Sandhedens fjender

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 23. juni 2014.

 

Dette er en kom­men­tar til Geof­frey Cains arti­kel i Den Kor­te Avis, 23. juni 2014. Skep­ti­ke­re og kri­ti­ke­re stig­ma­ti­se­res som anti­se­mit­ter eller nazi­ster. Hvis en kri­ti­ker, efter at have sat sig grun­digt ind i de nær­me­re omstæn­dig­he­der og fore­lig­gen­de tek­ni­ske bevi­ser, udta­ler, at jøder­nes Holo­caust ikke har kun­net fin­de sted, er han i en bestemt kate­go­ri af anti­se­mit­ter, der kal­des Holo­caust-benæg­te­re.

Her på O​-​D​-​I​-​N​.org står vi ved vores sik­re og vel­do­ku­men­te­re­de stand­punkt i den sag:
Jøder­nes Holo­caust hører til blandt ver­dens mest dri­sti­ge pro­pa­gan­dapro­jek­ter, udtænkt i slut­nin­gen af Anden Ver­denskrig. Essen­sen i histo­ri­en er løgn (i betyd­nin­gen: bevidst usand­hed), og den­ne løgn har ude­luk­ken­de kun­net over­le­ve som myte, for­di jøder­ne efter kri­gen mål­ret­tet har opkøbt ethvert medie af betyd­ning. Når de mest slag­kraf­ti­ge medi­er, film, TV og radio, kon­trol­le­res og koor­di­ne­res til at for­mid­le ét bestemt syn på ver­dens­hi­sto­ri­en, såle­des at en falsk udlæg­ning kon­stant gen­ta­ges, begår man over­lagt histo­ri­e­for­falsk­ning. En påstand så uhyr­lig, som at det natio­nalso­ci­a­li­sti­ske Tyskland med over­læg skul­le have myr­det 6 mio. jøder i gaskam­re, lavet lam­pe­skær­me af deres hud og sæbe af deres kro­p­s­fedt er ikke blot idi­o­ti­ske påstan­de, der er dømt til at ram­me løg­ner­ne selv, men en ufat­te­lig for­bry­del­se mod hele det tyske folk og sto­re dele af Euro­pa. For­må­let har været at plan­te skyld. Og det er lyk­ke­des. Jøder­ne har efter Anden Ver­denskrig stort set haft frit spil til at føre deres løg­ne­kampag­ner i USA og Euro­pa uden kri­tik fra nogen, pri­mært på grund af hvi­de men­ne­skers ufortjen­te kol­lek­ti­ve skyld­fø­lel­se.

Og histo­ri­e­for­falsk­nin­gen fort­sæt­ter. Vi lin­ker til en arti­kel af en vis hr. Geof­frey Cain, der i Den kor­te Avis plud­se­lig er på de krist­nes side mod de onde isla­mi­ster, idet han nu påstår, at det er den isla­mi­ske ver­den, der for­fal­sker histo­ri­en. Jo, vi skal høre meget fra dis­se jødi­ske besæt­te­re og volds­mænd, der ter­r­o­ri­se­rer Palæstina. Strøm­me­ne af løg­ne fra jødi­ske medi­er fort­sæt­ter i det uen­de­li­ge, for når man eks­klu­sivt kon­trol­le­rer alle tale­rør, for­mer man uden gene­ren­de mod­si­gel­ser den offent­li­ge mening.


Zio­ni­sti­ske brød­re, og Isra­els ivri­ge hjæl­pe­re her i Danmark.
Tv. jour­na­li­sten Geof­frey Cain. Th. Søren Esper­sen, zio­nist og næst­for­mand i Dansk Fol­ke­par­ti. Foto: sore​nes​per​sen​.dk.

 

GEOFFREY CAIN:

Den kor­te avis, 23. juni 2014.

Den muslimske-arabiske verden vil udradere de kristne i historiebøgerne og i virkelighedens verden

Læs artik­len her.

Geof­frey Cain leve­rer end­nu en gebræk­ke­lig­hed i ræk­ken af tje­ne­ster for Israel, for at dæk­ke over en løgn, der til­slø­rer en anden løgn. Der er ingen bed­re beteg­nel­se for den­ne grup­pe­ring af men­ne­sker, der via deres medi­er søger at ændre for­ti­den og frem­ti­den, end: SANDHEDENS FJENDER. Dis­se ultra­zi­o­ni­ster udgør sam­ti­dig en af de bety­de­lig­ste farer for den euro­pæ­i­ske civi­li­sa­tion og må hur­tigst muligt fjer­nes fra medi­er og ind­fly­del­se. Om nød­ven­digt med magt.