Stop jøderne — før det er for sent! (2)

Overtagelsen

Redaktionen, 4. juli 2017

 

Diktaturet og tyranniet står klar i kulissen

Ny GUL regering pr. november 2016

 


Den­ne over­re­præ­sen­ta­tion af jødi­ske per­so­ner, mere end 80%, siger alt om, hvil­ken rege­ring dan­sker­ne har. Antal­let af jøder er alar­me­ren­de, og det­te system for udenoms­par­la­men­ta­risk repræ­sen­ta­tion må afskaf­fes, hvis dan­sker­ne igen skal rege­re i eget land.
(Klik på bil­le­det og se sam­men­sæt­nin­gen i tid­li­ge­re rege­rin­ger.)

 

I dag er det poli­ti­ske system, uni­ver­si­te­ter­ne, fol­ke­sko­len — alle uddan­nel­ses­ste­der kon­trol­le­ret af jøder­ne. Det bety­der yder­li­ge­re favo­ri­se­ring af jødisk ung­dom, der uan­set evner væl­ter ud af uni­ver­si­te­ter og lære­an­stal­ter som poli­to­lo­ger, øko­no­mer, juri­ster, læger, psy­ko­lo­ger, inge­ni­ø­rer, far­ma­ceu­ter, apo­te­ke­re, film­ma­ge­re, socio­lo­ger, m.v. — alle med fine eksa­me­ner og dok­tor­tit­ler, gen­nem­gå­en­de ingen oplag­te geni­er, men selvskrev­ne til vel­løn­ne­de stil­lin­ger i det offent­li­ge Danmark — det hele købt og betalt af deres jødi­ske net­værk — bort­set fra løn­nen! Deres løn beta­les rige­ligt af dan­ske skat­tey­de­re, hvis børn sam­ti­dig under­tryk­kes overalt i sam­fun­det. Gøge­un­ge-prin­cip­pet har navn efter en anden kendt snyl­ter og dræ­ber.

Men hvor­dan ender jøder­ne i nøg­lestil­lin­ger — fri­ta­get for kon­kur­ren­cen med dan­ske ansø­ge­re — uden at bli­ve peget ud og kri­ti­se­ret?

Det er meget enkelt: Enten fejl-iden­ti­fi­ce­res jøden som dan­sker, og ellers gæl­der reg­len:

Man kri­ti­se­rer sim­pelt­hen ikke jøder!Jøder­ne har gået så utro­ligt meget igen­nem, er ble­vet for­fulgt og næsten uds­let­tet — pri­mært af os i Euro­pa.

Så jeg må hel­le­re hol­de tand for tun­ge,” tæn­ker vi og lader som ingen­ting; det dum­me­ste, vi kan gøre. Vi har siden Anden Ver­denskrig til­ladt jøder­ne at påfø­re de euro­pæ­i­ske folk en kol­lek­tiv skyld for “mor­det på 6 mil­li­o­ner jøder”. Ved at påta­ge os en falsk og mal­pla­ce­ret skyld udø­ver vi selv­cen­sur og lader jøder­ne dri­ve deres over­ta­gel­ses­v­an­vid uden mod­stand.
Det kan være besvær­ligt at bli­ve kaldt “viru­lent anti­se­mit” og “jøde­ha­der” m.v. og bli­ve skudt i sko­e­ne, at man opfor­drer til “natio­na­lis­me”, som om det skul­le være nega­tivt. Alle straf­fe­or­de­ne strøm­mer fra jøder­nes medi­er (96% af alle medi­er i Danmark), hvor­ef­ter kun jødi­ske tals­mænd og debat­tø­rer kom­mer til orde, mens ube­kvem kri­tik noto­risk forvræn­ges og dæmo­ni­se­res.

Jøder­ne har mål­ret­tet for­gif­tet os med skyld gen­nem ved­va­ren­de pro­pa­gan­da, så vi ikke læn­ge­re tager til gen­mæ­le over for deres livs­far­li­ge til­ste­de­væ­rel­se. Det er para­sit­tens måde at kon­trol­le­re sin vært på.
Du kan tage luf­ten ud af jøder­nes straf­fe­ord ved at til­ken­de­gi­ve: “Ja, jeg er imod fol­ked­rab på de euro­pæ­i­ske folk, og jeg er stolt af min egen hvi­de race og dens fortje­ne­ster. Jeg vil ikke til­la­de et destruk­tivt jødisk dik­ta­tur i Danmark, og der­for bekæm­per jeg den øje­blik­ke­li­ge besæt­tel­ses­magt, som alt over­ve­jen­de består af jøder. Jeg vil ej hel­ler til­la­de, at inter­na­tio­nal jøde­dom plan­læg­ger et mul­tiet­nisk Danmark base­ret på kul­tur­frem­me­de med en IK så lav som 55.
Deri består mit oprør, og af den grund er jeg ‘anti­se­mit’.” 

Men er det ikke rime­ligt, at vi som euro­pæ­e­re føler en med­skyld for ombrin­gel­sen af “seks mil­li­o­ner jøder” under Anden Ver­denskrig?

Selv hvis jøder­nes Holo­caust vir­ke­lig hav­de fun­det sted, vil­le det ikke på nogen måde beret­ti­ge jøder­ne til at uds­let­te den øvri­ge men­ne­ske­hed. Det bur­de være ind­ly­sen­de, selv for jøder­ne. Men det inter­es­san­te og stort set ukend­te fak­tum i det­te er, at jøder­nes Holo­caust ikke fandt sted! — Jøder­nes Holo­caust er i doku­mentér­bart omfang en pro­pa­gan­daløgn, en af det 20. århund­re­des krigsløg­ne, en illu­sion, som jøder­ne efter­føl­gen­de har brugt utro­li­ge for­mu­er på at hol­de i live.

Sand­he­den er, at:
Ikke én ene­ste jøde døde som led i en syste­ma­tisk udryd­del­se i nogen tysk lejr under Anden Ver­denskrig, hver­ken pga. af gas eller noget andet drabs­red­skab.

Efter 70 års des­pe­rat ransag­ning efter tro­vær­dig doku­men­ta­tion for deres påstand har den inter­na­tio­na­le (sten­ri­ge) jøde­dom end­nu ikke kun­net til­ve­je­brin­ge et ene­ste kon­kret bevis for eksi­sten­sen af en kampag­ne i det natio­nalso­ci­a­li­sti­ske Tyskland, der hav­de udryd­del­sen af jøder som mål. Efter syv årti­er må det være legi­timt at kon­klu­de­re, at en sådan doku­men­ta­tion og den “ende­li­ge løs­ning”, som den skul­le doku­men­te­re, aldrig har eksi­ste­ret.

Men det bety­der ikke, at jøder­ne opgi­ver løg­nen. De for­sø­ger igen og igen at kon­stru­e­re “nye” bevi­ser, der pla­ce­res stra­te­gisk, så de fx bli­ver fun­det af ama­tør­hi­sto­ri­ke­re (ofte deres egne) eller deka­den­te histo­ri­ke­re, der enten har været ter­r­o­ri­se­ret af jøder­ne læn­ge nok eller har bragt sig mere eller min­dre i jøder­nes sold. Ind­til vide­re har for­falsk­nin­ger­ne være oplagt fejl­be­hæf­te­de, men det vil ikke hin­dre jøder­ne og deres Holocau$t-industri i at for­sø­ge at give løg­nen yder­li­ge­re kun­stigt ånde­dræt.

Spørgs­må­let om sandt eller falskt er kun af aka­de­misk inter­es­se for dis­se men­ne­sker. Og hvor­for skul­le de ikke frem­tu­re, når de nu alli­ge­vel kon­trol­le­rer natio­nens lov­gi­ven­de, udø­ven­de og døm­men­de mag­ter uden andres mulig­hed for for­nuf­tig ind­gri­ben. Den prin­ci­pi­el­le adskil­lel­se af de tre sam­funds­mag­ter, der net­op skul­le for­hin­dre et dik­ta­tur, er sat ud af kraft, og der­for kan jøder­ne uan­fæg­tet etab­le­re de nød­ven­di­ge lov­reg­ler med til­hø­ren­de straf­fe og anven­de dem mod kri­ti­ke­re af jøder­nes Holo­caust og den vok­sen­de kri­tik af det igang­væ­ren­de fol­ke­mord i Euro­pa.

Det er den­ne ude­luk­kel­se af kri­ti­ske ind­si­gel­ser, vi ser afspej­let i illu­stra­tio­nen neden­for. Det er ikke til­fæl­digt, at far­ven for de ram­te områ­der er rød. Vi bevid­ner en pest, der bre­der sig over Euro­pa i form af en marxi­stisk besæt­tel­se under nav­ne (i Danmark ale­ne) som Soci­al­de­mo­kra­ti­et, Radi­ka­le Ven­stre, Soci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Ven­stre, Libe­ral Alli­an­ce, osv. (Her lader vi en dør stå åben for, at ærli­ge dan­ske­re som vel­me­nen­de med­lem­mer af Dansk Fol­ke­par­ti, hol­der par­ti­le­del­sen og par­tiets for­sam­lin­ger ude i lan­det fri for jødisk og zio­ni­stisk ind­fly­del­se, fx fra infil­tra­to­rer som Søren Esper­sen og hans jødi­ske kone.)

I alt omkring 300.000 fan­ger, sand­syn­lig­vis fær­re — jøder som ikke-jøder — døde under tragi­ske omstæn­dig­he­der i syste­met af arbejds­lej­re i det krigs­før­en­de Tyskland, alt over­ve­jen­de på grund af epi­de­mi­er og man­gel på mad og medi­cin i kri­gens sid­ste faser. En gan­ske mini­mal del blev hen­ret­tet som straf for for­bry­del­ser eller alvor­li­ge disci­pli­næ­re over­træ­del­ser (fx flugt­for­søg). En min­dre del miste­de livet under de alli­e­re­des beskyd­ning og bomb­ning fra slut­nin­gen af 1944 og ind­til kri­gens afslut­ning.

For arbejds­lej­ren Auschwitz-Birkenau’s ved­kom­men­de, der i det syd­li­ge Polen var opsam­lings­lejr for fan­ger fra Øst­eu­ro­pa, slut­te­de kri­gen den 27. janu­ar 1945, da sov­jet­styr­ker­ne nåe­de frem. De fan­ger, der end­nu kun­ne gå og stå, var alle­re­de flyg­tet vest­på sam­men med lej­re­ns per­so­na­le og ledel­se under beskyt­tel­se af SS. Vel at mær­ke efter eget valg!

De fle­ste histo­ri­ke­re og viden­skabs­mænd er viden­de om det­te i dag, men meget få taler om det offent­ligt. Det med­fø­rer typisk, at en uni­ver­si­tetsan­sat histo­ri­ker mister sin nærings­vej efter krav fra en ano­nym jøde — ofte efter­fulgt af repres­sa­li­er i form af øko­no­misk for­føl­gel­se.

Holo­caust-løg­nen er så vig­tig at fast­hol­de for jøder­ne, at det nu i 18 euro­pæ­i­ske lan­de (ind­til vide­re) er lyk­ke­des dem at gen­nem­trum­fe et for­bud mod “Holo­caust-benæg­tel­se”, og i fle­re til­fæl­de kri­tik af jøder i almin­de­lig­hed. Retskaf­ne men­ne­sker, der for­lan­ger, at histo­ri­en — natur­lig­vis — må kun­ne dis­ku­te­res og ændres i takt med ny viden, straf­fes af jøder­ne med ufor­holds­mæs­si­ge bøder og fængsels­straf­fe. Nog­le tru­es med øko­no­misk fal­lit, andre karak­ter­myr­des i jøder­nes medi­er. Omfan­get af den­ne per­ver­se (frem­me­de og fjendt­li­ge) justits, som frem­går af illu­stra­tio­nen neden­for, er sam­ti­dig bevi­set for den fore­lø­bi­ge udbre­del­se af jøder­nes kon­stan­te og mål­ret­te­de angreb på euro­pæ­isk selv­be­stem­mel­se, iden­ti­tet og kul­tur.

 

O-D-I-N har frem­lagt over­væl­den­de doku­men­ta­tion for det histo­ri­ske fak­tum, at jøder­nes Holo­caust er et vel­til­ret­telagt pro­pa­gan­da­num­mer. Enhver kan læse den og/eller kig­ge på video­er­ne og selv bli­ve over­be­vist.

Hvor­for beskyt­ter jøder­ne i så des­pe­rat omfang deres Holo­caust?

For­di jøder­nes Holo­caust er ble­vet en del af argu­men­ta­tio­nen for en jødisk stat i Palæstina, og siden er Holoco$t ble­vet en busi­ness, der bog­sta­ve­ligt talt er guld værd, læs­se­vis af guld, som Tyskland alle­re­de har betalt og sta­dig beta­ler til jøder­ne og ver­dens ene­ste slyn­gel­stat — Israel. Des­u­den vil­le det være et moralsk neder­lag i særklas­se, hvis ver­den i almin­de­lig­hed fik øjne­ne op for, hvad jøder­ne har udsat euro­pæ­er­ne for af hor­rib­le løg­ne­hi­sto­ri­er og svin­delnum­re. Der kun­ne opstå beret­ti­ge­de, mod­sa­t­ret­te­de krav om straf og erstat­ning. Ale­ne tan­ken smer­ter dybt ind i den mate­ri­a­li­sti­ske jøde­sjæl — helt ned i guld­hvæl­vin­ger­ne, der bug­ner af sam­men­ho­bet tyve­gods.

Hvis en jøde har opholdt sig i Tyskland mel­lem 1933 og 1945 er pågæl­den­de pr. jødisk defi­ni­tion “Holo­caust-over­le­ver” og har krav på livslang erstat­ning (en plat­tensla­gers pen­sion).
I 1933 erklæ­re­de den inter­na­tio­na­le jøde­dom Tyskland krig. Men inter­ne­rin­gen af jøder­ne ske­te først efter det egent­li­ge krigs­ud­brud i 1939 (erklæ­ret af Tys­klands jaloux nabo­er, England og Frankrig), og end­nu i man­ge måne­der efter krigs­ud­brud­det hav­de de uøn­ske­de jøder mulig­hed for at for­la­de Tyskland fri­vil­ligt. Mere end hund­re­de tusin­de jøder opholdt sig uan­fæg­tet i Tyskland gen­nem hele kri­gen, for­di de opfat­te­des som ærli­ge tyske­re, der ikke hav­de del­ta­get i kom­mu­ni­stisk under­gra­ven­de virk­som­hed til ska­de for natio­nen. Så “Holo­caust-over­le­ve­re” er gjort til et vidt begreb og har yder­li­ge­re for­gyldt det inter­na­tio­na­le jødi­ske sam­fund af sku­e­spil­le­re og bed­ra­ge­re.

 

Og for­di vi har holdt tand for tun­ge og ikke i tide anfæg­te­de jøder­ne, kæm­per vi i dag med en mod­by­de­lig fjendt­lig besæt­tel­ses­magt i Danmark og det øvri­ge Euro­pa. Jøder­ne for­be­re­der helt mål­ret­tet de natio­na­le natio­ners under­gang, og der­med den hvi­de races uds­let­tel­se.
Det­te fol­ke­mord i slo­w­mo­tion fore­går i Danmark, mens du læser her, i øje­blik­ket for­stær­ket gen­nem en for­bry­de­risk ind­van­drings­po­li­tik, der beskyt­tes og moni­to­re­res af jødi­ske fjendt­li­ge kræf­ter på Chri­sti­ans­borg, i Fol­ke­tin­get, i rege­rin­gen med hjælp fra EU.

Som et led i den­ne poli­tik opkræ­ver jøder­ne fle­re gan­ge den nød­ven­di­ge skat fra den vær­di­ska­ben­de del af befolk­nin­gen; de pålæg­ger erhvervs­li­vet en absurd “omsæt­nings­af­gift” (tænk over betyd­nin­gen … det er en ekstra­be­skat­ning på hele 25 pro­cent, hver gang du bru­ger af de alle­re­de beskat­te­de kro­ner); de opkræ­ver afgif­ter og geby­rer, som vi ikke kan se, på tusind­vis af varer og ydel­ser, ugen­nem­sku­e­lig ekstra­be­skat­ning, som går til jøder­nes egne palad­ser og ide­o­lo­gi­ske cen­tre (fx pro­pa­gan­da­cen­tret DIIS, der er fast på finans­lo­ven med et til­skud på ikke under 30 mio. kro­ner årligt); de har besat dan­sker­nes udbe­ta­lings­funk­tion, “Udbe­ta­ling Danmark”, hvor­fra de for­myn­de­risk admi­ni­stre­rer (evt. til­ba­ge­hol­der) dan­ske bor­ge­res pen­sions­mid­ler gen­nem arbi­træ­re beslut­nin­ger; de har besat anke­in­stan­ser­ne, såle­des at fx Anke­sty­rel­sen og kla­ge­in­stan­sen Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand und­la­der at tage stil­ling til over­greb, som jødi­ske fætre og kusi­ner i admi­ni­stra­tio­nen kon­stant begår mod dan­sker­ne; de beskat­ter trans­port og arbejds­kraf­tens bevæ­ge­lig­hed, mens de argu­men­te­rer for det mod­sat­te; de opkræ­ver afgift ved pas­sa­ge mel­lem lands­de­le­ne; de har opbyg­get et ube­ta­le­ligt offent­ligt trans­port­sy­stem, der udsæt­ter udfas­nin­gen af jor­do­lie-base­ret brænd­stof, osv.

 

Dan­ske jøder har med EU som red­skab per­ver­te­ret svi­ne­pro­duk­tio­nen. Dyre­ne medi­ci­ne­res fore­byg­gen­de og stof­fer­ne vir­ker som vækst­frem­me­re; de leve­rer, uan­set hvil­ket super­mar­ked vi væl­ger, føde­va­rer til over­pri­ser; de sæl­ger os syn­te­ti­ske føde­va­rer uden nærings­ind­hold; de sæl­ger os føde­va­rer, der poten­ti­elt inde­hol­der ét eller fle­re af de over 100.000 til­sæt­nings­stof­fer, som de har for­hin­dret kort­læg­nin­gen af; de sæl­ger os kød fra dyr, der er fodret med gen­mo­di­fi­ce­ret foder — uden pligt til at oply­se for­bru­ger­ne om det.

Jøder­ne hjer­ne­va­sker vores børn i sko­ler­ne, så unger­ne ikke stil­ler spørgs­mål, intet kend­skab har til poli­tik og hel­le­re sms’er end læser en bog; de kon­trol­le­rer rets­sy­ste­met og poli­ti­et (poli­ti­et pålæg­ges årligt at opkræ­ve 3/4 mil­li­ard i bøder til opfyl­del­se af finans­lo­ven — hvem sag­de ekstra­skat?); de kon­trol­le­rer for­sva­ret, så vores hjer­ne­va­ske­de søn­ner og døtre mel­der sig som slag­te­kvæg til jøder­nes kri­ge, der kun har til for­mål at gøre Israel stør­re; de over­svøm­mer Danmark og til­stø­de­n­de euro­pæ­i­ske lan­de med hor­der af ufor­li­ge­li­ge men­ne­sker, hvoraf en stor del er gjort til flygt­nin­ge eller invi­te­ret som flygt­nin­ge af jøder­ne selv. Pen­sions­al­de­ren sæt­tes op for dan­sker­ne, så vi beta­ler for para­sit­ter­nes frå­d­se­ri­er. Den­ne rem­se over dan­ske jøders for­bry­del­ser mod Danmark og dan­sker­ne kun­ne fort­sæt­te og fort­sæt­te, og alli­ge­vel ænses den dår­ligt nok, efter­som den aldrig dis­ku­te­res i medi­er­ne.

Så det er på tide at åbne mun­den og yde den­ne mor­de­ri­ske mino­ri­tet mod­stand.

Det har vi læn­ge gjort her fra O-D-I-N i for­sø­get på at adva­re god­tro­en­de lands­mænd

— før det er for sent !

 

Kon­se­kven­ser­ne, hvis vi ikke gør noget aktivt i form af civil uly­dig­hed efter at have til­eg­net os den livsvig­ti­ge bevidst­hed om at fra­væl­ge jødisk ind­fly­del­se (først og frem­mest jødi­ske poli­ti­ke­re), vil vi ople­ve, at et for­holds­vis fre­de­ligt sam­fund efter yder­li­ge­re nog­le år med frem­med-inva­sion vil druk­ne i vold og uro­lig­he­der, og så har jøder­ne opnå­et ét af deres fore­lø­bi­ge mål, et begyn­den­de anar­ki, som de kan bru­ge som und­skyld­ning for at afskaf­fe grund­lig­gen­de, tra­di­tio­nel­le bor­ger­ret­tig­he­der: boli­gens ukræn­ke­lig­hed, ytrings­fri­he­den og fri­he­den til selv at bestem­me sit opholds­sted.

Jøder­ne for­sø­ger der­for af al magt — mens ind­van­drin­gen for­stær­kes dag for dag — at piske et mod­sæt­nings­for­hold op mel­lem oprin­de­li­ge dan­ske­re og pri­mært de mus­lim­ske ind­van­dre­re. Ved hjælp af medie-monopo­let for­sø­ger jøder­ne at spil­le de for­skel­li­ge kul­tu­rer ud mod hin­an­den. Der intri­ge­res for at opnå en reli­gions­krig mel­lem krist­ne og mus­li­mer. De fle­ste mus­li­mer var — som dan­sker­ne — oprin­de­ligt fre­de­li­ge men­ne­sker, men er i deres hjem­lan­de ble­vet tyran­ni­se­ret og dæmo­ni­se­ret af jøder­ne gen­nem årti­er og bli­ver nu dre­vet til, lok­ket til — eller lige­frem betalt for at udvan­dre til Euro­pa.

Det bety­der ikke, at mus­li­mer­ne eller andre kul­tur­frem­me­de men­ne­sker skal bosæt­te sig fast i Danmark, men så læn­ge ind­van­drer­ne uom­gæn­ge­ligt er til ste­de, uden at kun­ne sen­des hjem af lan­dets ret­mæs­si­ge befolk­ning, skal de behand­les anstæn­digt. Ulti­ma­tivt skal de repa­tri­e­res i deres egen del af ver­den. Det er vig­tigt at for­stå, at ind­van­drer­ne — uan­set hvor­dan de opfø­rer sig — ude­luk­ken­de til ste­de i egen­ska­ben af et men­ne­ske­vå­ben. Jøder­ne er de mon­strøst kri­mi­nel­le, og det er dem vi skal ret­te vores ret­fær­di­ge har­me imod.

Jøder­ne og deres mario­net­ter er et paral­lel­sam­fund af fol­ke­for­dær­ve­re, som udgør det alt­over­skyg­gen­de pro­blem for Danmark og Euro­pa i dag. Det er dem, der først må og skal! sæt­tes uden for ind­fly­del­se overalt. Det bed­ste vil være at fjer­ne dem fuld­stæn­digt fra Euro­pa — end­nu bed­re at iso­le­re dem i et hjem­land, som over­vå­ges af den øvri­ge ver­den. Der­ef­ter kan vi selv gøre op med ind­van­drer­ne. Pro­ble­met befin­der sig i 11. time. Det er nu, vi er nødt til at løse det — enten med det gode eller med nød­ven­di­ge mid­ler.

Hvis vi som nation lader os nar­re ind i intri­gen — ved at over­fal­de ind­van­drer­ne og lade jøder­ne gå fri — vil en ind­ført und­ta­gel­ses­til­stand med­fø­re, at bevæb­net dansk for­svar sæt­tes ind for at hjæl­pe poli­ti­et med at hol­de ro og orden. “Dan­ske­re sat ind imod dan­ske­re”. Intri­gen vil væk­ke jubel i de jødi­ske temp­ler, og nød­ven­dig­he­den af fort­sat und­ta­gel­ses­til­stand vil bli­ve for­stær­ket gen­nem pro­pa­gan­da fra medi­er­ne.

Dis­si­den­ter i for­hold til det jødi­ske dik­ta­tur i Danmark vil bli­ve anholdt og inter­ne­ret, Inter­net­tet vil bli­ve begræn­set, så nødråb som det­te for­hin­dres, og der vil bli­ve ind­ført for­bud mod udgang om nat­ten og mod fri bevæ­ge­lig­hed om dagen. Jøder­ne vil benyt­te lej­lig­he­den til at neut­ra­li­se­re deres mod­stan­de­re blandt dan­sker­ne. Det vil bli­ve til­ladt jøder­nes beskyt­tel­ses­kor­ps (læs: Poli­ti­et under efter­ret­ning­s­tje­ne­stens super­vi­sion) at ransa­ge pri­va­te hjem på grund­lag af ind­ført und­ta­gel­ses­lo­v­giv­ning — at beslag­læg­ge “fjendt­ligt” mate­ri­a­le og viden, der kun­ne kaste yder­li­ge­re lys over tyran­ner­ne, og jøder­ne vil give sig selv frit lej­de til at fri­heds­be­rø­ve hvem som helst på grund­lag af ryg­ter og mistan­ke. Alle oppo­nen­ter vil bli­ve spær­ret inde på ube­stemt tid, og risi­ko­en for en uven­tet død ved “selv­mord” over­hæn­gen­de.

Under en sådan peri­o­de med udgangs­for­bud og sær­reg­ler, vil jøder­ne yder­li­ge­re kon­so­li­de­re deres magt­po­si­tion og ulti­ma­tivt mani­feste­re sig som et åben­lyst dik­ta­tur. Der­ef­ter vil dan­sker­ne ople­ve, hvad befolk­nin­ger­ne i Sov­je­tu­ni­o­nen udfor­dre­de under den røde ter­ror der, da jøder­ne op gen­nem før­ste halv­del af det 20. århund­re­de myr­de­de 60 mil­li­o­ner hvi­de euro­pæ­e­re. Et sinds­sygt og per­verst ræd­sels­re­gi­me, som kun jøder­ne mestrer. Når vi først der­til, uden at dan­sker­ne end­nu er våg­net op, kan det være for sent at sæt­te sig til mod­vær­ge — måske for sted­se.

I Tyskland i dag er det kom­met så tæt på et jødisk tyran­ni, som det er muligt, uden at jøder­ne end­nu kan ind­fø­re egent­lig und­ta­gel­ses­til­stand. Det skyl­des pri­mært det tyske folks disci­plin, men også, at en stor del af dem lig­ger under for den hjer­ne­vask, de har mod­ta­get gen­nem et par gene­ra­tio­ner, hvor jøder­ne helt mål­be­vidst har udstil­let tyske­re som “nazi­ster” og “fol­ke­mor­de­re”.
Den­ne hin­dring vil jøder­ne imid­ler­tid over­kom­me ved igen og igen at iværk­sæt­te “mus­lim­ske” ter­r­or­an­greb mod euro­pæ­i­ske byer, mens de i deres medi­er give mus­li­mer­ne, “ISIS”, skyl­den. Enhver kan — ved at føl­ge med på Inter­net­tet — obser­ve­re, at dis­se maske­re­de ter­r­or­an­greb (kendt som fal­se flag ope­ra­tio­ner) på euro­pæ­er­ne fort­sæt­ter og sti­ger i omfang. Den ene­ste måde at stand­se dem på er at fjer­ne jøder­ne fra Euro­pa. Det er på tide, at euro­pæ­er­ne gør op med den jødi­ske ter­r­o­ris­me, der har til for­mål at slå os ihjel, og at vi gen­nem et fæl­les kirur­gisk ind­greb fjer­ner den­ne kræfts­vulst fra men­ne­ske­he­dens krop — først i Vest­eu­ro­pa, der­ef­ter i områ­det fra Vest­grøn­land til Ural­b­jer­ge­ne.

Det er ude­luk­ken­de dan­sker­nes ansvar at fjer­ne jøder­nes ind­fly­del­se i Danmark!

Fort­sæt til side 3  Retur til side 1  Retur til start