Søren Kierkegaard, anerkendt filosof — var antisemit

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org komm. Information (oktober 2010), 12. maj 2015.

 

For­sker: Søren Kier­ke­gaard var anti­se­mit


Søren Kier­ke­gaard (f. 1813, d. 1855).
Ill. Inter­net­tet

 

I en ny bog doku­men­te­rer for­ske­ren Peter Tud­vad, at den sto­re dan­ske filo­sof Søren Kier­ke­gaard var glø­de­n­de anti­se­mit. Søren Kir­ke­gaard føl­te sig såvel per­son­ligt som teo­lo­gisk kræn­ket af jøder. De hav­de en “For­kjer­lig­hed for Pen­ge”, og kun døden var “vær­re end den blodtørsti­ge Jøde”, erklæ­re­de han.

Kier­ke­gaards anti­se­mi­tis­me har været kendt eller for­modet [1] i for­sker­kred­se, men er ikke tid­li­ge­re præ­sen­te­ret for en bre­de­re offent­lig­hed. Det bli­ver der lavet om på, når Kier­ke­gaard-for­ske­ren Peter Tud­vad den 9. novem­ber udsen­der bogen “Sta­di­er på anti­se­mi­tis­mens vej — Søren Kier­ke­gaard og jøder­ne”.

Over for Ber­ling­s­ke Tiden­de for­kla­rer Tud­vad, at det mang­len­de offent­li­ge kend­skab til Kier­ke­gaards anti­se­mi­tis­me for­modent­lig skyl­des, “at man nødigt vil brin­ge Kier­ke­gaard i miskre­dit” [2].

Den udlæg­ning mener direk­tø­ren for Søren Kier­ke­gaard Forsk­nings­cen­tret i Køben­havn, pro­fes­sor dr.theol. Niels Jør­gen Cap­pe­lørn, at Tud­vad kan have ret i. Iføl­ge Ber­ling­s­ke Tiden­de beteg­ner Cap­pe­lørn Kier­ke­gaards raci­sti­ske til­bø­je­lig­he­der som “en utro­lig spæn­den­de sag”.

Direk­tø­ren af forsk­nings­cen­tret under­stre­ger dog, at man bør skel­ne mel­lem en kri­tik af jøder, som han fin­der for­ka­ste­lig [3], og en teo­lo­gisk kri­tik af jøde­dom­men, hvil­ket han beteg­ner som helt i orden.

Des­u­den påpe­ger Niels Jør­gen Cap­pe­lørn, at anti­se­mi­tis­men ikke fin­des i Kier­ke­gaards alme­ne for­fat­ter­skab, men i hans jour­na­ler til per­son­lig brug.

- Han hol­der det for sig selv, siger Cap­pe­lørn til Ber­ling­s­ke Tiden­de. [4]

Ikke desto min­dre “har han desvær­re en næsten kli­ché­ag­tig [5] opfat­tel­se af jøder, som vi i dag vil­le kal­de anti­se­mi­tis­me. Sagen kom­mer ikke bag på mig,” fort­sæt­ter Niels Jør­gen Cap­pe­lørn om den sto­re filo­sof.

[Histo­ri­en er leve­ret af det jødi­ske tele­gram­bu­reau:] /ritzau/

Redaktionel kommentar

Ind­led­nings­vis kan det siges kort: Hvis de euro­pæ­i­ske natio­ner vid­ste, hvad jøder­ne i kapa­ci­tet af inter­na­tio­nalt sam­fund under deres ophold i Vest­eu­ro­pa, pri­mært efter østjø­de­r­nes inva­sion o. år 1500, har for­ø­vet af direk­te mord og mere til­slø­re­de drab på euro­pæ­er­ne, med det for­kvak­le­de for­sæt at deci­me­re den hvi­de race, vil­le enhver dan­sker være anti­se­mit fra vug­ge til grav. Alt andet vil­le stri­de mod sund for­nuft og natur­ligt over­le­vel­ses­in­stinkt. Der fin­des vir­ke­lig intet ærligt grund­lag for at for­sva­re jøder­ne i det­te spørgs­mål.

[1]: Der er ingen grund til at “for­mode” Søren Kier­ke­gaards anti­se­mi­tis­me. Søren Kier­ke­gaard tog afstand fra tidens åger­kar­le, som Sha­kespea­re tog afstand fra shylock’erne med dra­ma­et “Køb­man­den i Vene­dig”. Kier­ke­gaards hold­nin­ger var gan­ske åben­ba­re og frem­går af den offent­li­ge dis­put mel­lem ham og det jødi­ske organ “Cor­s­a­ren” (v/ Aron Golds­ch­midt).

[2]: Her ven­des pro­blem­stil­lin­gen på jødisk vis. Man giver udse­en­de af, at Søren Kier­ke­gaards anti­se­mi­tis­me vil miskre­di­te­re ham og ikke vir­ke som det den er — et adels­mær­ke, der vid­ner om over­blik og en god for­stå­el­se af histo­ri­ens eksemp­ler.

[3]: Direk­tø­ren for Søren Kier­ke­gaard Forsk­nings­cen­te­ret, teo­lo­gen Niels Jøren Cap­pe­lørn, fin­der kri­tik af jøder for­ka­ste­lig … ! og sene­re at Søren Kier­ke­gaard må have en “raci­stisk til­bø­je­lig­hed” ved at udta­le sin kri­tik. Hvor­dan kan kri­tik være for­ka­ste­lig, når den er beret­ti­get? Hvor­når er kri­tik ble­vet raci­stisk blot ved at pege på en noto­risk for­bry­der­grup­pe? Er det så også for­ka­ste­ligt og raci­stisk at kri­ti­se­re Hell’s Angels for at sæl­ge narko­ti­ka til ung­dom­men? Er det for­ka­ste­li­ge i vir­ke­lig­he­den ikke, at hr. Cap­pe­lørn i dagens Danmark er nødt til at beha­ge det jødi­ske par­nas for over­ho­ve­det at over­le­ve som for­sker på Køben­havns Uni­ver­si­tet?
Vir­ke­lig­he­den er den enk­le, at det er umu­ligt at adskil­le jøder­ne fra påvirk­nin­gen af den jødi­ske troslæ­re — indok­tri­ne­rin­gen, i mere eller min­dre rabi­at form — men altid en ind­læ­ring, der inde­hol­der her­re­folk­s­e­le­men­tet. Det­te besæt­ter og for­dær­ver den jødi­ske sjæl og gør enhver jøde ueg­net til at fun­ge­re som fre­de­lig med­bor­ger i nogen kul­tur.
Et til­sva­ren­de eksem­pel: Den nid­kæ­re ver­densjø­de­dom har i årti­er for­søgt at bort­for­kla­re Sha­kespea­res kla­re anti­se­mi­ti­ske hold­nin­ger, som de udtryk­kes med dra­ma­et “Køb­man­den i Vene­dig”. Hol­lywood har til­med lavet en film, Ano­ny­mous, der for­sø­ger at begå karak­ter­drab på Sha­kespea­re ved at anty­de, at han kun var strå­mand for et ægte jødisk geni, der ope­re­re­de fra kulis­sen. Ak ja — Gad vide hvor­når Søren Kier­ke­gaard vil bli­ve omskre­vet af de men­ne­sker, der for tiden vog­ter over dan­sker­nes kul­tur­vær­di­er som ræven vog­ter gæs­se­ne. Skal den­ne ærli­ge mod­stan­der af fjendt­lig jøde­dom også model­le­res til at være jøder­nes egent­li­ge ven, når vi bare har lært at for­stå det hele bag­læns? For­hå­bent­lig ikke — for­hå­bent­lig våg­ner dan­sker­ne op og tager deres kul­tur til­ba­ge, inden det er for sent.

[4]: Måske kom­mer Søren Kier­ke­gaards anti­se­mi­tis­me ikke så direk­te til udtryk i “for­fat­ter­ska­bet”. Men det gjor­de den i hans sam­tid som for­kla­ret under [1]. Og nej, han holdt det ikke for sig selv. Han tog ikke noget over­dre­vent og umo­ti­ve­ret hen­syn til de jøder, som han beret­ti­get kri­ti­se­re­de, selv om hr. Cap­pe­lørn ger­ne vil have det til at se sådan ud.

[5]: Hr. Cap­pe­lørn gør med sine anstren­gel­ser for at beha­ge magt­ha­ver­ne sig selv til en kli­ché — hvis han da ikke lige­frem er jøde. I så fald er indok­tri­ne­rin­gen ikke til at kom­me udenom, og at dis­ku­te­re kri­tik af jøder med en sådan per­son er som at fyl­de medi­cin på en død.

En anden reflek­te­ren­de dan­sker med viden og for­stand var Storm Peter­sen, ali­as Storm P’. Han var også anti­se­mit. Måske hav­de han den jødi­ske hand­len­de i tan­ker­ne, da han for­mu­le­re­de for­ma­nin­gen: “Husk — Det kræ­ver en høj moral at sæl­ge ela­stik i meter­mål.”