Sådan overtager jøderne kontrollen med
Højesteret i USA

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org praes. bal​der​.org, november 2013 (opdateret nov 2016).

 

Det jødi­ske stam­me­fæl­les­skabs net­værk er omfat­ten­de. I til­gift til en enorm udbre­del­se har den digi­ta­le udvik­ling gjort det eks­po­nen­ti­elt mere effek­tivt, end det har været gen­nem århund­re­der. Men udvik­lin­gen af medi­er­ne og Inter­net­tet har sam­ti­dig gjort bru­gen af net­vær­ket mere syn­lig, og der­med kan kon­spira­tio­ner mod vært­s­sam­fun­de­ne bed­re anfæg­tes af sundt kri­ti­ske men­ne­sker, der væg­rer sig ved at ind­ta­ge rol­len som under­men­ne­sker i jøder­nes drøm­me­ver­den.

En dyg­tig for­ta­ler for det euro­pæ­i­ske Ame­ri­ka, og sam­ti­dig en frem­stå­en­de kri­ti­ker af jøder­nes for­søg på at kon­trol­le­re alt i de vest­li­ge vært­s­sam­fund, er den ame­ri­kan­ske pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi fra Cali­for­nia Sta­te Uni­ver­si­ty – Kevin B. Mac­Do­nald (f. 1944).
Her føl­ger Nat­ha­nel Kap­ners inter­view med Kevin Mac­Do­nald om den jødi­ske Ele­na Kagans kan­di­da­tur til embe­det som med­dom­mer i USA’s Højeste­ret.

Inter­viewet fore­gik i maj 2010 – se hvad der ske­te okto­ber sam­me år.


Jødisk kan­di­dat til dom­me­rem­be­de i USA’s Højeste­ret, Ele­na Kagan.

 

Nat­ha­na­el Kap­ner: Hvad var din umid­del­ba­re reak­tion på Ele­na Kagans kan­di­da­tur til Højeste­ret?

Kevin Mac­Do­nald: De jødisk eje­de medi­er begynd­te at publi­ce­re en mas­se artik­ler som roste Kagans kan­di­da­tur. Det stod klart for mig at tema­et i alt det­te hed­der etni­ske net­værk. Hvor­dan kan man ellers for­kla­re det fak­tum, at en per­son med en helt igen­nem uim­po­ne­ren­de aka­de­misk kar­ri­e­re ikke kun blev fastan­sat på Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go, men også blev udnævnt til rek­tor på Har­vard Law School?

Nat­ha­na­el Kap­ner: Hvad var histo­ri­en om Kagan, og hvad var det, som pege­de på etnisk net­vær­ke­ri?

Kevin Mac­Do­nald: Sava­ge skrev, at Kagan har gode for­bin­del­ser til top­fol­ke­ne i Oba­ma-rege­rin­gen (bl.a. Lar­ry Sum­mers, der er jøde). To juri­di­ske svær­væg­te­re, Lau­ren­ce Tri­be og Char­les Fri­ed, beg­ge fra Har­vard og beg­ge jøder, roste hen­de over­strøm­men­de. Der fulg­te mere fra Huf­fin­ton Post: “Ele­na Kagan duk­ker op som den frem­me­ste kan­di­dat til Højeste­ret.”
Igen blev Kagan frem­stil­let som væren­de helt fan­ta­stisk højt bega­vet. Char­les Fri­ed gav skru­en en ekstra omgang ved at gen­ta­ge: “Ele­na Kagan er fan­ta­stisk intel­li­gent, en af de mest intel­li­gen­te men­ne­sker jeg nogen­sin­de har mødt. Jeg mener vir­ke­lig, at hun er en meget, meget intel­li­gent per­son.”
Det etni­ske net­vær­ke­ri i sagen begyn­der med, at Kagan blev udnævnt som rek­tor på Har­vard Law School af Lar­ry Sum­mers, der er udru­stet med en stærk jødisk selv­be­vidst­hed. Sum­mers og Kagan bak­ke­de op om Lau­ren­ce Tri­be, da han plagi­e­re­de en pas­sa­ge fra en anden for­fat­ters bog, uden at kre­di­te­re ham for det. Det etni­ske net­værk er natur­lig­vis intet værd, hvis det ikke er gen­si­digt.

Nat­ha­na­el Kap­ner: Er der en “jødisk” sag invol­ve­ret hvis Kagan bli­ver udnævnt?

Kevin Mac­Do­nald: Ikke iføl­ge artik­len i Huf­fing­ton Post, der nedt­o­ner det jødi­ske aspekt: “Der har været nog­le over­fla­di­ske bekym­rin­ger angå­en­de Kagans reli­gion – ikke for­di hun er jødisk, men for­di der uden John Paul Ste­vens (det afgå­en­de med­lem) ikke vil være fle­re pro­te­stan­ter i Højeste­ret.”
Kagan vil­le også være den før­ste kvin­de­li­ge homo­seksu­el­le i Højeste­ret.

Nat­ha­na­el Kap­ner: Vir­ke­lig? Er Kagan les­bi­sk?

Kevin Mac­Do­nald: Artik­len i Huf­fing­ton Post læg­ger op til det. Andre har også skre­vet at Kagan er “beken­den­de les­bi­sk”. Andre har skre­vet at “hun end­nu ikke er trå­dt ud af ska­bet”, men at hun har en kvin­de­lig part­ner. Det siges at det­te er en offent­lig hem­me­lig­hed blandt stu­de­ren­de og pro­fes­so­rer på Har­vard Law School. I hvert fald er hen­des enga­ge­ment omkring homo-ret­tig­he­der kendt.

Nat­ha­na­el Kap­ner: Til­ba­ge til det jødi­ske. Er det en beret­ti­get bekym­ring, at der, hvis Kagan udnæv­nes, ikke vil være nogen hvi­de pro­te­stan­ter til­ba­ge i Højeste­ret?

Kevin Mac­Do­nald: I et land som så læn­ge vi kan huske til­ba­ge har opfat­tet sig som hvidt, ang­losak­sisk og pro­te­stan­tisk [for­kor­tes i USA som WASP: Whi­te Ang­lo-Saxon Pro­te­stant; akro­ny­met siger: “hveps”], er det selv­føl­ge­lig helt sik­ker et pro­blem. Uden Sou­ter, og med Ste­vens afgang, vil der med Kagan være tre jøder men ingen hvi­de pro­te­stan­ter i Højeste­ret.
I artik­len fra Huf­fing­ton Post skri­ver de om Kagans seksu­el­le ori­en­te­ring: “Stra­te­ger spår, at det­te kun er et min­dre bump på vej­en, ikke en hin­dring”. Men hvem er nu dis­se “stra­te­ger”, og hvad er målet for deres stra­te­gi?

Nat­ha­na­el Kap­ner: Hvad er lige præ­cis stra­te­gi­en bag den jødi­ske opbak­ning til Kagan?

Kevin Mac­Do­nald: Hvis Kagan bli­ver nomi­ne­ret og god­kendt, vil der kom­me tre jødi­ske dom­me­re i Højeste­ret – alle sam­men på ven­stre­fløj­en (de andre to er Step­hen G. Brey­er og Ruth Bader Gins­berg).

[Redak­tio­nel kom­men­tar:


Alle­re­de jødisk dom­mer i USA’s Højeste­ret, Step­hen G. Brey­er, kom­bi­ne­ret med …

 


… 2. jødi­ske dom­mer i USA’s Højeste­ret, Ruth Bader Gins­berg, kom­bi­ne­ret med … ?]

 

Jøder er over­re­præ­sen­te­ret i alle leden­de top­po­ster – spe­ci­elt på ven­stre­fløj­en. Men lige­frem en tred­je­del jøder [33%] i Højeste­ret er vold­somt i betragt­ning af, at de kun udgør 2% af den ame­ri­kan­ske befolk­ning. Det­te er langt over den i for­vej­en ufor­holds­mæs­si­ge jødi­ske repræ­sen­ta­tion i Sena­tet (13%) og i Repræ­sen­tan­ter­nes Hus (7%).

[Redak­tio­nel kom­men­tar: Jøder­nes andel såvel i USA som i Euro­pa er for­ment­lig nær­me­re 5% i 2018. Deres offi­ci­el­le antal under­dri­ves af stra­te­gi­ske grun­de. Den mel­lem­lig­gen­de ind­van­dring fra Øst­eu­ro­pa har givet anled­ning til en bety­de­lig for­ø­gel­se af jøder, der ind­van­drer under dæk­ke af at være af anden oprin­del­se — kryp­to­jø­der.]

Tre jøder i Højeste­ret vil give pan­de­ryn­ker hos folk som mig selv, der mener at jødisk iden­ti­tet ofte er ens­be­ty­den­de med en him­mel­vid for­skel i indstil­ling og opfør­sel. Og hvis der er ét områ­de, hvor main­stream-jødisk poli­tisk sin­delag har haft en stor virk­ning, er det på lov­giv­nin­gen i for­hold til mul­ti­kul­tu­ra­lis­me. Det­te gæl­der for den jødi­ske main­stream over hele spek­t­ret, fra det yder­ste ven­stre til det neokon­ser­va­ti­ve høj­re.

Nat­ha­na­el Kap­ner: Hvor står Kagan i for­hold til mul­ti­kul­tur. Er hun ikke kon­ser­va­tiv?

Kevin Mac­Do­nald: Det utro­li­ge er at Kagan lan­ce­res som kon­ser­va­tiv. Men inden for de emner, som vir­ke­lig tæl­ler – emner der har at gøre med mul­ti­kul­tur og ytrings­fri­hed – har Kagan klart ven­stre­o­ri­en­te­re­de syns­punk­ter og prom­ove­rer de gene­rel­le jødi­ske ide­er på det felt. Kagans tid­li­ge­re ind­sats læg­ger op til, at hun vil bestræ­be sig på at for­me sin juri­di­ske argu­men­ta­tion, så hun opnår de jødi­ske mål.

I en artikel afslører Kagan sin dagsorden

Af artik­len fra Chi­ca­go Law School, “Regu­le­ring af hade­fuld tale og por­no­gra­fi” kan vi se, at der er tale om en per­son, som søger efter måder til at begræn­se ytrings­fri­he­den i de mul­ti­kul­tu­rel­le ide­a­lers navn. Hun skri­ver: “Vi lever i et sam­fund pla­get af ulig­hed mel­lem race og køn. Vis­se ytrin­ger for­læn­ger og befor­drer den­ne ulig­hed. Hvis den slags udta­lel­ser for­stum­me­de, vil­le det være meget glæ­de­ligt.”

Nat­ha­na­el Kap­ner: Vil­le Kagan fak­tisk døm­me imod for­fat­nin­gens regel om ytrings­fri­hed (first amend­ment)?

Kevin Mac­Do­nald: I den sam­me arti­kel skrev Kagan, at “selv om Højeste­ret i den nær­me­ste frem­tid ikke vil fravi­ge det stand­punkt, at rege­rin­gens arbej­de med at regu­le­re sådan­ne ytrin­ger skal være i sam­klang med for­fat­nin­gen, kun­ne et nyt fler­tal (i Højeste­ret) bestem­me, at dis­se bestræ­bel­ser vil­le være i sam­klang med for­fat­nin­gen.”
Er det nød­ven­digt at sige mere?

Nat­ha­na­el Kap­ner: Pas­ser Kagans syns­punk­ter ind i bil­le­det af det orga­ni­se­re­de jødi­ske sam­fund?

Kevin Mac­Do­nald: Det orga­ni­se­re­de jødi­ske sam­fund har en lang histo­rie for at være imod ytrings­fri­hed i rela­tion til mul­ti­kul­tu­rel­le sager. Kagans syns­punk­ter pas­ser fint ind i det bil­le­de. Hun skri­ver vide­re: “Vi skal gøre os enhver anstren­gel­se for at begræn­se hade­fuld tale inden­for den eksi­ste­ren­de juri­di­ske ram­me og gøre det, der er muligt for at ændre den­ne ram­me, så den slags tale kri­mi­na­li­se­res.”

[Redak­tio­nel kom­men­tar: Det­te kan bety­de, at såkaldt “holo­caust-benæg­tel­se” kan bli­ve straf­bart i USA, som det læn­ge har været i Tyskland, hvor rets­sy­ste­met i dag er fuld­stæn­dig kor­rum­pe­ret af jøder.]

Der træn­ger sig et bil­le­de på af en per­son, som ikke vil­le tøve med at gøre en ende på den ytrings­fri­hed, som for­fat­nin­gens før­ste til­læg giver os, og hun vil der­med kun­ne kvæ­le ethvert håb om, at en hvid race­be­vist bevæ­gel­se kun­ne opnå vir­ke­lig magt.
Kagans vision for USA er helt og hol­dent inden­for den jødi­ske main­streams ram­mer, og lyk­kes det den orga­ni­se­re­de jøde­dom at få udnævnt Kagan til dom­mer, vil jødisk for­trin­s­ret sty­re uind­skræn­ket i USA’s Højeste­ret.

Kil­de: Bal​der​.org

OKTOBER 2010

WASHINGTON (Jewish Tele­graph Agen­cy):

For før­ste gang i histo­ri­en trå­d­te Ame­ri­kas Højeste­ret i den­ne uge sam­men med tre jødi­ske dom­me­re [ud af 9].

[…]

Mens der for før­ste gang vil stå tre jødi­ske dom­me­re på pro­tokol­len, vil der også være tre kvin­der, alle sam­men udpe­get af demo­kra­ter.
To af de tre jødi­ske dom­me­re er kvin­de­li­ge: Ruth Bader Gins­burg og Ele­na Kagan, den sid­ste nomi­ne­ret af præ­si­dent Oba­ma og god­kendt i som­mers. Den tred­je jødi­ske dom­mer er Step­hen Brey­er; tred­je kvin­de er Sonia Soto­may­or.

[Redak­tio­nel kom­men­tar:


… 3. jødi­ske dom­mer i USA’s Højeste­ret, Ele­na Kagan, kom­bi­ne­ret med …

 


… 4. (jødi­ske?) dom­mer i USA’s Højeste­ret, Sonia Maria Soto­may­or.

 

I almin­de­lig optik er Sonia M. Soto­may­or måske af syda­me­ri­kansk oprin­del­se, men tyde­lig­vis ikke ude­luk­ken­de. Der­til kom­mer nav­net, der anty­der jødisk slægt eller ægte­skab. Meget tyder på, at hun er efter­kom­mer af ind­van­dre­de sefar­di­ske jøder fra Spanien eller Portu­gal. Det bety­der i givet fald en ekstra (uof­fi­ci­el) jødisk stem­me oven i de 33% jødi­ske dom­me­re, der nu i for­vej­en besæt­ter USA’s Højeste­ret. Soto­may­or kan have opnå­et embe­det som filo­se­mit eller kryp­to­jø­de, og der­med er for­de­lin­gen reelt 4 jødi­ske dom­me­re ud af 9, eller 44% med jødisk sin­delag. En enkelt for­dækt filo­se­mit mere, og jøder­ne sid­der på majo­ri­te­ten i dom­mer­pa­ne­let i USA’s Højeste­ret.

Det­te er natur­lig­vis ren spe­ku­la­tion.]

[…]

Kil­de: Bal​der​.org

For­modent­lig bekym­rer de fær­re­ste sig om Sonia Maria Soto­may­ors etni­ci­tet. Det er bredt accep­te­ret, at hun er “puert­o­ri­ca­ner”, og det er så det. Men det er ikke bare det …
Soto­may­ors offent­li­ge frem­træ­den pla­ce­rer hen­de ikke som for­ta­ler for noget spansk. Hun har til­sy­ne­la­den­de end ikke været i Puer­to Rico; hun blev født i Bronx i New York city. En del af hen­des rej­se­virk­som­hed, som medi­er­ne i nogen grad har rost, er hen­des dyrt sponso­re­re­de rej­ser til Israel. […]

—David Yeag­ley, 2009.

Ron Kam­peas skrev i Jewish Tele­grap­hic Agen­cy:
“Det ska­der ikke at Soto­may­or, 54, repræ­sen­te­rer de stær­ke jødisk-lat­i­na­me­ri­kan­ske rela­tio­ner. I 1986, mens hun var pri­vat juri­disk prak­ti­se­ren­de, meld­te hun sig til en af de før­ste ture til Israel for unge lede­re sponso­re­ret af Pro­ject Inter­chan­ge, som er for­bun­det med Ame­ri­can Jewish Com­mit­tee.
Soto­may­or nød lan­det så meget – dets immi­grant-kul­tur, dets popu­læ­re musik, der er stærkt påvir­ket af jødi­ske immi­gran­ter fra Argen­ti­na og Bra­si­li­en – at hun aflag­de et nyt besøg i 1996, da hun var ble­vet føde­ral dom­mer og for­in­den hav­de slut­tet sig til et udveks­lings­pro­jekt “U.S.-Israel forum on immi­gra­tion”. I det­te for­løb har hun udvik­let et ven­skab for livet med udveks­lings­pro­jek­tets grund­læg­ger Deb­bie Ber­ger og hen­des mand, Paul, som over­væ­re­de hen­des eds­af­læg­gel­se, da hun til­t­rå­d­te som dom­mer i Man­hat­tan Appe­als Court i 1998.”


Sonia Maria Soto­may­or viser typi­ske etni­ske træk for en sefar­disk jøde.

 

Så skete det — mindst 4 ud af 9 medlemmer af Højesteret i USA er jøder

 

 

Her er med­lem­mer­ne af Højeste­ret i USA pr. 2016, og vi kan igen spør­ge: Hvor­dan kan en mino­ri­tet på offi­ci­elt 2% af befolk­nin­gen til­la­des at besæt­te 44% af plad­ser­ne i en så vig­tig for­sam­ling for alle i USA, her­un­der ikke mindst det hvi­de fler­tal på omkring 65%, som jøder­ne ønsker at udryd­de.

[Redak­tio­nel kom­men­tar: Jøder­nes andel såvel i USA som i Euro­pa er for­ment­lig nær­me­re 5% i 2018. Deres offi­ci­el­le antal under­dri­ves af stra­te­gi­ske grun­de. Den mel­lem­lig­gen­de ind­van­dring fra Øst­eu­ro­pa har givet anled­ning til en bety­de­lig for­ø­gel­se af jøder, der ind­van­drer under dæk­ke af at være af anden oprin­del­se — kryp­to­jø­der.]

Sva­ret er: beta­lings­ev­ne, kor­rup­tion og pres­sion.
Det næste oplag­te spørgs­mål er: Hvem bli­ver det 5. jødi­ske med­lem — eller måske: hvem er kryp­to­jø­den blandt de øvri­ge fem? — såle­des at jøder­ne i USA måske alle­re­de er i stand til at ændre grund­lovs­sik­re­de ret­tig­he­der som ytrings­fri­hed og fri­he­den til at for­sva­re sig selv med et våben, hhv. 1. og 2. til­fø­jel­se i Kon­sti­tu­tio­nen.