Sådan identificerer du en jøde

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, redaktionelt, 19. februar 2016 (opdateret 2018)

 

For enhver hvid euro­pæ­er er det abso­lut nød­ven­digt at kun­ne afgø­re, om en per­son er af jødisk afstam­ning. En jøde til­hø­rer ikke den hvi­de race og vil af den grund ori­en­te­re sig mere eller min­dre fri­vil­ligt mod sin egen para­si­tæ­re kul­tur; han ska­ber en stat i sta­ten og en rege­ring i rege­rin­gen og udvi­ser i det hele taget en adfærd, som ingen frem­tid har i Euro­pa.

Jøder­ne har vist sig at være lige så kul­tur­frem­me­de i Euro­pa som de negre og ara­be­re, der ihær­digt invi­te­res til at del­ta­ge i inva­sio­nen af Euro­pa. Ingen af dis­se kul­tu­rer ønsker at bli­ve euro­pæ­e­re og bli­ver det aldrig. Jøder­ne har gen­nem nog­le århund­re­der som para­sit­ter i Euro­pa og Danmark taget plads på den euro­pæ­i­ske krop og har infi­ce­ret vores orga­ner og insti­tu­tio­ner. Ale­ne gen­nem de sene­ste hund­re­de år har jøder­ne myr­det! mere end 100 mil­li­o­ner af Euro­pas ret­mæs­si­ge eje­re, hvi­de euro­pæ­e­re — mål­ret­tet de bed­ste af os, som det fore­skri­ves i deres sata­ni­ske lære­bog Tal­m­ud m.fl. Jøde­dom­men er den inkar­ne­re­de racis­me og ond­skab og må og skal bekæm­pes med alle mid­ler.

Jøder­nes plan for Euro­pa er lige så ond som den er lang­sig­tet. Fol­ke­mor­det på euro­pæ­er­ne for­lø­ber så lang­somt, at vi først har opda­get for­bry­del­sen nu, hvor spo­re­ne begyn­der at skræm­me. For­må­let er at uds­let­te os som race og over­ta­ge vores lan­de, fortje­ne­ster og rig­dom­me. Men det sker kun i det ulti­ma­tivt tragi­ske omfang, hvis vi fort­sat lader os lul­le i søvn for­an TV’et, eller vi i dum­hed fort­sæt­ter med at øde­læg­ge hjer­nen på vores børn ved at lade dem over­for­bru­ge ska­den­de mobil­te­le­fo­ner og andre strå­lings­far­li­ge hjæl­pe­mid­ler i mil­jø­et.

Hvi­de men­ne­sker af euro­pæ­isk oprin­del­se har tra­di­tio­nelt været jøder­nes stær­ke­ste mod­stan­der og har ind­til vide­re for­hin­dret dem i at gen­nem­fø­re deres sinds­sy­ge plan for at ind­ta­ge klo­den og opret­te et ver­dens­dik­ta­tur (NWO). Vi fik en fors­mag på det­te med den såkald­te røde ter­ror i Sov­je­tu­ni­o­nen, som ingen må glem­me. Alle, der har læst George Orwells bog “1984″ som led i deres skoleud­dan­nel­se, vil vide, hvad vi taler om.

Så snart jøder­ne har infi­ce­ret et sam­fund med deres gift, ind­fø­rer de et sygt og per­verst regi­me, der ken­de­teg­ner græn­se­løs sinds­sy­ge og psy­ko­pa­ti. Se blot på vores nabo syd for græn­sen, det jøde­ty­ske Holo­caust Land, hvor man arbi­trært! anhol­der og fri­heds­be­rø­ver hvi­de euro­pæ­e­re, der for­be­hol­der sig ret til at være ueni­ge i og tale om den offi­ci­el­le jødi­ske histo­ri­eskriv­ning om et Holo­caust på 6 mio. Jøder­nes påstå­e­de Holo­caust har ikke over­ra­sken­de vist sig at være en monu­men­tal og ond­s­in­det løgn.

Nye­re grun­dig efter­forsk­ning har vist, at i alt omkom ca. 300.000 men­ne­sker i tyske kz-lej­re, og der­af var ca. 40 pro­cent jøder. Dødsår­sa­gen var pri­mært plet­ty­fus som føl­ge af medi­cin­man­gel og unde­rer­næ­ring i kri­gens sid­ste måne­der, da alli­e­re­de styr­ker hav­de bom­bet såvel for­sy­nings­linjer­ne som lej­re­ne. Ingen jøde er nogen sin­de ble­vet ombragt i et gaskam­mer i Euro­pa. Dødstal­let omfat­ter ofre­ne for direk­te beskyd­ning af lej­re­ne og de omlig­gen­de indu­stri­er, der var vig­ti­ge for den tyske krigs­fø­rel­se.

Det egent­li­ge Holo­caust blev udført af jøder­ne selv, da civil­be­folk­nin­ger­ne i alle stør­re tyske byer i de sid­ste måne­der af Anden Ver­denskrig blev brand­bom­bet uden noget andet for­mål end ter­ror og en vel­kom­men mulig­hed for at deci­me­re hvi­de euro­pæ­e­re yder­li­ge­re. Jøder­ne stod bag den­ne brand­bomb­ning, lige­som de stod bag iværk­sæt­tel­sen af såvel Før­ste — som Anden Ver­denskrig.

Når du har iden­ti­fi­ce­ret en per­son som jøde, er der man­ge gode grun­de til at læg­ge distan­ce til pågæl­den­de. Und­gå i alle for­hold at gøre dig afhæn­gig af jøder­nes løg­ne, ind­fly­del­se og pen­ge­magt. Vær som mini­mum med til at begræn­se deres magt, så den sva­rer til deres andel af befolk­nin­gen. Der­med fra­ta­ges para­sit­ter­ne poli­tisk ind­fly­del­se i Danmark, og det er det før­ste vig­ti­ge skridt i vores fri­gø­rel­se fra den­ne jødi­ske besæt­tel­ses­magt, der i dag ter­r­o­ri­se­rer Euro­pa og Danmark som aldrig før.

Hvis vi kun­ne frem­stil­le en sand­heds­bril­le som i fil­men They Live (De Lever, fra 1988), vil­le resten af den­ne arti­kel være over­flø­dig. Men desvær­re. Så vores anvis­nin­ger på, hvor­dan du iden­ti­fi­ce­rer en jøde, bør læres og vil der­ef­ter fun­ge­re som din per­son­li­ge sand­heds­bril­le, så du selv und­går at bli­ve mere impli­ce­ret, end det alle­re­de er til­fæl­det, med den­ne mod­by­de­li­ge fjen­de iblandt os. Jøder­nes laka­jer vil møde deres ret­fær­di­ge skæb­ne, når jøder­ne næste gang er dre­vet ud på grund af deres for­bry­del­ser i Euro­pa.

I det føl­gen­de beskri­ver vi en ræk­ke typi­ske ken­de­tegn for jøder, så du kan iden­ti­fi­ce­re dem og und­gå at stem­me på fal­ske poli­ti­ke­re til fol­ke­tings­val­ge­ne. Desvær­re er net­op det poli­ti­ske områ­de så befængt med jøder, at det reelt er lige­gyl­ding, om vi stem­mer eller ikke. Resul­ta­tet er det sam­me tragi­ske — at jøder­nes agen­da fort­sæt­ter og fort­sæt­ter, ind­til vi bli­ver nødt til at afsæt­te dem med magt.


Skin­net bed­ra­ger, jøden er din fjen­de på livet. Ill.: Inter­net­tet
Klik ind­led­nings­vis på bil­le­det og hør (på engelsk) en grup­pe af kend­te jøder udta­le sig om, hvor­dan de opfat­ter den øvri­ge men­ne­ske­hed — dvs. ikke-jøder. Det er ikke blot raci­stisk i enhver hen­se­en­de — det er mor­de­risk og rab­len­de sinds­sygt og en af grun­de­ne til, at vi brin­ger den­ne arti­kel. I Danmark hyl­der den­ne fjen­de af men­ne­ske­he­den præ­cis de sam­me hold­nin­ger under fore­gi­ven­de af at være for­dra­ge­li­ge dan­ske­re.

 

Jøderacen”

I vir­ke­lig­he­den er alle men­ne­sker, når vi går langt nok til­ba­ge beslæg­te­de i stør­re eller min­dre omfang, men for­skel­li­ge betin­gel­ser har gjort os vidt for­skel­li­ge. De tre hoved­ra­cer har skilt sig ud og defi­ne­res på grund­lag af domi­ne­ren­de visu­el­le fæl­les træk inden for hver race. Jøder er et kong­lo­me­rat af man­ge under­grup­per og til dels hoved­ra­cer­ne i for­skel­li­ge blan­dings­for­hold. Der­for fin­des der sor­te jøder, gule jøder og euro­pæ­i­ske jøder i alle vari­an­ter. Men selv om jøder kan have mel­le­møst­li­ge, negroi­de, for­trins­vis asi­a­ti­ske eller lige­frem euro­pæ­i­ske træk, rum­mer de alle rudi­men­tæ­re rester af en judæ­isk gen­pul­je fra Mid­del­havs­om­rå­det og en vis sum af fæl­les ken­de­tegn. Deres omfat­ten­de indavl gen­nem tider­ne har frem­met bestem­te uhel­di­ge karak­te­ri­sti­ka.

Gæl­den­de dansk defi­ni­tion af “race”:
“Grup­pe indi­vi­der som til­hø­rer sam­me art og har fæl­les, arve­ligt betin­ge­de fysi­ske ken­de­tegn, for men­ne­skers ved­kom­men­de fx vedr. hud­far­ve, ansigts­form eller kro­ps­byg­ning, ken­de­tegn der adskil­ler dem fra andre grup­per inden for arten.”

Da jøder i den tra­di­tio­nel­le betyd­ning inden for jøde­dom­men omfat­ter såvel negri­der, mongo­li­der som euro­pi­der, opfyl­der de ikke betin­gel­ser­ne for at være en selv­stæn­dig race. Det kræ­ver sam­ti­dig en domi­ne­ren­de kvan­ti­ta­tiv udbre­del­se på klo­den som hel­hed, og det krav opfyl­der “jøder” ikke.

Jøder­ne har for­søgt at sen­de den biologiske/fysiske antro­po­lo­gi (den viden­skab, der beskri­ver racer, under­ra­cer og typer på grund­lag af mål­ba­re fysi­ske karak­te­ri­sti­ka) ned i glem­sels­hul­let og erstat­te den med en socio­lo­gisk antro­po­lo­gi, såle­des at de kan gøre fæl­les kul­tu­r­e­le­men­ter som fx reli­gion gæl­den­de. Det­te gør højst jøder­ne til en ide­o­lo­gisk “race” (grup­pe­ring). Efter den biologiske/fysiske antro­po­lo­gi — den ene­ste viden­skab, der kan afgø­re, hvor et men­ne­ske race­mæs­sigt kom­mer fra på Jor­den — kan jøder­ne med deres vidt for­skel­li­ge fysi­ske karak­te­ri­sti­ka ude­luk­ken­de klas­si­fi­ce­res som en under­ra­ce under såvel den sor­te, gule som hvi­de hoved­ra­ce.

Jøder­nes for­søg på at bli­ve aner­kendt som en hoved­ra­ce er moti­ve­ret i deres afvi­gen­de reli­gi­øst moti­ve­re­de opdra­gel­se og udpræ­ge­de for­fæn­ge­lig­hed, der kon­stant får dem til at udrå­be sig selv til alle andres over­mand, mens de giver hin­an­den velklin­gen­de pri­ser og tit­ler. Ja, jøder­ne selv opfat­ter lige­frem “jøder” som en over­ord­net race i for­hold til hvi­de, gule og sor­te, som læn­ge har været det etab­le­re­de fun­da­ment inden­for den tra­di­tio­nelt viden­ska­be­li­ge antro­po­lo­gi. Trods de uhel­li­ge alli­an­cer mel­lem jøder­ne og hoved­ra­cer­ne er sto­re dele af den inter­na­tio­na­le jødi­ske nation præ­get af indav­le­de defek­ter, der kom­mer til udtryk som psy­ki­ske og fysi­o­lo­gi­ske sær­præg, som i påfal­den­de omfang domi­ne­rer jøder i deres udse­en­de og adfærd. På et viden­ska­be­ligt grund­lag bli­ver jøder­ne ikke en selv­stæn­dig race af at være indav­le­de eller men­talt afvi­gen­de.

På de føl­gen­de plan­cher, der er hen­tet fra Lade­manns Lek­si­kon, Ver­den­sat­las (1977), kan vi nyde diver­si­te­ten mel­lem racer­ne inden for men­ne­ske­he­den. Spe­ci­elt kan vi se, at jøder ikke er vist som en selv­stæn­dig race — end ikke som en under­ra­ce. Det er der­i­mod ara­ber­ne.
Imid­ler­tid er det uac­cep­ta­belt for jøder ikke at repræ­sen­te­re en selv­stæn­dig hoved­ra­ce, og det er til­stræk­ke­lig and­led­ning for det­te (selv)udvalgte folk til at for­sø­ge at “afskaf­fe” den bio­lo­gisk-fysi­ske antro­po­lo­gi og kal­de den en falsk viden­skab. Det skyl­des, at den tra­di­tio­nel­le antro­po­lo­gi er en hvid euro­pæ­isk viden­skab, der er lige så vir­ke­lig og nyt­tig som Fol­ke­vog­nen.

Mongo­li­der tv., Euro­pi­der mf., Negri­der th.
Klik på et af bil­le­der­ne for at se den stør­re udga­ve.
(For­stør med +sym­bo­let og tryk på muse­hju­let for at navi­ge­re rundt i bil­le­det.)

Søg på Inter­net­tet med “jøde” eller “jew” og vælg at se bil­le­der. Til trods for, at jøder­ne har for­søgt at afskaf­fe den bio­lo­gi­ske antro­po­lo­gi som viden­skab, kan vi sta­dig iden­ti­fi­ce­re dem. Jo mere hvidt, sort eller ori­en­talsk blod de har opnå­et, desto let­te­re har de ved at gem­me sig iblandt os. Og af en eller anden grund, som vi har for­kla­ret årsa­gen til man­ge andre ste­der, ønsker de fle­ste jøder at skju­le deres jødi­ske her­komst og for­trins­vis give udse­en­de af at være hvi­de.

Det er nød­ven­digt at inklu­de­res så man­ge para­me­tre som muligt i pro­ces­sen, når du skal iden­ti­fi­ce­re en jøde. Fle­re af de fysi­ske egen­ska­ber, der næv­nes her, fore­kom­mer natur­lig­vis også blandt ikke-jøder, men ikke kom­bi­ne­ret med et stør­re antal jødi­ske karak­te­ri­sti­ka.

Jøder­ne har gen­nem årtu­sin­der været en omvan­dren­de kul­tur, der sta­dig er præ­get af den reli­gi­øst betin­ge­de hang til at iso­le­re sig i ghet­to­er. Den har ført til ekstrem indavl frem til nye­re tid, men den fore­går sta­dig i vidt omfang blandt reli­gions-ide­o­lo­gisk indok­tri­ne­re­de jøder. Ophob­nin­gen af kri­ti­ske fejl i den jødi­ske gen­pul­je bety­der i dag, at jøder lider af alvor­li­ge syg­dom­me og ofte fødes med et dår­ligt immun­for­svar.

Afsky­e­li­ge syg­dom­me er natu­rens svar på una­tur­li­ge levereg­ler. Der­for fødes man­ge jødi­ske børn med et ned­ar­vet fysisk han­di­cap. Dår­ligt immun­for­svar er et mere usyn­ligt han­di­kap. For at for­hin­dre den ulti­ma­ti­ve sel­vud­s­let­tel­se på grund af fæt­ter-kusi­ne-ægte­ska­ber har en vis andel af jøder­ne i vest­li­ge sam­fund rede­fi­ne­ret tra­di­tio­nel­le reg­ler for eks­klu­si­vi­tet, der fore­skrev ægte­ska­ber med andre jøder. I dag vil man­ge af dem hel­le­re end ger­ne inklu­de­re den sun­de hvi­de euro­pæ­i­ske blod­linje til repa­ra­tion af deres ska­de­de gen­pul­je. Det er imid­ler­tid et for­fæn­ge­ligt håb, da til­ste­de­væ­rel­sen af ska­der, der er opho­bet gen­nem årtu­sin­der i gen­pulj­en, kun redu­ce­res uen­de­lig lang­somt.

Vi må på det kraf­tig­ste adva­re om, at den­ne nye jødi­ske stra­te­gi, der som regel med­fø­rer, at dren­gebørn fra en sund hvid mor omskæ­res til jøde­dom­men, udgør en bety­de­lig risi­ko for at føde et ska­det barn – eller mere for­ræ­de­risk, et barn, som er usyn­lig bærer af en alvor­lig syg­dom, der først udtryk­kes sene­re i livet eller i den føl­gen­de gene­ra­tion. Der­for kan vi ikke stærkt nok adva­re hvi­de euro­pæ­i­ske kvin­der imod bru­gen af ano­ny­me sæd­do­no­rer. Den­ne donor­in­du­stri er som regel en jøde­bu­si­ness, der ikke til­la­der kvin­den at ude­luk­ke jødi­ske gener. At accep­te­re en ukendt donor ale­ne på grund­lag af soci­a­le egen­ska­ber er det sam­me som at spil­le has­ard med sit kom­men­de barns liv og sund­hed.

Bestem­te kro­p­s­li­ge sær­he­der og sær­li­ge præ­fe­ren­cer og adfærd for­bin­des med jøder: stor næse, tæt­sid­den­de, stik­ken­de øjne, over­dre­ven mimik, tea­tralsk gesti­ku­le­ren, grå­dig­hed, bed­ra­ge­ri, løgn, higen efter mate­ri­el rig­dom, selv­be­gej­string, udpræ­get hang til pædo­fi­li og seksu­el omgang med eget køn eller direk­te psy­ko­pa­tisk adfærd. Den­ne karak­ter­be­skri­vel­se er en gene­ra­li­se­ring, men den pas­ser desvær­re på man­ge jøder. Jøder er ikke uden grund ble­vet sam­men­lig­net med uøn­ske­de ska­de­dyr. Histo­ri­en er fuld af eksemp­ler på, at jøder­ne kon­se­kvent har ernæ­ret sig som mor­de­ri­ske para­sit­ter på de skif­ten­de værts­be­folk­nin­ger, hvoraf de fle­ste som udgangs­punkt har vil­let jøder­ne det godt. I dag fore­går plyn­drin­gen af dan­sker­ne og Danmark gen­nem Skat og de sto­re ban­ker, her­un­der natio­nal­ban­ken, der skul­le vær­ne om dan­sker­nes guld­be­hold­ning. Sam­ti­dig har jøder­ne desig­net en øde­læg­gen­de ind­van­dring fra pri­mært Afri­ka, og sæt­ter vi os ikke til mod­vær­ge i tide, vil den­ne ind­van­dring øde­læg­ge den hvi­de race som ver­dens mest suc­ces­ful­de og frem­gangs­ri­ge race. Det er vig­tigt at und­gå race­blan­ding, for på et tids­punkt skal de frem­me­de sen­des til­ba­ge til deres natur­li­ge kon­ti­nent, og raceskæn­der­ne og deres afkom vil føl­ge med.

Udbyt­ning og svig er sta­dig jøder­nes fore­truk­ne måde at hånd­te­re nabo­ska­bet på. Der­for er de igen og igen ble­vet bort­vist eller udvist. De rea­ge­rer med at for­stær­ke deres pato­lo­gi­ske had mod hvi­de men­ne­sker og ven­der i det skjul­te til­ba­ge for at tage hævn og gen­op­ta­ge deres snyl­ten­de virk­som­hed. Den­ne til­ba­ge­ven­den er alt for ofte lyk­ke­des, for­di jøder­ne optræ­der som kryp­to­jø­der, og hvi­de bli­ver i sko­ler­ne og gen­nem de jødi­ske medi­er opdra­get til at være inklu­de­ren­de og har mistet evnen til at iden­ti­fi­ce­re jøder på deres udse­en­de og hand­lin­ger. Mens jøder­ne lever som para­sit­ter i sam­fun­dets krop, søger de at blan­de sig mere og mere med hvi­de, mens de bli­ver hæn­gen­de ved dok­tri­ner­ne i Jøde­dom­men. Uhel­dig­vis for jøder­ne, vil det kun for­bed­re deres gen­pul­je i sneg­le­fart, og der­for udgør de en risi­ko, hvis vi blan­der os og får børn med dem. 

Det ene kri­te­ri­um, der iso­le­ret vil pla­ce­re en per­son som jøde, er hans eller hen­des til­slut­ning til det jødi­ske net­værk og der­med ikke ude­luk­ken­de de fysi­ske mar­kø­rer. Der lever et antal tusin­der jøder i Danmark, der ikke umid­del­bart kan iden­ti­fi­ce­res som jøder efter deres udse­en­de, men deres rela­tio­ner til andre jøder, deres slægt, livs­stil, navn eller adfærd afslø­rer deres sin­delag, at de først og sidst er jøder og er loy­a­le over for Israel, zio­nis­men og NWO. Der­for er de orga­ni­sa­to­ri­ske rela­tio­ner (især de usyn­li­ge) gen­nem de sene­ste gene­ra­tio­ner ble­vet vig­ti­ge­re for at afgø­re, om en per­son med jødi­ske aner langt til­ba­ge kan inklu­de­res i grup­pen af dan­ske­re.

Etni­ske dan­ske­re er nor­di­ske, hvi­de men­ne­sker, der er præ­get af Kri­sten­dom­men og opdra­get til et lyst og for­dra­ge­ligt sin­delag. Men det er dumt at ven­de den anden kind til volds­man­den mere end én gang. Alt for ofte har vi givet jøder­ne en ny chan­ce, som de noto­risk har mis­brugt. At jøde­pro­ble­met sta­dig fin­des i den vest­li­ge kul­tur skyl­des ikke mindst euro­pæ­er­nes imø­de­kom­men­de tos­se­god­hed, at vi ikke har taget kon­se­kven­sen af jøder­nes for­kvak­le­de ver­densan­sku­el­se og i tide har distan­ce­ret os fra dem. “Jødisk over­le­gen­hed” er et begreb, der ind­går i enhver jødes opdra­gel­se. Jøder­nes ned­la­den­de arro­gan­ce over for andre men­ne­sker er kon­se­kven­sen af dår­lig opdra­gel­se, der gen­ta­ges fra gene­ra­tion til gene­ra­tion og aldrig for­svin­der. Jøder­ne opfat­ter sig som et her­re­folk, men afle­der opmærk­som­he­den fra den­ne adfærd ved at give andre, spe­ci­elt de euro­pæ­i­ske folk, skyl­den for at være det.

Fort­sæt­ter jøder­nes igang­væ­ren­de slo­w­mo­tion-fol­ke­mord på den hvi­de race, kan det jødi­ske pro­blem kun løses ved, at alle jøder på den­ne pla­net for­vi­ses til et inter­na­tio­nal aner­kendt hjem­land af pas­sen­de stør­rel­se, bedst i det cen­tra­le Stil­le­ha­vet, dvs. så langt fra den øvri­ge men­ne­ske­hed som muligt. Jøder­ne skal fra­ta­ges far­li­ge våben, så myr­de­ri­er­ne på deres nabo­er hører op. Jøder­ne må i yder­ste kon­se­kvens kon­stant over­vå­ges af en repræ­sen­ta­tion for den øvri­ge men­ne­ske­hed. Det er klart, at jøder­ne ikke skal kun­ne for­la­de det­te hjem­land per­ma­nent og kun lej­lig­heds­vis og tids­be­græn­set under sær­li­ge kon­trol­for­an­stalt­nin­ger. Det­te er den logi­ske og ret­fær­di­ge kon­se­kvens af, at jøder­ne fort­sæt­ter deres for­bry­del­ser mod men­ne­ske­he­den. Vi har at gøre med en grup­pe af men­ne­sker, der har gjort sig selv til sinds­sy­ge kri­mi­nel­le gen­nem deres troslæ­re, en trau­ma­tisk omskæ­ring og en destruk­tiv indavl. Der­for er det klogt at behand­le dem som en livs­far­lig syg­dom.

Af de for­skel­li­ge jødi­ske under­ty­per er den grup­pe, der længst har opholdt sig i Euro­pa, van­ske­ligst at iden­ti­fi­ce­re. Så i det føl­gen­de vil vi kon­cen­tre­re os om iden­ti­fi­ka­tio­nen af net­op de jøder, der har blan­det sig med hvi­de euro­pæ­e­re og i vid udstræk­ning for­sø­ger at skju­le deres iden­ti­tet, mens de fort­sæt­ter deres destruk­ti­ve spil for at opnå et jødisk ver­dens­dik­ta­tur.

Fysiske egenskaber

De fle­ste af os vil tæn­ke på krum næse, øre­krøl­ler og buske­de øjen­bryn, når vi hen­ter det indre bil­le­de af en jøde frem. Men det er en gene­ra­li­se­ring, som lader hoved­par­ten usyn­li­ge i Euro­pa og Danmark. Det er nød­ven­digt at kun­ne skel­ne på grund­lag af de mere sub­ti­le for­skel­le. Man­ge for­skel­li­ge fysi­ske egen­ska­ber ken­de­teg­ner jøder­ne. Men husk, at der fin­des enkel­te ikke-jøder, der udvi­ser nog­le af de sam­me egen­ska­ber, og der­med er en sam­let vur­de­ring med så man­ge mar­kø­rer som muligt den ene­ste mulig­hed. Den mulig­hed stil­ler vi til rådig­hed her. Som nævnt er andre nyt­ti­ge para­me­tre karak­te­ri­sti­ske nav­ne eller en karak­te­ri­stisk adfærd. Adfæ­ren har jøder­ne bety­de­li­ge pro­ble­mer med at skju­le i kraft af den til­lær­te selv­be­gej­string.

Vi kan opnå en høj grad af præ­ci­sion i iden­ti­fi­ka­tio­nen ved at lære at skel­ne på de spe­ci­fik­ke fysi­ske ken­de­tegn.

Kro­ps­høj­de og form
De fle­ste jøder har kort krop, men der fin­des efter­hån­den en del und­ta­gel­ser. Jøder, der har blan­det sig med nor­d­eu­ro­pæ­e­re har opnå­et en mere sæd­van­lig høj­de for euro­pæ­e­re. Jo fle­re jødi­ske gener desto mere domi­ne­rer den lave sta­tur. Krop­pens for­skel­li­ge kom­po­nen­ter er ofte ind­byr­des dis­pro­por­ti­na­le hos jøder. Lang over­krop og kor­te ben er ret gen­nem­gå­en­de og påfal­den­de — lige­som det mod­sat­te. Jøder er min­dre udsat­te for at udvik­le fed­me på grund af eks­klu­si­ve kost­til­bud. Hvi­de bli­ver fede af at spi­se den føde, som jøder­ne har stil­let til rådig­hed for os i super­mar­ke­der­ne.


Leif David­sen. Foto: Inter­net­tet

 

Jøden Leif David­sen, popu­lær for­fat­ter til roma­ner, der ofte har for­bin­del­ser til den tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­on. Han fun­ge­re­de i Sov­jet­ti­den som Moskva-kor­re­spon­dent for skif­ten­de TV- og avis­re­dak­tio­ner i Danmark. Han taler udmær­ket rus­sisk som sine jødi­ske for­fædre. Bemærk de kraf­ti­ge øjen­bryn og de asi­a­ti­ske øjenåb­nin­ger. I pro­fil har han en mar­kant bag­ud­vink­let pan­de, der fore­kom­mer blandt jøder fra Øst­eu­ro­pa. David­sen er en almin­de­lig for­dansk­ning af nav­net på en jødisk fol­ke­helt.
I rej­se­dag­bo­gen “Dosto­jevski­js sid­ste rej­se”, der beskri­ver en 14-dages fami­lie-flodrej­se fra Moskva til Perm i året 2000, iro­ni­se­rer Leif David­sen over for­fal­det og elen­dig­he­den, som det jødi­ske Sov­jet-dik­ta­tur nåe­de at påfø­re hvi­de euro­pæ­i­ske rus­se­re. Han hav­de på tids­punk­tet sin gang i den davæ­ren­de CIA-cen­tral i Moskva. Dan­ske jøder har uhin­dret adgang til at udgi­ve deres mani­p­u­le­ren­de lit­te­ra­tur fra jødi­ske for­lag i Danmark (i mod­sæt­ning til os, der skri­ver om jøder­nes intri­ger og løg­ne).

Hoved- og ansigts­form
Pan­den er ikke sjæl­dent kup­let som en pøl­se­en­de eller lodret og flad som en rek­la­me­fla­de. I vis­se til­fæl­de er kra­ni­et langt og sve­jer nedad på mid­ten, en remi­ni­s­cens fra de afri­kan­ske påvirk­nin­ger. Andre jøder har ekstremt bag­ud­vink­le­de, fla­de pan­der.
Men­ne­sker med lan­ge og smal­le ansig­ter er ofte jøder. Man­ge jøder har vigen­de hage eller til­spid­set hage med en svagt udvik­let og kon­kav under­kæ­be. De fle­ste jøder har dis­har­moni­ske pro­por­tio­ner mel­lem ansig­tets for­skel­li­ge dele. For­holds­vis stor næse og vigen­de hage­par­ti er ret almin­de­ligt.
De 5 pro­cent, der har und­gå­et den mest skæm­men­de arv, bru­ges kon­stant i film og TV som rol­lemo­del­ler i den jødi­ske pro­pa­gan­da. I film fra Hol­lywood iden­ti­fi­ce­rer kryp­to­jø­der sig ofte med hvi­de men­ne­sker og iro­ni­se­rer over deres mere jødisk udse­en­de stam­me­fræn­der og med­spil­le­re. Det­te tje­ner kun til vild­led­ning af det hvi­de publi­kum, der ikke kan iden­ti­fi­ce­re kryp­to­jø­de­r­ne.


Mar­tin Kras­nik. Foto: Inter­net­tet

 

Jøden Mar­tin Kras­nik er end­nu en medi­e­be­gun­sti­get jøde. Han er let­te­re at for­veks­le med en oprin­de­lig nord­bo. Men alli­ge­vel ikke. Bemærk øjen­far­ven, der hver­ken er blå eller brun, de kraf­ti­ge øjen­bryn, pan­de­ryn­ker­ne, den kraf­tigt udvik­le­de næse og den udad­dre­je­de under­læ­be. Det røde hår (og skæg) fore­kom­mer ofte blandt jøder.
Den­ne gla­de dreng har med beta­len­de jødi­ske for­æl­dre og bered­vil­li­ge jødi­ske medi­er i ryg­gen kørt sit eget lil­le pro­jekt, angi­ve­ligt til for­so­ning af jøder og palæsti­nen­se­re. Den slags selv­prom­ove­ren­de pro­pa­gan­da ender typisk som en fis i en horn­lyg­te. Enten fat­ter han ikke stam­mens grund­lig­gen­de dok­tri­ner, eller han hol­der gode miner til slet spil, og sand­syn­lig­vis får han bare tiden til at gå, ind­til han for­ven­te­ligt til­by­des en vel­løn­net stil­ling på en radio eller TV-sta­tion, eller — hvis dan­sker­ne er rig­tigt uhel­di­ge — i ledel­sen på et uni­ver­si­tet eller i den offent­li­ge admi­ni­stra­tion.
Et udansk navn som “Kras­nik” iden­ti­fi­ce­rer ham straks som jøde.

Hår
Næsten alle jøder har tæt, mørkt, krøl­let og groft hår, dvs. at de enkel­te hår er tyk­ke i mod­sæt­ning til håret hos blon­de nor­di­ske men­ne­sker. Krøl­ler­ne skyl­des den negroi­de påvirk­ning af den jødi­ske gen­pul­je fra langt til­ba­ge. Jo fle­re jødi­ske gener desto mere ten­de­rer håret i ret­ning af mørkt eller sort. Desvær­re opstår der fle­re og fle­re mel­lem­blon­de jøder, for­di uhel­di­ge euro­pæ­i­ske mænd og kvin­der er for uvi­den­de til at und­gå jødi­ske part­ne­re. En del jøder har rød­ligt hår og typisk for rød­hå­re­de sart, lys hud.
Man­ge jødi­ske kvin­der bru­ger hårg­lat­te­re for at skju­le krøl­let eller kru­set hår. Jødi­ske mænd har ofte et vildt­vok­sen­de skæg, hvis de er prak­ti­se­ren­de. Man­ge jøder toner og far­ver deres hår lyst, en inter­es­se de i min­dre omfang deler med mørk­hå­re­de ikke-jøder. En uæg­te blond per­son afslø­res hur­tigt af sort hår inderst mod hoved­bun­den.

Ører
Østjø­de­rs ører sid­der ofte lavt og bag­ud­dre­jet på kra­ni­et, og kan strit­te mar­kant ud for oven, så de med­fø­rer et fla­ger­mus-agtigt ind­tryk. Mel­le­møst­li­ge og sefar­di­ske jøder kan have ufor­holds­mæs­sigt sto­re han­ke­for­me­de ører med slap­pe øre­flip­per.

Øjen­bryn
Næsten alle jøder har kraf­ti­ge mør­ke øjen­bryn, enkel­te lige­frem sam­men­vok­se­de over næsero­den. Meget mør­ke og fyl­di­ge øjen­bryn er ikke nor­malt for kvin­der i Nor­d­eu­ro­pa. Der­for pluk­ker jødi­ske kvin­der i Nor­den den neder­ste del og efter­la­der en umi­sken­de­lig basis, der afslø­rer øjen­bry­nets natur­li­ge pla­ce­ring.

Øjne
Jødi­ske øjne fin­des i fle­re mar­kan­te for­mer af øjenåb­nin­ger: smal­le spræk­ker, der kom­mer fra kha­za­rer­ne (øst­tyr­ke­re) i Asi­en. En af typer­ne kan bedst beskri­ves som søvn­gæn­ge­røj­ne med hæn­gen­de øjen­låg. Udståen­de øjen­æb­ler er et eks­klu­sivt jødisk træk. Mar­kan­te poser under øjne­ne er et andet hyp­pigt fore­kom­men­de jødisk ken­de­tegn. Hos man­ge jøder sid­der øjne­ne tæt sam­men og med­fø­rer et gna­ver­ag­tigt udse­en­de. Det­te kan være kom­bi­ne­ret med en lang næse og to over­ud­vik­le­de strit­ten­de for­tæn­der i over­mun­den, så gna­ver­bil­le­det for­stær­kes. Ske­len og læs­pen er hyp­pi­ge jødisk ska­van­ker.

Øjen­far­ve
Man­ge jøder har brun­ligt-grøn iris, men far­ven vari­e­rer oftest fra gul­brunt til helt sort. Enkel­te har opnå­et mere eller min­dre blå øjne — ofte far­ve­lø­se blå­li­ge øjne — der kan for­veks­les med nor­d­eu­ro­pæ­er­nes blå øjne. Jøder kan ofte gen­ken­des på deres usæd­van­ligt udståen­de kon­taktl­in­ser!, der afhjæl­per bru­gen af stær­ke bril­ler.


Mari­an­ne Ahr­ne. Foto: Inter­net­tet

 

Jøden Mari­an­ne Ahr­ne er typisk og gen­ken­de­lig som jøde, såvel af udse­en­de som hand­ling. Hun er i Sverige kendt for at ret­te sin magt som cen­su­re­ren­de myn­dig­hed mod film, som blot inde­hol­der iso­le­re­de antyd­nin­ger, der kan opfat­tes som “anti­se­mi­ti­ske”, dvs. inde­hol­der antyd­nin­gen af kri­tik af jøder.
Nav­net Ahr­ne er en typisk jødisk kon­struk­tion, der med sin asso­ci­e­ring til et almin­de­ligt nor­disk dren­ge­navn blot til­ført et ekstra “h”, så det kan bru­ges som efter­navn. Da nav­net hver­ken er et tra­di­tio­nelt jødisk eller nor­disk efter­navn, sig­na­le­rer hun med kon­struk­tio­nen sit til­hørs­for­hold til de loka­le kul­tur­marxi­sti­ske inter­na­tio­na­li­ster i Sverige.
Bemærk de kraf­ti­ge øjen­bryn, den trans­pa­ren­te gråblå øjen­far­ve, den asi­a­ti­ske øjen­vinkling, den typi­ske jøde­næ­se, hvor næse­væg­gen er for­læn­get ned under næse­flø­je­ne, samt de fyl­di­ge læber.

Næse
Selv om man­ge jøder bestemt har sto­re, mar­kan­te næser, er det­te karak­ter­træk langt­fra altid til ste­de som en sik­ker mar­kør. Man­ge ikke-jøder, fx ita­li­e­ne­re, vis­se engel­ske og irske fol­keslag samt nor­da­me­ri­kan­ske indi­a­ne­re, har sto­re, mar­kan­te næser. For­men af næsen er det afgø­ren­de. Man­ge ikke-jøder har kro­ge­de næser, men krum­nin­gen af næse­ryg­gen er ofte gen­nem­gå­en­de eller begyn­der med et knæk tæt­te­re på næsero­den. Eng­læn­de­re og ire­re kan have sto­re næser, men hos dem er den neder­ste del rund og fyl­dig.
Jødi­ske næser krum­mer ofte fra lidt oven for mid­ten og fort­sæt­ter nedad i en lang tip. Tip­pen fort­sæt­ter typisk for­bi næse­flø­je­ne og krum­mer mod slut­nin­gen over den for­læn­ge­de næse­væg. Næse­flø­je­ne har ofte et karak­te­ri­stisk svun­get udse­en­de. En jødisk næse i pro­fil med dens karak­te­ri­sti­ske krum­me næse­ryg og svung­ne næse­flø­je er en sik­ker mar­kør. Den anden hyp­pigt fore­kom­men­de næse­pro­fil krum­mer først udad, der­ef­ter indad og så udad igen. Ofte fin­des en bruskpro­fil på hver side af næsen på den neder­ste halv­del. Man­ge jøder har valgt at skju­le de mest uskøn­ne eksem­pla­rer gen­nem pla­stik­kirur­gi, fx ved at redu­ce­re læng­den af næsen eller ret­te krum­nin­gen ud til en ret næse eller lade den krum­me let indad. Opstop­per­næ­ser er ved at være på mode i Hol­lywood.


Typisk jødisk næse og under­læ­be ret­tet til euro­pæ­isk udse­en­de.
En ny “spansk” kryp­to­jø­de er skabt. Foto: Inter­net­tet

 

Mund
Fler­tal­let af jøder har en for­holds­vis bred mund med mar­kant fyl­dig under­læ­be. Det­te kan også ses hos ikke-jøder, men ikke hyp­pigt. Omkring halv­fems pro­cent af alle jøder har frem­træ­den­de kød­ful­de læber efter den negroi­de arv.
En bred mund med smal­le­re læber og ned­ad­gå­en­de mund­vi­ge — “frømund” — er et andet eks­klu­sivt ken­de­tegn for jøder. Jøder fødes ikke sjæl­dent uden anlæg for tæn­der.


Karl-Johan Bon­ni­er (tidl. Hirs­chel).
Foto: Inter­net­tet

 

Jøden Karl-Johan Bon­ni­er tje­ner tykt på at mis­in­for­me­re i Nor­den. Bemærk de kraf­ti­ge mør­ke øjen­bryn, de asi­a­ti­ske øjenåb­nin­ger og den udad­dre­je­de under­læ­be. En mere sik­ker indi­ka­tion er det jødi­ske fami­li­e­navn Hirs­chel, som han har drop­pet for at kun­ne dri­ve sin busi­ness i Nor­den.

Hud­far­ve
Jøders hud­far­ve er ofte grå­brun, en uhel­dig blan­ding af sort og hvid hud, og kan lige­frem være præ­get af et sve­digt, voks­ag­tigt skær.

Med alde­ren bli­ver de jødi­ske sær­præg mere og mere tyde­li­ge.

Husk på, at grup­pen af jøder i dag ikke kun består af de umid­del­bart iden­ti­fi­cer­ba­re jøder. Nog­le af dem lig­ner euro­pæ­e­re i et omfang, så sik­ker iden­ti­fi­ka­tio­nen må inklu­de­re vur­de­rin­gen af deres navn, sin­delag, livsvalg og adfærd. Når dis­se men­ne­sker indi­vi­du­elt har beslut­tet at til­slut­te sig det jødi­ske net­værk i oppo­si­tion til alt, hvad der er dansk, og der­med del­ta­ger mere eller min­dre aktivt – men altid med­vi­den­de og accep­te­ren­de – i den inter­na­tio­na­le jøde­doms ver­den­s­oms­pæn­den­de udryd­del­ses­krig mod hvi­de men­ne­sker – så er de først og sidst jøder. Dis­se jøder er oven i købet en far­lig maske­ret del af den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Danmark og Euro­pa og må behand­les som sådan. Der­for er det nød­ven­digt at kun­ne iden­ti­fi­ce­re dem som jøder, så vi kan læg­ge afstand til dem, mens vi på alle muli­ge måder begræn­ser deres ind­fly­del­se. Det gæl­der ikke mindst til fol­ke­tings­val­ge­ne, hvor kryp­to­jø­der domi­ne­rer valg­pla­ka­ter­ne. Det er kri­tisk nød­ven­digt at kun­ne skel­ne.


Peter Hjör­ne (tidl. Kaplan).
Foto: Inter­net­tet

 

Jøden Peter Hjör­ne er medi­e­e­jer i Sverige, hvor han bestræ­ber sig på at leve­re indok­tri­ne­ren­de under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til grund­sko­ler og gym­na­si­er. Kaplan er et typisk jøde­navn, som den­ne pro­pa­gan­dist har drop­pet for at kun­ne udfø­re sin ska­de­vol­den­de akti­vi­te­ter i Nor­den. Kun med hud- og øjen­far­ve samt næse­flø­je adskil­ler han sig fra oprin­de­li­ge nor­d­eu­ro­pæ­e­re.


Flem­m­ing Rose.
Foto: Inter­net­tet

 

Jøden Flem­m­ing Rose, fhv. kul­tur­re­dak­tør på Jyl­land­spo­sten og ansvar­lig for Muham­med-kri­sen. Efter­nav­net Rose er en typisk jødisk kon­struk­tion. Hans for­fædre er jødi­ske ind­van­dre­re fra Ukrai­ne.

Neden­for ses Flem­m­ing Roses poli­ti­ske og etni­ske fræn­de fra USA, den neo-kon­ser­va­ti­ve pro­vo­ka­tør og typi­ske østjø­de Dani­el Pipes. Han leve­re­de poli­tisk asyl for Rose, mens sky­er­ne trak sam­men over kul­tur­re­dak­tø­ren efter pro­vo­ka­tio­ner­ne i Jyl­land­spo­sten, der før­te til tumult og tab af men­ne­ske­liv. Et typisk CIA og Mos­sad inspi­re­ret angreb på fre­den i Euro­pa med Flem­m­ing Rose som vel­vil­lig ope­ra­tør.


Dani­el Pipes, jødisk og rabi­at neokon­ser­va­tiv, dvs. kul­tur­marxist og kom­mu­nist.
Foto: Inter­net­tet

 

Jøden Dani­el Pipes er let gen­ken­de­lig som kha­zar-jøde, dvs. østjø­de. Hans for­fædre er ikke fra Mellem­østen, og i gene­tisk for­stand er han kun peri­fert beslæg­tet med oprin­de­li­ge semit­ter. Kha­za­rer­ne, der oprin­de­ligt var et folk mel­lem Sor­te­ha­vet og Det Kaspi­ske Hav, kon­ver­te­re­de i stort tal til jøde­dom­men omkring år 900 og strøm­me­de der­fra via Ruslands og Ukrai­nes ghet­to­er til Vest­eu­ro­pa og Ame­ri­ka, hvor de siden kun har skabt kon­flik­ter og kri­ge til for­del for zio­nis­men og Israel. Han er typisk kha­zar og kun i ide­o­lo­gisk for­stand jøde.
Bemærk de asi­a­ti­ske træk, der er typi­ske for områ­det øst for Tyrkiet.

Og her et andet kendt ansigt fra de jødi­ske medi­er:


Samu­el Rachlin.
Foto: Inter­net­tet

 

Jøden Samu­el Rachlin er jour­na­list og for­fat­ter, fhv. nyheds­op­læ­ser og medansvar­lig for spred­nin­gen af den jødi­ske pro­pa­gan­da i Danmark. Han hæv­der at have over­sat Alek­s­an­dr Solzhe­nit­syns værk “Gulag Øha­vet”, og så må man gøre op med os selv, om den jøde­kri­ti­ske Solzhe­nit­syns tek­ster har været i gode hæn­der hos en jødisk over­sæt­ter. Vi må adva­re imod alt, hvad jøder skri­ver, såvel det de selv desig­ner som det de for­van­sker af andres intel­lek­tu­el­le ejen­dom. Et godt eksem­pel er behand­lin­gen af Adolf Hit­lers Mein Kampf, der fore­lig­ger i fle­re jødi­ske over­sæt­tel­ser, som i vig­ti­ge pas­sa­ger er gjort ulæ­se­lig på grund af for­vansk­ning af den oprin­de­li­ge tekst og idé.
Det vil­le være omsonst for den­ne mand at ændre sit jødi­ske navn. Han er et andet eksem­pel på en typisk og let gen­ken­de­lig østjø­de, der er kul­tur­frem­med i Danmark.

Her er et par “dan­ske” poli­ti­ke­re, som med deres adfærd har bevist, hvor deres loy­a­li­tet er depo­ne­ret:

Jøden Bjar­ne Cory­don solg­te som finans­mi­ni­ster i star­ten af 2014 for næsen af dan­ske til­buds­gi­ve­re en bety­den­de aktiepost i DONG (læs: udsalg af dan­sker­nes for­sy­nings­sik­ker­hed) til sine jødi­ske stam­me­fræn­der i den kri­mi­nel­le finansvirk­som­hed Gold­man Sachs. Bemærk idi­o­tens selv­be­gej­stre­de atti­tu­de. Han blev sene­re ansat i McK­in­sey-grup­pen, der arbej­der hånd i hånd med Gold­man Sachs, som “tak for hjæl­pen”. På sam­me måde blev Anders Fogh Ras­mus­sen afløn­net efter sin ind­sats i EU. Cory­dons ansæt­tel­sen vare­de dog ikke så læn­ge, men sik­kert læn­ge nok til et gyl­dent hånd­tryk. Når han ikke fun­ge­rer som nyt­tig idi­ot, er han givet­vis for dum til nor­mal arbej­de uden for det beskyt­ten­de jødi­ske net­værk.

Jøden Mar­tin Lide­gaard, der blev intro­du­ce­ret til mini­ster­po­sten som en bega­vet “impro­vi­sa­tor”, afhand­le­de som uden­rigs­mi­ni­ster og nyt­tig idi­ot i 2014 under et besøg hos det ame­ri­kan­ske mod­styk­ke, John Ker­ry (også jøde) Dan­marks med­vir­ken som Nato-part­ner på zio-hol­det i for­hold til Rusland, Ukrai­ne og kampag­ner­ne i Mellem­østen. Det har siden haft som kon­se­kvens, at dan­ske sol­da­ter — fami­lie­fædre — er vendt hjem som inva­li­der eller i lig­po­ser. Til hvil­ken nyt­te? må vi spør­ge. Det har ude­luk­ken­de været til for­del for den jødi­ske ver­den­s­oms­pæn­den­de mafia, et stør­re Israel og en for­stær­ket zio-ame­ri­kansk til­ste­de­væ­rel­se i Øst­eu­ro­pa, hvor den inter­na­tio­na­le zio­nis­me i øje­blik­ke (2018) arbej­der intenst på at frem­pro­vo­ke­re Tre­die Ver­denskrig — helst inden god­tro­en­de euro­pæ­er­ne får øjne­ne op for det gene­rel­le jøde­pro­blem i Euro­pa og USA.

Alle per­son­bil­le­der i føl­gen­de artik­ler er af jøder:
Jyl­lands-Posten pro­vo­ke­re­de ikke i ytrings­fri­he­dens navn i 2005
Jødisk medi­edo­mi­nans i Skan­di­navi­en — en død­brin­gen­de våben

Det er livsvig­tigt for Danmark og vores børns frem­tid, at dis­se men­ne­sker sæt­tes uden for ind­fly­del­se så hur­tigt, det over­ho­ve­det er muligt. Lær der­for også dine børn, hvor­dan jøder ser ud, og hvad deres dags­or­den er. Sørg for at stem­me på en dan­sker til ethvert valg. Det gæl­der på alle niveau­er, i din klub eller for­e­ning, i dit valg af rela­tio­ner og sam­ar­bejds­part­ne­re, læge­valg, føde­va­re­le­ve­ran­dø­rer m.v. – men især til kom­mu­ne- og fol­ke­tings­val­ge­ne. Hvis der ikke fin­des et dansk alter­na­tiv, så lad være at stem­me.

Spe­ci­elt er det nød­ven­digt at stem­me Danmark ud af EU ved enhver given anled­ning. Som mini­mum er det nød­ven­digt at fast­hol­de de dan­ske for­be­hold, ind­til vi ende­ligt har fri­gjort os fra den­ne jøde­for­pe­ste­de Sov­je­tu­ni­on ver­sion 2, som EU har udvik­let sig til. Hvis du ikke ved, hvad du skal stem­me, så stem på Dansk Fol­ke­par­ti uden at stem­me på en bestemt kan­di­dat. Når par­ti­et har abso­lut fler­tal i Fol­ke­tin­gen, kan vi tvin­ge de ansvar­li­ge til at fri­gø­re Danmark fra zio­ni­stisk ind­fly­del­se og ind­fri par­ti­pro­gram­met for et selv­stæn­digt Danmark. På det tids­punkt vil par­ti­et ikke kun­ne und­skyl­de sig med, at andre par­ti­er mod­ar­bej­der dem. Opfyl­der DF sta­dig ikke befolk­nin­gens ønsker, så ved vi, at DF må være et gult par­ti som alle øvri­ge, og kun en sam­let fol­ke­lig opstand vil kun­ne løse pro­ble­met.

I den­ne video, Tror du, at de er dan­ske­re?, vises en kaval­ka­de af såkaldt dan­ske jøder, der lever med medi­er­nes bevå­gen­hed. Jøder skri­ver om sig selv og frem­hæ­ver sig selv, mens de under­tryk­ker dan­sker­ne i Danmark i utå­le­ligt omfang. De fle­ste jøder har opnå­et deres posi­tion gen­nem pen­ge­stærk prom­ove­ring. Ofte over­ta­ger de stil­lin­ger, som de ikke er egne­de til at vare­ta­ge. Det ken­de­teg­ner det meste af den offent­li­ge admi­ni­stra­tion, ikke mindst poli­ti­et og retsvæ­se­net.

Pre­sti­ge og gla­mour bety­der alt for jøder­ne. En jøde måler sin suc­ces gen­nem den kon­tan­te beløn­ning, som i det­te til­fæl­de er falsk, og eks­po­ne­rin­gen for omver­de­nen, som også er falsk. Men falsk­he­den fortræn­ges, så læn­ge Se og Hør, Bil­led­bla­det, Ude og Hjem­me m.fl. (studér for­si­der­ne i super­mar­ke­det) vil eks­po­ne­re dem og skri­ve om bana­li­te­ter­ne i deres liv. Oprems­nin­gen i video­en vil mulig­vis over­ra­ske dig, og så har vi ikke skre­vet den­ne vej­led­ning for­gæ­ves. Vi håber, at du kig­ger og læg­ger mær­ke til de spe­ci­fik­ke ken­de­tegn, som blev for­kla­ret oven­for. Næsen og dis­pro­por­tio­na­li­te­ten er de mest pro­mi­nen­te indi­ka­to­rer. Dis­se typer møder du også i din hver­dag, og det er pri­mært dér, den enkel­te hvi­de dan­sker bør læg­ge afstand fra dem.

Europæiske” jøder (af handling og bekendelse), der kan forveksles med hvide

Læs her hvor­dan dis­se jøder og halv­jø­der hver for sig fore­stil­ler sig, at hvi­de euro­pæ­e­re skal for­svin­de. Dis­se karak­te­rer lig­ner nor­ma­le men­ne­sker, men indavl, omskæ­ring og indok­tri­ne­ring har gjort dem til besti­al­ske van­skab­nin­ger, der er dre­vet af et pato­lo­gisk had mod den hvi­de race. Grund­læg­gen­de skyl­des hadet jalou­si, at de aldrig vil kun­ne mat­che hvi­de men­ne­skers udse­en­de, evner og fortje­ne­ster. Der­for skal vi alle race­blan­des og med tiden helt for­svin­de, hvis vi over­la­der det valg til jøder­ne:

 


Jøden Dani­el Cohn-Ben­dit, “fransk-tysk” poli­ti­ker, med-præ­si­dent for Euro­pe­an Gre­ens — Euro­pe­an Free Alli­an­ce, også rege­ren­de i Spi­nel­li-grup­pen, en inter-jødisk grup­pe­ring med sæde inden for! det euro­pæ­i­ske par­la­ments mure:
“Vi — de grøn­ne — må arbej­de for, at der kom­mer så man­ge ind­van­dre­re til Tyskland som muligt. Når de er i Tyskland skal vi kæm­pe for deres ret til at stem­me. Når det er gen­nem­ført, vil vi have en andel af stem­mer­ne. Vi er nødt til at ændre den­ne repu­blik.”
Kom­men­tar: Sådan taler en destruk­tiv jøde, der aldrig har haft et fæd­re­land i Euro­pa.

 


Jøden Nico­las Sarkozy, tid­li­ge­re præ­si­dent i Frankrig:
“Målet er at møde udfor­drin­gen fra den race­blan­ding, der vil fore­gå i løbet af det 21. århund­re­de. Det er ikke et valg. Det er en pligt. Det er afgø­ren­de vig­tigt. Vi kan ikke gøre noget andet. Vi risi­ke­rer ellers at bli­ve kon­fron­te­ret med sto­re pro­ble­mer. Vi er nødt til at ændre os. Der­for vil vi ændre os. Vi skal ændre alle på sam­me tid, inden for for­ret­nings­li­vet, i admi­ni­stra­tio­ner, i uddan­nel­ser, i de poli­ti­ske par­ti­er. Vi vil for­plig­te os selv til dis­se resul­ta­ter. Hvis det­te ikke kom­mer til at fun­ge­re i repu­blik­ken, vil sta­ten bevæ­ge sig i ret­ning af sta­dig fle­re gen­nem­gri­ben­de for­holds­reg­ler. Udfor­drin­gen ved race­blan­ding har Frankrig altid kendt, og ved at tage udfor­drin­gen op, vil Frankrig være tro mod sin histo­rie.”
Kom­men­tar: Stor­la­dent hyk­le­ri, som ken­de­teg­ner den jødi­ske pala­ver. Den­ne lav­stam­me­de, selv­høj­ti­de­li­ge jøde i højhæ­le­de sko nåe­de i det mind­ste at demon­stre­re, hvor galt det altid vil gå med jøder i spid­sen for euro­pæ­e­re. Det dre­jer sig ikke om at rege­re til gavn for fol­ket, men om at kon­trol­le­re og rage til sig. Han blev afløst af en anden jøde, Fran­cois Hol­lan­de, der i en mere stil­fær­dig stil gør præ­cis det sam­me. I øvrigt vil ingen af dis­se arro­gan­te snyl­te­re accep­te­re mul­ti­kul­tur inden for deres egne jødi­ske sam­fund i noget land. Natur­lig­vis ikke …! (Bemærk luci­fer-teg­net, som bru­ges af loge­brød­re i jødi­ske fri­mu­rer­lo­ger.)

 


Jøden Thier­ry Lecoquir­re, jødisk dok­tor, fra arti­kel i Neva­da L’Obs med tit­len “Gør kvin­der fra den natio­na­le front gravi­de”.
“Frankrig: Høj­re­o­ri­en­te­re­de kvin­der synes ikke at være min­dre mas­si­ve end andre kvin­der, selv om deres rep­ti­l­ag­ti­ge hjer­ner gen­nem­snit­ligt er min­dre. Som hos enhver kvin­de er adfær­den afhæn­gig af humør og hor­moner samt en fea­tu­re, der spil­ler os føl­gen­de kort på hån­den: hun bli­ver spe­ci­elt våd, når hun tages af en stærk mand. Dis­se kvin­der og deres lyster giver os vir­ke­lig mulig­hed for at vin­de over dem. Efter­som enhver høj­re­o­ri­en­te­ret kvin­de sæt­ter pris på mili­tær, macho og femi­ni­sti­ske ide­er — så lad os spil­le hen­des eget spil — lad os gri­be hen­de og knæp­pe hen­de. De har givet os opskrif­ten på at gen­nem­skue deres ble­ge race, så lad os vin­de over dis­se dum­me høj­re­o­ri­en­te­re­de kvin­der på et seksu­elt niveau til glæ­de for den smi­len­de men­ne­ske­heds over­le­vel­se. Da de er dum­me og nem­me at nar­re — som vildt der opsø­ger jæge­ren — har vi frit spil. Lad os ska­be et krøl­let afkom … Ved at ude­luk­ke for­de­le­ne ved fami­lie­plan­læg­ning vil alle gravi­di­te­ter ende med en lil­le bastard, en joker, en fil­ur som mode­ren med tiden vil synes om. Sor­te, negre, asi­a­ter, jøder, spe­dal­ske, zige­u­ne­re, han­di­cap­pe­de, fri­mu­re­re, ja selv mine bøs­se-ven­ner vil i soli­da­ri­tet gej­le dis­se kvin­der op. Lad samvit­tig­he­den bli­ve under puden. Hop på de høj­re­o­ri­en­te­re­de fis­ser, der byder sig til, “uhel­dig­vis” af og til køn­ne. Vi hil­ser det sto­re altru­i­sti­ske reg­ne­styk­ke og pro­du­ce­rer mul­ti­kul­tu­relt afkom til den syn­ken­de fran­ske sku­de.”
Kom­men­tar: Jøder er ofte ude af stand til at kon­trol­le­re deres lider­lig­hed. Han er sam­ti­dig så jødisk af udse­en­de, at ingen behø­ver at være i tvivl. Næsen dyk­ker efter over­læ­ben, og læber­ne kun­ne sid­de på en neger.

 


Jøden Tim Wise, for­fat­ter og under­vi­ser:
“Alle I rige folk — nyd jeres champag­ne, eller hvad I nu smyk­ker jer med på vej op ad den øko­no­mi­ske rang­li­ste. Glæd jer over for­ti­dens fortje­ne­ster, eller find behag i andet. For uan­set hvad — uan­set jeres øko­no­mi­ske styr­ke, skal i for­stå føl­gen­de: I er nødt til at drik­ke ud, hur­tigt og fuld­stæn­digt, for jeres tid er begræn­set, vir­ke­lig for­ban­det begræn­set, så fest, mens I kan – men læg mær­ke til den sta­dig høje­re tik­ken fra uret i hjør­net af jeres samvit­tig­hed, uret der vid­ner om, hvor lidt tid I alle har til­ba­ge — ikke langt igen — tik-tak, tik-tak, tik…tak. Vi er nødt til at være tål­mo­di­ge og ven­te på, at jeres hjer­ter hol­der op med at slå. Lyt­ter I? – efter lyden af jeres døen­de impe­ri­um, jeres nation, som I kend­te den – per­ma­nent afslut­tet. For jeg lyt­ter, og lyden af jeres bort­gang er en smuk anvendt mate­ma­tik, der leve­rer bevi­set: Jeres slags – mest gam­le men­ne­sker, der klyn­ger sig til en absurd, nostal­gisk fan­ta­si om, hvad Ame­ri­ka ple­je­de at være – er døen­de. I er som skur­ken i enhver hor­ror-film, der nogen­sin­de er pro­du­ce­ret: I bli­ver skudt fem gan­ge eller dol­ket 10 gan­ge eller sprængt i luf­ten to gan­ge – og til sidst vil I dø – selv om det skal tage fire afsnit. I mel­lem­ti­den blev I ved at kom­me til­ba­ge og anfæg­te vores syns­punk­ter, når vi var til ste­de. Vi har fejl­ag­tigt følt os over­be­vist om, at den­ne gang var I defi­ni­tivt døde. Fair nok – men husk hvor­dan den­ne film ender: vores syns­punk­ter over­le­ver – I gør ikke.
Kom­men­tar: End­nu en under­ud­vik­let jødisk fremto­ning med en omvendt pro­por­tio­nal arro­gan­ce.

 


Halv­jø­den Wes­ley Clark, ame­ri­kansk gene­ral:
“Lad os ikke glem­me, hvor pro­ble­met opstod. Der er ingen plads i Euro­pa for etnisk rene sta­ter. Det er en fore­stil­ling fra 1900-tal­let. Vi for­sø­ger at bevæ­ge os ind i det 21. århund­re­de, og vi vil gøre det med mul­tiet­ni­ske sta­ter.”
Kom­men­tar: Hvor­for pas­ser den­ne zio-ame­ri­kan­ske gene­ral ikke sin egen busi­ness og lader euro­pæ­er­ne om deres. Ønsker han måske at frem­hæ­ve USA som en mul­ti­kul­tu­rel model? Alle kan se, at den er totalt for­fejl­et! — Eller vif­ter han os om næsen med en ny “fore­byg­gen­de” krig i Euro­pa, hvis vi ikke føl­ger jøder­nes plan for det 21. århund­re­de og blan­der os med alver­dens lav-IK popu­la­tio­ner?

 


Jøden Harold Wal­la­ce Ros­sent­hal, fra et inter­view i 1976 ved Char­les A. Wei­s­sman, publi­ce­ret i juni 1992:
“Det ame­ri­kan­ske folk har været let at rege­re gen­nem vores pro­pa­gan­da, der har vist sig at være mere effek­tivt end svær­det. Vi slip­per reelt fra at myr­de. Alt hvad goy’erne gør er at snak­ke, gan­ske inef­fek­tivt, efter­som vi — pro­pa­gan­da­ens mestre — altid publi­ce­rer et mod­sat stand­punkt. Hvis ari­er­ne vil­le stu­de­re histo­ri­en og tage kon­se­kven­sen af den, vil­le pen­nen bli­ve kastet bort i væm­mel­se og svær­det tage i brug i hede­ste pas­sion. En gen­nem­gang af histo­ri­en styr­ker vores moral og viser, at de euro­pæ­i­ske lan­de ude­luk­ken­de løste deres jøde­pro­blem med magt. Ind­til vide­re har vi und­gå­et svær­det. Når deres ene­ste mod­svar hen­vi­ses til tids­skrif­ter af rin­ge omdøm­me eller bro­chu­rer med begræn­set omde­ling, er deres pen ingen match imod vores. Men vores kon­stan­te frygt er, at de måske åbner øjne­ne og opda­ger, at ingen for­an­dring nogen sin­de skyld­tes det skrev­ne ord. Histo­ri­en er ble­vet skre­vet med blod, ikke med blæk. Intet brev, skrift eller bog har nogen sin­de rystet fol­ket eller stand­s­et et tyran­ni. Vi for­står det­te prin­cip og vores kon­ti­nu­er­li­ge pro­pa­gan­da til­skyn­der folk til at skri­ve bre­ve til præ­si­den­ten, til kon­gres­sen og til deres loka­le medi­er. Vi kan i sik­ker­hed fort­sæt­te med at udnyt­te og pres­se — og fjer­ne ytrings­fri­he­den fra — det hvi­de Ame­ri­ka, så læn­ge de er opta­get af illu­sio­nen om at uddan­ne mas­ser­ne gen­nem tryk­te udgi­vel­ser. Det er tvivl­s­omt, om de nogen sin­de opfat­ter nyt­te­løs­he­den i det, læg­ger pen­nen fra sig og gri­ber svær­det.”
Kom­men­tar: Det­te inter­view er lavet, inden Inter­net­tet blev udbredt og blev et tve­æg­get sværd imod jøder­nes egen pro­pa­gan­da. Det må have været skuf­fen­de for en arro­gant per­son som hr. Ros­sent­hal. Men “det er van­ske­lig at spå — især om frem­ti­den”, som Storm P., en god anti-jødisk humo­rist, udtryk­te det.

 


Jøden Mor­de­chai Nisan i den offi­ci­el­le publi­ka­tion fra Wor­ld Zio­nist Orga­niza­tion, august 1948, side 151–156:
“Hvis goyim næg­ter at leve et liv som min­dre­vær­di­ge, vil det sig­na­le­re oprør og nød­ven­dig­gø­re jødisk krig imod deres hele eksi­stens.”
Kom­men­tar: Igen — indavl, omskæ­ring, indok­tri­ne­ring — og ver­den er belem­ret med et nyt sygt mon­ster.

 


Jøden Gre­gor Gysi, leder af PDS i Tyskland i peri­o­den 1989–1993:
“Hvert år dør der fle­re ind­fød­te tyske­re, end der bli­ver født. Det er meget hel­digt, at nazi­ster­ne ikke er så gode til at få afkom, og ned­gan­gen i antal­let af Tyske­re gør dem afhæn­gi­ge af ind­van­drin­gen fra frem­me­de lan­de.”
Kom­men­tar: Atter en “euro­pæ­isk” par­la­men­ta­ri­ker, der har fæd­re­land­skær­lig­he­den pla­ce­ret i Mellem­østen.

 

Rabbinerne er lærere for alle jøder — ikke kun for ortodokse

Den dan­ske ord­bog defi­ne­rer betyd­nin­gen af “race” såle­des:
Grup­pe indi­vi­der som til­hø­rer sam­me art og har fæl­les, arve­ligt betin­ge­de fysi­ske ken­de­tegn, for men­ne­skers ved­kom­men­de fx vedr. hud­far­ve, ansigts­form eller kro­ps­byg­ning, ken­de­tegn der adskil­ler dem fra andre grup­per inden for arten.

Hvis nogen skul­le få den idi­o­ti­ske idé at anmel­de o​-​d​-​i​-​n​.org for “racis­me” — natur­lig­vis under­for­stå­et “mod jøder”, for­di vi har skre­vet en uvel­kom­men antro­po­lo­gisk arti­kel om jøders udse­en­de, så vil vi her til slut lade jøde­dom­mens ide­o­lo­ger kom­me til orde. Det mang­le­de bare.

Selv om de er såkaldt “orto­dok­se” jøder og som rab­bi­ne­re er vog­ter­ne af kul­tens ånde­li­ge vær­di­er, så udtryk­ker de det kort­slut­te­de jødi­ske sin­delag og tan­ke­gods, der har gyl­dig­hed for 99 pro­cent af alle jøder. Ingen jøde tager afstand fra det­te, men accep­te­rer det stil­tien­de og vok­ser et par mil­li­me­ter ved tan­ken om at til­hø­re “det udvalg­te folk”.

Det føl­gen­de ind­bild­ske vås kun­ne man kun få sig en sund lat­ter over, hvis det ikke var ment mor­de­risk alvor­ligt fra dis­se besat­te gam­le mænd. Dis­se udg­y­del­ser er sel­ve den jødi­ske arv, det fæl­les tan­ke­gods fra Tal­m­ud.

Er det ikke påfal­den­de, at ikke en ene­ste af dis­se hade­ful­de gam­le mænd eller deres mil­li­o­ner af ele­ver nogen sin­de er ble­vet til­talt for racis­me mod “goyim” (dvs. alle men­ne­sker, der ikke er jøder). Er det ikke udtryk for racis­me i sig selv, når en bestemt grup­pe­ring igen og igen til­la­des at frem­tu­re i offent­li­ge medi­er med dis­se hold­nin­ger uden at bli­ve straf­fet?

Vi må kon­sta­te­re, at ingen kan udø­ve racis­me mod jøder, og det skyl­des to afgø­ren­de for­hold:

    1. Jøder­ne repræ­sen­te­rer ikke en selv­stæn­dig race. Jøder­ne er et sam­men­rend af for­skel­li­ge men­ne­ske­ty­per. Når vi laver en kri­tisk beskri­vel­se af den­ne ide­o­lo­gi­ske grup­pe­ring af men­ne­sker, der gene­relt optræ­der fra­stø­de­n­de og udtryk­ker arro­gan­ce, had og ond­skab over for alle andre end jøder, vil en beskri­vel­se af dem — selv i sin mest nøg­ter­ne og viden­ska­be­li­ge form — nød­ven­dig­vis få et nega­tivt skær.
    2. Ingen kan begå racis­me mod jøder, for jøder­ne repræ­sen­te­rer selv den mest raci­sti­ske grup­pe­ring af men­ne­sker på den­ne pla­net. De kan til gen­gæld uhin­dret udfol­de racis­me mod fx den hvi­de race — og gør det, når det pas­ser dem, som vi ser neden­for.

 

Sefar­disk over­rab­bi­ner Ova­dia Yosef (f. 1920, d. 2013) udtal­te i sin egen­skab af over­rab­bi­ner:
Den ene­ste grund til at goyim eksi­ste­rer er, at de skal tje­ne jøder.
Goyim bli­ver født ude­luk­ken­de for at tje­ne os.
De har ingen beret­ti­gel­se i ver­den — ud over at tje­ne Isra­els folk.
Fore­stil dig, at en jødes æsel døde. Han vil­le miste sine pen­ge.
Æslet er hans tje­ner, og der­for får det et langt liv, så det kan arbej­de godt for jøden.
Hvor­for er goyim nød­ven­di­ge?
De vil arbej­de, de vil plø­je, de vil så, de vil høste. Vi vil sid­de som en Effen­di (her­re­mand) og spi­se.
Det­te var for­må­let med, at goyim blev til.

I The New York Times Maga­zi­ne (ejet af jøder) skri­ver Cha­bad (ver­dens stør­ste jødi­ske bevæ­gel­se), at goyim ude­luk­ken­de eksi­ste­rer for at tje­ne jøder, og de anpri­ser Cha­bad-rab­bi­ne­ren Yitz­chak Gins­burgh (f. 1944) under over­skrif­ten “Orak­let fra Crown Heights” (et områ­de i Brook­lyn), dog uden at cite­re hans føl­gen­de udta­lel­se i The Jewish Week”.

 

I The Jewish Week, New York (den stør­ste jødi­ske avis uden for Israel) skrev sam­me rab­bi­ner i sin ugent­li­ge klum­me:
Med hen­syn til goyim.
Deres sjæ­le er af en kom­plet for­skel­lig og under­ord­net natur. De er abso­lut onde uden for­mil­den­de kva­li­te­ter over­ho­ve­det.

… Hvis en jøde behø­ver en lever, kan du så tage den­ne lever fra en uskyl­dig goyim der pas­se­rer — for at red­de din bro­der?
Torah’en vil­le sand­syn­lig­vis til­la­de det­te. Jødisk liv er af uen­de­ligt høje­re vær­di. Der er noget græn­se­løst mere hel­ligt og unikt ved et jødisk liv end ved et ikke-jødisk liv.

 

Tid­li­ge­re leder af Cha­bad-Lubavitch bevæ­gel­sen, rab­bi­ner Menaḥem Men­del Sch­ne­er­so­hn (f. 1902, d. 1994), blev af Kon­gres­sen i USA i 1994 postumt til­delt æresor­de­nen af høje­ste grad.
En af hans udta­lel­ser frem­går af bil­le­det oven­for.
Men det er der vel ikke noget raci­stisk i — vel?
US Kon­gres­sens hjem­msi­de, con​gress​.gov, kan vi læse føl­gen­de begrun­del­se for Kon­gres­sens til­de­ling:
“Præ­si­den­ten auto­ri­se­res til, på veg­ne af Kon­gres­sen, at til­de­le den luba­vi­sti­ske* rab­bi­ner Mena­hem Men­del Sch­ne­er­son en guld­me­dal­je i aner­ken­del­se af hans frem­ra­gen­de og ved­hol­den­de bidrag til ver­dens uddan­nel­se, moral og barm­hjer­tig­hed. …” *) Hasi­disk sekt (af jødi­ske mysti­ke­re), grund­lagt i Rusland sidst i 1700-tal­let, der under­stre­ger vig­tig­he­den af reli­gi­øse stu­di­er.

 

Reli­gi­øs men­tor i en tid­lig jødisk bosæt­tel­se rab­bi Abra­ham Kook (f. 1865, d. 1935) udtal­te:
For­skel­len mel­lem en jødisk sjæl og sjæ­le­ne af goyim er stør­re
end for­skel­len mel­lem en men­ne­ske­lig sjæl og sjæ­le­ne af kvæg.
Citat fra “Mes­si­as’ Æsler” af Sef­fi Rachlev­sky.
Et tal­mu­disk gym­na­si­um i Jerus­a­lem er opkaldt efter den­ne “Kook-kook’er”.

JC Jewish Chro­ni­c­le under­vi­ser jævn­ligt i spe­ci­fik­ke jødi­ske betyd­nin­ger:
Shiksa bru­ges gen­nem­gå­en­de om en kvin­de af anden end jødisk her­komst (stam­men er fra “shei­getz”, veder­styg­ge­lig­hed) i betyd­nin­gen kvin­de-veder­styg­ge­lig­hed eller hore.
Shik­sel­ke bru­ges om en pige af anden end jødisk her­komst og bety­der pige-veder­styg­ge­lig­hed eller pige-hore.

Og ende­lig en vig­tig regel fra Tal­m­ud, hvor essen­sen af jødisk vid og livsan­sku­el­se gen­nem århund­re­der er sam­let:

De bed­ste af goyim fortje­ner at bli­ve slå­et ihjel … (“Toh she­be — goyim harog”, Jewish Encycl­ope­dia under “Gen­ti­le”).
… lige­som de far­lig­ste slan­ger skal have hove­d­et knust.” (Funk and Wag­nalls Jewish Encycl­ope­dia under “Gen­ti­le”, p. 617.)

Det­te går rab­bi­ner­ne ikke åben­lyst omkring og doce­rer, men tag ikke fejl — til­skyn­del­sen efter­le­ves jævn­ligt, når jøder­ne skøn­ner det nød­ven­digt at fjer­ne en for impo­ne­ren­de mod­stan­der, dvs. alle dem, der ved at for­tæl­le sand­he­den er kom­met til at frem­by­de en trus­sel for jøder­nes fort­sat­te para­si­tæ­re udbyt­ning af den øvri­ge men­ne­ske­hed.

Som enhver kan for­stå, er det afgø­ren­de nød­ven­digt at kun­ne iden­ti­fi­ce­re jøder­ne iblandt os, så vi præ­cist ved, hvor de befin­der sig og hvad de fore­ta­ger sig i Danmark. Kun på den måde kan de fjer­nes fra vig­ti­ge nøg­lepo­si­tio­ner i vort sam­fund, hvor de hver dag arbej­der på at afslut­te dansk iden­ti­tet, kul­tur og over­le­vel­se — på at uds­let­te os og over­ta­ge vores vær­di­er og lan­d­om­rå­de.

Skul­le du med dine hold­nin­ger bli­ve ankla­get for “racis­me mod jøder”, så opfat det som et sid­ste des­pe­rat udspil fra besæt­tel­ses­mag­ten, lige inden hele ver­den våg­ner op og for­tæl­ler jøder­ne, at de ulti­ma­tivt har spil­ler fal­lit. Næste gang har jøder­ne ingen uvi­den­de befolk­ning i Euro­pa at dæk­ke sig bag. Ja, de fle­ste befolk­nin­ger i ver­den ved i dag — tak­ket være Inter­net­tet, hvad den jødi­ske agen­da går ud på og vil afvi­se at mod­ta­ge dem som flygt­nin­ge. Der­med må de søge asyl i det stjå­l­ne land Israel — for en meget kort bemærk­ning — og der­ef­ter tage imod den øvri­ge men­ne­ske­heds til­bud om et nyt fjer­nt og bevog­tet hjem­land i Stil­le­ha­vet.