Invasionen af Europa / The invasion of Europe

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2017-02-04.

 

Ken­der du jøder­ne i dit loka­le byråd eller kom­mu­nal­be­sty­rel­se?

Vi har i andre artik­ler vist dig, hvem jøder­ne er i de skif­ten­de rege­rin­ger. For dig lokalt, er det er en vig­tig opga­ve at loka­li­se­re og iden­ti­fi­ce­re de jøder, der i vores sam­fund kun hol­der gode miner til slet spil, mens de under­gra­ver lan­det inde­fra. Du vil bli­ve over­ra­sket over, hvor man­ge de er, og hvor omfat­ten­de magt de har, såvel i loka­le som cen­tra­le for­sam­lin­ger i dan­sker­nes tid­li­ge­re demo­kra­ti­ske Danmark.

Jøder­ne har sat enhver form for demo­kra­ti ud af spil­let. Når de først har foden inden­for i en for­sam­ling, stem­mer de kun — dvs. ude­luk­ken­de! — deres egne ind. Det sker vel at mær­ke på tværs af par­ti­skel. Tra­di­tio­nel­le par­ti­skel har ingen betyd­ning mere.
Det afgø­ren­de er, at der er jøder nok til ste­de i en given for­sam­ling til at ska­be et jødisk fler­tal i afgø­ren­de spørgs­mål for dit loka­l­om­rå­de og for Dan­marks frem­tid. Der­for ople­ver vi typisk at fx kon­ser­va­ti­ve og SF’ere gør fæl­les sag i loka­le for­sam­lin­ger.

Det er den­ne jødi­ske bær­me i vores rege­ring og beslut­ten­de for­sam­lin­ger, der har plan­lagt og ind­ført den nuvæ­ren­de til­stand, hvor det hvi­de Euro­pa bli­ver løbet over ende af kri­mi­nel­le, subkul­tu­rel­le, svagt bega­ve­de, aids-smit­te­de, sor­te hor­der af men­ne­sker fra afri­kan­ske, asi­a­ti­ske og mel­le­møst­li­ge lan­de via et antal syd­eu­ro­pæ­i­ske lan­de, hvor jøder­ne hol­der por­ten til Euro­pa på vid gab.
Den føl­gen­de sam­ta­le giver et aktu­elt og rysten­de bil­le­de af vil­kå­re­ne for Tys­klands legi­ti­me hvi­de befolk­ning — lige nu!

Kil­de: Ren­se Radio Net­work, Janu­ary 2017

Sam­ta­len oven­for er på engelsk. Desvær­re er det van­ske­ligt at fin­de til­sva­ren­de oply­sen­de radio i Danmark — på dansk, så vi sat­ser med den­ne vig­ti­ge sam­ta­le på dine evner til at for­stå engelsk.
Det er den kend­te poli­ti­ske kom­men­ta­tor Jeff Ren­se, der inter­viewer den tysk­fød­te ame­ri­kan­ske stats­bor­ger Dr. Leo­nard Coldwell.
Inter­viewet inde­hol­der dug­fri­ske infor­ma­tio­ner fra jøder­nes Afri­ka-inva­sion af Tyskland. Som vi kan se og høre, hvis vi et øje­blik fri­gør os fra løg­ne­ne i DR og TV2 m.fl. jøde­d­rev­ne medi­er, er der ikke er tale om et over­væl­den­de antal “syri­ske flygt­nin­ge”.
Der er kom­met et min­dre antal syre­re til Danmark, men de udgør ikke det pri­mæ­re pro­blem. Den alt over­ve­jen­de til­strøm­ning ind i Euro­pa består af sor­te fra Afri­ka.
Man­ge af dem er udsty­ret med svag intel­li­gens (i gen­nem­snit en IK på 55–60), og ca. 30 pro­cent er bære­re af AIDS. At bli­ve vold­ta­get af en sådan per­son er i man­ge til­fæl­de ens­be­ty­den­de med en døds­dom, hvis offe­ret over­ho­ve­det slip­per leven­de fra sel­ve voldtæg­ten.
Dis­se bar­ba­rer er ble­vet stil­let fri voldtægt af hvi­de kvin­der i udsigt som en moti­va­tions­fak­tor for at udvan­dre til Euro­pa.

I et enkelt min­dre områ­de af Tyskland blev der mel­lem den 1. og 24. decem­ber 2016 begå­et føl­gen­de for­bry­del­ser, alle med ger­nings­mænd af ikke-tysk her­komst:

16 mord,
66 voldtæg­ter (de 6 var mod piger under 12, resten mod kvin­der op til 70 år),
166 over­fald, hvoraf de 7 var alvor­li­ge, samt …
141 røve­ri­er.

Ger­nings­mæn­de­ne kom­mer fra eller via føl­gen­de lan­de:
Afg­ha­ni­stan, Alba­ni­en, Alge­ri­et, Aser­ba­jds­jan, Bul­ga­ri­en, Cameroon, Eri­trea, Gam­bia, Gui­nea, Indi­en, Koso­vo, Kro­a­tien, Marok­ko, Paki­stan, Rumæ­ni­en, Ser­bi­en, Soma­lia, Syrien, Tunesi­en, Tyrkiet. Den etni­ske for­de­ling frem­går af bil­le­der­ne i video­en (et fra Slo­ve­ni­en og et fra Italien).
(Tre nord­afri­kan­ske lan­de, fem cen­tra­lafri­kan­ske lan­de, seks asi­a­ti­ske lan­de og seks syd­eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Vær opmærk­som på, at de syd­eu­ro­pæ­i­ske sta­ter Alba­ni­en, Bul­ga­ri­en, Koso­vo, Kro­a­tien, Rumæ­ni­en og Ser­bi­en ikke er udsat for jøder­nes kampag­ne, der skal gøre hvi­de men­ne­sker lever­postej­far­ve­de. Til gen­gæld rum­mer de bety­de­li­ge kon­tin­gen­ter af under­ud­vik­le­de isla­mi­ske grup­per, som de jødi­ske magt­ha­ve­re sen­der nord­på, hvor de kan del­ta­ge i uds­let­tel­sen af det hvi­de Nor­d­eu­ro­pa.)

Voldtæg­ter­ne i Tyskland, og givet­vis i andre hvi­de euro­pæ­i­ske lan­de (Sverige), har nået et omfang, så græn­sen må være nået. Men det hører vi intet om i medi­er­ne. Den­ne inva­sion af sor­te, der i enhver hen­se­en­de er under­be­mid­le­de og ingen beret­ti­gel­se har i Euro­pa, er påført os af her­sken­de jøder — kend­te poli­ti­ke­re — i vores rege­rin­ger og i EU for at uds­let­te det hvi­de Euro­pa.
I Tyskland er det mere reg­len end und­ta­gel­sen, at voldsof­re, der sæt­ter sig til mod­vær­ge over for pri­mi­ti­ve over­fald fra de gale frem­me­de, til­ta­les og døm­mes for vold, mens den sor­te volds­mand, “der nok bare mis­for­stod situ­a­tio­nen”, bli­ver sat på fri fod uden til­ta­le. Hvi­de kvin­der bli­ver ransa­get under mistan­ke for at bære for­svars­mid­ler som hår­spray, peber­spray o.l. som værn mod de poten­ti­el­le voldtægts­for­bry­de­re og døm­mes for racis­me eller “hade­fuld omgang med ind­van­drer­ne”.
Enhver kri­tik af inva­sio­nen bedøm­mes til­sva­ren­de som “hade­fuld tale” og med­fø­rer straf­fe i sygt omfang. Mun­den luk­kes effek­tivt på enhver, der ytrer kri­tik af den­ne abnor­me til­stand i et (tid­li­ge­re) civi­li­se­ret euro­pæ­isk land.

Behø­ver vi at for­tæl­le, at det såkald­te juri­di­ske system i Tyskland totalt er i hæn­der­ne på jøder­ne, der nu med hele rets­sy­ste­met og den sam­le­de poli­ti­styr­ke i ryg­gen dri­ver et per­verst ræd­sels­re­gi­me mod den tyske befolk­ning.

Tror du, at det­te tyran­ni vil for­bi­gå Danmark, så kig på Sverige og fore­stil dig, hvor læn­ge Danmark end­nu vil gå fri, hvis vi ikke sæt­ter os til mod­vær­ge og for­sø­ger at beva­re vores fri­hed og kul­tur. Hvis vi fort­sæt­ter sla­ve­til­væ­rel­sen i sofa­hjør­ne­r­ne for­an fladskær­men og fort­sæt­ter med at slu­bre jøder­nes pro­pa­gan­da i os, vil under­ku­el­sen og til sidst fjer­nel­sen af den oprin­de­li­ge hvi­de dan­ske befolk­ning hastigt nå det punkt, hvor vi er så for­skel­li­ge og split­te­de, at vi har mistet enhver for­nem­mel­se af natio­nal iden­ti­tet og kul­tu­relt til­hørs­for­hold.

Det vil være en fun­da­men­tal fejl­ta­gel­se at lade sin har­me gå ud over de sor­te, mus­li­mer­ne, eller hvad der nu ken­de­teg­ner dis­se mur­bræk­ke­re for jøder­ne. Jøder­ne vil erklæ­re und­ta­gel­ses­til­stand, hvis der opstår for man­ge til­fæl­de af tumul­ter base­ret på liden­ska­ber, der ikke kan sty­res. Det er nød­ven­digt at for­stå, at vores ret­fær­di­ge har­me må ret­tes mod de egent­lig skyl­di­ge — de kri­mi­nel­le jødi­ske intri­gan­ter.

Det er der­for afgø­ren­de vig­tigt, at vi først fjer­ner jøder­ne fra ind­fly­del­se i Danmark og der­ef­ter i ro og orden hjem­sen­der deres men­ne­ske­vå­ben i skik­kel­se af sor­te fra Afri­ka m.fl. ste­der.

Lyt til sam­ta­len. Det kan være din dat­ter eller søn, der står for tur i dag eller en anden til­fæl­dig dag.

Under sam­ta­len hen­vi­ses til en 6 timer lang film: Adolf Hit­ler — The gre­a­test story NEVER told! Du kan se den ved at klik­ke på lin­ket (ind­tag den i fx 3 por­tio­ner for kon­cen­tra­tio­nens skyld — ind­hol­det er vig­tigt). Fil­men for­tæl­ler den san­de histo­rie om Anden Ver­denskrig, om jøder­nes løg­ne og om det egent­li­ge Holo­caust, der blev for­ø­vet af jøder­ne mod den tyske befolk­ning, og inden da, mod de hvi­de befolk­nin­ger i Rusland og Ukrai­ne. Vi taler om monu­men­tale for­bry­del­ser imod men­ne­ske­he­den, over­lagt mord på over 100 mil­li­o­ner hvi­de euro­pæ­e­re begå­et af den inter­na­tio­na­le jøde­dom og til dato kom­plet for­ti­et af main­stream­me­di­er­ne og poli­ti­ker­ne (af gode grun­de).

Neden­for er det Nicho­las John Grif­fin, en bri­tisk poli­ti­ker, der i peri­o­den 1999–2014 var for­mand for Bri­tish Natio­nal Par­ty. Han var i peri­o­den fra 2009 til 2014 ind­valgt som med­lem af Euro­pa-Par­la­men­tet for par­ti­et: