Stop jøderne — før det er for sent! (1)

Overtagelsen

Redaktionen, 4. JULI 2017

Sådan mister vi Danmark, mens vi ser TV

Såkaldt dan­ske jøder er ikke det mind­ste dan­ske. De er fjen­der af alt dansk, og de udgør en falsk repræ­sen­ta­tion af den dan­ske befolk­ning og dens ønsker. Den­ne jødi­ske mino­ri­tet har været med til at plan­læg­ge — og gen­nem­trum­fer i øje­blik­ket — den mest øde­læg­gen­de inva­sion af Danmark i skik­kel­se af kul­tur­frem­me­de fra Afri­ka, Asi­en og Mellem­østen. Det er det mest øde­læg­gen­de angreb, der nogen sin­de er ret­tet mod Euro­pa og Danmark, og fol­ke­mor­det er plan­lagt at skul­le være gen­nem­ført inden for det­te århund­re­de (det 21.). Vi bli­ver fjer­net gen­nem en bastar­di­se­ring af vores race. Race- og kul­tur­re­duk­tio­nen vil uds­let­te vores euro­pæ­i­ske kul­tur, iden­ti­tet og etni­ske sær­ken­de som euro­pæ­e­re og nor­di­ske men­ne­sker. Og det er præ­cist målet.
Det­te over­lag­te angreb på vores eksi­stens som oprin­de­li­ge dan­ske­re admi­ni­stre­res hver dag af dan­ske jøder fra rege­rin­gen på Chri­sti­ans­borg i tæt sam­ar­bej­de med jøder i EU (Den Euro­pæ­i­ske Uni­on) og i USA. Den inter­na­tio­na­le jøde­dom har igen erklæ­ret Euro­pa krig.
Når dan­sker­ne ende­ligt er udav­let og frem­står som et under­ku­et, iden­ti­tets­løst min­dre­tal i et ugen­ken­de­ligt fæd­re­land o. 2085, har jøder­ne frit spil i Danmark. Vi, der ikke har ind­vil­get i at pro­du­ce­re mørklø­de­de børn, vil bli­ve chi­ka­ne­ret og mar­gi­na­li­se­ret af fjendt­li­ge ind­van­dre­re og deres jødi­ske beskyt­te­re (der ejer pres­sen og rets­sy­ste­met). I de kom­men­de årti­er vil vores til­væ­rel­se bli­ve domi­ne­ret af fle­re og fle­re over­greb. Når vi oprin­de­li­ge dan­ske­re er væk, vil vores efter­lad­te hvi­de børn og bør­ne­børn ikke kun­ne flyg­te. De bli­ve jøder­nes sla­ver — iro­nisk nok sam­men med de frem­me­de, der for sent vil opda­ge, at deres pri­mæ­re rol­le som mur­bræk­ke­re og pøbel er udspil­let. Arbejds­løs­hed eller usselt arbej­de til lav løn ven­ter.

Det er oplagt at stil­le spørgs­må­let:

- Hvor­dan kan en jødisk mino­ri­tet, der udgør højst 5% af befolk­nin­gen, have så enorm magt, at den kan rege­re hen over hove­d­et på den oprin­de­li­ge nation af dan­ske­re?

Det fuld­stæn­di­ge svar er gemt i ver­dens­hi­sto­ri­en om jøder­ne med uæn­dret modus ope­ran­di gen­nem fle­re årtu­sin­der. Jøder­nes histo­rie er fuld af vid­nes­byrd om, hvor­dan de mål­ret­tet har skaf­fet sig ind­fly­del­se gen­nem tre vig­ti­ge vir­ke­mid­ler: sam­men­hold, vild­led­ning og beta­lings­ev­ne. At for­føl­ge og for­fi­ne dis­se vir­ke­mid­ler gen­nem nog­le århund­re­der i Euro­pa og USA har givet jøder­ne ufat­te­lig ufor­holds­mæs­sig ind­fly­del­se og magt i rige områ­der, hvor de abso­lut ikke hører hjem­me, hver­ken moralsk, etnisk eller kul­tu­relt. Deres livs­form er para­sit­tens.

Pr. 2017 er jøder­nes magt over­væl­den­de i Euro­pa og USA — ikke mindst i Danmark — og er nu kon­cen­tre­ret om rea­li­se­rin­gen af et oprin­de­ligt ide­o­lo­gisk mål: at gøre alle goyim, dvs. ikke-jøder, til sla­ver.

Hvi­de men­ne­sker er til­tænkt en sær­lig udsøgt behand­ling. Den effek­tu­e­res i øje­blik­ket ved at udnyt­te ufor­li­ge­li­ge, des­pe­ra­te, uvi­den­de, opportu­ni­sti­ske, pri­mi­ti­ve men­ne­sker (kaldt flygt­nin­ge) som et våben, der dri­ves ind i homo­ge­ne, højt udvik­le­de hvi­de natio­ner. Det sker mod hvi­de men­ne­sker over hele pla­ne­ten — ikke mod negre eller asi­a­ter. Jøder­nes mål med at fjer­ne den hvi­de race har nået et fore­lø­bigt kli­maks i Syd­afri­ka. Hvi­de udgjor­de den oprin­de­li­ge hårdt arbej­den­de og pro­duk­ti­ve befolk­ning på Afri­kas syd­spids. De er i dag fortrængt til slu­m­om­rå­der, hvor de tvin­ges til at bo sam­men med indrej­ste sor­te. Sam­ti­dig for­hin­dres dis­se oprin­de­li­ge euro­pæ­e­re i at ven­de til­ba­ge til deres for­fædres lan­de i Euro­pa, typisk Holland, Belgien og Tyskland af det jøde­kon­trol­le­re­de EU. Imens gui­des hor­der af afri­ka­ne­re spe­ci­elt ind over Tyskland under super­vi­sion af lands­mo­de­ren Angela Mer­kel (der i paren­tes bemær­ket er af polsk-jødisk slægt). Hun er et typisk eksem­pel på en kryp­to­jø­de, der har evnet at for­blæn­de den god­tro­en­de tyske befolk­ning. Sand­syn­lig­vis er hun på nuvæ­ren­de tids­punkt sam­ti­dig umu­lig at slip­pe af med.

Den kor­te prin­ci­pi­el­le for­kla­ring på jøder­nes magt:
Jøder­nes pro­ble­mer, og alle andres pro­ble­mer med jøder­ne, har fra tider­nes mor­gen udspring i jøde­dom­men. Jøde­dom­men er lige­som alle andre reli­gio­ner skre­vet af sine præ­ster, og det jødi­ske præ­ste­skab desig­ne­de en gud, der imø­de­kom præ­ster­nes og jøder­nes ver­dens­bil­le­de.
Det kan ikke undre, at den jødisk skab­te gud valg­te det jødi­ske folk som sit eget. Det bør også stå klart for enhver, at den jødi­ske gud ikke er for alle, men eks­klu­sivt en gud for jøder­ne. Den­ne gud er hin­si­des enhver sam­men­lig­ning med den krist­ne fore­stil­ling om en uni­ver­sel, til­gi­ven­de gud. Jøder­nes gud har aldrig været alfa­der for hele men­ne­ske­he­den, et ide­al for kær­lig­hed, ret­fær­dig­hed, nåde, med­fø­lel­se osv. Tvær­ti­mod, han er en hæv­nens gud — helt ud i tien­de gene­ra­tion! — eks­klu­sivt ret­fær­dig og med­fø­len­de over for sit udvalg­te folk, mens han har været en arg fjen­de af den øvri­ge men­ne­ske­hed, hvem han har næg­tet almin­de­li­ge ret­tig­he­der og befa­ler den at under­ka­ste sig, så hans pro­se­lyt­ter kan over­ta­ge ikke-jøde­rs ejen­dom og her­ske over dem. Den­ne jøder­nes gud er rede til at uds­let­te alle, der sæt­ter sig imod hans ord­ning.
Det jødi­ske præ­ste­skab pro­fe­te­re­de meget opportunt, at hvis jøder­ne over­gav deres sjæ­le til den­ne stren­ge men eks­klu­si­ve gud, vil­le guden ulti­ma­tivt lade sit folk rege­re over alle fol­keslag og lade dem eje alver­dens guld. Jøde­dom­men har der­for fra sin und­fan­gel­se et sted i Mellem­østen — hvor i øvrigt fami­li­er­nes første­fød­te var dømt til at være bræn­dof­fer for guden — været en mate­ri­a­li­stisk, etno­cen­trisk og krigs­for­her­li­gen­de ero­brings-ide­o­lo­gi med utve­ty­di­ge til­skyn­del­ser for det udvalg­te folk til at uds­let­te alle fjen­der uden barm­hjer­tig­hed. (Befri din Bibel for Det Gam­le Testa­men­te, så er resten nogen­lun­de kri­stent.)
Jøder­nes fjen­de i over­ord­net for­stand er vel­de­fi­ne­ret i Torah og Tal­m­ud. Fjen­den er “goyim”, dvs. enhver ikke-jøde. “De bed­ste af goyim fortje­ner at bli­ve slå­et ihjel”, lyder det insi­ste­ren­de fra Tal­m­ud, og opfor­drin­gen er kon­stant ble­vet efter­le­vet til den­ne dag!
De mes­si­an­ske for­ud­si­gel­ser (for­plig­ten­de slag­pla­ner) og jøde­dom­mens dok­tri­ner kom­bi­ne­ret med en trau­ma­ti­se­ren­de omskæ­ring af alle dren­gebørn samt jøder­nes indavl gen­nem årtu­sin­der har belem­ret den øvri­ge men­ne­ske­hed med en snyl­ten­de og men­talt afvi­gen­de mafia af kri­mi­nel­le.

Så iføl­ge jøde­dom­men er for­må­let med det jødi­ske folks udbre­del­se, at alle andre skal uds­let­tes fra jor­dens over­fla­de — mænd, kvin­der og børn. Det gæl­der først og frem­mest den hvi­de race, der repræ­sen­te­rer den pri­mæ­re hin­dring. Den del, der ikke anfæg­ter det jødi­ske jalou­si-pro­blem, får lov at over­le­ve som en bastar­di­se­ret kaste af tje­ne­re (med sta­tus af “æsler”). Der­ef­ter er jøder­ne, sta­dig iføl­ge egne opteg­nel­ser, beret­ti­get til at over­ta­ge alle ikke-jøde­rs ejen­dom, ikke mindst gul­det, der har en hyp­no­tisk effekt på alle jøder.
Dis­se misan­tro­pi­ske reg­ler har jøder­ne for­g­u­det gen­nem årtu­sin­der og de gæl­der usvæk­ket for enhver jøde i dag — uan­set hvad den meni­ge jøde i øvrigt frem­fø­rer til sit for­svar. Jøder hol­der sam­men, og jøder bli­ver straf­fet med ude­luk­kel­se, hvis de afvi­ser at del­ta­ge i den­ne jøder­nes for­bry­del­se mod men­ne­ske­he­den. De fle­ste tier og samtyk­ker og afven­ter ver­dens­ri­gets kom­me, fore­lø­bigt mani­feste­ret som en vel­løn­net leden­de stil­ling — uden bekym­rin­gen om at skul­le kva­li­fi­ce­re sig i almin­de­lig kon­kur­ren­ce med ikke-jøder.

Der ken­des utal­li­ge til­fæl­de fra vores prak­ti­ske hver­dag, hvor en jøde, eller en af jøder­nes mario­net­ter, er ble­vet pla­ce­ret i en vel­løn­net, som regel leden­de stil­ling, prom­ove­ret af det jødi­ske net­værk, hvor­ef­ter pågæl­den­de i per­son­lig kapa­ci­tet har vist sig uskik­ket til at vare­ta­ge posi­tio­nen, som befolk­nin­gen vil­le for­ven­te den blev vare­ta­get. Det gæl­der fx stats­mi­ni­ste­ren, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der har fun­ge­ret som mario­net for en usyn­lig jun­ta, der sty­rer dik­ta­to­risk fra et skyg­ge­ka­bi­net hævet over par­la­men­tet. Lars Løk­ke Ras­mus­sen er en af jøder­nes “skab­nin­ger”, som de beske­dent benæv­ner laka­jer­ne. Han er valgt som deres stats­mi­ni­ster pga. sit ela­sti­ske for­hold til lands­for­ræ­de­ri. “Ver­dens­di­rek­tø­rer­ne” (den skjul­te hånd) bag kulis­ser­ne rege­rer ikke ved hjælp af lob­byis­me eller høfli­ge hen­stil­lin­ger til Dron­nin­gen, men i kraft af skjul­te dekre­ter til den over­væl­den­de over­re­præ­sen­ta­tion af jødi­ske fol­ke­tings­med­lem­mer rek­rut­te­ret fra det jødi­ske net­værk. Den­ne omgå­el­se af demo­kra­ti­et, kom­bi­ne­ret med slæg­tens para­si­tæ­re udbyt­ning af lan­dets bor­ge­re, kan vi kun kom­me til livs, ved at dan­sker­ne for­e­ner sig og fjer­ner para­sit­ter­ne og deres laka­jer — en for en. Det skal gøres i for­e­ning. Gør vi det enkelt­vis, bli­ver vi selv-myr­det.

Tal­m­ud: Hvis goyim vid­ste, hvad vi lærer imod dem, vil­le de slå os alle ihjel. Det­te er jøder­nes egen mening om far­lig­he­den af det, de udsæt­ter os for, og når en opmærk­som og pro­teste­ren­de goy viser sig, er det en udbredt fore­byg­gen­de hand­ling fra jøder­nes side, at pågæl­den­de spær­res inde og ikke sjæl­dent omkom­mer “for egen hånd” eller af et ufor­klar­ligt hjer­te­stop.

Efter­som jøder­ne mener sig udvalgt til at over­ta­ge og rege­re ver­den, har de holdt sig iso­le­ret i selvvalg­te ghet­to­er i “udkan­ten” af det­te eller hint vel­fun­ge­ren­de sam­fund, som de har beslut­tet at plyn­dre. Med base i dis­se luk­ke­de enkla­ver har jøder­ne ædt sig fede på det sted­li­ge vært­s­sam­fund, typisk gen­nem pen­ge­ud­lån, opkøb og vide­resalg af natio­nens vær­di­er, grove bed­ra­ge­ri­er og sim­pelt plat­tensla­ge­ri. Nuti­dens “ghet­to­er” fin­des i enhver stør­re by, hvor jøder­ne fore­træk­ker at have deres kvar­te­rer, enten omkring en syna­go­ge eller et lig­nen­de ide­o­lo­gisk cen­ter — i et vist omfang fri­mu­rer­lo­ger­ne. Fra dis­se til­holds­ste­der afstem­mes stra­te­gi­er­ne for udbyt­nin­gen af lokal­sam­fun­det og natio­nen.
De inter­na­tio­na­le agen­da­er koor­di­ne­res med brød­re og søstre, der er i gang med at udplyn­dre nabo­sta­ter­ne og under­læg­ge sig de natur­li­ge befolk­nin­ger dér. De stør­ste ban­ker i ver­den er jødi­ske, hvoraf Rot­hs­child-dyna­sti­et må frem­hæ­ves som det rige­ste og mest destruk­ti­ve for men­ne­ske­he­den gen­nem nye­re histo­rie — nær­me­re bestemt siden 1760, da det blev grund­lagt. I Danmark er Dan­ske Bank og Nor­dea pro­mi­nen­te eksemp­ler.
Evnen til at spin­de guld på udlån og åger har vist sig at være gud­dom­me­ligt til ste­de hos jøder­ne. “Pen­ge taler over­be­vi­sen­de”, siger jøder­ne, og med gul­det kan de købe enhver poten­ti­el for­ræ­der mod vores race og folk, de sva­ge­ste karak­te­rer, der sæt­ter pen­ge over fæd­re­lan­dets og deres lands­mænds ve og vel. (Vi ser frem til et opgør med den­ne kate­go­ri!)
Skul­le for­sø­get på bestik­kel­se stø­de på hin­drin­ger, vil trus­ler om karak­ter­drab eller en inti­mi­de­ren­de for­mid­ling af fore­stil­lin­gen om et tragisk døds­fald i offe­rets nær­me­ste fami­lie bane vej­en for de jødi­ske afpres­se­res agen­da.

Mora­le: Und­gå jøder i din ven­ne­kreds og øvri­ge nære omgi­vel­ser.

Her er et eksem­pel på, hvor­dan trus­len om karak­ter­drab ofte arran­ge­res:

En jødisk ven invi­te­rer dig til et slut­tet sel­skab. Under sel­ska­bet fal­der du i søvn (et sove­mid­del i din vin). Næste dag våg­ner du, til din over­ra­skel­se sta­dig i din jødi­ske vens hus. Du får en for­kla­ring om, at du fik et ilde­be­fin­den­de og måt­te hvi­le, og han byder dig på mor­gen­mad og frem­læg­ger et “for­ret­nings­for­slag”, som du alle­re­de afslog den fore­gå­en­de aften. For­sla­get går ud på, at du mod rige­lig beta­ling skal væl­ge en nær­me­re udpe­get ansø­ger til en stil­ling, der er opslå­et som ledig i det stats­li­ge organ, hvor du har ind­fly­del­se på ansæt­tel­sen.
Du afslår igen. — Men! — så pla­ce­rer din jødi­ske ven et sæt foto­gra­fi­er på bor­det for­an dig. De er opta­get i det sove­væ­rel­se, du lige har for­ladt. På dis­se bil­le­der er du foto­gra­fe­ret, så det ser ud som om, at du er intim med en anden mand, hvis iden­ti­tet ikke frem­går. Da du er kom­met dig over chok­ket og for­ar­gel­sen, spør­ger din jødi­ske ven, om du vil genover­ve­je hans for­slag, ellers ved han ikke, om dis­se bil­le­der kan hol­des hem­me­li­ge for din kone og pres­sen. Og den kon­tan­te pås­køn­nel­se er nu bort­fal­det.

Her er en vig­tig huske­r­e­gel om jøder: Jøden er aldrig din ven, kun en slan­ge ved dit bryst!
Han er en dyg­tig sku­e­spil­ler, smi­len­de, fidel og befam­len­de — men per­fid. Det hele er til­lært og kul­tur­be­stemt, og han vil dol­ke dig i ryg­gen i sam­me øje­blik, han fin­der det nød­ven­digt eller opportunt.

På den måde er det lyk­ke­des jøder­ne og deres ikke-jødi­ske laka­jer (sidst­nævn­te er de egent­li­ge for­ræ­de­re mod natio­nen) at over­ta­ge alle funk­tio­ner i sam­fun­det af betyd­ning, her­un­der ikke mindst medi­er­ne. Med monopol på menings­dan­nel­sen er det nemt at opstil­le og prom­ove­re en jøde — eller en af  “skab­nin­ger­ne” — til en poli­tisk stil­ling, som pågæl­den­de ellers aldrig vil­le kun­ne opnå, hvor­ef­ter han eller hun fun­ge­rer som jøder­nes vil­li­ge red­skab. Når jøder­ne gen­nem de ikke jødi­ske mur­bræk­ke­re ende­ligt har over­ta­get en orga­ni­sa­tion, ansæt­ter og frem­mer de kun jøder.
Som eksemp­ler af betyd­ning kan i flæng næv­nes stil­lin­gen som rek­tor for Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (Anders Over­gaard Bjark­lev, jødisk), stil­lin­gen som direk­tør for Skat (Mere­te Ager­gaard, jødisk), stil­lin­gen som præ­si­dent for Højeste­ret (Poul Søgaard, jødisk), stil­lin­gen som rigs­po­li­ti­chef (Jens Hen­rik Højb­jerg, jødisk), stil­lin­gen som natio­nal­bank­di­rek­tør (Jens Roh­de, jødisk), m.m.fl.

Det demo­kra­ti­ske system i de fle­ste vest­eu­ro­pæ­i­ske lan­de er pr. 2017 sat ud af spil­let. Det er lige­gyl­digt, hvil­ket poli­tisk par­ti den god­tro­en­de væl­ger stem­mer på. Der fin­des i for­vej­en et jødisk fler­tal i samt­li­ge par­ti­er, så uan­set, om han stem­mer ven­stre, soci­al­de­mo­kra­tisk, kon­ser­va­tivt, radi­kalt, fol­ke­par­tisk eller noget andet, så kårer han sten­sik­kert den ene­ste muli­ge vin­der, nem­lig den kor­rup­te jødi­ske mag­te­li­te med et fler­tal af plads­hol­de­re i par­la­men­tet. Men hyg­ge­ligt er det da at føl­ge med i “Val­gaf­ten på TV!” og lade sig for­fø­re med illu­sio­nen om et vel­fun­ge­ren­de demo­kra­ti.

Fort­sæt til side 2  Retur til start