Overtagelsen — en krig i slowmotion

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, 1. december 2013.

Den­ne bog ude­luk­kes af gængse for­lag og bog­hand­ler, for­di den ankla­ger jøder.

Hugo Ravns bog inde­hol­der nyt­ti­ge defi­ni­tio­ner og løs­nin­ger, for­u­den at præ­sen­te­re mere end 170 siders kri­tisk! aktu­el Dan­marks- og Ver­dens­hi­sto­rie, som vi dan­ske­re end­nu ikke har måt­tet lære om i fol­ke­sko­len eller gym­na­si­et. Hvis du har den mind­ste inter­es­se i afgø­ren­de poli­ti­ske for­hold i Danmark – i dit liv – så glæd dig til at bli­ve seen­de!

Bud­ska­bet i den­ne bog hand­ler om den vel­plan­lag­te mag­tover­ta­gel­se, der udfol­des grad­vist og rela­tivt diskret fra den såkald­te Euro­pæ­i­ske Uni­on og fra rege­rings­by­er­ne i Nor­den. Væg­ten er lagt på at beskri­ve en dan­skers hver­dag og vil­kår under den nuvæ­ren­de jødi­ske besæt­tel­se og for­tæl­le om alter­na­ti­vet.
Måske vil du for­ar­ges og afvi­se det hele, eller du vil føle dig anspo­ret til at fin­de ud af, hvor­for vita­le insti­tu­tio­ner i dan­sker­nes sam­fund enten er under hastig afvik­ling eller bare udvik­ler sig menings­løst, for eksem­pel dine børns fol­ke­sko­le, eller dine yngre nabo­ers ægte­skab.
Du vil for­stå, hvor­for de oplagt sun­de løs­nin­ger er ude­ble­vet, og den posi­ti­ve udvik­ling, der kun­ne have fore­gå­et i Danmark siden Anden Ver­denskrig, er endt i for­vir­ring og tumult, mens rigets over­skud er endt i jøder­nes kol­lekt.
Bogens kapit­ler: Ind­le­den­de sider, Pro­log, Ind­led­ning, Ytrings­fri­hed, Hvad er en jøde?, Dan­ske­re og frem­me­de, Ind­van­drin­gens arki­tek­ter, Er jøder­ne andre over­leg­ne?, Er jøder­ne en selv­stæn­dig race?, Hvor­for vil jøder­ne eje ver­den?, Jøder­nes medi­e­mo­nopol, Hvad kan vi gøre?, Anbe­fa­let læs­ning, Sti­kord­s­re­gi­ster, APPENDIX — Jøder­nes Holo­caust og Drab.
OBS! 6. REVIDEREDE UDGAVE PR. JULI 2015.

Bogen kan hen­tes direk­te som e-bog ved at klik­ke på bil­le­det. Den er på 174 sider og gra­tis.
Filen ‘Overtagelsen-6R.pdf’ må udelt kopi­e­res til gra­tis udveks­ling.

 

Gene­relt om O-D-I-N.org’s e-bøger:

Bøger­ne down­lo­a­des som PDF-fil, der kan læses i Ado­be Rea­der (hen­tes gra­tis her).

Vælg at læse bogen inter­ak­tivt i helskærm (full scre­en).
I den vis­ning kan der navi­ge­res med føl­gen­de taster:

Høj­re­pil (eller ven­stre musek­nap):Side frem.
Ven­strepil (eller høj­re musek­nap):Side til­ba­ge.
Ctrl-End:Til sid­ste side (bag­si­den).
Ctrl-Home:Til før­ste side (for­si­den).
Ctrl-F:Åbner søge­funk­tion, hvor du fx kan skri­ve “ind­holds­for­teg­nel­se” (uden anfør­sels­tegn) og væl­ge “For­ri­ge”, for at retur­ne­re til ind­holds­for­teg­nel­sen.
Fra ind­holds­for­teg­nel­sen kan der hop­pes til ethvert af kapit­ler­ne.