Spinelli-gruppen i EU — et jødebesat organ

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, oktober 2013.

 

Nuvel, i de moder­ne sam­fund har jøder­ne af klog sel­vop­hol­del­ses­drift taget plads i kir­t­ler­ne. Sam­fun­dets kir­t­ler: Bør­ser, ban­ker, mini­ste­ri­er, dag­bla­de, for­lag, vold­gifts­dom­sto­le, assu­ran­ce­sel­ska­ber, hospi­ta­ler, freds­palæ­er og andre bak­te­ri­o­lo­gi­ske insti­tu­tio­ner har hver for sig sine jøder.
— Lou­is Levy: Jøden som Freds­stif­ter, Køben­havn 1918.

Den­ne præ­sen­ta­tion af jøder i Spi­nel­li-grup­pen under EU er et øje­bliks­bil­le­de.

Her præ­sen­te­res 38 sel­vud­nævn­te eks­per­ter, sty­re­grup­pen i THE SPINELLI GROUP, en mil­li­ontilskuds­be­ret­ti­get inter­es­se­grup­pe­ring inden for EU. Den­ne sty­re­grup­pe på besked­ne 38 per­so­ner bekendt­gør på sit site, at den afhol­der “skyg­ge­råd” for­ud for beslut­ten­de fora i EU, og den fun­ge­rer såle­des som en erklæ­ret pres­sions- og lob­byist-loge til for­del for den jødi­ske agen­da. Hvor­for jødisk?
Kig listen igen­nem, som vi præ­sen­te­rer neden­for. Den star­ter med de mest ind­fly­del­ses­ri­ge. Listen viser, at selv om med­lem­mer­ne synes at repræ­sen­te­re vidt for­skel­li­ge poli­ti­ske ori­en­te­rin­ger, har de ét afgø­ren­de træk fæl­les, nem­lig det unæv­ne­li­ge stam­me­fæl­les­skab, som alle synes at have besvær med at udta­le offent­ligt. Dis­se med­lem­mer er alt over­ve­jen­de - JØDER.

Hvor­for nu det? Hvor­for arbej­der de på tværs af natio­nal­sta­ter­ne i Euro­pa og ikke pri­mært sam­men med og for den stat, der har ydet dem fred og beskyt­tel­se i Euro­pa gen­nem århund­re­der? — Grup­pen er i kraft af med­lem­mer­nes posi­tio­ner i EU, og deres mulig­he­der for at påvir­ke beslut­nin­ger, en af de bety­den­de grup­pe­rin­ger i det glo­ba­le jødi­ske net­værk. Det gæl­der ikke mindst i bestræ­bel­ser­ne på at ude­luk­ke ikke-jøder og ikke-zio­ni­ster og andre ærli­ge euro­pæ­e­re fra nøg­lepo­ster og ind­fly­del­se.
Grup­pen har øverst på sin dags­or­den at ind­fø­re den føde­ra­le euro­pæ­i­ske uni­on: Euro­pas For­e­ne­de Sta­ter. Den vil under­for­stå­et kom­me til at fun­ge­re med jødisk ledel­se og jødisk cen­tral­bank — hvad ellers kun­ne en para­sit på den euro­pæ­i­ske krop have som mål.
Det er nød­ven­digt, at til­stræk­ke­ligt man­ge dan­ske­re i tide kom­mer til at for­stå, at for de euro­pæ­i­ske sta­ter, der even­tu­elt blev under­lagt en sådan føde­ral uni­on, kun­ne vi for­ven­te et regi­me under “jødisk scep­ter” (som jødi­ske lær­de udtryk­ker det). Spørg rus­ser­ne, ukrai­ner­ne, tysker­ne, palæsti­nen­ser­ne eller græker­ne, hvor­dan det føles.
Det­te usand­syn­li­ge, ufor­holds­mæs­si­ge magt­for­hold er alle­re­de vir­ke­lig­he­den for Ame­ri­kas For­e­ne­de Sta­ter. Vi kan alle­re­de se, hvad en sådan frem­tid af kul­tu­rel og øko­no­misk kata­stro­fe vil føre med sig for Euro­pa. De sid­ste rester af selv­be­stem­mel­se og iden­ti­tet vil bli­ve taget fra natio­ner­ne. En ydmy­gen­de til­stand af for­vir­ring og nød vil­le opstå, hvor vi bli­ver nødt til at bede jøder­nes ban­ker om øko­no­misk hjælp. Det er, hvad dis­se psy­ko­pa­ter sty­rer imod i EU.
Det er nød­ven­digt at til­fø­je, at selv om Spi­nel­li-grup­pen skil­ler sig ud med sin over­re­præ­sen­ta­tion af jøder, må ingen for­le­des til at tro, at den er et iso­le­ret fæno­men. Langt fra. Jødisk infil­tre­ring er en svø­be og en kends­ger­ning i alle for­sam­lin­ger af betyd­ning, også under den såkald­te Euro­pæ­i­ske Uni­on.
Begynd at se dig for. Du kan øve dig her og med listen neden­for.

For­må­let er at vise et øje­bliks­bil­le­de af for­de­lin­gen mel­lem jøder og ikke-jøder i Spi­nel­li-grup­pens sty­re­grup­pe som den frem­gik af grup­pens hjem­mesi­de ulti­mo okto­ber 2013. Vi lin­ker til den per­son­li­ge præ­sen­ta­tion (på engelsk) ud for hver enkelt med­lem, så du kan læse om, hvor dybt den­ne grup­pe er infil­tre­ret i EU’s beslut­ten­de orga­ner. Listen vil ikke bli­ve ajour­ført.