Såkaldt dansk politiker opererer under falsk flag

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org kommentar til Dagens, 16. september 2014.

 

Han hører til den inter­na­tio­na­le sekt af jøder, der for­sø­ger at sæt­te Euro­pa i brand. Det sker under påskud af, at “vi” ikke skal lade os skræm­me af “isla­misk ter­ror”, der i vir­ke­lig­he­den udfø­res og medi­e­fø­res af CIA og Mos­sad. Der­med ope­re­rer han under falsk flag.
Det er afgø­ren­de vig­tigt, at vi dan­ske­re ikke bak­ker op om den­ne mand og hans lige, der tje­ner andre her­rer uden for natio­nen. Han er ikke en ven af Danmark eller af en fri dansk nation. Han er [var] et implan­tat på uden­rigs­mi­ni­ster­po­sten, pla­ce­ret af kræf­ter, der vil ned­bry­de natio­nen og brin­ge os ind i en cen­tra­li­stisk ver­den­sor­den rege­ret af hans stam­me­fæl­ler i USA og Israel.

[Redak­tio­nel kom­men­tar:


Foto: Dagens

 

Dagens “Dansk” uden­rigs­mi­ni­ster, Mar­tin Lide­gaard, fra Radi­ka­le Ven­stre, arbej­der som en van­vit­tig på at impli­ce­re Danmark i USA’s og Israels’s pro­vo­ka­tio­ner mod den isla­mi­ske ver­den og mod Rusland. Der er tale om to kampag­ner med sam­me dags­or­den: at sæt­te ver­den i brand. Hvor er den Radi­ka­le Ven­stre-paci­fis­me hos den­ne radi­ka­le mand, der taler så bræn­den­de for at kaste Danmark ud i den alle­re­de igang­s­at­te næste ver­denskrig?

Rege­rings­per­so­ner af hans kali­ber (vi har tid­li­ge­re set en anden for­mid­le afhæn­del­sen af en fem­te­del af DONG til Gold­man Sachs) er mario­net­ter for ver­den­somvæl­ten­de kræf­ter i USA. Han er selv en min­dre sol­dat i det sto­re NWO-bil­le­de, men i kraft af sin uhy­re flid og ube­græn­se­de adgang til medi­er­ne er han død­sens­far­lig for natio­nen.

Slut på kom­men­ta­ren.]

Dagens (linket nedlagt) (Ritzau),  16. september 2014:

Trusler om drab på gidsler fra Vesten skal ikke medføre lav dansk profil i koalition, siger udenrigsminister.

Meget kon­kre­te og reel­le trus­ler om hen­ret­tel­ser af bor­ge­re fra de lan­de, som del­ta­ger i en inter­na­tio­nal koa­li­tion mod Isla­misk Stat, må ikke få ind­fly­del­se på Dan­marks enga­ge­ment i bekæm­pel­sen af den isla­mi­sti­ske grup­pe.

Isla­mi­ster­ne skal ikke dik­te­re dansk uden­rigs­po­li­tik med deres skrækind­j­a­gen­de hand­lin­ger, lyder det fra den dan­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Mar­tin Lide­gaard.

- Det er en meget uhyg­ge­lig ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, vi har med at gøre, og de hen­ret­tel­ser, vi har set for åben skræm, er afsky­e­li­ge. Men ter­ror har ikke og vil ikke kom­me til at afgø­re dansk uden­rigs­po­li­tik.

- osv., osv. med den kend­te jødi­ske, pato­lo­gi­ske lider­lig­hed for at iværk­sæt­te en ny ver­denskrig.