OVERTAGELSEN

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, 20. maj 2013

Artik­ler­ne i den­ne over­sigt beskri­ver jøde­r­nes gene­rel­le para­si­tæ­re virk­som­hed i ver­den. For­må­let er at uds­let­te, ned­bry­de og over­ta­ge alt, hvad andre har skabt. Den­ne for­ryk­te adfærd ind­gi­ves med moder­mæl­ken. Der­med vil ethvert for­søg på at adfærds-regu­le­re på grund­lag af sund for­nuft eller god opdra­gel­se være dømt til at mis­lyk­kes. Det viser histo­ri­en. Der­for er vores løs­ning på, hvor­dan den jødi­ske besæt­tel­se af hvi­de natio­nal­sta­ter som Danmark kan brin­ges til ophør, gan­ske ufortjent imø­de­kom­men­de: ind­fly­del­se efter andel af befolk­nin­gen.

Overtagelsen

Arti­kelUdgi­verUdgi­vel­ses­da­to
Babel­står­net i Søn­der­borgO​-​D​-​I​-​N​.org2018-01-10
Jøde­gar­den er nu etab­le­retO​-​D​-​I​-​N​.org2017-10-16
Sådan afli­ver du Vuf­fi i mikro­bøl­ge­ov­nenO​-​D​-​I​-​N​.org2017-09-23
Vores kli­ma er pris­gi­vet gal­nin­geO​-​D​-​I​-​N​.org2017-09-12
Israel har mod­ta­get 27 nye kamp­flyO​-​D​-​I​-​N​.org2017-08-24
“Det gode digi­ta­le liv”O​-​D​-​I​-​N​.org2017-08-22
Et kon­stant angreb på kul­tur­vær­di­erObser­va­tør i Søn­der­borg2017-08-08
NGO’ernes skjul­te dags­or­denHal­f­dan Han­sen2017-08-05
Borg­me­stre­ne – et jøde­be­sat organO​-​D​-​I​-​N​.org2017-07-17
Der er intet nor­malt ved at være fedO​-​D​-​I​-​N​.org2017-07-13
Poli­ti­di­rek­tø­rer­ne — et jøde­be­sat organO​-​D​-​I​-​N​.org2017-02-15
Jøde­r­nes sor­te “syri­ske flygt­nin­ge”O​-​D​-​I​-​N​.org2017-02-04
Ingen af røver­ne skal i fængselO​-​D​-​I​-​N​.org
efter Fria Tider
2017-01-09
To syn­te­ti­ske smags­stof­fer gør dig FEDAlun Big­g­art
alun​.dk
2017-01-05
Kan en sang være en for­bry­del­se?O​-​D​-​I​-​N​.org2016-12-30
Cou­den­ho­ve-Kaler­gi-pla­nen og “Kaler­gi-bør­ne­ne”O​-​D​-​I​-​N​.org2016-12-25
Kus­si­fi­ce­rin­gen af hvi­de mændHugo Ravn,
2016-10-10
En ny ver­denskrig til sofa­hjer­ner­neHugo Ravn,
2016-09-29
En tid­li­ge­re kryp­to­jø­de toner rent flagHugo Ravn,
2016-09-20
Nog­le er mor­de­re — andre er kun para­sit­terHugo Ravn,
2016-09-11
Dansk Poli­ti — et jøde­be­sat organHugo Ravn,
2016-08-24
De jødi­ske fol­ke­mor­de­reHugo Ravn,
2016-08-01
Kun GUL BLOK sej­re­de sik­kertHugo Ravn,
2016-06-19
Jøde­r­ne frem­pro­vo­ke­rer Tre­die Ver­denskrigHugo Ravn,
2016-03-13
Bag­mæn­de­nes mario­net­terHugo Ravn,
2016-03-10
Cloud com­pu­ting — digi­tal over­våg­ningHugo Ravn,
2016-03-05
Nor­deas race­diskri­mi­na­tionHugo Ravn,
2016-03-03
Jøde­r­ne: Alle hvi­de skal udryd­desMed­ar­bej­der
O​-​D​-​I​-​N​.org
2016-02-14
Jøde­r­ne dan­ser på bor­de­neHugo Ravn,
2016-02-10
De nor­di­ske folk må stå sam­menSte­en Moslund,
2016-01-15
Stem NEJ til det jøde­for­pe­ste­de EUHugo Ravn,
2015-11-23
Judar­na i Sto­ck­holm utplå­nar svensk kul­tur och iden­ti­tetHugo Ravn,
2015-10-23
Jødisk “geni­a­li­tet” pro­du­ce­res i Hol­lywoodHugo Ravn,
2015-10-16
Jøde­r­ne fjer­ner vores iden­ti­tet med ind­van­drin­genHugo Ravn,
2015-09-09
Gæk­ken er løs i SKATHugo Ravn
O​-​D​-​I​-​N​.org
2015-09-02
Nød­ven­digt at beva­re over­blik­ketHugo Ravn,
2015-08-13
Nyt­ti­ge idi­o­ter fla­ger da med jødi­ske sym­bo­lerSkri­ven­de med­lem,
2015-07-31
Græken­land er fal­lit — gæl­den til jøde­r­ne er uover­kom­me­ligHugo Ravn,
2015-06-30
Dansk eller jødisk rege­ring?Hugo Ravn,
2015-06-26
“Jøde­r­ne bli­ver i Danmark …”Den Kor­te Avis2015-06-17
Sådan und­går du at stem­me på GUL BLOKHugo Ravn,
2015-06-06
Jødisk ind­dri­vel­ses­sy­stem — SKATPoul Vej­by-Søren­sen,
2015-05-25
Lars Vil­ks — en for­pju­sket pro­vo­ka­tørO​-​D​-​I​-​N​.org komm.
Den Kor­te Avis
2015-03-16
Jødisk medi­edo­mi­nans i Skan­di­navi­en — et død­brin­gen­de våbenmosaisk​.com2015-03-15
En søn­dag i IKEA er som en rej­se til Mellem­østenHugo Ravn,
2015-03-11
For­skel­li­ge ver­densan­sku­el­ser kan ikke samek­si­ste­reHugo Ravn,
2015-03-09
To jøder myr­detHugo Ravn,
2015-02-16
Jødi­ske medi­er kald­te soma­lisk grup­pe­voldtægt for “svensk”Nya Tider2015-02-15
Ralf Pit­tel­kows tato­ve­rin­gerHugo Ravn,
2015-01-30
DEN KORTE AVIS er en zio­ni­stisk pro­pa­gan­d­asprøjteHugo Ravn,
2015-01-20
Ver­dens gale køter må sæt­tes i karan­tæ­neHugo Ravn,
2015-01-16
Såkaldt dansk poli­ti­ker ope­re­rer under falsk flagDagens​.dk2014-09-16
Zio­ba­ma — den før­ste jødi­ske præ­si­dent i USAdr. David Duke,
2014-09-11
ISIS lever kun gen­nem jødi­ske medi­erHugo Ravn,
2014-09-09
Så du James Foley bli­ve myr­det?Hugo Ravn,
2014-08-21
Hver gang medi­er­ne lan­ce­rer en ny poli­ti­ker, skal du stil­le spørgs­må­let …Hugo Ravn,
2014-08-18
Jøde­fa­ren i dansk poli­tikHugo Ravn,
2014-06-28
Sand­he­dens fjen­derGeof­frey Cain,
2014-06-23
“Befri­el­sen” den 5. maj var en fjendt­lig over­ta­gel­seHugo Ravn,
2014-05-05
Dan­sker­nes ret til Danmark er taget fra osJens Kr. Bech Peder­sen,
Den Kor­te Avis
2014-03-26
EU-eli­ten over­trum­fer natio­na­le ønsker om selv­be­stem­mel­seDen Kor­te Avis2014-02-17
Gene­ra­tion DUMKom­men­tar til
Den Kor­te Avis
2014–0123
Bjar­ne Cory­dons DONG-afta­le er en jøde­bu­si­nessHugo Ravn,
2014-01-27
Sådan ser en mario­net ud, når den taler sin her­res sagDagens​.dk2014-01-25
Jødisk ban­kvæ­senHugo Ravn,
2014-01-13
Den evin­de­li­ge distrak­tionJulia Vol­lert­sen,
2014-01-06
Jøde­r­ne opkø­ber viden­ska­ber­neHogo Ravn,
2013-12-26
Det offi­ci­el­le Sve­ri­ges jødi­ske over­klas­sePia Kjær­s­gaard,
2013-12-05
Sådan over­ta­ger jøde­r­ne kon­trol­len med Højeste­ret i USAbal​der​.org2013-11-24
Jøde­pres­sen for­van­sker bil­le­der og for­dre­jer Histo­ri­enHugo Ravn,
2013-11-23
Tag mag­ten fra EU-dom­sto­len — Danmark kan sige NEJ som før­ste landM. Mes­ser­s­ch­midt,
2013-11-17
Et besat organ — Spi­nel­li-grup­pen i EUHugo Ravn,
2013-10-30
Ver­dens lyk­ke­lig­ste folk — eller det mest for­dum­me­de?Hugo Ravn,
2013-10-24
Hvem kon­spi­re­rer i Kon­tro­ver­sen om Zion?dr. Hen­ry Makow,
2013-08-25
Sam­men­hængs­kraf­tenHugo Ravn,
2013-08-16
Et besat organ — DIISHugo Ravn,
2013-08-07
Den fal­ske EuroHugo Ravn,
2013-07-20
Et besat organ — Dan­marks RadioHugo Ravn,
2013-07-08
Ansæt en jøde — og bliv for­bun­det!Jens Toft,
O​-​D​-​I​-​N​.org
2013-06-29
Ansæt en agent fra net­vær­ketHugo Ravn,
2013-06-29
Slagt guld­kal­ven — kræm­mer­sjæ­le­nes alterHugo Ravn,
2013-06-12
Sek­tion for Holo­caust og Fol­ked­rab — Drab på hvil­ke folk?Hugo Ravn,
2013-05-21
Oplys­nings­cen­tret DCHF — og en para­si­tær kapa­ci­tetErik Jarl,
2013-05-20