Sådan ser en marionet ud, når den taler sin herres sag

Overtagelsen

 O​-​D​-​I​-​N​.org, ud fra Dagens​.dk, 25. januar 2014.

 

Vi adva­rer …! Vi har alle pla­ner på plads for et effek­tivt for­svar af vores alli­e­re­de …


Anders Fogh Ras­mus­sen, gene­ral­se­kre­tær i NATO, er med til at frem­pro­vo­ke­re en ny Kold Krig, eller det der er vær­re. Foto: Pol­fo­to

 

RITZAU/REUTERS:

Fogh er bekymret over russisk militær ved Ukraines grænse

Nato er bekym­ret over Ruslands mas­si­ve mili­tæ­re til­ste­de­væ­rel­se ved Ukrai­nes græn­se, siger Nato’s gene­ral­se­kre­tær, Anders Fogh Ras­mus­sen.

- Vi er stærkt bekym­ret over opbyg­nin­gen af rus­sisk mili­tær langt Ukrai­nes græn­ser, siger Fogh Ras­mus­sen og til­fø­jer:

- Alle Nato’s alli­e­re­de kan være for­sik­re­de om, at vi har beslut­som­he­den til at yde et effek­tivt for­svar … Vi har alle pla­ner på plads for et effek­tivt for­svar af vores alli­e­re­de, siger Fogh og til­fø­jer:

- Den vest­li­ge alli­an­ce fører drøf­tel­ser med Ukrai­ne om, hvor­dan Nato-lan­de­ne kan øge deres støt­te til lan­det, der ikke er Nato-med­lem.

Fogh Ras­mus­sen sag­de i sid­ste uge, at Nato ger­ne vil være ven med Rusland, men at det er svært, når Moskva ikke vil.

- Kri­sen i Ukrai­ne er et far­ligt øje­blik. Den sæt­ter spørgs­måls­tegn ved vores vision om et helt, frit og fre­de­ligt Euro­pa. Det er ikke en iso­le­ret hæn­del­se, sag­de han og gjor­de det klart, at Nato-alli­an­cen med 28 med­lem­slan­de må øge støt­ten til Ukrai­ne.

I en tale fre­dag i tæn­ket­an­ken Ger­man Mars­hall Fund i Bruxel­les lag­de Fogh Ras­mus­sen op til, at den vest­li­ge for­svar­sal­li­an­ce må omde­fi­ne­re sit for­hold til Rusland.

- Jeg ser tre pri­o­ri­te­ter: At gen­be­kræf­te vores for­plig­tel­se til kol­lek­tivt for­svar. At styr­ke vores støt­te til Ukrai­ne og regio­nen. Og at vores sam­ar­bej­de med Rusland ikke kan fort­sæt­te, som det ple­jer.

Kil­de: Dagens​.dk

REDAKTIONEL KOMMENTAR

Sådan ser en danskfrem­med fari­sæ­er og mario­net ud, når han taler krigs­ma­ger­nes sag. Det er zio­ni­ster­ne i Israel, det zio­ni­st­be­sat­te USA og jøder­nes mario­net­ter i NATO med Mos­sad og CIA som våben, der har leve­ret pro­vo­ka­tio­ner­ne i Ukrai­ne mod den over­ve­jen­de rus­siskven­li­ge del af befolk­nin­gen og mod rus­ser­ne og Putin. Putin som den afba­lan­ce­re­de og vel­lid­te rus­si­ske leder har rea­ge­ret afdæm­pet, men asser­tivt.

I det­te jødi­ske spil, er nu Fog­hs mest stor­slå­e­de opga­ve at være den, der på NATO’s veg­ne ras­ler med sab­len (han har i sagens anled­ning fået lov at hol­de sin her­res sabel og mikro­fon). Uden at blin­ke går han pro­vo­ka­tø­rer­nes ærin­de ved at sup­ple­re det fal­ske bil­le­de, Vestens befolk­nin­ger bom­bar­de­res med. Til sidst vil pro­vo­ka­tø­rer­ne, jøder­ne, døde­ns køb­mænd, igen opnå “ver­dens” til­slut­ning til at sæt­te krigs­ma­ski­nen i gang i Euro­pa – for hvil­ken gang?!

Jøde­me­di­er­ne er for tiden rev­ne­fær­di­ge af bud på, hvor­dan Danmark kan med­vir­ke til at vise sig “soli­da­risk” med Ukrai­nes såkaldt fri­heds­hungren­de befolk­ning. Putin er det sto­re dyr i åben­ba­rin­gen, og for yder­li­ge­re at pro­vo­ke­re rus­ser­ne og sæt­te skel mel­lem Rusland og det jøde­be­sat­te Vest­eu­ro­pa, vil NATO (med Fogh Ras­mus­sen som vil­lig stiki­rend­dreng) sen­de dan­ske F16-fly til de tid­li­ge­re Øster­sø-rand­sta­ter for at hol­de vagt. Pas på Putin! Vi har alle­re­de vist, hvad den dan­ske Jens i kamp for jøder­ne i Koso­vo og Liby­en kan præ­ste­re. Nem­lig, ud over evt. at dø en menings­løs død, at øds­le mil­li­ar­der af dan­ske skat­te­kro­ner bort på jødisk-ame­ri­kansk krigs­v­an­vid overalt i ver­den. Er det abso­lut nød­ven­digt, at vi til­la­der Dan­marks væb­ne­de styr­ker, der skul­le tje­ne til for­svar af lan­det, at bli­ve mis­brugt af jøder­ne til krigs­frem­men­de pro­vo­ka­tio­ner?