Så du James Foley blive myrdet?

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 21. august 2014, opdateret 2. og 16. september.

 

Husker du Dani­el Pearl fra 2002? I dis­se dage er medi­er­ne (desvær­re alle jødi­ske) svan­gre af indig­na­tion over et påstå­et mord på en ame­ri­kansk jour­na­list [og 2. sep­tem­ber en anden ame­ri­kansk jour­na­list] [og pr. 15. sep­tem­ber en bri­te].

Medi­er­ne for­tæl­ler os, og vi kan jo selv se det på TV og Inter­net­tet !!! … at ofre­ne på bar­ba­risk vis får hal­sen skå­ret over af en repræ­sen­tant fra en af de mest medi­eom­bru­ste orga­ni­sa­tio­ner for tiden, ISIS eller “Isla­mic Sta­te of Iraq” eller helt ud: “Isla­mic Sta­te of Iraq and the Levant”.

Eller kan vi?

Hvad er det egent­lig, vi kan se?

ISIS er bekvemt duk­ket op med den umå­de­li­ge for­del for den­ne ver­dens aggres­so­rer, at repræ­sen­tan­ter for orga­ni­sa­tio­nen synes at fin­des alle ste­der (i Levan­ten), hvor den inter­na­tio­na­le jødi­ske sekt har behov for at angri­be den isla­mi­ske ver­den. Det er et kon­stant behov, der udgår fra Israel og USA og en direk­te kon­se­kvens af sek­tens mål­sæt­ning. Dens mål er – som vi alle kon­stant kan bevid­ne, hvis “alle” ellers ser efter – at desta­bi­li­se­re natio­ner, myr­de noto­ri­ske fjen­der, sæt­te krist­ne og mus­li­mer op mod hin­an­den og ska­be pro­fi­tab­le for­ret­nin­ger i kølvan­det af øde­læg­gel­ser­ne. Inden da har dis­se skæn­de­re af ver­dens­fre­den selv sme­det ræn­ker­ne og solgt våb­ne­ne.

CIA bekræf­ter, at video­en er ægte,” oply­ser sam­me medi­er. Er vi så over­be­vi­ste? Det bur­de vi ikke være, for det er mere end sand­syn­ligt, at det er Mos­sad i sam­ar­bej­de med CIA, der har skabt dis­se sce­ner, en ny kon­stru­e­ret vir­ke­lig­hed, der trans­for­me­res til “ægte vir­ke­lig­hed” gen­nem medi­er­ne. CIA er i gan­ske foru­ro­li­gen­de omfang infil­tre­ret af jødi­ske loge­brød­re, ja, de to efter­ret­nings­væ­se­ner er i vir­ke­lig­he­den to sider af sam­me sag, så hvad kan vi bru­ge en sådan garan­ti til?

Den inter­na­tio­na­le kri­mi­nel­le jødi­ske sekt sæt­ter ver­den i brand overalt ved hjælp af ver­dens stær­ke­ste våben: det jødi­ske medi­e­mo­nopol. Det­te kom­bi­ne­ret med mil­li­ar­der af ukri­ti­ske, hyg­ge­spi­sen­de TV-see­re, der mener, at de mod­ta­ger vir­ke­lig­he­den ind i dag­ligstu­en via zom­bie-kas­sen, har kata­stro­fa­le kon­se­kven­ser for den vest­li­ge ver­dens mulig­he­der for at vur­de­re, hvad der reelt fore­går i ver­den.

Uden dis­se kon­stan­te jødi­ske pro­vo­ka­tio­ner og den løg­n­ag­ti­ge pro­pa­gan­da vil­le ver­den være et gan­ske fre­de­ligt sted for den øvri­ge del af men­ne­ske­he­den.

Sce­ner med et vist gam­mel­te­sta­ment­ligt til­snit og en til­sva­ren­de dre­je­bog:


David Hai­nes. Kil­de: CIA & Mos­sad

 

Fort­sat 15. sep­tem­ber 2014: Sam­me sce­na­ri­um, sam­me dre­je­bog, sam­me bød­del, sam­me vel­sig­ne­de ro over den jødi­ske agent.


Ste­ven Sot­loff. Kil­de: CIA & Mos­sad

 

Fort­sat 2. sep­tem­ber 2014: Sam­me sce­na­ri­um, sam­me dre­je­bog, sam­me bød­del, et alt andet end ræd­sels­fyldt udtryk på ansig­tet af den jødi­ske agent.


James Foley. Kil­de: CIA & Mos­sad

 

Fort­sat 2. sep­tem­ber 2014: Bil­le­det oven­for lin­ke­de til video­en på YouTu­be, hvor­fra det er hen­tet. Men den 21. august, da vi brag­te artik­len før­ste gang, fjer­ne­de YouTu­be video­en med føl­gen­de begrun­del­se: “Den­ne video er ble­vet fjer­net, da den over­træ­der YouTu­bes ser­vi­ce­vil­kår.”
Vi bekla­ger, vis­se infor­ma­tio­ner i kate­go­ri­en histo­ri­ske illu­sio­ner, tåler ikke at bli­ve under­søgt for grun­digt. Et eksem­pel, der imid­ler­tid ikke er så lige­til at fjer­ne, er jøder­nes illu­sion om deres Holo­caust, og der­for for­by­des det nu almin­de­ligt kri­ti­ske men­ne­sker, her­un­der cer­ti­fi­ce­re­de histo­ri­ke­re!, at betviv­le jøder­nes påstand.

Husker du Daniel Pearl fra 2002?

Den jødi­ske jour­na­list Dani­el Pearl blev angi­ve­ligt i febru­ar 2002 kid­nap­pet og myr­det på sam­me måde. Sene­re kom det frem, at det var en vis Sheikh Ahmed Omar Said, der var ger­nings­man­den. På det tids­punkt var det opportunt at luk­ke mun­den på sheikh’en (i det mind­ste i den offent­li­ge bevidst­hed, da han hav­de være invol­ve­ret i en inkri­mi­ne­ren­de pen­ge­transak­tion op til 9/11.)

Wall Stre­et Jour­nal-jour­na­li­sten Dani­el Pearl rap­por­te­re­de hidtil uhørt om en for­bin­del­se mel­lem ISI (Inter Ser­vi­ce Intel­li­gen­ce), den pri­mæ­re efter­ret­ning­s­tje­ne­ste i Paki­stan, og en “ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion” Ummah Tame­er-e-Nau, som angi­ve­ligt alle­re­de var i gang med at leve­re nuk­lea­re hem­me­lig­he­der til Osama bin Laden for­ud for 11. sep­tem­ber 2001.
Snart blev Dani­el Pearl “kid­nap­pet” i Paki­stan, og den­ne påstå­e­de kid­nap­ning blev sær­de­les omfat­ten­de dæk­ket i medi­er­ne – fulgt af et inten­sivt, pro­fes­sio­nelt orke­stre­ret anti-mus­lim­sk hyste­ri. Trods det offent­li­ge hyste­ri og appel­ler­ne om “nåde” ret­tet til Pearls påstå­e­de kid­nap­pe­re, blev Dani­el Pearl “myr­det”.
En mær­ke­lig film, der skul­le vise hans påstå­e­de hoved­af­hug­ning eller -afskæ­ring blev cir­ku­le­ret på Inter­net­tet og end­da vist på TV, fulgt af en (om muligt) end­nu mere omfat­ten­de anti-mus­lim­sk hetz. Dis­se “nyhe­der” om hans påstå­e­de kid­nap­ning og mord var med til at øge væg­ten af hans i øvrigt udo­ku­men­te­re­de påstand om, at Osama bin Laden skul­le have for­søgt at skaf­fe sig kær­ne­vå­ben for­ud for 9/11-angre­bet (på Wor­ld Tra­de Cen­ter). Sene­re kom det frem, at Dani­el Pearls “chef-kid­nap­per” var ingen rin­ge­re end net­op Sheikh Ahmed Omar Said – den per­son som hav­de over­ført 100.000 US-dol­lars til den kom­men­de “9/11 fly­kaprer” Moham­med Atta – efter per­son­lig ordre fra che­fen for det paki­stan­ske ISI, gene­ral­løjt­nant Mah­mood Ahmed. (Det­te ske­te i et sam­ar­bej­de mel­lem ISI og CIA for at til­ve­je­brin­ge plau­sib­le fly­kapre­re og bl.a. finan­si­e­re deres “fly­ve­træ­ning” i USA.)
Sheikh Ahmed Omar Said blev anholdt og ret hur­tigt “hen­ret­tet”, så han ikke var til rådig­hed med sin egen for­kla­ring (i det mind­ste under sit hid­ti­di­ge navn). Sene­re blev end­nu en af Pearls påstå­e­de kid­nap­pe­re og mor­de­re anhold, den famø­se Kha­lid Sheikh Moham­med (ali­as KSM) – der “til­stod”, at det gan­ske rig­tigt var ham, der med sin “vel­sig­ne­de høj­re hånd” hav­de “skå­ret hove­d­et af den ame­ri­kan­ske jøde Dani­el Pearl i byen Kara­chi.”
(Wikipe­dia 2014: (KSM blev) anholdt i 2003 for ter­r­o­ris­me… Sta­tus 2014: Afven­ter til­ta­le. Under­for­stå­et i Guan­ta­na­mo på Cuba, bekvemt uden for nor­mal ame­ri­kansk juris­dik­tion. Det under­stre­ger, at den CIA-Mos­sad-sty­re­de fup-ter­ror natur­lig­vis er ude af stand til at frem­stil­le dis­se “ter­r­o­ri­ster” i ret­ten, for­di der er tale om egne agen­ter, som i vir­ke­lig­he­den lever og har det godt i Israel eller USA under et agent­be­skyt­tel­ses­pro­gram.)
Såle­des, hvis nogen skul­le være i tvivl om, at Osama bin Laden hav­de været i gang med at skaf­fe sig atom­vå­ben, måt­te enhver tvivl nu være bort­vej­ret for at give plads for ind­tryk­ket af, at “noget” var “reelt alvor­ligt” bag den i øvrigt lat­ter­li­ge påstand fra “den ame­ri­kan­ske jøde Dani­el Pearl”. Til­sy­ne­la­den­de betal­te han med sit hoved for at afslø­re en skræk­ke­lig “nuk­lear hem­me­lig­hed” om den såkald­te mus­lim­ske ter­r­o­ris­me. Men kun til­sy­ne­la­den­de, kun i den medi­e­skab­te vir­ke­lig­hed.
For­bin­del­sen mel­lem Osama bin Laden og Sad­dam Hus­se­in var, med al mulig hjælp fra dis­se medi­er, for længst for­met i de god­tro­en­de TV-see­res kol­lek­ti­ve bevidst­hed. Der­med kun­ne inva­sio­nen af Irak igang­sæt­tes den 1. maj 2003 med USA som tor­denki­le, stolt flan­ke­ret af kon­tin­gen­ter fra Stor­bri­tan­ni­en, Austra­li­en, Polen og det lil­le jøde­be­sat­te Danmark. Den­ne krig for­lø­ber end­nu i Irak og vil sand­syn­lig­vis fort­sæt­te i det uen­de­li­ge som føl­ge af nye løg­n­ag­ti­ge pro­pa­gan­da-tri­ck som det net­op beskrev­ne. I sam­me ende­lø­se for­løb vil det ude­luk­ken­de være det kri­mi­nel­le jødi­ske net­værk, der høster for­de­le af den til­stand.

Den såkald­te isla­mi­ske ter­ror, bl.a. i form af den demon­stre­re­de hals­hug­ning af den “ame­ri­kan­ske jøde” Dani­el Pearl, er i de fle­ste til­fæl­de arran­ge­ret. Tæn­ken­de men­ne­sker er over­be­vi­ste om, at Dani­el Pearl lever og har det godt med en ny iden­ti­tet et sted i USA eller Israel. Vi påstår, at James Foley i det­te øje­blik nyder sam­me beskyt­tel­se.

Man kan undre sig over, hvor­for dis­se “isla­mi­ske ter­r­o­ri­ster” ikke gør som de tyske enhe­der, der fandt mas­se­gra­ve­ne i Katyns­ko­ven i 1940, tyve kilo­me­ter vest for Smo­lensk i Rusland. Fle­re end 4.000 til­fan­ge­tag­ne pol­ske offi­ce­rer var ble­vet myr­det på kan­ten af mas­se­gra­ve­ne. Det viste sig et halvt århund­re­de sene­re, at de var ble­vet myr­det af sov­je­ti­ske enhe­der efter ordre fra Sov­jets hem­me­li­ge poli­ti, hvis ledel­se var besat af jøder i almin­de­lig fysisk for­stand.
For­sø­get på histo­ri­e­for­falsk­nin­gen, der i man­ge år vil­le vide, at det var tysker­ne, der hav­de myr­det dis­se polak­ker, blev bl.a. afslø­ret ved, at de tyske myn­dig­he­der send­te kro­p­s­de­le fra de fund­ne hen­ret­te­de til et antal neut­ra­le rets­me­di­cin­ske insti­tut­ter i Vesten, bl.a. til Køben­havns Uni­ver­si­tet. Der­med kun­ne døds­tids­punkt, drabs­må­den og drabs­vå­be­net i fle­re til­fæl­de bestem­mes.
Hvor­for sen­der nuti­dens “ter­r­o­ri­ster” ikke uom­gæn­ge­li­ge rets­me­di­cin­ske bil­le­der og prø­ver fra dis­se “mord” til en ræk­ke uaf­hæn­gi­ge lan­de, hvis de vir­ke­lig ønske­de at sen­de omver­de­nen det påstå­e­de bud­skab om ter­r­or­mord?

Den mest sand­syn­li­ge for­kla­ring er, at ingen isla­misk ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion er i besid­del­se af “liget”, og at de i øvrigt ikke ønsker at påta­ge sig ansvar for ter­ror, som de ikke har for­voldt.