Spørgsmål og svar

Redaktionelt

O–D–I–N, 22. juni 2013.

 

  1. Er O-D-I-N en natio­nalso­ci­a­li­stisk bevæ­gel­se?
  2. Benæg­ter O-D-I-N som orga­ni­sa­tion jøder­nes Holo­caust?
  3. Ved O-D-I-N hvem med­lem­mer­ne af den inter­na­tio­na­le sekt af kri­mi­nel­le jøder er i Danmark?
  4. Er O-D-I-N raci­stisk – I skri­ver “hvi­de euro­pæ­e­re”?

1. Er O-D-I-N en nationalsocialistisk bevægelse?

Vi er en bevæ­gel­se af- og for dan­sker­ne, der er para­te til at for­sva­re Danmark og det dan­ske folks iden­ti­tet og natio­na­li­tet imod den inter­na­tio­na­le zio­nis­me og imod “dan­ske jøders” udbyt­ning og over­ta­gel­se af vores land. Der­med er det natio­nalso­ci­a­li­sti­ske ide­grund­lag en oplagt inspira­tions­kil­de.
Det er vig­tigt, at ver­dens­hi­sto­ri­en for­tæl­les kor­rekt, og det er vig­tigt at vores børn ikke for­dum­mes i sko­ler­ne med histo­ri­e­for­vansk­nin­ger. Det­te hen­syn er i uhørt omfang ble­vet til­si­de­sat gen­nem jødisk histo­ri­eskriv­ning og påvirk­ning efter Anden Ver­denskrig. Pro­pa­gan­da og for­dum­mel­se har med­ført, at Adolf Hit­ler og hans natio­nalso­ci­a­li­sti­ske bevæ­gel­se i Tyskland, dens poli­ti­ke­re og til­hæn­ge­re, dvs. en stor del af euro­pæ­er­ne, i et nær­mest per­verst omfang er ble­vet dæmo­ni­se­ret som for­bry­de­re. Det er en pro­ces, der fore­går uop­hør­ligt.
Der­for for­tæl­ler vi om den oprin­de­li­ge natio­nalso­ci­a­lis­me, som den vir­ke­lig var på sin tid: en fol­ke­be­væ­gel­se af intel­li­gen­te, seri­øst enga­ge­re­de men­ne­sker, der pri­mært arbej­de­de for Tys­klands og Euro­pas gen­rejs­ning, såvel øko­no­misk som kul­tu­relt. Hvad der især kva­li­fi­ce­rer Adolf Hit­ler og natio­nalso­ci­a­lis­men er, at bevæ­gel­sen tid­ligt hav­de obser­ve­ret og erkendt det jødi­ske pro­blem i Tyskland og Euro­pa og hav­de sat sig for at løse det. For natio­nalso­ci­a­li­ster­ne hand­le­de det om at gøre Tyskland og Euro­pa til et områ­de, hvor tra­di­tio­nel jødisk udbyt­ning og under­gra­ven­de virk­som­hed ikke kun­ne fore­gå.

Et lig­nen­de opgør med den inter­na­tio­na­le jøde­dom er mere nød­ven­digt i Euro­pa i dag end nogen sin­de tid­li­ge­re, og der­for har vi sam­let os i orga­ni­sa­tio­nen O-D-I-N.
Det natio­nalso­ci­a­li­sti­ske Tys­klands løs­ning var at over­ta­le jøder­ne til at for­la­de Euro­pa fri­vil­ligt, og ellers med magt. Vores løs­ning er at give jøder­ne kon­trol­le­ret ind­fly­del­se efter deres øje­blik­ke­li­ge repræ­sen­ta­tion i hvert enkelt euro­pæ­isk land og der­ef­ter mini­me­re deres ind­van­dring. Den­ne “ind­fly­del­se efter repræ­sen­ta­tion” er for længst lov i Israel i for­hold til der­bo­en­de palæsti­nen­se­re.
O-D-I-N tager afstand fra eksi­ste­ren­de poli­ti­ske par­ti­er i Danmark. Ingen af dis­se par­ti­er er i deres nuvæ­ren­de sam­men­sæt­ning til gavn for Danmark og den nor­di­ske stam­me af dan­ske­re. Alle nuvæ­ren­de poli­ti­ske par­ti­er er kon­trol­le­ret af zio­ni­ster og jøder.
Men O-D-I-N er for alle dan­ske­re, der har noget til overs for deres fæd­re­land Danmark, uan­set hvil­ket pseudopo­li­tisk pro­gram han eller hun har ladet sig for­blæn­de af.
Læs artik­len Vi skul­le have lyt­tet til Adolf Hit­ler — så for­doms­frit du kan — og bliv over­be­vist om, at natio­nalso­ci­a­lis­men er den ene­ste bevæ­gel­se før, nu og i frem­ti­den, der på sam­me tid sæt­ter Euro­pas befolk­nin­ger højest og har vilj­en til at afslut­te jøder­nes destruk­ti­ve akti­vi­te­ter.

2. Benægter O-D-I-N som organisation jødernes Holocaust?

Nej, for der er ikke noget at benæg­te. Jøder­nes Holo­caust i for­ma­tet “mål­ret­tet mas­seud­ryd­del­se” er en fik­tion, som kun­ne være udvik­let i Hol­lywood. Den har aldrig fun­det sted. For­må­let er at pålæg­ge den tyske nation og det øvri­ge Euro­pa SKYLD. Skyld er en vær­di­fuldt valu­ta for jøder­ne, og i skyg­gen af myter­ne om “jøde­for­føl­gel­se” har jøder­ne upå­ag­tet kun­ne infil­tre­re og for­gri­be sig mod de fle­ste natio­ner i Vesten. Mas­seud­ryd­del­se ved gas­ning har ikke været prak­tisk gen­nem­før­ligt i de tyske kz-lej­re. Det vil en enkelt gen­nem­læs­ning af Fred Leu­ch­ters rap­por­ter over­be­vi­se om. Og hvis mas­sed­rab (hypo­te­tisk) var ble­vet udført på nogen anden måde i kz-lej­re­ne end ved gas­ning, vil­le ger­nings­mæn­de­ne efter én enkelt dags “mas­se­mord” have haft et fla­ske­halspro­blem af uover­sti­ge­li­ge dimen­sio­ner på grund af den eksi­ste­ren­de kre­ma­to­ri­e­ka­pa­ci­tet. Den kun­ne ikke engang føl­ge med døds­ra­ten som føl­ge af syg­dom­me, skul­le det vise sig.

Tusind­vis af jøder døde sam­men med tusind­vis af andre fan­ger i tyske kz-lej­re. Men den alt over­ve­jen­de dødsår­sag var syg­dom, især tyfus, og mod kri­gens slut­ning til­li­ge unde­rer­næ­ring, det sid­ste i afgø­ren­de grad for­år­sa­get af den alli­e­re­de bomb­ning af fabrik­ker og for­sy­nings­linjer. Trods det­te nåe­de døde­lig­he­den i De Alli­e­re­des kon­cen­tra­tions­lej­re efter kri­gen at bli­ve høje­re, end den på noget tids­punkt hav­de været i de tyske kz-lej­re. Det er værd at tæn­ke over.

3. Ved O-D-I-N hvem medlemmerne af den internationale sekt af kriminelle jøder er i Danmark?

Abso­lut! Og over­gan­gen mel­lem den­ne magt­ful­de grup­pe af jøder og man­ge andre jøder er abso­lut fly­den­de. Men natur­lig­vis ken­der vi ikke hele logen. De er gode til at udø­ve deres ind­fly­del­se fra kulis­sen.

Det frem­går til sta­dig­hed af vores artik­ler, hvem vi mener udø­ver den lands­ska­de­li­ge virk­som­hed, der ofte ken­de­teg­ner en sådan per­son.

Man­ge jøder er pro­duk­tet af jøde­dom­mens volds­for­her­li­gen­de bud­skab, der bl.a. inde­hol­der føl­gen­de lær­dom, som til­sy­ne­la­den­de teg­ner det jødi­ske ver­dens­bil­le­de:

Torah, 5. Mose­bog 7. kapi­tel, 16. vers:
Og du (jøde) skal til­in­tet­gø­re alle de folk, som her­ren din gud giver i din vold, dit øje skal ikke spa­re dem.

Her et citat fra side 32 og 33 i Kon­tro­ver­sen om Zion af Doug­las Reed:
“Den­ne ene­stå­en­de form for natio­na­lis­me blev for før­ste gang præ­sen­te­ret for jøder­ne (judæ­er­ne) i Fem­te Mose­bog som Jehovas lov, og som hans nøj­ag­ti­ge ord, der var ble­vet sagt til Moses. Ide­en om ver­dens­her­re­døm­me gen­nem øde­læg­gel­se intro­du­ce­res i begyn­del­sen (kapi­tel 2) af dis­se “taler som skal være holdt” af den døen­de Moses:

“Her­ren tal­te til mig og sag­de … På den­ne dag vil jeg begyn­de at sæt­te ræd­sel for jer og frygt for jer i natio­ner­ne, som er under hele him­len, som skal høre ryg­ter om jer og skal skæl­ve og være for­pin­te på grund af jer.” Som bevis på det­te frem­vi­ses straks to natio­ners skæb­ne. Kon­gen af Sihon og kon­gen af Bas­han “kom imod os med hele sit folk”, hvor­på de blev “totalt uds­let­tet, mænd, kvin­der og børn”, kun kvæ­get blev spa­ret og “det rov”, der blev taget “som byt­te for os selv”.

(Kra­vet om total uds­let­tel­se er et gen­ta­get og væsent­ligt karak­ter­træk i dis­se illu­stre­ren­de anek­do­ter.)

Sådan­ne eksemp­ler på Jehovas magt til at uds­let­te hed­nin­ge­ne bli­ver efter­fulgt af man­ge advars­ler om, at med­min­dre alle “vedtæg­ter og lov­bud” bli­ver adlydt, vil Jehova straf­fe sit folk ved at spre­de det iblandt hed­nin­ge­ne. Opreg­nin­gen af dis­se “vedtæg­ter og lov­bud” kom­mer efter De ti Bud, hvis moral­ske vær­di straks slet­tes gen­nem et løf­te om stam­me-mas­sa­kre:

“Syv natio­ner stør­re og mæg­ti­ge­re end jer” vil bli­ve givet i judæ­er­nes magt og “I skal fuld­stæn­digt uds­let­te dem; I skal ikke ind­gå nogen pagt med dem, ej hel­ler vise dem nåde … I skal øde­læg­ge deres altre … for I er et hel­ligt folk for Her­ren jeres Gud; Her­ren jeres Gud har valgt jer til et sær­ligt udvalgt folk for ham selv over alle folk, som er på jor­den … I skal være vel­sig­net over alle folk … og I skal til­in­tet­gø­re alle de folk, som Her­ren jeres Gud giver i jeres hånd; jeres øjne skal ikke have nogen med­fø­lel­se med dem … Her­ren jeres Gud vil sen­de gede­ham­sen ind iblandt dem, ind­til de, som er til­ba­ge og gem­mer sig for jer, bli­ver til­in­tet­gjort … Men Her­ren jeres Gud skal give dem i jeres magt og skal uds­let­te dem med en mæg­tig uds­let­tel­se ind­til de er uds­let­tet. Og han skal give deres kon­ger i jeres magt og I skal uds­let­te deres nav­ne fra under him­len; der skal ikke være nogen mand, som kan stå sig imod jer, ind­til I har uds­let­tet dem …”

I det tyven­de århund­re­de e.Kr. (og nu i det 21. årh.) er Vestens men­ne­sker gene­relt holdt op med at læg­ge nogen betyd­ning i dis­se til­skyn­del­ser, men de men­ne­sker, hvem de direk­te ved­rø­rer, er af en anden opfat­tel­se. For eksem­pel flyg­te­de den palæsti­nen­si­ske befolk­ning en mas­se fra deres hjem­land efter Deir Yas­sin mas­sa­kren i 1948, for­di den­ne begi­ven­hed for dem betød (som ger­nings­mæn­de­ne også men­te det), at hvis de var ble­vet, vil­le de være ble­vet “fuld­stæn­digt uds­let­tet”.

Ofre­ne fra Deir Yas­sin** april 1948 (bil­le­det) og den etni­ske udrens­ning af 700.000 palæsti­nen­se­re er pro­duk­tet af den sam­me misan­tro­pi­ske stam­me­kul­tur, som stod bag fol­ke­mor­det på mindst 20 måske 40 mil­li­o­ner rus­se­re, ukrai­ne­re og andre euro­pæ­i­ske folk mel­lem 1917 og 1959.

 

Og her et par prak­ti­ske anvis­nin­ger på, hvor­dan man dri­ver ban­kvirk­som­hed:

Torah, 5. Mose­bog 23. kapi­tel, 20. vers:

Af en frem­med må du tage åger, men af din bro­der må du ikke tage åger, at her­ren din gud må vel­sig­ne dig i alt det, som du udræk­ker din hånd til. I det land, som du kom­mer hen til for at eje det.

Og Tal­m­ud, jøder­nes vej­led­ning i mere prak­ti­ske for­hold

Det er til­ladt at bed­ra­ge en kri­sten, og der kan der­for ikke være tale om nogen til­ba­ge­be­ta­ling, efter­som der ikke der­ved fin­der nogen for­for­de­ling sted over­for den krist­ne, da den hel­li­ge skrift siger: I skal ikke bed­ra­ge eders brød­re, brød­re er kun jøder, men den krist­ne står lave­re end en hund.

– og ende­lig:

De bed­ste blandt ikke-jøder fortje­ner at bli­ve dræbt …

(En opfor­dring, der blandt man­ge andre ram­te John F. Ken­ne­dy og sto­re dele af hans fami­lie.)

Læs vores artik­ler og de vig­ti­ge bøger, vi peger på, så vil du efter­hån­den selv kun­ne afko­de de noto­ri­ske sam­men­hæn­ge. Først vil du synes, at bil­le­det er slø­ret, for det er natur­lig­vis en del af den under­gra­ven­de virk­som­hed, at den må fore­gå for­dæg­tigt, og uden at påkal­de sig dan­sker­nes opmærk­som­hed i hver­da­gen. Sene­re vil du som “seen­de” og med kend­skab til logen af magt­ful­de jøder have lært at tol­ke de man­ge akti­vi­te­ter og indi­ka­tio­ner, der udspil­ler sig for næsen af os og som er ken­de­teg­nen­de for dem. Sal­get af en bety­den­de aktiepost og veto­ret i en dansk ener­gi­for­sy­nings­virk­som­hed til Gold­man Sachs fx. Hver gang jøder­ne for­rå­der Danmark, ser vi deres for­ræ­de­ri imod den nation, som har vist dem til­lid og givet dem ophold som med­bor­ge­re.
En af jøder­nes vel nær­mest evo­lu­tio­næ­re egen­ska­ber er kun­sten at til­slø­re iden­ti­te­ten som jøde og vide, hvor­når og hvor­dan han skal sty­re sine mario­net­ter fra kulis­sen.
O-D-I-N giver man­ge kon­kre­te eksemp­ler på magt­ful­de jøder og opfor­drer enhver dan­sker til at obser­ve­re, regi­stre­re og kon­trol­le­re. Men det kræ­ver en aktiv ind­sats at bli­ve “seen­de”. Det sker under ingen omstæn­dig­he­der fra sofa­hjør­net via fjer­n­be­tje­nin­gen.
Tusin­der af jøder ope­re­rer i Nor­den og det øvri­ge Euro­pa i et eks­klu­sivt net­værk, der kon­trol­le­rer medi­er, stats­ap­pa­ra­ter og rets­sy­ste­mer. Vores orga­ni­sa­tion har som et pri­mært mål at ændre på den til­stand, så dan­sker­ne selv kom­mer til at kon­trol­le­re og rege­re Danmark, men det kan kun gen­nem­fø­res med opbak­ning fra en bety­de­lig dansk intel­li­gent fol­ke­lig bevæ­gel­se, og der­for har vi brug for din til­slut­ning til O-D-I-N — men kun i egen­skab af dan­sker. O-D-I-N er dan­sker­nes net­værk i Danmark.

4. Er O-D-I-N racistisk – I skriver “hvide europæere”?

Er det “racis­me”, at vi vær­ner om vores egen hvi­de race og vores euro­pæ­i­ske kul­tur? Vi mener ikke, at det er racis­me i ter­mens oprin­de­li­ge og uspo­le­re­de betyd­ning. Der er al mulig grund til at beva­re noget, der er godt, og helt over­ord­net føler de fle­ste men­ne­sker en ibo­en­de natur­lig sans for at vær­ne om eget udgangs­punkt, sine egne gener, det natur­li­ge udspring i livet. Så O-D-I-N vær­ner om og for­sva­rer det fan­ta­sti­ske hvi­de Euro­pa, så det for­bli­ver et leven­de vid­nes­byrd om vores kul­tur, frem for at accep­te­re den uds­let­tel­se, som jøder­nes har plan­lagt for os?
Det må ikke gøres til noget nega­tivt at være stolt af sin egen etni­ci­tet og kul­tur, at ønske at beva­re den intakt — og også at frem­hæ­ve den som noget godt for os, så læn­ge frem­hæ­vel­sen ikke sker på andres bekost­ning. At frem­hæ­ve og beva­re sin egen kul­tur er da også yderst magt­på­lig­gen­de i jødi­ske kred­se, hvor man tra­di­tio­nel har været imod “race­blan­ding” med ikke-jøder. Den­ne poli­tik er i et vist omfang ble­vet opgi­vet, da føl­ger­ne af århund­re­ders indavl blev et mas­sivt pro­blem for jøder­ne. Men jøder­ne vil over­or­dent­lig ger­ne over­le­ve som ene­stå­en­de etnisk grup­pe, net­op på andres bekost­ning. Det sker ved kon­stant at pro­pa­gan­de­re for sam­men­blan­din­gen af alle andre typer og racer til et poly­et­nisk infer­no af ufor­li­ge­lig­hed, såle­des at enhver selv­stæn­dig iden­ti­tet og kul­tur for­svin­der (“uds­let­tes” i jødisk sprog­brug).

Vi mener, at alle men­ne­sker fun­ge­rer bedst inden for deres egen kul­tur, hvis vi ser bort fra til­bø­je­lig­he­den til at påta­ge sig en mere udvik­let kul­tur for at para­si­te­re på den. Des­u­den har for­drin­ger, mål og resul­ta­ter vist sig at være meget for­skel­li­ge mel­lem racer­ne. Sam­men­lig­ner vi racer­ne på intel­li­gens (målt efter vest­li­ge nor­mer), er den hvi­de race de fle­ste over­le­gen. Fak­tisk er det høje­ste intel­li­gens­gen­nem­snit lokalt (og det er vig­tigt at under­stre­ge: gen­nem­snit) fun­det blandt mongo­ler i det øst­li­ge Asi­en.
Den bed­ste viden­ska­be­li­ge for­kla­ring på den hvi­de races høje­re gen­nem­snit­li­ge intel­li­genskvo­tient (typisk IK > 100) er “Isvin­ter­te­o­ri­en”, der i kort­hed går ud på, at den del af men­ne­ske­he­den, der udvik­le­de sig i det davæ­ren­de isdæk­ke­de Euro­pa, blev evo­lu­tio­nært udvalgt gen­nem kam­pen mod et nådes­løst kli­ma. Mil­jø­et blev så udfor­dren­de, at kun de bedst egne­de over­le­ve­de.
Den nega­ti­ve kon­se­kvens af for­skel­le­ne i evo­lu­tio­nær udvik­ling kan måles, hvis vi til­la­des at under­sø­ge dem. Det har sand­heds­sø­gen­de viden­skabs­mænd gjort, men desvær­re ofte med deres omdøm­me og leve­brød som ind­sats. Deres under­sø­gel­ser viser, at i områ­der, hvor den gen­nem­snit­li­ge intel­li­genskvo­tient er under halv­fems (IK < 90), fin­des ingen demo­kra­tisk orga­ni­sa­tion. Det er ikke muligt i dis­se områ­der (uden hjælp ude­fra) at etab­le­re nogen form for meka­nis­me, der under­støt­ter demo­kra­ti­ske funk­tio­ner. Dis­se områ­der er typisk sty­ret af loka­le krigs­her­rer, dik­ta­to­rer eller præ­ste­ska­ber, og befolk­nin­ger­ne er for det meste men­talt fast­lå­ste i reli­gi­øse eller revo­lu­tio­næ­re fore­stil­lin­ger om en høje­re ret­fær­dig­hed. Dis­se områ­der befin­der sig over­ve­jen­de i det ækva­to­ri­a­le områ­de, hvor den del af men­ne­ske­he­den altid har over­le­vet uden at have været udfor­dret af radi­ka­le ændrin­ger i kli­ma­for­hol­de­ne.
Sam­ti­dig er det et viden­ska­be­ligt fak­tum, at med lave­re IK sti­ger bør­ne­tal­let (mulig­he­den for at und­gå gravi­di­tet svæk­kes), og desvær­re er det omvend­te også til­fæl­det: hvi­de euro­pæ­e­re får fær­re og fær­re børn, hvil­ket er den sik­re vej til uds­let­tel­se. Læs vores arti­kel om sam­men­hængs­kraf­ten (afsnit­tet Kvin­de, mand, køns­rol­ler, sam­fund).

Det er jøder­nes erklæ­re­de mål (og det­te er ikke en løs påstand, læs Hugo Ravns: Over­ta­gel­sen – en krig i slo­w­mo­tion) at ind­slu­se så man­ge inkom­pa­tib­le men­ne­sker til Euro­pa som muligt fra dis­se evo­lu­tio­nært ander­le­des udvik­le­de områ­der. Dis­se ind­van­dre­res stør­re for­plant­nings­ev­ne, eller tra­di­tion for at få man­ge børn, samt den gene­relt lave­re gen­nem­snit­li­ge IK i de områ­der, de oprin­der fra (gen­nem­snit­lig IK helt ned til 70–80), vil med tiden (omkring 2085 for Dan­marks ved­kom­men­de) have gjort den oprin­de­li­ge dan­ske befolk­ning til et min­dre­tal. Det resul­te­ren­de lave­re intel­li­gens­gen­nem­snit vil rela­tivt frem­hæ­ve jøder­ne som de ene­ste til­ba­ge­væ­ren­de lyse men­ne­sker i en iden­ti­tets­løs og kon­trol­ler­bar mørklø­det sla­ve­be­folk­ning. Natur­lig­vis hol­der jøder­ne deres egen etni­ci­tet og kul­tur hævet over en sådan mul­tiet­ni­cis­me og mul­ti­kul­tu­ra­lis­me, alt imens de hyk­le­risk belæ­rer os andre om at udfol­de humant stor­sind ved at gøre det mod­sat­te.

O-D-I-N kæm­per for livskva­li­te­ten for alle på den­ne pla­net ved at vær­ne om diver­si­te­ten, ikke mindst mel­lem for­skel­li­ge kul­tu­rer. Vi må lade men­ne­ske­ne og deres kul­tu­rer for­bli­ve og udvik­le sig de ste­der, hvor de hører hjem­me. Dan­sker­ne vil ger­ne hjæl­pe, når det er nød­ven­digt, men alver­dens frem­me­de skal ikke brin­ges til Danmark eller Nor­den for at bli­ve hjul­pet her (hel­ler ikke som påstå­e­de flygt­nin­ge). Skal de hjæl­pes til en bed­re livskva­li­tet, må det natur­lig­vis ske i deres hjem­land inden for den van­te kul­tur, eller så tæt på som muligt. De hid­ti­di­ge for­søg på at gøre det ene eller andet vest­li­ge land til etnisk og kul­tu­rel smel­te­di­gel har udvik­let sig kata­stro­falt, og vi har end­nu ikke ople­vet kul­mi­na­tio­nen af lidel­ser, som det­te jødi­ske eks­pe­ri­ment har påført Euro­pa og USA.

Der­for er det et pri­mært mål for O-D-I-N at beskyt­te hvi­de euro­pæ­i­ske men­ne­sker og deres kul­tur imod at bli­ve for­rin­get. Det gør vi ved at mod­sæt­te os ind­van­drin­gen af ufor­li­ge­li­ge men­ne­sker og ind­fø­rel­sen af frem­me­de kul­tu­rer i Danmark, lige­som vi i høj grad mod­sæt­ter os jøder­nes agen­da for Euro­pas og den euro­pæ­i­ske kul­turs uds­let­tel­se.

Det sid­ste vil vi for­hin­dre ved at gøre jøder­nes ind­fly­del­se i Euro­pa og Danmark for­holds­mæs­sig.

Noter

*

Ikke i brug.

**

Deir Yas­sin var en ara­bi­sk lands­by vest for Jerus­a­lem. Den blev uds­let­tet af isra­el­ske ter­r­o­ri­ster fra grup­pe­rin­ger­ne Irgun og Stern, der den 9. april 1948 mas­sa­kre­re­de lands­by­en og dens omkring 750 bebo­e­re. Frem­gangs­må­den var egnet til at frem­kal­de ræd­sel i den ara­bi­ske befolk­ning. Gravi­de kvin­der var skå­ret op og fostre­ne fjer­net. Man­ge af lige­ne blev kastet i de livsvig­ti­ge brøn­de, og mor­der­ne for­hin­dre­de der­med yder­li­ge­re over­le­vel­se på ste­det. Ryg­ter­ne om mas­sa­kren fik omkring 300.000 palæsti­nen­se­re til at flyg­te til nabo­lan­de­ne i uger­ne efter.
En af de ansvar­li­ge for mas­sa­kren var Mena­chem Begin, sene­re isra­elsk pre­mi­er­mi­ni­ster, hædret med Nobels fredspris (det siger alt om den­ne pris­ud­de­len­de insti­tu­tions ledel­se). Den­ne mod­by­de­li­ge og for­ryk­te jøde for­sva­re­de til det sid­ste den gun­sti­ge effekt af sit mas­se­mord for etab­le­rin­gen af sta­ten Israel. Ind­til vide­re har det været muligt for jødisk ver­denspres­se at under­tryk­ke, at den isra­el­ske stats­dan­nel­se fra begyn­del­sen har fulgt gam­mel­te­sta­ment­li­ge prin­cip­per for røve­ri og mord. Der­for er Israel i dag ver­dens slyn­gel­stat nr. 1 — og en død­brin­gen­de kræfts­vulst på ver­dens­fre­den.