Radio: A Few Facts About The White Race

Radioshows

Part of inter­view on Red Ice Radio with Kevin Alfred Strom, Octo­ber 2016.

Det er vig­tigt at for­stå føl­gen­de: JØDER TILHØRER IKKE DEN HVIDE RACE. Men da de kan for­veks­les med hvi­de men­ne­sker, taler Strom om “den euro­pæ­i­ske race”. Her føl­ger vores over­sæt­tel­se af hans kom­men­tar:

Hvis den euro­pæ­i­ske race ikke over­le­ver, er det tem­me­lig sand­syn­ligt, at alt liv før eller siden slut­ter på Jor­den, at intet over­le­ver. Livet på Jor­den er rela­tivt begræn­set i tid, det kan ikke fort­sæt­te evigt. Det er en nød­ven­dig­hed — som Elon Musk siger i “Mul­ti­pla­ne­tary Spe­cies” (Mul­ti­pla­ne­ta­re Arter) — at for at men­ne­ske­he­den kan over­le­ve, er den euro­pæ­i­ske races over­le­vel­se kri­tisk afgø­ren­de. I min serie “In the error of time” (I mang­len på tid), som du (Red Ice) hen­vi­ser til, omta­les den hvi­de race i rela­tion til mang­len på tid. I anden del af seri­en viste jeg et par gra­fer fra Char­les Murray’s bog “Human Accom­plis­h­ment”* (Men­ne­skets Fortje­ne­ste), og dis­se gra­fer demon­stre­rer ret dra­ma­tisk, hvor vig­tigt det er, at vores race over­le­ver.
De viser de viden­ska­be­li­ge fortje­ne­ster over de sid­ste få tusin­de år og de iøj­ne­fal­den­de tal for dis­se fortje­ne­ster over den sam­me peri­o­de. De er opdelt, så man kan se, hvil­ke men­ne­sker fra hvil­ke kon­ti­nen­ter, der bidrog til hvil­ke fortje­ne­ster, og på beg­ge fel­ter — frem­ra­gen­de i antal og betyd­ning — gæl­der det, at men­ne­sker fra Euro­pa og men­ne­sker af euro­pæ­isk her­komst i Ame­ri­ka bidrog med 97 pro­cent af dis­se fortje­ne­ster. Stør­ste­delen af de til­ba­ge­væ­ren­de 3 pro­cent var fra den old­ti­di­ge vest­li­ge ver­den — med andre ord, der var en opde­ling over æra, idet man behand­le­de den old­ti­di­ge vest­li­ge ver­den som en selv­stæn­dig peri­o­de — men det viser sig, at det bed­ste fra de reste­ren­de 3 pro­cent også var euro­pæ­isk. Der var enkel­te bidrag fra den ara­bi­ske ver­den og fra Øst­a­si­en, men de var ube­ty­de­li­ge i den sam­men­hæng.
Vi er i en situ­a­tion, hvor vores pla­net ikke vil have jord­ba­se­re­de brænd­stof­fer i al evig­hed. Mulig­he­der­ne for at ved­li­ge­hol­de vores tek­no­lo­gi har en udløbs­da­to. Vi kan ikke fort­sæt­te en tek­no­lo­gisk civi­li­sa­tion i al frem­tid, hvis vi ikke kan kom­me vide­re ud i ver­dens­rum­met. Vi er nødt til at gøre det inden læn­ge. Men den mulig­hed vil være for­pas­set (uan­set hvad det nu er, der er spe­ci­elt for os — den­ne sær­li­ge kom­bi­na­tion af intel­li­gens og kre­a­ti­vi­tet, der med­fø­rer de 97–99 pro­cent), hvis den euro­pæ­i­ske race øde­læg­ges vil mulig­he­den for­svin­de for sted­se. 
Læn­ge før nogen anden race gen­nem de føl­gen­de årtu­sin­der når frem til sam­me niveau af intel­li­gens og kre­a­ti­vi­tet, som vi demon­stre­rer nu — hvis det over­ho­ve­det lig­ger inden for deres evner — vil ener­gikil­der­ne være udtømt, tek­no­lo­gi­ske civi­li­sa­tio­ner vil ikke genop­stå, og rej­ser til andre ver­de­ner, andre stjer­ne­sy­ste­mer vil være umu­ligt.
Så det er byden­de nød­ven­digt, at vores race over­le­ver.”

*) Ful­de titel: Human Accom­plis­h­ment: The Pur­su­it of Excel­len­ce in the Arts and Sci­en­ces, 800 B.C. to 1950. (Bog fra 2004: “Men­ne­skets fortje­ne­ste: Stræ­ben efter fortræf­fe­lig­hed inden for kunst og viden­skab, 800 f.Kr. til 1950.”)