Så meget bedre kunne det være

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, 23. marts 2018.

 

Fore­stil dig det Danmark, der beskri­ves i det føl­gen­de, vort nor­di­ske fæd­re­land uden udbyt­nin­gen fra den inter­na­tio­nalt orga­ni­se­re­de para­sit — jøden — og hans poli­ti­ske red­ska­ber, de skif­ten­de løg­n­ag­ti­ge rege­rin­ger, de fal­ske indok­tri­ne­ren­de medi­er, de røve­ri­ske ban­ker, det udbyt­ten­de ind­dri­vel­ses­sy­stem, der stjæ­ler vores rig­dom, fast­hol­del­sen i uen­de­li­ge krigs­hand­lin­ger (udgif­ter for bor­ger­ne og for­gyld­ning af det inter­na­tio­na­le bank­sy­stem), og ende­lig, den kon­stan­te for­kvakling af vores histo­rie og kul­tur, kort sagt — det igang­væ­ren­de kul­tur- og fol­ke­mord, der umær­ke­ligt lang­somt for­ø­ves på vort folk, hvis vi ikke bli­ver fle­re, der våg­ner op og vover at gøre mod­stand.

 1. Danmark har skip­pet EU og arbej­der sam­men med de øvri­ge uaf­hæn­gi­ge euro­pæ­i­ske natio­ner. Dan­sker­ne er her­re i eget hus. Det er slut med snæ­ren­de direk­ti­ver, der påfør­te os en inva­sion af frem­me­de og grad­vist fjer­ne­de mag­ten fra Fol­ke­tin­get, mens sam­ti­dig afhæn­gig­he­den af til­skud til et kun­stigt oppum­pet land­brug blev stør­re og stør­re.
 2. Fra Fol­ke­tin­get rege­rer et natio­nalt par­ti af dan­ske­re, der har vun­det 2/3’s fler­tal gen­nem en bevæ­gel­se, som har sat natio­nen fri og afskaf­fet den jødi­ske besæt­tel­se. For­holds­reg­len er ind­ført ved lov ad demo­kra­tisk vej. Alle virk­som­he­der i Danmark, her­un­der kre­dit­for­e­nin­ger, ejen­doms­hand­le­re m.v. er beman­det i pagt med for­holds­reg­len. Der fin­des kun én bank, som er stats­lig. Høje­ste ind- og udlåns­ren­te er 5% med ren­te­tilskriv­ning 1 gang om året. Brøk­dels­bank­sy­ste­met er afskaf­fet, og sta­ten garan­te­rer de ind­sat­te behold­nin­ger og fysi­ske pen­ge i omløb med den påly­den­de vær­di i guld eller sølv. Den stats­li­ge admi­ni­stra­tion er redu­ce­ret og effek­ti­vi­se­ret, så den tje­ner natio­nen og ikke omvendt.
 3. Alle beta­ler 40% af deres fortje­ne­ste i skat, hver­ken mere eller min­dre. “Alle” bety­der alle, her­un­der de stør­ste sel­ska­ber i Danmark, der tid­li­ge­re i prak­sis selv kun­ne bestem­me skat­tens stør­rel­se og hvor den skul­le beta­les. Det gæl­der: A. P. Møl­ler, O. W. Bun­ker, Novo Nor­disk, ISS, Arla Foods, DONG Ener­gy!, Carls­berg Group, USTC, DLG, Danish Crown, Dansk Super­mar­ked, DSV, Vest­as, Coop Danmark, SAS Group, Dan­foss, Sta­toil, FLS­midth, Lego, Sie­mens, Q8 m. F24, Coca Cola, IBM, Nest­lé o.m.a. Dis­se virk­som­he­der er nu alle for­plig­tet til at beta­le 40% i skat af deres salg fra Danmark. Hvis sal­get skøn­nes at have været stør­re, end det frem­går af regn­ska­bet, udfø­rer sta­ten en eks­per­t­re­vi­sion og ansæt­ter på basis af rap­por­ten den sand­syn­li­ge ind­tje­ning. Skjul­te eller til­ba­ge­hold­te regn­ska­ber med­fø­rer bøde eller udvis­ning. Ufor­holds­mæs­sigt høje løn­nin­ger eller gyld­ne hånd­tryk er afskaf­fet ved lov.
  Moms og afgif­ter er afskaf­fet, her­un­der såkald­te mil­jø­af­gif­ter og afgif­ter på trans­port. Til gen­gæld er løn­ni­veau­et bety­de­ligt sæn­ket, så dansk arbejds­kraft er ble­vet kon­kur­ren­ce­dyg­tig og til­træk­ker virk­som­he­der fra udlan­det. Købe­kraf­ten er langt stør­re end tid­li­ge­re. Sam­hand­len med udlan­det er kon­cen­tre­ret om de nor­di­ske og bal­ti­ske lan­de samt de nær­me­ste stør­re euro­pæ­i­ske lan­de, England, Frankrig, Tyskland og Rusland. Danmark er stort set selv­for­sy­nen­de og er ikke afhæn­gigt af import eller eks­port, men salg til udlan­det frem­mes gen­nem innova­tion og frem­stil­lin­gen af pro­duk­ter af høj stan­dard. Natio­nen har ingen gæld.
 4. Fol­ke­sta­ten udfø­rer en effek­tiv kon­trol med erhvervs­li­vet, så sto­re virk­som­he­der ikke dan­ner kar­tel­ler og monopo­ler, der med­fø­rer kon­kur­ren­ce­forvrid­ning, som det var til­fæl­det tid­li­ge­re. Sta­tens til­syn for­hin­drer, at der sam­men­ho­bes pul­jer af pen­ge, der tid­li­ge­re blev sendt ud af lan­det eller brugt til opkøb af kon­kur­re­ren­de virk­som­he­der. Pen­ge, der er optjent i Danmark, for­bli­ver i Danmark og kom­mer dan­sker­ne til gode i form af arbejds­plad­ser med ind­byg­get sund­heds­ser­vi­ce og bør­ne­pas­nings­ord­nin­ger. Bør­ne­fa­mi­li­er­ne har ingen udgift til bør­ne­pas­ning. Hvis der i en pri­vat virk­som­hed opstår en pen­ge­pul­je ud over et bestemt fast­sat råde­rum, er virk­som­he­den for­plig­tet til at bru­ge de over­sky­den­de mid­ler til nyan­læg­gel­se inden for rigs­fæl­les­ska­bet i sam­ar­bej­de med sta­ten.
 5. Al pro­duk­tion af ener­gi, el, gas, olie, vand­for­sy­ning m.v. er natio­na­li­se­ret. Ver­dens stør­ste havvind­møl­ler sup­ple­res med leve­ran­cer af elek­tri­ci­tet fra et moder­ne natio­nalt atom­kraf­tan­læg i et yder­om­rå­de af Danmark. Sik­ker­he­den er fuldt på høj­de med al anden ener­gi­for­sy­ning, som den altid har været (trods mis­in­for­me­ren­de pro­pa­gan­da fra jøder­nes medi­er — læs om sabo­ta­gen mod Tjer­no­byl Atom­kraft­værk i Ukrai­ne i 1986, et angreb, der bl.a. hav­de til for­mål at miskre­di­te­re bru­gen af atom­kraft til for­del for sal­get af jor­do­lie). Bru­gen af jor­do­lie og der­i­va­ter er efter­hån­den redu­ce­ret til et mini­mum (skibs­fart og luft­fart). El-pro­duk­tio­nen er bil­lig og el-drift sti­mu­le­res og udbyg­ges til per­son­trans­port i pri­vat­bi­ler, spor­vog­ne og bus­ser. Eldrev­ne god­stog er ved at udkon­kur­re­re stør­re die­sel­drev­ne last­bi­ler. Min­dre last­bi­ler kører på alko­hol. Der arbej­des med at udvik­le et alter­na­tiv med brint som driv­mid­del (for­bræn­dings­rest: H2O). Spor­ve­je og kol­lek­tiv tra­fik er under moder­ni­se­ring og dri­ves effek­tivt af sta­ten.
 6. Al for­sy­ning med softwa­re og digi­tal udvik­ling til infra­struk­tu­ren, her­un­der offent­li­ge kon­to­rer i stat og kom­mu­ner leve­res og ved­li­ge­hol­des af sta­ten. Der­med kan ingen pri­va­te licen­ser for­be­hol­des eller for­dy­res til ska­de for befolk­nin­gen.
 7. Der er gen­nem­ført en omfat­ten­de stan­dar­di­se­ring, så lan­dets kom­mu­ner ikke behø­ver at genop­fin­de den dybe tal­ler­ken.
 8. Pris­ni­veau­et på føde­va­rer er sæn­ket til under det hal­ve, idet over­flø­di­ge mel­lem­led, usund eller over­flø­dig embal­le­ring og ublu fortje­ne­ster er fjer­net. Alle føde­va­rer kon­trol­le­res effek­tivt at sta­ten for kva­li­tet og sund­hed. Intet til­sæt­nings­stof, der ikke er fyl­dest­gø­ren­de beskre­vet og god­kendt af sta­tens føde­va­re­kon­trol, må bru­ges i føde­va­rer. Føde­va­rer, der ikke over­hol­der dis­se krav, impor­te­res ikke. Straf­fen for at over­træ­de loven er mærk­bar.
 9. Stats­af­gif­ten på køre­tø­jer er væk, så arbejds­kraf­tens fri bevæ­ge­lig­hed ende­lig er ble­vet fri.
 10. Frisko­ler er afskaf­fet. I Fol­ke­sko­len og Gym­na­si­et optræ­der alle i en klæ­de­lig skole­u­ni­form, uden smin­ke, mobil­te­le­fon og hoved­be­klæd­ning. Tele­fo­nen depo­ne­res om mor­ge­nen. Fysisk træ­ning er obliga­to­risk i sko­len. Sko­len leve­rer mindst ét sundt dansk mål­tid hver dag. Der er ingen reli­gi­øs sær­be­hand­ling. Det er nor­malt ikke til­ladt at for­la­de sko­len mel­lem ankomst og afgang. Under­vis­nin­gen er til­ret­telagt med faste milepæ­le for opnå­e­de fær­dig­he­der. Bestås en klas­se ikke, gen­ta­ges den. Der læg­ges vægt på gode lære­re og euro­pæ­isk histo­rie og kul­tur — subkul­tu­r­e­le­men­ter fra USA er en pri­vat sag. I ste­det for rap og dår­lig tøjs­mag lærer ele­ver­ne om Euro­pas kul­tur, musik og kunst, almin­de­lig god dan­nel­se og ordent­lig påklæd­ning. Ud over grund­fa­ge­ne dansk, skriv­ning, mate­ma­tik og natur­fag, læg­ges der vægt på sund­heds­læ­re, idéhi­sto­rie, poli­tik, geo­gra­fi og sprog.
 11. Nyhe­der udsen­des bl.a. fra en stat­se­jet radio og TV-sta­tion, der dri­ves i pagt med For­holds­reg­len. Sta­tio­nen er for­plig­tet til at for­mid­le dan­sker­nes kul­tur — på dansk. Kun udsen­del­ser på det grøn­land­ske og færø­ske sprog udsen­des også stats­ligt. Sand­fær­dig nyheds­for­mid­ling og under­vis­ning via radio og TV pri­o­ri­te­res højt, ukva­li­fi­ce­ret under­hold­ning er afskaf­fet. Den stats­li­ge nyheds­for­mid­ling betje­ner sig af egne bureau­er og kor­re­spon­den­ter, men har ikke monopol på nyheds­for­mid­lin­gen.
 12. Alle tid­li­ge­re jødi­ske medi­er, radio og TV, avi­ser, maga­si­ner, tryk­ke­ri­er nyheds­bu­reau­er, bog­for­lag, rek­la­me­bu­reau­er, bog­hand­ler­kæ­der m.v. fun­ge­rer i pagt med for­holds­reg­len. Hvis den jødi­ske ejer der­med ønske­de at afhæn­de virk­som­he­den, blev den opkøbt af sta­ten til vide­resalg eller ned­læg­gel­se.
 13. Danmark aner­ken­der Israel i form af en fre­de­lig ø opret­tet i Stil­le­ha­vet eller et jødisk betalt og fol­ke­rets­ligt kor­rekt etab­le­ret lan­d­om­rå­de — ikke i den nuvæ­ren­de udga­ve som røvet land i Palæstina. Diplo­ma­ti­ske for­bin­del­ser er afbrudt, ind­til jøder­ne enten for­la­der Palæstina eller for­hand­ler sig til ret­te med palæsti­nen­ser­ne om beta­ling for et lan­d­om­rå­de, hvor græn­ser­ne er inter­na­tio­nalt garan­te­ret. Den­ne stat må ikke have våben og dens sik­ker­hed skal garan­te­res af det inter­na­tio­na­le sam­fund. Ind­til det er sket, fin­des der ingen isra­elsk ambas­sa­de i Danmark. Det er ikke muligt, at have uden­land­sk pas, hvis man er dansk stats­bor­ger — enten eller.
  Omskæ­ring af børn er for­budt. Ritu­el slagt­ning af dyr er for­budt. Rej­ser med det for­mål at lade børn omskæ­re i udlan­det, eller ind­fø­re halal- eller kos­her-slag­tet kød, med­fø­rer alvor­lig straf. 
 14. Al jord ejes kol­lek­tivt af natio­nen, dvs. dan­sker­ne, og enhver pri­vat boli­ge­jer eller land­mand beta­ler en fast lav grund­skyld til sta­ten pr. kva­drat­me­ter af det are­al, han beslag­læg­ger. Stats­li­ge områ­der er fri­ta­get for grund­skyld.
 15. Dansk land­brug omfat­ter ikke læn­ge­re indu­stri­er, der tid­li­ge­re spandt guld på dyrs lidel­ser ved eks­port af kun­stigt vækst­frem­me­de pels­dyr, kød af okser, svin og fjer­kræ, æg fra bur­høns, leven­de pat­te­gri­se, sød­mælks­kal­ve m.v. Dis­se erhverv er afskaf­fet gen­nem en effek­tivt hånd­hæ­vet dyre­værns­lov. Stør­re indu­stri­el­le kor­n­pro­du­cen­ters jord­a­re­a­ler er opkøbt af sta­ten, udstyk­ket og solgt som fami­lie­brug på 30–50 hekta­rer. Dis­se land­brug kan ikke sene­re sam­men­læg­ges eller udvi­des. Ved vide­resalg har sta­ten for­købs­ret, så bru­ge­ne ikke sæl­ges til frem­me­de. De kan arves fra gene­ra­tion til gene­ra­tion af dan­ske­re. Pro­duk­tio­nen af land­brugs­va­rer fra dis­se land­brug er øko­lo­gisk og udnyt­tes til fami­li­er­nes eget for­brug og salg til natio­nen; kun til eks­port, hvis det natio­na­le mar­ked er mæt­tet. Der er opret­tet andels­ma­skin­sta­tio­ner og -meje­ri­er, der hhv. leve­rer maskin­kraft og afta­ger mæl­ke­pro­duk­ter til raf­fi­ne­ring.
 16. Al byfor­ny­el­se sker efter “8–80-reglen”. Det bety­der, at pro­duk­tet skal være lige nyt­tigt og til­ta­len­de for, at et barn på 8 år som for en ældre på 80 år. Byg­ge­s­jusk er afskaf­fet. Boligsek­to­ren admi­ni­stre­res almen­nyt­tigt af sta­ten. Boli­g­ud­gif­ten ret­ter sig efter boli­gens are­al, der ikke kan over­sti­ge et fast­sat mak­si­mum pr. fami­lie­med­lem. Kva­drat­me­ter­pri­sen er den sam­me overalt. Der­med er opfø­rel­sen af såkald­te luksus­lej­lig­he­der gjort uin­ter­es­sant. Adgan­gen til de mest efter­trag­te­de belig­gen­he­der sker på grund­lag af opspa­re­de points, der opnås gen­nem arbejds­ind­sats til for­del for fæl­les­ska­bet Danmark. 
 17. Syge­hu­se, læge­hu­se og apo­te­ker dri­ves af sta­ten, så sund­hed­sy­del­ser og livsvig­tig medi­cin er gra­tis og enhver anden medi­cin så bil­lig som muligt.
 18. Dan­ske uni­ver­si­te­ter har som mål at høj­ne stan­dar­den af dan­ske uddan­nel­ser, så de ran­ge­rer blandt Euro­pas bed­ste. Efter endt uddan­nel­se er der krav om et åre­måls arbej­de i Danmark.
 19. Kom­mu­ni­ka­tions­sy­ste­mer­ne, her­un­der tele­fon­net­tet, leve­res af sta­ten. Danmark har etab­le­ret et stats­ligt garan­te­ret intra­net, der også vil fun­ge­re i en kri­se­si­tu­a­tion, og nor­malt er koblet til det ufor­ud­si­ge­li­ge, jødisk kon­trol­le­re­de inter­na­tio­na­le Inter­net.
 20. Det over­ord­ne­de vej­net i Danmark ved­li­ge­hol­des af sta­ten. Min­dre kom­mu­na­le veje er udlagt med bil­li­ge­re maka­da­mi­se­ring, som det er almin­de­ligt i Skå­ne. Der fin­des ingen beta­lings­ve­je, og beta­ling for bro­pas­sa­ge mel­lem lands­de­le­ne er afskaf­fet. Alle par­ke­rings­plad­ser med offent­lig adgang er gra­tis.
 21. Poli­tiets efter­ret­ning­s­tje­ne­ste er ned­lagt og det nuvæ­ren­de usyn­li­ge poli­ti er erstat­tet af et vel­fun­ge­ren­de enheds­po­li­ti, der ser­vi­ce­rer befolk­nin­gen og ikke som tid­li­ge­re: snig­løb dan­sker­ne som red­skab for det jødi­ske ind­dri­vel­ses­sy­stem. Øko­no­misk kri­mi­na­li­tet og voldskri­mi­na­li­tet er stort set afskaf­fet.
 22. Et velud­byg­get for­svar, luft­vå­ben, ubå­dsværn og hjem­me­værn er dimen­sio­ne­ret til for­svar af natio­nen — ikke til zionist-NATO’s “fore­byg­gen­de” angreb på andre natio­ner. Danmark har for­ladt den­ne de facto angrebs­pagt og har erklæ­ret væb­net neu­tralitet i for­svar­sal­li­an­ce med Sverige. Det civi­le kata­stro­fe­be­red­skab er velud­ru­stet og effek­tivt. Obliga­to­risk 2-årig vær­nepligt er genind­ført for beg­ge køn. For­sva­ret assi­ste­rer civil­sam­fun­det med uddan­nel­ser, efter­søg­nin­ger, mil­jøover­våg­ning og ved­li­ge­hold af natu­ren, her­un­der far­van­de­ne. For­sva­rets efter­ret­ning­s­tje­ne­ste moni­to­re­rer poten­ti­el­le fjendt­li­ge ten­den­ser i udlan­det.
 23. Told­væ­se­net og over­våg­nin­gen af rigets græn­ser er genop­ret­tet. Ind­van­drin­gen af men­ne­sker fra ufor­e­ne­li­ge kul­tu­rer er bragt til ophør, her­un­der ind­van­drin­gen af jøder og mus­li­mer. Repa­tri­e­ring af grup­per, der end­nu har sta­tus af “tålt ophold” er stort set til­en­de­bragt. De fle­ste asyl­cen­tre er ned­lagt, og de jødi­ske behand­le­re og kon­su­len­ter har fun­det anden beskæf­ti­gel­se. Frem­me­de i Danmark brin­ges efter 2 års prø­ve­tid til deres hjem­lan­de, hvis de ikke har fast arbej­de eller kun mod­vil­ligt assi­mi­le­rer sig i den nor­di­ske kul­tur. For at kun­ne bli­ve i Danmark skal enhver til­stræ­be at leve op til betin­gel­ser­ne for at være dan­ske­re. Gæste­op­hold i for­bin­del­se med arbej­de i Danmark afslut­tes altid med hjem­rej­se. Per­ma­nent ophold og ansøg­ning om stats­bor­ger­skab kan til­de­les ustraf­fe­de og kva­li­fi­ce­re­de ansø­ge­re fra hvi­de euro­pæ­i­ske kul­tu­r­om­rå­der ver­den over. Adop­tion kan kun ske af sun­de børn fra dis­se områ­der.
 24. Der kan opret­tes temp­ler og kir­ker for krist­ne tros­ret­nin­ger, der ikke tru­er lan­dets sik­ker­hed. Dan­ske kir­ker ved­li­ge­hol­des fysisk som kul­tur­bæ­ren­de sym­bo­ler. Hvis svig­ten­de til­slut­ning bety­der, at de ikke læn­ge­re kan fun­ge­re efter hen­sig­ten, skal de ind­ret­tes til kul­tu­rel­le for­mål, men aldrig over­dra­ges til en frem­med kir­ke eller kul­tur. Kri­sten­dom­men skal i sko­ler­ne for­mid­les som en 2000 år gam­mel filo­so­fi — men fri­gjort fra kon­struk­tio­nen om ind­fri­el­se af arve­synd og drab på andre fol­keslag, som den poli­ti­ske kob­ling til jøder­nes volds­for­her­li­gen­de mose­lov fore­skri­ver.
 25. Dansk Zio­ni­st­for­e­ning, Hizb ut-Tahrir, Hell’s Angels, Bulls­hits o.l. grup­pe­rin­ger er afskaf­fet ved lov. Ind­sat­sen mod enhver form for salg eller for­mid­ling af narko­ti­ka eller for­brug af narko­ti­ka er effek­ti­vi­se­ret. Straf­fen afso­nes som arbej­de, enten i en arbejds­lejr eller på et arbejds­sted, hvor der udfø­res sam­funds­gavn­ligt arbej­de under skær­pet opsyn. Frem­me­de udvi­ses efter afso­ning.
 26. Sta­ten yder nød­hjælp i udlan­det uden for­dy­ren­de mel­lem­led, hvor det tje­ner et for­nuf­tigt og beret­ti­get for­mål, bl.a. for at und­gå flygt­nin­ge­strøm­me ind i Euro­pa fra under­ud­vik­le­de områ­der. Sta­ten sik­rer, at dis­se ydel­ser udnyt­tes 100% til for­må­let, ellers hører bidra­get op.
 27. Sta­ten er ophørt med at hono­re­re inter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner, der med­fø­rer uøn­sket ind­van­dring, eller i øvrigt vir­ker under­gra­ven­de for natio­nen og sta­ten Danmark.
 28. Der læg­ges vægt på sun­de fri­tids­in­ter­es­ser, idræt og fril­ufts­liv. Team-Danmark er over­ta­get af sta­ten.
 29. Kær­ne­fa­mi­li­en er et hove­d­an­lig­gen­de. For at und­gå for­ha­ste­de og for­li­ste ægte­ska­ber ydes der grun­dig fami­lie­vej­led­ning, inden ægte­ska­bet kan ind­gås. Dan­sker­ne og deres børn lever som sandt lyk­ke­li­ge og frie men­ne­sker i det land, der er deres. De skal ikke læn­ge­re dele frug­ten af deres arbej­de med frem­me­de snyl­te­re i Danmark.
 30. … o.m.a. til for­del for det dan­ske folk.

Den­ne ord­ning eksi­ste­re­de i Tyskland under det natio­nalso­ci­a­li­sti­ske sty­re fra 1933 til krigs­ud­brud­det og var en total suc­ces for natio­nen. Desvær­re så stor en suc­ces, at den inter­na­tio­na­le jøde­dom med hjælp fra det jøde­kon­trol­le­re­de kom­mu­ni­sti­ske Sov­jet og de jøde­kon­trol­le­re­de styr­ker fra Stor­bri­tan­ni­en og USA men­te, at det måt­te uds­let­tes. For­bry­del­sen lyk­ke­des ved at indok­tri­ne­re hvi­de euro­pæ­e­re til at myr­de andre hvi­de euro­pæ­e­re. Det må aldrig ske igen. Der­for er det nød­ven­digt at sæt­te jøder­nes medi­er og øko­no­mi­ske magt ud af spil­let på glo­balt plan, og det kan kun ske for lang­somt.

Vil du være med til at genind­fø­re det­te euro­pæ­i­ske møn­ster­sam­fund til gavn for fol­ket ude­luk­ken­de så kon­takt O-D-I-N for at til­slut­te dig.