Stem NEJ til det jødeforpestede EU den 3. dec. 2015

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 23. november og 4. december 2015.

 

BRAVO DANSKE MÆND OG KVINDER!

Svaret til EU-jøder­ne i går: JA 46,9%, men NEJ 53,1%. Begrib det nu og pak jer bort I lands­ska­den­de ele­men­ter på Chri­sti­ans­borg med jeres intri­gan­te for­søg på at snig­lø­be befolk­nin­gen og fjer­ne demo­kra­ti­ske ret­tig­he­der.

Når den poli­ti­ske bevidst­hed i Danmark udtryk­kes så klart som med det­te NEJ, er der igen noget ved at være dan­sker.
Jeg har til­lid til, at dan­sker­ne med det­te nej for alvor er på vej ud af EU. Vi kan glæ­de os over, at vi ikke bli­ver ale­ne. Bri­ter­ne har også fået nok af jøder­nes for­søg på cen­tral mag­tover­ta­gel­se og storm­lø­bet fra frem­me­de, ufor­li­ge­li­ge kul­tu­rer mod vores euro­pæ­i­ske hus. Vi har et stærkt tra­di­tio­nelt Euro­pa, der består af frie og uaf­hæn­gi­ge sta­ter, der meget ger­ne sam­ar­bej­der, både for almen­vel­let og for at beva­re den natio­na­le fri­hed og iden­ti­tet. Det­te Euro­pa har ikke brug for den jødi­ske mafia, der atter domi­ne­rer Euro­pa i et for­bry­de­risk for­søg på at ned­bry­de vores kul­tur og over­ta­ge vores fortje­ne­ster.

O-D-I-N skrev sidst i november:

Det må efter­hån­den være ind­ly­sen­de for enhver, at der vil bli­ve arran­ge­ret EU-afstem­nin­ger, ind­til vi stem­mer “rig­tig”.
Det vil sige, ind­til dan­sker­ne glem­mer, at deres selv­stæn­dig­hed er tru­et af et kri­mi­nelt system, og vi af håb­løs­hed giver fan­den i afstem­nin­ger­ne.
Det er vig­tigt, at vi gen­nem­sku­er intri­gen og ikke mister modet!

Der­for er det nød­ven­digt at tage aktivt del i alle afstem­nin­ger og hver gang stem­me IMOD stør­re ind­fly­del­se fra EU. Gør vi ikke det, vil den­ne nye udga­ve af en Sov­je­tu­ni­on og dens jødi­ske kom­mis­sæ­rer opnå fuld kon­trol med Danmark, og dan­sker­ne vil bli­ve rege­ret med direk­ti­ver fra Bruxel­les uden om det natio­na­le par­la­ment.

Enhver afstem­ning til EU, der ikke udtryk­ke­ligt til­la­der dan­sker­ne at for­la­de uni­o­nen på én gang, er jøder­nes for­søg på at til­ra­ne sig stør­re magt i Danmark uden om befolk­nin­gens ønske.

Det er det dan­ske Rets­for­be­hold*, der står for skud den­ne gang.

Poli­ti­ken skrev den 21. august 2015:

Dan­sker­ne skal til EU-folk­af­stem­ning 3. decem­ber 2015. Væl­ger­ne skal tage stil­ling til, om Dan­marks rets­for­be­hold skal erstat­tes af en til­valgs­ord­ning. Det dan­ske rets­for­be­hold bety­der, at Danmark ikke kan del­ta­ge i sto­re dele af EU’s fæl­les retspo­li­tik, og på læn­ge­re sigt hel­ler ikke poli­ti­sam­ar­bej­det Euro­pol. Rets­for­be­hol­det er et af i alt fire for­be­hold, der udsprin­ger af den dan­ske fol­ke­af­stem­ning i 1992, hvor er snæ­vert fler­tal stem­te nej til Maa­stri­cht-trak­ta­ten.

Bemærk for­mu­le­rin­gen “Danmark kan ikke del­ta­ge” og “et snæ­vert fler­tal stem­te nej”.

For det før­ste: I dag, den 23. novem­ber 2015, er der uden tvivl et over­be­vi­sen­de fler­tal af klart­sku­en­de dan­ske­re, der vil­le stem­me nej til EU, hvis de fik mulig­he­den. For det andet: Det er kun til gavn for Danmark med så lidt for­plig­ten­de “del­ta­gel­se” som muligt i akti­vi­te­ter­ne i EU. “Det euro­pæ­i­ske fæl­les­skab” er i dag en jøde­kon­trol­le­ret orga­ni­sa­tion, der er kor­rum­pe­ret fra top til bund. Orga­ni­sa­tio­nens pri­mæ­re stra­te­gi­ske mål er cen­tral sty­ring af Euro­pa. Det oprin­de­li­ge grund­lag for EU – et frugt­bart sam­ar­bej­de mel­lem selv­stæn­di­ge sta­ter – er for længst erstat­tet med drif­ten mod en fede­ra­tion og en grad­vis under­mi­ne­ring af de natio­na­le par­la­men­ter.

Vores rets­for­be­hold for­hin­drer bl.a. “EU” i at ind­fø­re straf for såkald­te tan­ke­for­bry­del­ser; fx er en afvis­ning af påstan­den om jøder­nes Holo­caust en kri­mi­nel hand­ling i det nuvæ­ren­de jøde­kon­trol­le­re­de Tyskland. Det kan koste 5 år i fængsel at udta­le sin ærli­ge mening om den­ne sov­je­tjø­di­ske pro­pa­gan­daløgn. I Frankrig og Belgien prak­ti­se­res den sam­me per­ver­te­re­de retspo­li­tik over for ærli­ge poli­ti­ske mod­stan­de­re. Det er absurd, når alle histo­ri­ske bevi­ser under­stre­ger, at jøder­nes mod­by­de­li­ge påstand om 6 mio. indu­stri­elt ombrag­te jøder er en lodret løgn.

En anden kon­se­kvens vil bli­ve, at under beteg­nel­sen “Euro­pol” vil der bli­ve skabt et euro­pæ­isk sidestyk­ke til CIA med ret til at ope­re­re civilt og hem­me­ligt inden for Dan­marks græn­ser og med ret til at over­trum­fe retsmyn­dig­he­der og poli­ti i Danmark i anlig­gen­der om dan­ske stats­bor­ge­re. En dan­sker kan der­ef­ter bli­ve sig­tet for “tan­ke­for­bry­del­ser” efter kri­tik af jøder udtalt offent­ligt i Danmark, bli­ve anholdt i Danmark og bragt til en dom­stol i det cen­tra­le EU, hvor jøder­ne har hånd og hals­ret over deres kri­ti­ke­re. I den tid­li­ge Sov­je­tu­ni­on var der døds­straf for at udtryk­ke anti­se­mi­tis­me! Så vi ved, hvad der ven­ter os i et jøde­kon­trol­le­ret Euro­pa.

Det nye­ste påfund fra jøder­nes EU er, at dan­sker­nes for­be­hold skal erstat­tes af en “til­valgs­ord­ning”, en sne­dig omgå­el­se, som vi kraf­tigt må adva­re imod. Stem­mer Danmark ja til en sådan ord­ning, vil den før­ste hand­ling bli­ve, at det kon­kre­te for­be­hold annul­le­res, hvor­ef­ter vi er uden nogen form for beskyt­tel­se. Til­val­ge­ne, der vil bli­ve eks­pli­cit­te poli­ti­ske beslut­nin­ger, vil der­ef­ter ind­træf­fe i fuld­stæn­dig uover­sku­e­ligt omfang, såle­des at ingen moders sjæl vil kun­ne over­skue, hvor­når vi vil være helt i lom­mer­ne på EU-for­bry­der­ne. Men vær sik­ker på, at det kun bærer én vej. Det er sel­ve for­må­let med at stem­me igen og ingen til EU. Det er hen­sig­ten grad­vist at svæk­ke vores mulig­he­der for mod­stand, så vi til sidst er uden noget værn mod den poli­ti­ske kri­mi­na­li­tet fra EU.

Der­for – hvis du værds­æt­ter din grund­lovs­be­stem­te fri­hed som dan­sker, så stem NEJ til den­ne og til­sva­ren­de ændrin­ger – og gør det aktivt – og bliv ved med at stem­me NEJ til EU, ind­til Danmark ende­ligt er ude af den­ne for­pe­ste­de jødi­ske orga­ni­sa­tion.

Først når Danmark igen er frit, vil der kun­ne ind­sæt­tes ærli­ge poli­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg til frem­me af Danmark.
Den nuvæ­ren­de hob af jøder og laka­jer i de skif­ten­de rege­rin­ger og i top­pen af admi­ni­stra­tio­nen nærer ingen illu­sio­ner om at for­bed­re Danmark. De dri­ves kun af drøm­men om per­son­lig vin­ding, helst en liv­s­tids­stil­ling i EU-syste­met, fjer­nt fra Danmark og fjer­nt fra befolk­nin­gens vre­de.

Hvis du er en intel­li­gent og fri­hed­s­el­sken­de dan­sker, så vær aktivt med til at befri vort land fra den nuvæ­ren­de jødi­ske besæt­tel­ses­magt, der tru­er med at fjer­ne dan­sker­nes selv­stæn­dig­hed.

Meld dig til O-D-I-N. Når vi er man­ge nok, kan vi genind­fø­re dan­sker­nes selv­be­stem­mel­se ad demo­kra­tisk vej. Sæt ikke din lid til, at det vil ske med par­ti­er som Dansk Fol­ke­par­ti eller Dan­sker­nes Par­ti (end­nu i kuvø­se). Der er tale om zio­ni­st­be­for­dre­de par­ti­er, der skal vir­ke som flu­e­pa­pir og pas­si­vi­se­re gode natio­na­le kræf­ter. Ingen af dem drøm­mer om at afskaf­fe isra­el­ske eller jødi­ske inter­es­ser i Danmark.

*) De danske forbehold:

Her kan du læse om de 4 dan­ske for­be­hold i for­hold til EU. Det er 4. for­be­hold, Rets­for­be­hol­det, der står for skud den­ne gang.