Sådan afliver du Vuffi i mikrobølgeovnen

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 23. september 2017.

 

Synes du måske, at for­sla­get i over­skrif­ten lyder en ken­de kynisk? Du må til­gi­ve os.
Vi gjor­de det i en god mening. Vi har nem­lig et afgø­ren­de vig­tigt bud­skab til dig om mikro­bøl­ger og de dødsik­re ska­der, de for­vol­der på dine børn.

Men lad os først slå fast, at vi ikke kun­ne drøm­me om at mis­hand­le dyr ved at udsæt­te dem for det, du udsæt­ter dine børn for ved at lade dem bru­ge en mobil­te­le­fon. Behand­lin­gen er helt på linje med van­røg­ten af kæle­dyr, der hol­des på bør­ne­væ­rel­ser­ne og stør­re dyr som svin, hjor­te, str­ud­se, mink og ræve i kom­merci­elt fan­gen­skab, men også dyr i Zoo — alle dyr, der behand­les på en sådan måde, at mil­jø­et ikke opfyl­der deres natur­li­ge udvik­ling og behov for arten. Til­sva­ren­de gæl­der for børn og unge.

For­hå­bent­lig har vi fan­get din opmærk­som­hed, så du vil bru­ge artik­len til for­del for dit barn og dig selv.

Når for­æl­dre udru­ster deres barn med en mobil­te­le­fon ran­ge­rer hand­lin­gen på høj­de med at afli­ve bar­nets kæle­dyr i fami­li­ens mikro­bøl­ge­ovn. Det er ondt!
I bar­nets til­fæl­de sker afliv­nin­gen — til alt held for for­æl­dre­ne — så lang­somt, at ingen opfat­ter kon­se­kven­ser­ne og ingen (bort­set fra os, der har lært at obser­ve­re tidens gang) vil ankla­ge for­æl­dre­ne de næste man­ge årti­er. Sun­de dan­ske­re er et af vores mål, og der­for er det vig­tigt for os at ori­en­te­re om det­te pro­blem.

De fle­ste synes, at det er for besvær­ligt at opdra­ge børn imod strøm­men af dums­mart­hed og kon­for­mi­tet. Så hel­le­re ska­de afkom­met. Ikke at den beslut­ning bli­ver udtalt mel­lem bar­nets for­æl­dre, men den accep­te­res stil­tien­de og bli­ver i prak­sis for­æl­dre­nes bidrag til den dag­li­ge van­røgt. For­søg at tæn­ke det­te til ende: Bar­nets egne for­æl­dre accep­te­rer ska­den på hel­bred og frem­tid for deres barn, for­di det er det nem­me­ste lige nu, og for­di for­æl­dre­ne ikke mag­ter at gøre andet! Når du har læst den­ne arti­kel, skyl­des dit svigt i det mind­ste ikke, at du er uvi­den­de om pro­ble­mets omfang. Så måske skul­le du alli­ge­vel stop­pe nu, inden din nat­te­søvn også lider over­last.

Illu­stra­tion på grund­lag af Inter­net­tet.

Men­ne­sket repræ­sen­te­rer måske det mest intel­li­gen­te væsen på vores pla­net, men ikke det smar­te­ste. Evnen til at dra­ge kon­se­kven­sen af virk­nin­ger, der und­dra­ger sig vores san­ser eller umid­del­bart er van­ske­li­ge at fore­stil­le sig, er dår­ligt udvik­let. Vi mang­ler instinkt. Og det kan bli­ve årsa­gen til, at men­ne­ske­he­den uds­let­ter sig selv.

Evnen til at dra­ge logi­ske kon­klu­sio­ner på grund­lag af fak­tu­el­le præ­mis­ser, der kun fore­lig­ger i meta­fy­sisk form, er intet min­dre end livsvig­tigt for at kun­ne over­le­ve det 21. århund­re­de som hvid race i det jøde­be­sat­te Euro­pa. 

Hvad er mikrobølger?

Mikro­bøl­ger er usyn­li­ge, ja hoved­par­ten af det elek­tro­mag­ne­ti­ske spek­trum er usyn­ligt. Vi men­ne­sker er kun i stand til at opfat­te et meget smalt inter­val som “lys”.

Illu­stra­tion på grund­lag af Inter­net­tet. (Klik for at åbne en stør­re udga­ve.)

På illu­stra­tio­nen oven­for af det elek­tro­mag­ne­ti­ske spek­trum, har vi frem­hæ­vet inter­val­let for mikro­bøl­ger. Det spæn­der over bøl­ge­læng­der fra 1 m til 1 mm. Det afgø­ren­de er, hvil­ken kon­kret fre­kvens i giga­hertz, der tales om. Lige under solen i illu­stra­tio­nen ses det smal­le regn­bu­e­far­ve­de spek­trum af syn­ligt lys. Bemærk hvor smalt det er i for­hold til det tota­le spek­trum af elek­tro­mag­ne­ti­ske bøl­ger.

Her ses de gængse nav­ne, UHF, SHF og EHF, for fre­kven­ser­ne i mikro­bøl­ge­om­rå­det (ram­met ind) sam­men med de til­hø­ren­de bøl­ge­læng­der. De lidt læn­ge­re bøl­ger VHF, HF MF osv. lig­ger i de kend­te fre­kven­s­om­rå­der for radiobøl­ger. I nog­le frem­stil­lin­ger er EHF ikke med i mikro­bøl­ge­om­rå­det, selv om det er sær­de­les rele­vant for kli­ma-mani­pu­la­tion og påvirk­ning af men­ne­sker.

Den usyn­li­ge del af spek­t­ret med høje­re fre­kven­ser end det syn­li­ge lys omfat­ter den “joni­se­ren­de strå­ling”. Den går (mod høj­re) fra og med “ultravi­o­let lys” over rønt­gen­strå­ling til gam­ma­strå­ling. Joni­se­ren­de strå­ling pas­se­rer ind i eller igen­nem krop­pen og kan umid­del­bart ska­de DNA’et i cel­ler­ne. Den­ne strå­ling er der­for kræft­frem­kal­den­de alle­re­de fra det ultravi­o­let­te inter­val. Det er de ultravi­o­let­te strå­ler, der med­fø­rer sol­brændt­hed, og det er vel­kendt, at lyse men­ne­skers over­drev­ne sol­bad­ning for­ø­ger risi­ko­en for hud­kræft bety­de­ligt.
Den usyn­li­ge del af spek­t­ret med lave­re fre­kven­ser end det syn­li­ge lys omfat­ter den ikke-joni­se­ren­de strå­ling. Den går (mod ven­stre) fra og med “infrarødt lys” over mikro­bøl­ger til radiobøl­ger. Når vi bru­ger ven­din­gen “lys” i “ultravi­o­let lys” og “infrarødt lys”, er det for­di vis­se insek­ter kan se en del af det ultravi­o­let­te spek­trum, og vis­se slan­ger kan til­sva­ren­de ori­en­te­re sig i det infrarø­de spek­trum.

Hvordan virker mikrobølger?

Lad os ind­le­de med at slå fast, at mikro­bøl­ger vir­ker på man­ge måder. Selv om de ikke er joni­se­ren­de, bli­ver de efter nogen tids påvirk­ning lige så ska­de­li­ge for men­ne­sker. Det kan vi se ale­ne af effek­ten i mikro­bøl­ge­ov­nen, hvor et minuts påvirk­ning brin­ger en kop te i kog, uden at vi egent­lig har noget ind­tryk af, hvor­dan det sker. Ska­den på men­ne­sker afhæn­ger af dose­ring, tid og indi­vi­du­el mod­ta­ge­lig­hed, præ­cis som ved gam­ma­strå­ling, der også ken­des som “ska­de­lig radio­ak­tiv strå­ling”.

Bemærk, at fre­kven­sen for en mikro­bøl­ge­ovn, typisk 2,45 GHz, lig­ger meget tæt på fre­kven­ser for mobil­te­le­fo­ni i Danmark inklu­si­ve Wi-Fi-udstyr (den trå­d­lø­se for­de­ler­boks i hjem­me­ne) nem­lig fra 2,1 til 2,6 GHz. 

Opvarm­nin­gen i mikro­bøl­ge­ov­nen sker for­trins­vis, hvor maden inde­hol­der vand, H2O. Mikro­bøl­ger­ne sæt­ter vand­mo­le­ky­ler­ne i sving­nin­ger, og frik­tio­nen mel­lem mole­ky­ler­ne med­fø­rer opvarm­nin­gen. Pla­sti­c­be­hol­de­re opvar­mes langt min­dre, for­di de ikke inde­hol­der vand. Sær­ligt inten­siv opvarm­ning opstår i knu­de­punk­ter­ne med såkaldt stå­en­de sving­nin­ger mel­lem inter­fe­re­ren­de mikro­bøl­ger.
Børn og gravi­de kvin­der inde­hol­der rela­tivt mere vand end andre men­ne­sker.

Alle de indret­nin­ger og kon­struk­tio­ner, som vi adva­rer imod i den­ne arti­kel, arbej­der på grund­lag af mikro­bøl­ger. Ele­fan­ten i glas­bu­tik­ken er mobil­te­le­fo­ner­ne og det sund­heds-ska­de­li­ge elek­tro­ni­ske net af mikro­bøl­ge-sen­de­ma­ster og relæ­sta­tio­ner, der kon­stant påvir­ker vores hjer­ne­ryt­me og livskva­li­tet.

Så læn­ge vi ikke direk­te kan udpe­ge sam­men­hæn­gen mel­lem for­skel­li­ge symp­to­mer og mikro­bøl­ge­strå­lin­gen, der ram­mer os, har vi meget van­ske­ligt ved at for­stå, at pro­ble­met fin­des. Årsag og virk­ning er adskil­te. Årsa­gen er usyn­lig, og virk­nin­gen kan til­skri­ves alt muligt andet end mikro­bøl­ger. Influ­en­za får skyld for meget.

Den anden årsag til, at vi ikke erken­der et til­ste­de­væ­ren­de pro­blem, er tiden der for­lø­ber, inden det mani­feste­rer sig, at virk­nin­gen er umær­ke­lig på kort sigt. Hvis fx sol­bad­ning vil med­fø­re kræft i huden hos en per­son, er udvik­lin­gen så lang­som, at pgl. sjæl­dent obser­ve­rer advars­ler­ne eller tæn­ker over faren, før ska­den er sket. Den sun­de logi­ske mod­for­holds­re­gel er at lade være at “sol­ba­de” ud over, hvad et nød­ven­digt ophold i solen med­fø­rer kom­bi­ne­ret med pas­sen­de afskyg­ning af nak­ke, isse og ansigt. Et andet eksem­pel er den grad­vi­se — akku­mu­le­re­de — påvirk­ning, der mod­ta­ges i løbet af fx 10 års betje­ning af et radar­sy­stem. Den­ne tje­ne­ste har i man­ge kend­te til­fæl­de for­år­sa­get kræft­syg­dom­me hos ope­ra­tø­rer­ne. Dis­se sam­men­hæn­ge mel­lem kræftår­sag og syg­dom er først for nylig ble­vet aner­kendt, selv om der har været skre­vet og adva­ret om dem i årti­er. Far­lig strå­ling, her­un­der mikro­bøl­ger i læn­ge­re tid, kan for­år­sa­ge op til 200 for­skel­li­ge typer af kræft.

Strå­lin­gen fra en mobil­te­le­fon hører til de effek­ter, der end­nu ikke er skre­vet om og adva­ret til­stræk­ke­ligt imod. Hvor­for?

For­di:

1. Mobil­mar­ke­det er en for­mi­da­bel for­ret­ning lige­som salg af olie, gas og kul. Den må ikke for­styr­res af frem­skridt, ube­kvem ny viden, der kun­ne øde­læg­ge for­ret­nin­gen ved at pri­o­ri­te­re nor­ma­le, sun­de vil­kår for men­ne­sker og mil­jø høje­re end pro­fit.

2. Mobil­te­le­fo­nen er måske det vig­tig­ste sty­rings­værk­tøj i hæn­der­ne på psy­ko­pa­ter­ne, der mere og mere kon­trol­le­rer os. Så snart du ser udtryk­ket “smart-” brugt som i smart-cloud eller smart-card, bør du være på vagt og i det mind­ste under­sø­ge, om det smar­te over­ho­ve­det er til din for­del, eller det reelt repræ­sen­te­rer en risi­ko eller et for­myn­de­ri, en ny ski­ve du tro­skyl­digt afgi­ver af din alle­re­de stærkt redu­ce­re­de fri­heds-Sala­mi.

Over­ta­gel­sen og sty­rin­gen af os alle sker gen­nem en tid­lig afspor­ing af børns natur­li­ge nys­ger­rig­hed, så de er opta­get af non­sens i ste­det for at til­eg­ne sig reel­le vær­di­er og selv udvik­le en kva­li­fi­ce­ret ånde­lig og men­tal til­ste­de­væ­rel­se i nuet. Læs­ning af bøger (skre­vet af ikke-jøder) og dis­kus­sio­ner med andre for­stan­di­ge race­fæl­ler er vig­tigt.
I dag er det van­ske­ligt at fast­hol­de Lil­lepi­gens opmærk­som­hed i mere end få sekun­der, for hen­des bevidst­hed er beslag­lagt, og hen­des øjne er det meste af tiden kli­stret til dis­play­et på en mobil­te­le­fon, for­di det er nød­ven­digt for hen­de at vide, hvad Ella har sms’et om Jan og Pia siden sidst. Sam­ti­dig lig­ner hun en kari­ka­tur af de rol­lemo­del­ler, hun bom­bar­de­res med fra sin tele­fon. Mobil­te­le­fo­nen er lige så effek­tiv som en implan­te­ret chip i dit og dit barns hove­d­er. Jeres adfærd pro­gram­me­res gen­nem fjernsty­ring, selv om I tror, at jeres liv er kon­se­kven­sen af per­son­li­ge valg. Men valg­mu­lig­he­der­ne bli­ver ser­ve­ret, så vi ikke begår “fejl”.

I mili­tæ­re kred­se kal­des mikro­bøl­ge­ba­se­re­de våben for “atom­våb­nets aflø­ser”.

Samvittighedsvidnet Mr. Barrie Trower

Den bri­ti­ske spe­ci­a­list i bl.a. mikro­bøl­ger Bar­rie Trower arbej­de­de fra 1959 både i den bri­ti­ske flå­de (Roy­al Navy) og for efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne MI5/MI6 på områ­det for mikro­bøl­ger som våben mod mili­tæ­re og men­ne­ske­li­ge mål. Da han blev bekendt med faren ved mikro­bøl­ger og kun­ne se, at rege­rin­gen holdt livsvig­tig viden hem­me­lig for befolk­nin­gen, valg­te han at bli­ve samvit­tig­heds­vid­ne. Siden har han skre­vet bøger og holdt fored­rag om den bety­de­li­ge fare ved at udsæt­te men­ne­sker for mikro­bøl­ger.
Efter eget udsagn arbej­der han uløn­net uden øko­no­misk støt­te, og han mod­ta­ger ikke gaver. Der­med er han ube­stik­ke­lig og kan fast­hol­de sin tro­vær­dig­hed i offent­ligt omdøm­me. Vi fin­der ham abso­lut tro­vær­dig og sær­de­les kva­li­fi­ce­ret på områ­det.

Her føl­ger i uddrag og med vores ord en over­sæt­tel­se af det engel­ske inter­view fra TV- og Inter­net­pro­gram­met Rich­pla­net ved Richard D. Hall (vi brin­ger hele video­en med inter­viewet lige efter).

Bar­rie Tower:
“Mikro­bøl­ger vir­ker vanedan­nen­de og kan via kemi­ske pro­ces­ser i krop­pen føre til afhæn­gig­hed hos men­ne­sker. Det­te vides fra mili­tæ­re erfa­rin­ger, og jeg kan næv­ne nog­le af stof­fer­ne: Mikro­bøl­ger fra spe­ci­elt tavle-pc’er og mobil­te­le­fo­ner kan føre til depres­sion og selv­mord, men kan også have en effekt som mor­fin og hash — især på børn. Mor­fin og hash er som bekendt eufori­se­ren­de stof­fer, beg­ge vanedan­nen­de, og der­for rea­ge­rer børn kraf­tigt, hvis vi som lære­re eller for­æl­dre for­sø­ger at kon­fi­ske­re deres mikro­bøl­ge-appa­ra­ter.

Der her­sker et gene­rel kend­skab til, at den joni­se­ren­de del af det elek­tro­mag­ne­ti­ske spek­trum er ska­de­ligt, og at far­lig­he­den til­ta­ger med høje­re fre­kven­ser. Der­for for­sø­ger ingen åben­lyst at udsæt­te os for højfre­kvent strå­ling i hver­da­gen. Imid­ler­tid repræ­sen­te­rer den lavfre­kven­te del, den ikke-joni­se­ren­de del, også en bety­de­lig risi­ko, der nor­mal under­tryk­kes. Det har læn­ge været kendt i rege­rin­ger og blandt pro­du­cen­ter, at mikro­bøl­ger­ne er mindst lige så far­li­ge ved læn­ge­re tids påvirk­ning som rela­tivt kor­te­re tids påvirk­ning fra joni­se­ren­de bøl­ger.

Den bri­ti­ske rege­ring offent­lig­gjor­de i juli 2016 et doku­ment, hvis ind­hold bekræf­ter, hvad der var kendt helt til­ba­ge i 50’erne. Doku­men­tet blev udgi­vet af det bri­ti­ske og ame­ri­kan­ske mili­tær i begyn­del­sen af 70’erne, men blev holdt hem­me­ligt af rege­rin­ger­ne. Først efter 46 år har bri­ti­ske myn­dig­he­der indrøm­met, hvad der har været kendt og hem­me­lig­holdt fra 70’erne. Doku­men­tet fin­des i min besid­del­se. Meget få men­ne­sker ved, at det eksi­ste­rer. Det blev listet ud til offent­lig­he­den som et bilag til et under­af­snit. Jeg har læst det ti gan­ge. Myn­dig­he­der­ne bekræf­ter i det doku­ment, at den ikke-joni­se­ren­de del af det elek­tro­mag­ne­ti­ske spek­trum også kan for­år­sa­ge ska­der på krop­pen, det vi (med viden om pro­ble­met) har sagt i lang tid.

Årsa­gen til ska­der­ne er føl­gen­de: Mens de joni­se­ren­de strå­ler gen­nem­træn­ger cel­le­væg­ge­ne i krop­pen og ram­mer dna’et direk­te, så det beska­di­ges, bli­ver mikro­bøl­ger­ne stand­s­et af cel­le­væg­ge­ne. Men der opstår en cho­k­ef­fekt på cel­len, og en ræk­ke pro­ces­ser igang­sæt­tes inde i cel­len, helt ind til dna’et, så det alli­ge­vel beska­di­ges, bare mere indi­rek­te og efter læn­ge­re tid. Når en cel­le regi­stre­rer en alvor­lig beska­di­gel­se, vil den for­sø­ge at uds­let­te sig selv for at und­gå at vide­re­sen­de øde­lagt dna, der bl.a. kan med­fø­re can­cer (men det­te natur­li­ge for­svar er ikke 100% effek­tivt, spe­ci­elt ikke, når ska­den ind­træf­fer lang­somt).

Doku­men­tet fra 1. juli 2016 har tit­len “2016 No. 588, Health and Safe­ty” med under­tit­len The Con­trol of Electro­mag­ne­tic Fields at Work Regu­la­tions 2016”, og det bekræf­ter reelt, at dis­se virk­nin­ger ind­træf­fer. Så til trods for, at vi taler om lavfre­kvent strå­ling, er der en kræftri­si­ko. Spe­ci­elt børn og gravi­de kvin­der kan absor­be­re 20% fle­re mikro­bøl­ger i krop­pen, for­di de inde­hol­der rela­tivt mere vand. Men også andre bio­lo­gi­ske fak­to­rer spil­ler ind. I vir­ke­lig­he­den erken­der rege­rin­gen nu, at den ikke-joni­se­ren­de del af det elek­tro­mag­ne­ti­ske spek­trum ved læn­ge­re tids påvirk­ning repræ­sen­te­rer sam­me far­lig­hed for men­ne­sker som den joni­se­ren­de del. Det har taget dem 46 år at nå der­til.

Når mikro­bøl­ger­ne træn­ger ind i krop­pen, hvoraf 70% er en elek­trisk leder, nem­lig vand, opstår en elek­trisk strøm i krop­pen på sam­me måde som i en anten­ne. Den elek­tri­ske strøm søger mod poten­ti­a­let nul (“jord”), som elek­tri­ske strøm­me gør, og den væl­ger i det enkel­te til­fæl­de vej­en med mindst mod­stand.
Veje­ne med mindst mod­stand i krop­pen kan sam­men­lig­nes med vores motor­ve­je. I krop­pens motor­vejs­sy­stem trans­por­te­res hor­moner, anti-stof­fer, neu­ron-trans­mit­te­re m.m.fl., og det er dis­se veje, den elek­tri­ske strøm også føl­ger. Under­vejs inter­fe­re­rer den­ne strøm med krop­pens egen mikro­elek­tri­ske kod­ning, der bestem­mer, hvor de for­skel­li­ge nød­ven­di­ge stof­fer for krop­pen skal for­la­de motor­vej­en for at til­go­de­se krop­pen opti­malt. Det­te har ingen stør­re effekt på kort tid, men gen­nem måne­der og år, afhæn­gigt af immun­for­sva­ret, krop­pens fysi­ske til­stand og kon­sti­tu­tion, vil den­ne for­styr­rel­se, der med­fø­rer kon­stan­te fejl­kørs­ler i krop­pens motor­vejs­sy­stem, begyn­de at ska­de syn­ligt og mærk­bart.

Der ind­træf­fer iføl­ge en opreg­ning i sund­heds­sy­ste­mets og rege­rin­gens egen doku­men­ta­tion en til fle­re af de 4.500 kend­te fysi­o­lo­gi­ske og neu­ro­lo­gi­ske lidel­ser, som kan for­år­sa­ges af mikro­bøl­ger, lidel­ser der også er opreg­net af Wor­ld Health Orga­niza­tion og har været kendt siden 70’erne.

Det er der­for jeg siger, at hver gang der sæt­tes en ny sen­de­mast op i mikro­bøl­ge­net­tet (til trå­d­løs tele­fo­ni) går der gen­nem­gå­en­de 18 måne­der, før den før­ste grup­pe af symp­to­mer ind­træf­fer hos de men­ne­sker, der fast ophol­der sig i nær­he­den af masten.

Man kan for­kla­re effek­ten gen­nem ana­lo­gi­en mel­lem en af men­ne­skets cel­ler og et hus. Der strøm­mer nærings­stof­fer, frisk luft og vand ind i huset, nød­ven­di­ge stof­fer for at over­le­ve. Spild­pro­duk­ter, her­un­der gif­ti­ge luf­tar­ter fra opvarm­ning og udån­ding, sen­des ud. Hvis rystel­ser begyn­der at øde­læg­ge huset — ana­logt med, at mikro­bøl­ger ram­mer en men­ne­ske­lig cel­le — kan elek­tri­ci­te­ten svig­te, aflø­be­ne stop­pes, rør sprin­ge læk osv. Huset begyn­der at fejl­fun­ge­re. Hvis kli­maan­læg­get går i stå, og CO2’en ikke luf­tes ud af huset, eller hvis skral­depo­ser­ne ikke kan tøm­mes, vil inde­kli­ma­et grad­vis bli­ve mere og mere usundt. I begyn­del­sen vil der end­nu kun­ne kom­pen­se­res for fejl­e­ne, men efter­hån­den som de bli­ver hyp­pi­ge og mere kom­pli­ce­re­de, sva­rer det til, at per­so­nens hel­bred begyn­der at ned­bry­des, og der opstår kon­stan­te symp­to­mer for en lidel­se, der nu offi­ci­elt kal­des “mikro­bøl­ge­sy­ge”. Vi har men­ne­sker, der fra rege­rin­gen på skrift har fået aner­kendt syg­dom på grund af mikro­bøl­ger (rada­ro­pe­ra­tø­rer fx). Rege­rin­gen (i Stor­bri­tan­ni­en) fra­går, at dis­se doku­men­ter fin­des, men det gør de. De er i min besid­del­se.

Så er der pro­ble­met med mikro­bøl­ger og mela­to­nin. Mela­to­nin er et vig­tigt hor­mon med ind­fly­del­se på krop­pens døgn­ryt­me og immun­for­svar. Hor­monet pro­du­ce­res i hjer­nens kog­lekir­tel (epi­fy­sen, et søste­r­or­gan til hypo­fy­sen).
Nor­malt vil dags­lys gen­nem øjet med­fø­re et elek­trisk sig­nal til epi­fy­sen om, at det er dag, og pro­duk­tio­nen af mela­to­nin skal ophø­re. Men når dags­ly­set for­svin­der og andre for­hold for­tæl­ler krop­pen, at det er nat og hvile­tid, ophø­rer “det-er-dag”-signalet til epi­fy­sen, og pro­duk­tio­nen af mela­to­nin går i gang. Mela­to­ni­nen bru­ges i immun-syste­mets for­ny­el­ses­pro­ces til repa­ra­tio­nen af de belast­nings­ska­der, der er ind­truf­fet i løbet af dagen. Næste dag våg­ner vi op med et fan­ta­stisk nyre­pa­re­ret immun­sy­stem.

Læg­ger man sig der­i­mod til at sove i et mikro­bøl­ge-kraft­felt. Lad os sige, at du har en af de led­nings­fri tele­fo­ner stå­en­de på nat­bor­det, eller der lig­ger en tav­le-pc i nær­he­den eller noget andet, der udsen­der mikro­bøl­ger (trans­mit­te­rer), vil mikro­bøl­ger­ne bl.a. gå uhin­dret ind i hjer­nen, og epi­fy­sen regi­stre­rer den indu­ce­re­de spæn­ding som “det-er-dag”-signalet, der bety­der “stop pro­duk­tio­nen af mela­to­nin”. Den una­tur­li­ge situ­a­tion giver anled­ning til sig­nal­for­vir­ring, og immun­sy­ste­met når kun at bli­ve del­vist for­ny­et. Måske står man næste dag op med kun 80% af immun­sy­ste­mets nor­ma­le kapa­ci­tet til rådig­hed.

Ska­de­virk­nin­ger­ne akku­mu­le­res, og typisk ind­træf­fer de før­ste symp­to­mer på mikro­bøl­ge­sy­ge efter 18 måne­der. Det star­ter altid med en svæk­kel­se af immun­for­sva­ret.

Et andet fæno­men er “entrain­ment” (til­pas­ning til en domi­ne­ren­de ydre påvirk­ning). Alle dele af krop­pen vibre­rer under nor­ma­le for­hold med en karak­te­ri­stisk egen­fre­kvens. Det gæl­der også hjer­nen. Man kan fore­stil­le sig, at en per­son på 80 kilo hop­per i en tram­po­lin i sin egen ryt­me, der føles rig­tig. Hvis en per­son på 120 kilo hop­per med ind på tram­po­li­nen, vil den let­te­re per­son bli­ve tvun­get til at hop­pe vide­re i en anden ryt­me, der for­år­sa­ges af den tun­ge­re per­son. Paral­lel­len for for­styr­rel­sen af hjer­nens egen­fre­kvens kal­der vi “entrain­ment”. Når hjer­nens ryt­me bli­ver over­trum­fet og ændret ude­fra, fun­ge­rer hjer­nen ikke nor­malt.

Det er doku­men­te­ret, at et barn, der bru­ger en mobil­te­le­fon i bare to minut­ter, lider af neu­ra­le bivirk­nin­ger i op til to timer efter. Så et to minut­ters opkald fra bar­net i sko­le­går­den kan få det til at hand­le una­tur­ligt, og det kan få uhel­dig ind­fly­del­se på de føl­gen­de to under­vis­nings­ti­mer. Hvis en per­son kon­stant taler i mobil­te­le­fon og aldrig rig­tigt ven­der til­ba­ge til den natur­li­ge hjer­ne­ryt­me, kal­des resul­ta­tet “lang­tids poten­ti­e­ring”. Man kan fore­stil­le sig, at den tun­ge per­son i eksemp­let med tram­po­li­nen, hop­per af. Den let­te­re per­son vil end­nu en tid være udsat for en anden ryt­me end sin egen. Det kan tage op til 6 uger uden mobil­te­le­fon, før hjer­nen fin­der sin natur­li­ge ryt­me.

For­skel­li­ge fre­kven­ser af elek­tro­mag­ne­ti­ske bøl­ger har for­skel­li­ge virk­nin­ger på hjer­nen. Det er gam­mel viden, og den har været udnyt­tet ved afhø­rin­ger i mili­tæ­ret og efter­ret­nings-tje­ne­ster­ne (i det­te til­fæl­de i Stor­bri­tan­ni­en). En fre­kvens på 4,5 Her­tz med­fø­rer para­noia, 6,6 Hz — depression/selvmord, 11 Hz — manisk optræden/vrede, 25 Hz — blind­hed, hvis ret­tet mod hove­d­et, hjer­te­til­fæl­de, hvis ret­tet mod bry­stet. Andre kon­se­kven­ser kan være afsin­dig sult (tvangs­spis­ning), hyste­ri, trau­mer, vel­lyst, lyst til at dræ­be eller kan med­fø­re kræft, og alle kan indu­ce­res vha. mikro­bøl­ger.

Når du bru­ger din mobil­te­le­fon, er du aldrig ale­ne. Tele­sel­ska­bet er nødt til at vide, hvor du befin­der dig i geo­gra­fi­en for at kun­ne skif­te dig fra den nuvæ­ren­de sen­de­mast til den næste, der dæk­ker din rute — sva­ren­de til en GPS-funk­tion. “Tele­sel­ska­bet” kan benyt­te stem­me­gen­ken­del­se, så de ved, om det er dig, der taler i din tele­fon. Selv om du har afbrudt tele­fo­nen, og den ser ud til at være offli­ne, kan den tæn­des, uden at det ses, og det ind­byg­ge­de kame­ra kan ube­mær­ket trans­mit­te­re bil­le­der af de omgi­vel­ser lin­sen er ret­tet imod. Der­med kan det — under helt nor­ma­le omstæn­dig­he­der i øvrigt — over­vå­ges, hvem du taler med, hvad I taler om og hvad I fore­ta­ger jer.”

Det­te er essen­sen af inter­viewet hvad angår de umid­del­bart ska­den­de mikro­bøl­ge-appa­ra­ter i hver­da­gen, mobil­te­le­fo­ner, tavle-pc’er, Wi-Fi for­bin­del­ser, inter­net­for­bin­del­ser og deres net af mikro­bøl­ge-sen­de­ma­ster og relæ­sta­tio­ner, men video­en kom­mer også ind på kli­ma­ma­ni­pu­la­tion og tan­ke­kon­trol ved hjælp af mikro­bøl­ger, og er nød­ven­dig at se i sin hel­hed.

Her er en del af doku­men­ta­tio­nen, der næv­nes i video­en:
Con­fi­den­ti­al Report on TETRA (Stri­ct­ly for the Poli­ce Fede­ra­tion of England and Wales)
Bio­lo­gi­cal Effects and Health Impli­ca­tions of Microwa­ve Radi­a­tion
Cel­lu­lar Telep­ho­ne — Rus­si­an Rou­let­te (A Histo­ri­cal and Sci­en­ti­fic Per­specti­ve)
Det omtal­te “nød­ven­di­ge” bed­rag af offent­lig­he­den er behand­let i afsnit 6 og 7.

Den logi­ske kon­se­kvens af det­te er, at vi i vores egen bolig bru­ger led­nings­for­bin­del­ser alle ste­der, hvor der ellers vil­le være trå­d­lø­se for­bin­del­ser med en mikro­bøl­ge­sen­der, at vi ude­luk­ken­de benyt­ter fast­net­te­le­fo­ner (som vores rege­ring af tan­ke­væk­ken­de grun­de mere og mere redu­ce­rer) og begyn­der at bru­ge kabel­net til Inter­net­tet, såle­des at de nær­me­ste 50 meter fra boli­gens cen­trum er fri for mikro­bøl­ger. Brug mikro­bøl­ge­ov­nen min­dre. Det tager ikke lang tid at opnå sam­me effekt i en lil­le ovn med var­me­le­ge­mer eller i en elek­trisk vand­var­mer! Også induk­tions­var­me­pla­der, der udvik­ler et mag­net­felt kan indu­ce­re elek­trisk strøm i krop­pen, der vil inter­a­ge­re med krop­pens egne mikro­strøm­me. Und­gå ophold i mikro­bøl­ge­fel­ter, spæn­dings­fel­ter og mag­net­fel­ter.
I tæt­te­re bebo­e­de områ­der er det nød­ven­digt at dele den­ne viden med sine nabo­er.

Til slut vil vi blot repe­te­re, at der bru­ges enor­me pen­ge­sum­mer på at demen­te­re og under­tryk­ke dis­se advars­ler. Vores hver­dag er fyldt med vel­ta­len­de, vel­løn­ne­de habit­ter eller trol­de på inter­net­tet, der har depo­ne­ret samvit­tig­he­den for sim­pel mam­mon.
De har ingen skrup­ler ved at kal­de sig “eks­per­ter”, mens de for­sik­rer dig om, at mobil­te­le­fo­ner og tavle-pc’er er fuld­stæn­digt harm­lø­se hjæl­pe­mid­ler i hæn­der­ne på dine børn. Du kan væl­ge at tro på dem. Det er det nem­me­ste. Men så ska­der du dine børn — og nu mod bed­re viden­de, og du kan kun håbe på, at Lil­lepi­gen har mistet kon­cen­tra­tio­nen og over­blik­ket, inden hun opda­ger dit svigt som for­æl­der.