Project Apollo: Jøderne danser på bordene

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 10. februar 2016.

 

Jøde­r­ne dan­ser på bor­de­ne på dan­sker­nes uni­ver­si­te­ter og natur­lig­vis i det mini­ste­ri­um, der skal føre til­syn med uni­ver­si­te­ter­ne.

Uni­ver­si­te­ter­ne i Danmark er besat af jøder, der lukre­rer på sta­tens mid­ler sam­ti­dig med, at resul­ta­ter af betyd­ning for­be­hol­des den inter­na­tio­na­le jøde­dom. Ulyk­ken for­stær­kes ved, at oprin­de­li­ge dan­ske­re ude­luk­kes fra høje­re uddan­nel­ser, for­di adgan­gen i sti­gen­de grad kon­trol­le­res af jøder, og for­di vores børn for­dum­mes i sko­ler­ne, når de plan­mæs­sigt gui­des uden om viden af betyd­ning og sæt­tes til at bru­ge kræf­ter på non­sens.


TILLAD JØDER I JERES REGERING, OG MORAL OG JUSTITS VIL OPHØRE
Ill.: Inter­net­tet

 

Da vi skrev arti­kel­se­ri­en om Pro­ject Apol­lo, hen­vend­te en af for­fat­ter­ne sig til Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tets rum­spe­ci­a­li­ster i DTU Spa­ce med to spørgs­mål.

Dels spurg­te han til tryk­ket i rum­drag­ter­ne, der iføl­ge medi­er­ne benyt­tes af astro­nau­ter­ne i rum­met omkring den inter­na­tio­na­le rum­sta­tion, dels til hvor­dan astro­nau­ter­nes hand­sker er kon­stru­e­ret, idet selv et lil­le over­tryk i en hand­ske vil gøre den stiv og hin­dre fin­ger­be­væ­gel­ser.

Det ind­le­den­de svar kom fra en jødisk ansat, som vi udmær­ket ken­der. Hun er en af “sæl­ger­ne” på DTU Spa­ce, som den inter­na­tio­na­le ledel­se på uni­ver­si­te­tet har kaldt afde­lin­gen, der slet og ret skul­le hed­de “Afde­ling for rum­forsk­ning”. Afde­lin­gen giver sig bl.a. af med at mar­keds­fø­re “Dan­marks før­ste astro­naut”, der ikke til­fæl­digt også er jøde. Den jødi­ske ansat­te, der er opvok­set i det bri­ti­ske områ­de, råder over et rime­ligt dansk:

Kære (spør­ger)
Tusind tak for dit spørgs­mål. Jeg kun­ne ikke få noget kva­li­fi­ce­ret svar direk­te om hand­sker­nes kon­struk­tion, men Andreas Mogen­sen [den såkaldt dan­ske astro­naut] har for­talt om sin rumvan­drings­træ­ning med dragt på, at det hele er fak­tisk så stivt at man må kæm­pe mod drag­ten såle­des at man begyn­de at sve­de efter et styk­ke tid. Dis­se træ­nings­se­an­cer var 6–7 timer i en stor svøm­me­bas­sin udsty­ret med en repli­ka­mo­del af rum­sta­tio­nen — og man er godt nok træt bag­ef­ter. Man skal opbyg­ge meget udhol­den­hed for at kun­ne gå på rumvan­dring, og Andreas siges at være en af de meste loven­de kan­di­da­ter til rumvan­dring. Desvær­re varer hans mis­sion kun 10 dage (og kun 8 dage med den lan­ge doking­pro­ce­du­re) der er alt for kort til en tur uden­for rum­sta­tio­nen idet sådan noget kræ­ver en uges plan­læg­ning.
Med ven­lig hil­sen,
(DTU Spa­ce)

For­in­den hav­de vi på egen hånd fun­det frem til, at over­tryk­ket i rum­drag­ter­ne er ca. 0,3 atmos­fæ­re. Vi hav­de også fun­det det­te doku­ment, der beskri­ver udvik­lin­gen af rum­drag­ter­ne til Apol­lo-pro­jek­tet gen­nem 60’erne og først i 70’erne. Intet sted er hand­skens kon­struk­tion og vir­ke­må­de for­kla­ret eller vist i detal­jer.

Sva­ret inde­holdt intet om hand­sker­ne og der­med hel­ler ingen illu­stra­tion af kon­struk­tio­nen, som vi hav­de efter­s­purgt. DTU’s sæl­ger hav­de vel for­ven­tet at even­ty­ret om den jødi­ske astro­nauts frem­skridt vil­le pas­si­vi­se­re spør­ge­ren i begej­string.

Men spør­ge­ren hen­vend­te sig til den pågæl­den­de DTU-med­ar­bej­der på ny og bad hen­de præ­ci­se­re sit svar; og da hun der­ef­ter ikke sva­re­de, skrev han til DTU’s offi­ci­el­le e-mail post­kas­se for at få oplyst kla­ge­vej­en i det­te til­fæl­de for at kla­ge over elen­dig infor­ma­tion fra uni­ver­si­te­tet til bor­ger­ne.

Han blev hen­vist til Uddan­nel­ses og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et og Sty­rel­sen for Vide­re­gå­en­de Uddan­nel­ser.
Sva­ret fra sty­rel­sen mun­de­de ud i føl­gen­de retur­ne­ring af pro­ble­met til DTU:

På det grund­lag vil vi fore­slå, at du ret­ter hen­ven­del­se til rek­to­ra­tet ved DTU, som ansvar­lig for uni­ver­si­te­tets sam­le­de opga­ve­va­re­ta­gel­se. Rek­to­ra­tet må kun­ne under­sø­ge, om din hen­ven­del­se er behand­let på kor­rekt vis af insti­tut­tet.

Spør­ge­ren hen­vend­te sig der­ef­ter til “den ansvar­li­ge” rek­tor for DTU, Anders Over­gaard Bjark­lev (af inter­es­se i den­ne sam­men­hæng — også jøde), der straks send­te pro­ble­met nedad til direk­tø­ren for DTU Spa­ce, Kri­sti­an Peder­sen.
Spør­ge­ren bad nu ven­ligst om, at hans kla­ge blev retur­ne­ret til den mini­ste­ri­elt udråb­te ansvar­li­ge — nem­lig rek­tor.

Efter en læn­ge­re aka­de­misk udred­ning om DTU’s vir­ke slut­te­de sva­ret fra rek­tor med føl­gen­de:

DTU har en cen­tral kom­mu­ni­ka­tions­en­hed (redaktion(a)dtuavisen.dk), som dag­ligt mod­ta­ger hen­ven­del­ser fra især pres­sen og lan­dets bor­ge­re. Kom­mu­ni­ka­tions­en­he­den sen­der efter den før­ste visi­ta­tion, hvor spørgs­må­le­ne søges præ­ci­se­ret, hen­ven­del­ser­ne vide­re til den ret­te eks­pert på uni­ver­si­te­tet, for at sik­re at spør­ge­ren får adgang til den nye­ste viden på områ­det.

Det lød besnæ­ren­de (“at sik­re spør­ge­ren … nye­ste viden på områ­det”), så spør­ge­ren i det­te til­fæl­de send­te straks efter føl­gen­de repe­ti­tion af sine spørgs­mål til rek­tor og DTU Avi­sen:

Tak til Rek­tor.
Idet jeg der­med går ud fra, at nog­le af de 2000 for­ske­res “bre­de emne­felt” med let­hed fav­ner de tek­ni­ske svar (m. nød­ven­di­ge illu­stra­tio­ner) på mine to simp­le spørgs­mål, gen­frem­sæt­ter jeg dem (ved­hæf­tet) til redak­tion og rek­to­ra­tet i håb om at få dem besva­ret viden­ska­be­ligt — og ikke med snik-snak, som det ske­te i før­ste for­søg.
Ved­hæf­tet fin­des også kopi af det før­ste svar.
Med ven­lig hil­sen
(spør­ger)”

Kort efter modt­og han det­te inter­es­san­te svar fra en anden jødisk med­ar­bej­der på DTU, “Head of Cor­pora­te Com­mu­ni­ca­tions”:

Kære (spør­ger)
DTU’s kom­mu­ni­ka­tions­kon­tor har i dag mod­ta­get dine spørgs­mål ved­rø­ren­de astro­naut Andreas Mogen­sens dragt og hand­sker. Jeg har vide­re­sendt dit spørgs­mål til DTU Spa­ce / Insti­tut for Rum­forsk­ning og -tek­no­lo­gi.  Hvor­vidt de kan sva­re på spørgs­må­let eller om det i ste­det bur­des stil­les til ESA, er jeg ikke den ret­te til at vur­de­re, men det er jeg sik­ker på at de kan.
Vh (DTU’s kom­mu­ni­ka­tions­kon­tor)

Her­med var aben ved at fore­ta­ge en cir­ku­lær anflyv­ning af DTU Spa­ce igen. Gen­nem fif­fig bureau­kra­tisk tæft var pro­ble­met ble­vet sendt i ring og retur­ne­re­de nu til udgangs­punk­tet.

Måske vil­le bor­ge­ren bli­ve træt af at spør­ge og pro­ble­met gå væk …

Men ikke den­ne bor­ger. Han gen­tog sine spørgs­mål med diver­se hen­vis­nin­ger til DTU Spa­ce og fik føl­gen­de afvisende/henvisende svar (“kan du ikke afvi­se, skal du altid hen­vi­se”, er den mest ynde­de modus ope­ran­di i det stats­li­ge system):

Kære (spør­ger)
Der er ikke nogen på DTU Spa­ce, som kan sva­re præ­cist på dine spe­ci­fik­ke spørgs­mål, så jeg hen­vi­ser dig ven­ligst til ESA, hvor Andreas Mogen­sen er ansat.
Rosi­ta Suen­son hos ESA er Andreas Mogen­sens per­son­li­ge assi­stent, så jeg for­ven­ter, at hun kan sva­re på dine spørgs­mål eller fin­de svar hos den ret­te eks­pert hos ESA.
Hen­des e-mail adres­se er: Rosita.Suenson@esa.int.
Det er mit bed­ste bud på at fin­de svar på dine spørgs­mål, og jeg håber natur­lig­vis, at det bærer frugt.
Mvh.
Kri­sti­an Peder­sen
Direk­tør, DTU Spa­ce

De to spørgs­mål blev sendt vide­re til ESA og jøden Rosi­ta Suen­son med den flam­boy­an­te titel under Euro­pe­an Spa­ce Agen­cy: Com­mu­ni­ca­tion Pro­gram­me Offi­cer for Human Spa­ce­flight. Det ske­te med føl­gen­de svar til DTU’s direk­tør og CC til Rosi­ta Suen­son:

Der­med vide­re­sen­der jeg mine oprin­de­li­ge spørgs­mål til ESA som anbe­fa­let af DTU Spa­ce. Bemærk, at mine spørgs­mål er gene­rel­le, og at jeg ikke har spurgt til “Andreas Mogen­sen” over­ho­ve­det. Jeg har nævnt NASA, men jeg ken­der til NASA’s over­fla­di­ske svar, og har spa­ret en skuf­fel­se der. Der­for var mit håb, at den nød­ven­di­ge ind­sigt vil­le fin­des på DTU, idet beteg­nel­sen “Spa­ce” da må bor­ge for en vis “rum­me­lig­hed”:
Her er spørgs­må­le­ne for 3. gang:
(tryk­ket i rum­drag­ten)
(hvor­dan er hand­sker­ne byg­get op)
Jeg ved, at jeg kun­ne spør­ge NASA, men nu har vi et rum­cen­ter lige i nær­he­den, og jeg er sik­ker på, at I må vide det.
Med ven­lig hil­sen
(spør­ger)”

Sva­ret fra Rosi­ta Suen­son over­ra­ske­de selv vores spør­ger:

God mor­gon (spør­ger)
se nedan svar från Chri­ster Fug­lesang beträf­fan­de din frå­ga
mvh
Rosi­ta

Tryck­et I EMUn (NASAs EVA-dräkt) är ca 0.3 atm. Hand­skar­na är klum­pi­ga, men spe­ci­a­lan­pas­sa­de efter varje astro­nauts hand.
Genom att goog­la bil­der på EMU gloves lay­ers kan man få upp mycke bra info
 
Vore kul med en öl. Kan­ske sen e.m. 3/12?
Chri­ster

Desvær­re var for­sla­get om en øl ret­tet til Rosi­ta Suen­son, som givet­vis i uen­de­lig travlhed hav­de over­set det.

Vi kan kon­sta­te­re, at Arne Chri­ster Fug­lesang er en anden jødisk astro­naut, i det­te til­fæl­de svensk — men ikke sven­sker og ikke astro­naut for sven­sker­ne.

Resul­tat: Vi blev hen­vist til den sam­me kil­de, Inter­net­tet, som vi anstæn­dig­vis hav­de under­søgt, inden vi over­ho­ve­det hen­vend­te os til DTU.
Vi var ikke nået læn­ge­re, end da vi begynd­te at spør­ge.

Hr. Fug­lesang hen­vi­ste til et site, der ikke brag­te os mere viden om hand­sker­ne, end vi i for­vej­en hav­de kun­net opnå fra Inter­net­tet.

Spør­ge­ren skrev en for­mel kla­ge til Sty­rel­sen for Vide­re­gå­en­de Uddan­nel­ser og doku­men­te­re­de den eksi­ste­ren­de inkom­pe­ten­ce ved at ved­læg­ge den sam­le­de ord­veks­ling som bilag.

En jødisk kon­tor­fuld­mæg­tig sva­re­de, at sty­rel­sen — begrun­det med en inter­es­sant skel­nen mel­lem kri­mi­nel og ikke kri­mi­nel und­la­del­se — ikke hav­de mulig­hed for at gri­be ind.

Spør­ge­ren gjor­de opmærk­som på, dels at det rets­li­ge prin­cip om uvil­dig­hed ikke var til­go­de­set, når en kla­ge over jøders indif­fe­rens blev behand­let og afvist af en jøde, dels at en sty­rel­ses opga­ve måt­te være at sty­re og vej­le­de, når et uni­ver­si­tet igno­re­rer bor­ge­rens ret til at mod­ta­ge kva­li­fi­ce­ret infor­ma­tion.

Der­ef­ter inter­ve­ne­re­de kon­tor­che­fen sam­me sted, Ben­te Olsen, ved arro­gant at bekræf­te det tid­li­ge­re (jødi­ske) ikke-svar.

Og der­med slut­te­de vores hen­ven­del­se til den ypper­ste fag­kom­pe­ten­ce på områ­det (skul­le man tro), DTU Spa­ce — med — i for­sø­get på at øge vores viden om et kon­kret fæno­men i tiden — at vi blev bekræf­tet i vores viden om det jødi­ske slar­af­fen­land på vores lære­an­stal­ter, uni­ver­si­te­ter og offent­li­ge admi­ni­stra­tion.

Vi opfor­drer læse­ren til at udpe­ge jøder­ne i hans eget nær­om­rå­de og næv­ne dem ved navn. Skul­le nogen have pro­ble­mer med at skel­ne jøder fra hvi­de euro­pæ­e­re, har vi skre­vet føl­gen­de vej­led­ning: Sådan iden­ti­fi­ce­rer du en jøde
Det er nød­ven­digt, at den død­sens­far­li­ge jødi­ske para­sit fjer­nes fuld­stæn­digt fra vores euro­pæ­i­ske sam­fund, inden vi kom­mer til at genop­le­ve RØD TERROR, som nog­le af os ken­der fra den jødisk tyran­ni­se­re­de Sov­je­tu­ni­on, hvor jøder­ne hav­de ube­græn­set magt fra 1917 til omkring 1950.

Her­med slut­ter vi med Pro­ject Apol­lo, ind­til der fore­lig­ger ny inter­es­sant viden om emnet.