ikke har afmeldt eller kun­ne være uenig i. Det opda­ger du først, når det er for sent. Typisk vil afslut­nin­gen af en beta­lings­af­ta­le fort­sæt­te som auto­ma­tisk beta­ling på Beta­lings­ser­vi­ce, enten i al frem­tid, eller ind­til du opda­ger, at du har betalt for læn­ge. Der­ef­ter skal du i måneds­vis kæm­pe for at få dine pen­ge til­ba­ge. Især ældre men­ne­sker, der ikke har lært sig at bru­ge pc eller inter­net, bli­ver opkræ­vet beløb via Beta­lings­ser­vi­ce og beta­ler i blin­de. Det er en rig­tig god for­ret­ning for jøder­ne. Beta­lings­ser­vi­ce bli­ver anbe­fa­let af “sags­be­hand­le­ren” (ofte en jøde) på “Bor­ger­ser­vi­ce”, og de gam­le får hjælp til at bli­ve til­slut­tet (for så er alt sik­kert i gode hæn­der, tæn­ker de). Beta­lin­ger­ne fore­går umær­ke­ligt, og sags­be­hand­le­ren ønsker ikke at have fle­re pro­ble­mer i den ret­ning. Det sam­me gæl­der bør­ne­ne, den yngre gene­ra­tion, der gene­relt giver fan­den i, hvad “de gam­le” lig­ger og roder med. Det er et uvær­digt system, der træn­ger til at bli­ve ændret gen­nem opdra­gen­de under­vis­ning i sko­ler­ne.

15. e-Boks er en offentlig spion, som du kan undgå

Meld dig ud af e-Boks, der fun­ge­rer som en elek­tro­nisk brev­kas­se for det offent­li­ge bureau­kra­ti, der ger­ne vil “spa­re” for­sen­del­ser. I vir­ke­lig­he­den er det som meget andet en risi­ka­bel tje­ne­ste for dig, for­di din kor­re­spon­dan­ce i prak­sis lig­ger åbent til­gæn­ge­lig.
Læg mær­ke til, at offent­li­ge hen­ven­del­ser efter­hån­den er ano­ny­mi­se­ret i utå­le­ligt omfang — enten helt uden under­skri­ver eller under­skrif­ten består af ini­ti­a­ler. Kun yderst sjæl­dent fin­des en egent­lig hånd­skre­vet sig­na­tur i blæk. I et vist omfang kan sig­na­tu­ren være trykt, men for­tæl­ler dog mere om, hvem afsen­de­ren er.
Årsag: Jøder bry­der sig ikke om at kun­ne spo­res efter at have behand­let dig som det æsel, du anses for at være.
I mod­sæt­ning til din fysi­ske brev­kas­se på yder­si­den af huset står den­ne elek­tro­ni­ske brev­kas­se gaben­de åben. Med elek­tro­ni­ske syste­mer er det umu­ligt at garan­te­re noget andet. Det bety­der, at din post i prak­sis er til­gæn­ge­lig for enhver i det jødi­ske net­værk, som bedøm­mes at have en grund (offi­ci­el eller hem­me­lig) til at føl­ge med i dine pri­va­te transak­tio­ner med leve­ran­dø­rer og kre­di­to­rer. For eksem­pel for at kun­ne sen­de dig “rele­van­te” til­bud (uden for e-Boks) fra andre leve­ran­dø­rer (jødi­ske fætre og kusi­ner). En af ser­vi­ce­funk­tio­ner­ne som “det offent­li­ge” til­by­der pri­va­te virk­som­he­der mod beta­ling er oplys­nin­ger fra CPR (det Cen­tra­le Per­son Regi­ster) om, hvor­når og hvor­til du skif­ter fol­ke­re­gi­ste­radres­se.
At sige nej tak! til den­ne offent­li­ge “ser­vi­ce” vil kom­me til at koste et min­dre gebyr for de papir­for­sen­del­ser, du skal mod­ta­ge i ste­det for de elek­tro­ni­ske med­del­el­ser, men hel­le­re det — end at din post og rela­tio­ner til andre er til rådig­hed for bureau­kra­ti­et.
Bru­gen af e-Boks er ble­vet gæl­den­de stan­dard, med­min­dre du aktivt mel­der fra. Udmel­del­sen bli­ver besvær­lig­gjort ved, at du skal hen­ven­de dig på såkald­te Bor­ger­ser­vi­ce, hvor du kan opsi­ge e-Boks med begrun­del­se i 6–7 til­lad­te årsa­ger, fx: “Jeg har ikke en pc”. Angiv dog aldrig en kon­kret årsag! Hvis du ikke ram­mer en af de rig­ti­ge, kan du bli­ve bort­dømt. Ind­til vide­re accep­te­res det, at du med et kryds i et over­ord­net felt bekræf­ter, at du opfyl­der mindst én af de til­lad­te betin­gel­ser. Bed eks­pe­di­en­ten kig­ge i Bor​ger​.dk, hvis pgl. stil­ler sig ufor­stå­en­de til, at det­te over­ord­ne­de afkryds­nings­felt i for­mu­la­ren til­la­der dig at afmel­de e-Boks uden spe­ci­fikt at angi­ve én bestemt af de til­lad­te betin­gel­ser. Fel­tet fin­des i den nuvæ­ren­de for­mu­lar lige inden oplist­nin­gen af de god­kend­te 6–7 betin­gel­ser, og hed­der noget i ret­ning af: “Med min under­skrift bekræf­ter jeg at opfyl­de mindst én af betin­gel­ser­ne for at fra­væl­ge e-Boks”. Sæt ude­luk­ken­de kryds i det­te felt — ikke udfor nogen af mulig­he­der­ne i den føl­gen­de oprems­ning. Skriv under, for­lang ende­lig en kvit­te­ring! og mod­tag der­ef­ter nor­mal hån­dom­delt, for­seg­let post. Desvær­re er det­te ini­ti­a­tiv ingen garan­ti for, at de kri­mi­nel­le jøder i admi­ni­stra­tio­nen respek­te­rer almin­de­lig post­hem­me­lig­hed. Men med et fysisk brev i hån­den har du gjort det lidt van­ske­li­ge­re for dem at få ind­blik i dit pri­vat­liv.

16. Sig “Nej tak til reklamer og aviser”

Sæt mær­ka­ten “Nej tak til rek­la­mer og avi­ser” på din post­kas­se. Der pro­du­ce­res i dag så man­ge lige­gyl­di­ge rek­la­mer, at det er en hån mod vores res­sour­cer. Jøder­ne har imid­ler­tid igen van­ske­lig­gjort fra­væl­gel­sen. I et nor­malt sam­fund vil­le accep­ten være et indi­vi­du­elt til­valg. Men i dag er det omvendt. Du skal aktivt fra­væl­ge rek­la­mer­ne, og pro­ces­sen er igen gjort afhæn­gig af, at du enten har en pc eller kan fin­de et egent­ligt post­kon­tor (ikke en post­eks­pe­di­tion) og for­sø­ge at fore­ta­ge afmel­del­sen. Tro ikke at post­kon­to­rer­ne lig­ger inde med klæ­be­mær­ker­ne. Nej, den typi­ske besked er: “Det kan du selv gøre over Inter­net­tet,” og så er du hen­vist til enten at være ferm til Inter­net­tet — eller have gode børn, der kan hjæl­pe dig.
På inter­net­tet skal du udfyl­de en for­mu­lar, som vil bli­ve eks­pe­de­ret inden for 2–3 uger, oply­ses det. Der­ef­ter vil du få til­sendt årets appro­be­re­de mær­kat. Der kan gå mere end 1 måned uden nogen form for reak­tion. Efter en ryk­ker kan der yder­li­ge­re for­lø­be nog­le uger. Det er tyde­ligt, at det­te post­sy­stem, Post­N­ord, der nu i prak­sis er en pri­vat jødisk virk­som­hed med et monopol i Danmark, søger at beskyt­te sal­get fra fætres og kusi­ners han­dels­bo­der. At der spil­des tusin­der af tons papir hvert år bety­der intet.
I øvrigt er tak­sten for at sen­de et almin­de­ligt brev til leve­ring inden for to dage nu mere end 20 kro­ner! Det er ren og skær åger. Sen­der man i dag et brev til den takst, 8 kro­ner, der for kort tid siden var tak­sten for at opnå nor­mal hur­tig leve­ring, kan bre­ve­ne være 14 dage under­vejs. Det kal­des atter pro­fi­top­ti­me­ring blandt jøder. Her kal­der vi det end­nu et led i den kon­stan­te bestræ­bel­se blandt jøder på at suge et vel­fortjent over­skud op af lom­mer­ne på pro­duk­ti­ve dan­ske­re. Sam­ti­dig hol­des vi groft for nar.

17. Bliv aldrig organdonor!

Afvis ende­lig at bli­ve organ­do­nor. Fra­vælg aktivt mulig­he­den for, at “det offent­li­ge” kan tage orga­ner fra din krop, efter at du er erklæ­ret for hjer­ne­død. Det kun­ne tid­li­ge­re opfat­tes som en med­men­ne­ske­lig hand­ling inden for en nation, hvor alle deler sam­me kul­tur og fæl­les­skab som lige­sin­de­de. Men den tid er for­bi.
Inden for jøde­dom­men er der nule­ven­de for­ta­le­re for, at hvis en jøde mang­ler en lever eller et hjer­te, skal dis­se orga­ner umid­del­bart kun­ne fjer­nes fra en uskyl­dig goyim. Hvis du synes, at det lyder sinds­sygt, så betænk vel, at vi ikke-jøder kun er sat på jor­den (af jøder­nes gud) for at tje­ne jøder­ne som æsler. Så du må lære at ken­de din plads — hvi­de euro­pæ­er (det hele står i Tal­m­ud eller fin­des som vej­led­nin­ger fra frem­stå­en­de rab­bi­ne­re).
Hvad synes du om at have en jødisk læge til at vur­de­re, hvor­når du er uop­ret­te­ligt hjer­ne­død?
Tag dine orga­ner med dig i gra­ven! — ellers ender de med stor sand­syn­lig­hed i krop­pen på en beta­len­de jøde. Hel­le­re for tid­lig trans­plan­ta­tion end for sen, vil både han og hans stam­me­fæl­le (kirur­gen) mene.

18. Undgå jødiske advokater (hvis du kan)

Und­gå jødi­ske advo­ka­ter, hvis det over­ho­ve­det er muligt. Hvis du har en jødisk for­sva­rer over for det nuvæ­ren­de jødi­ske justits­ap­pa­rat, vil han eller hun kun for­sva­re dig på skrømt. Der fin­des man­ge eksemp­ler på, at jøder elsker dob­belt­spil­let, at spil­le med på beg­ge sider, og hvis den du sagsø­ger også er jøde, slip­per du i bed­ste fald med at beta­le over­pris (som deles i por­ten mel­lem advo­kat og sagsøg­te). Vi har også set eksemp­ler på, at når en fag­for­e­ning stil­ler rets­hjælp til rådig­hed i en civil sag, kan sagen køre uen­de­ligt læn­ge uden at nær­me sig et resul­tat, som sagsø­ge­ren kan være tjent med. Imens skri­ver den jødi­ske advo­kat dyre timer på sagen, og de afreg­nes løben­de med fag­for­e­nin­gen. I 9 af 10 til­fæl­de er fag­for­e­nin­ger­ne “besty­ret” af jøder. Det er dine kon­tin­gent-pen­ge, de deler. Dan­sker­ne, der er tvun­get ind i fag­for­e­nin­ger­ne, beta­ler dyre kon­tin­gen­ter, som du kun i yderst sjæld­ne medi­e­eg­ne­de! til­fæl­de får gavn af. Det ene­ste med­lem­skab af betyd­ning er af arbejds­løs­heds­kas­sen, resten er bed­ra­ge­ri, der alt over­ve­jen­de begun­sti­ger jødi­ske pam­pe­re.

19. Undgå jødiske læger og tandlæger (hvis det stadig er muligt)

Sørg for at væl­ge en hvid, dvs. ikke-jødisk, læge, hvis det over­ho­ve­det er muligt. Omkring 75 pro­cent, sand­syn­lig­vis fle­re, af alle prak­ti­se­ren­de læger er jøder. Det siger alt om, hvem der favo­ri­se­res på uni­ver­si­te­ter­ne — og hvil­ke uddan­nel­ser jøder­ne anser for stra­te­gisk vig­ti­ge for at opnå total kon­trol med natio­nen. Den jødi­ske læge vil lyn­hur­tigt iden­ti­fi­ce­re dig som ikke-jøde, og han eller hun vil ikke føle stør­re til­skyn­del­se til at hel­bre­de dig eller for­læn­ge dit liv, spe­ci­elt ikke, hvis du er hvid. Gene­relt bli­ver ingen læger i Danmark hono­re­ret for at over­flø­dig­gø­re sig selv, og det system skal ændres.
Under det nuvæ­ren­de dik­ta­tur er du gen­stand for udskriv­ning af recep­t­me­di­cin efter noder. Du præ­sen­te­res for “inter­es­san­te nye læge­mid­ler”, hvis bivirk­nin­ger er util­stræk­ke­ligt under­søgt evt. med helt ukend­te bivirk­nin­ger.
At mar­keds­fø­re et pro­dukt, så det ikke inde­bæ­rer ska­der for hel­bre­det, for­ud­sæt­ter lang­va­ri­ge eks­pe­ri­men­ter og tests og en bety­de­lig udgift for medi­ci­na­lin­du­stri­en.
Med fle­re og fle­re jødi­ske læge­hu­se, som til sidst vil være det ene­ste valg, hvis du søger pri­vat læge, i sam­ar­bej­de med medi­ci­na­lin­du­stri­en, der også ejes af jøder (lige­som apo­te­ker­ne), har nu øge­de mulig­he­der for at teste pro­duk­ter helt gra­tis på patien­ter, der ikke er jøder. Du er ikke gar­de­ret ved at læse ind­lægs­sed­len grun­digt. For medi­ci­na­lin­du­stri­en, der har trykt den, vil først, når læge­mid­let er afprø­vet i prak­sis gen­nem læn­ge­re tid, ken­de de fjer­ne­re og mulig­vis fata­le bivirk­nin­ger. Lægen og apo­te­ket får deres gode returkom­mis­sio­ner, og medi­ci­na­lin­du­stri­en spa­rer man­ge pen­ge på at udfø­re fær­re tests. Jøder­nes fæl­les­skab beri­ger sig på din bekost­ning. Du hol­der svik­møl­len i gang og beta­ler med din løn og i uvist omfang med dit hel­bred. Den­ne vir­ke­lig­hed, som du med sik­ker­hed ikke var opmærk­som på før nu, er et af de usyn­li­ge led i jøder­nes over­ord­ne­de plan om at uds­let­te alle hvi­de. Ja, intet min­dre. Der er tale om et igang­væ­ren­de over­lagt fol­ke­mord, der er lige så effek­tivt som det er usyn­ligt.
I hver­da­gen er det ene­ste du kan gøre, at være på vagt, hvis du bli­ver anbe­fa­let medi­cin, der ikke har en oplagt posi­tiv effekt i for­hold til bivirk­nin­ger­ne. Du kan altid spør­ge lægen, om han har per­son­li­ge erfa­rin­ger med medi­ci­nen, hvis det er rele­vant. Bivirk­nin­ger skal være stort set umær­ke­li­ge, og alli­ge­vel vil ethvert medi­ka­ment med tiden ska­de din sund­hed. Få dine organ­funk­tio­ner testet regel­mæs­sigt, nyrer, lever, lun­ger, hjer­te, mave og tarm. Blod­prø­ver er i sig selv harm­lø­se at få taget, men vær bevidst om, at du sam­ti­dig afgi­ver en prø­ve til det uof­fi­ci­el­le DNA-regi­ster — et regi­ster, som ikke vil oply­se, om du er regi­stre­ret i det. Få også dit hjer­te under­søgt hvert andet år. Et kar­di­o­gram er i det mind­ste ufar­ligt at få lavet.
Hvor kan du ellers gå hen med dine symp­to­mer? — Ingen ste­der mere!
Men du kan for­dy­be dig i alter­na­tiv sund­hed. Det er i høj grad en mulig­hed, der har hjul­pet man­ge. Rig­tig kost og regel­mæs­sig motion er livsvig­tigt.
Situ­a­tio­nen er end­nu vær­re på dan­sker­nes offent­li­ge hospi­ta­ler, hvor udsty­ret er spa­ret væk og fx de kirur­gi­ske kom­pe­ten­cer bli­ver dår­li­ge­re og dår­li­ge­re. Kirur­gi læres som mester­læ­re, men trold­man­den og hans lær­ling er ikke til ste­de på sam­me tid mere. Det er for dyrt. Det bed­ste du kan gøre er, at hol­de dig sund og rask.
Jo læn­ge­re du lever, desto stør­re chan­cer har du for at kom­me til erken­del­se af, at det er nød­ven­digt, at vi som dan­ske­re gri­ber til hand­ling over for den­ne usyn­li­ge og yderst effek­ti­ve indre fjen­de, den jødi­ske para­sit og dræ­ber. Vi er nødt til at iden­ti­fi­ce­re og fjer­ne jøder­ne fra vita­le nøg­le­funk­tio­ner i sam­fun­det, før det er for sent.

20. Vælg aktivt danske nummerplader til dit køretøj

Man­ge til­læg­ger ikke udse­en­det af deres num­mer­pla­de stør­re betyd­ning. Der­for bli­ver der pr. ruti­ne udle­ve­ret EU-num­mer­pla­der, og du kom­mer til at køre omkring i dit fæd­re­land og skil­te med besæt­tel­ses­mag­tens sym­bo­ler.
HUSK aktivt at bede om en DANSK, NEUTRAL num­mer­pla­de så tid­ligt som muligt. Er EU-num­mer­pla­den først udle­ve­ret, koster det pen­ge at få den byt­tet (omre­gi­stre­ring).
Num­mer­pla­den har stor sig­nal­vær­di. Der­for er den natio­na­le (neut­ra­le) num­mer­pla­de afskaf­fet i Sverige. Jo fle­re der kører med natio­na­le num­mer­pla­der, desto fle­re obser­ve­rer det og til­slut­ter sig på den måde demon­stra­tivt det natio­na­le Danmark, der ønsker fri­hed for EU.

21. Ejendoms- og jordbeskatning skal afskaffes

Det­te er mere en hen­sigt­ser­klæ­ring, som vil­le være en selv­føl­ge i et ret­fær­digt natio­nalt sam­fund. Vi lever i en gro­tesk vir­ke­lig­hed, hvor vi beta­ler jøder­ne for at eje et hus, som vi selv har betalt dyrt. Vi har betalt det med beskat­te­de kro­ner og lån med åger­ren­ter til jøder­ne i ban­ken.
Dan­marks jord ejes kol­lek­tivt af dan­sker­ne til enhver tid. Ingen skal kun­ne pro­fi­te­re af at købe og sæl­ge dansk jord. Der­for skal der ind­fø­res en fast lav kva­drat­me­ter-afgift til for­del for almen­vel­let, og den afgift skal være den sam­me for enhver, der beslag­læg­ger en stør­re eller min­dre del af fæl­lese­jet. Der­med er begre­ber som grund­vær­di og konjunk­tur­be­stem­te pro­fit­ter ude­luk­ket i for­bin­del­se med køb og salg af den kol­lek­ti­ve ejen­dom — dansk jord.
Det­te ude­luk­ker ikke mulig­he­den for fortje­ne­ste på det, som en flit­tig eller ener­gisk bolig­byg­ger opfø­rer på sin del af den fæl­les jord. Der­i­mod skal offent­ligt byg­ge­ri, som skal udgø­re en langt stør­re del af bolig­mar­ke­det, være til fast lav pris pr. m2, fri­ta­get for pro­fit­ma­ger­nes nega­ti­ve ind­fly­del­se. Dis­se boli­ger skal for­de­les gen­nem lod­træk­ning. Lave bolig­pri­ser vil begræn­se pri­vat udlej­nings­byg­ge­ri, der kun har til for­mål at spin­de guld på befolk­nin­gen.

Konklusion

Vi kan ikke samek­si­ste­re med men­ne­sker, der for­sø­ger at slå os ihjel. Danmark er for dan­sker­ne. Der er ikke plads i Danmark til fana­ti­ke­re, der vil uds­let­te alle hvi­de men­ne­sker. Der­for må Danmark gøres til jøde­frit områ­de — bekla­ge­lig­vis. Det kun­ne have været ander­le­des. Men det er direk­te livs­far­ligt for natio­nen at lade jøder­ne for­bli­ve i Danmark i et nyt behjer­tet for­søg på at kal­de dem til orden. De vil gen­ta­ge den under­gra­ven­de virk­som­hed i det skjul­te. Det viser histo­ri­en med dyster repe­ti­tion. Det er byg­get ind i jøder­nes reli­gi­øse og kul­tu­rel­le grund­lag. Vi skal lære af histo­ri­en, at Dan­sker­ne har betalt til­stræk­ke­ligt til den kri­mi­nel­le inter­na­tio­na­le jøde­dom.

Lyt til den­ne video, En ny ver­denskrig til sofa­hjer­ner­ne, fra 8:40 min. inde og få vores påstand bekræf­tet fra et antal frem­træ­den­de jøder. For­søg at for­dø­je video­er­ne og over­sæt­tel­ser­ne i artik­len under lin­ket. Erkend der­ef­ter din egen og dine børns situ­a­tion som hvi­de euro­pæ­e­re i Danmark anno 2017.
Du kan væl­ge én af to mulig­he­der, enten at pris­gi­ve din etni­ske arv og dine børn — eller begyn­de at give jøder­ne mod­stand.

 

Fore­stil dig, hvad vores for­fædre vikin­ger­ne vil­le have gjort, hvis deres lan­d­om­rå­de var under angreb fra frem­me­de hor­der, og for­svar­s­vær­ker­ne kon­stant blev svæk­ket af for­ræ­de­ri­ske ele­men­ter, der sam­ti­dig udnyt­te­de boste­dets gæst­fri­hed. Ind­træn­ger­ne vil­le bli­ve ned­kæm­pet, dræbt eller sendt på flugt, og for­ræ­der­ne vil­le i bed­ste fald bli­ve dræbt hur­tigt.
I dag byder vi ind­træn­ger­ne vel­kom­men (husk på, at de ikke er ube­væb­ne­de, de repræ­sen­te­rer et slag­kraf­tigt men­ne­ske­vå­ben i kraft af deres antal, ufor­li­ge­lig­hed og uvi­den­hed). Vi tvin­ges til at accep­te­re, at de vold­ta­ger vores kvin­der og over­ta­ger vores lan­de og vær­di­er, og imens får for­ræ­der­ne lov til at æde sig fede på vores pas­si­vi­tet, der i bed­ste fald må kal­des menings­løs og selv­de­struk­tiv.

Slut­te­lig lin­ker vi til en yderst infor­ma­tiv sam­ta­le (på engelsk). Før­ste del af sam­ta­len hand­ler om, hvor­for Albert Ein­ste­in kopi­e­re­de de vig­tig­ste resul­ta­ter, der var med til at gøre ham til “geni” og ikon, en ind­le­den­de manøv­re i den agen­da mod ver­denszi­o­nis­men, der inden for en fast­sat tids­plan skal føre til uds­let­tel­sen af den hvi­de race. I anden del kan du bl.a. lyt­te til, hvor tid­ligt i jøde­dom­mens histo­rie den­ne mål­sæt­ning blev for­mu­le­ret, og i hvil­ket cho­ke­ren­de omfang den er ved at bli­ve gen­nem­ført.

VI TALER OM ET OVERLAGT FOLKEMORD ALLE HVIDE MENNESKER
- PLANLAGT OG UNDER UDFØRELSE AF JØDERNE !

Hent dis­se opslag ned og sæt dem op efter vej­led­nin­gen

Fort­sæt til side 4  Retur til side 2  Retur til side 1  Retur til start