Operationer på raske kønsorganer krænker individet

Redaktionelt

O-D-I-N, Den Korte Avis, Morten Frisch, 20. maj 2014.

 

Det er efter­hån­den 12 år siden, jeg skrev mit før­ste debat­ind­læg om dren­geom­skæ­ring. Det var i Uge­skrift for Læger. Håbet var at ruske op i mine kol­le­ger og på sigt få stop­pet ikke-tera­pe­u­ti­ske, kirur­gi­ske over­greb på dan­ske dren­gebørns kønsor­ga­ner. Selv om vi ikke er helt i mål end­nu, da mel­lem 1.000 og 2.000 dren­gebørn fort­sat bli­ver omskå­ret i Danmark hvert år, er meget hel­dig­vis sket siden.
[Redak­tio­nel kom­men­tar:


Penis­lem­læ­stel­se prak­ti­se­res uhin­dret i Danmark, selv om det både er uet­isk og for­budt i Straf­fe­loven. Foto: Scan­pix]

 

Den Korte Avis, læge MORTEN FRISCH, 20. maj 2014

Læger siger nej til rituel drengeomskæring

Dan­ske læger tager nu klart afstand fra ritu­el dren­geom­skæ­ring. Stær­ke­st er udmel­din­gen fra de prak­ti­se­ren­de læger i Dansk Sel­skab for Almen Medi­cin, der i utve­ty­di­ge ven­din­ger har rote­ret tom­mel­finge­ren nedad og kal­der ind­gre­bet for ‘lem­læ­stel­se’.

Dren­geom­skæ­ring er nem­lig en alvor­lig, ret­tig­heds­kræn­ken­de legems­be­ska­di­gel­se, helt som det er til­fæl­det med pigeom­skæ­ring. Selv om de vær­st muti­le­ren­de for­mer for pigeom­skæ­ring er i en liga for sig, så gør de fær­re­ste sig klart, at 85% af ver­dens pigeom­skæ­rin­ger fak­tisk er ana­to­misk min­dre omfat­ten­de end dét, dren­ge bli­ver udsat for ved en ritu­el dren­geom­skæ­ring.

Jurister siger nej

Juri­ster er også kom­met på banen til for­svar for dren­ges ret­tig­he­der. Sid­ste år gjor­de et flot juri­disk spe­ci­a­le, der blev til­delt topka­rak­ter ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, rede for de ret­li­ge pro­ble­mer, der fin­des ved ritu­el dren­geom­skæ­ring. I april 2014 benævn­te en fhv. kri­mi­nal­dom­mer ritu­el dren­geom­skæ­ring som en ‘åben­bar’ over­træ­del­se af straf­fe­lovens volds­be­stem­mel­ser i en arti­kel i Nor­disk Tids­skrift for Kri­mi­nal­vi­den­skab.

Børneorganisationer siger nej

For­u­den læger­ne og juri­ster­ne er der også kom­met klok­ke­kla­re udmel­din­ger imod dren­geom­skæ­ring fra en stri­be tone­an­gi­ven­de bør­ne­or­ga­ni­sa­tio­ner og græs­rod­s­be­væ­gel­ser. Bør­ne­rå­det, Børns Vil­kår, Red Bar­net, Sex & Sam­fund og Inta­ct Den­mark støt­ter kam­pen mod ritu­el dren­geom­skæ­ring.

Og inter­na­tio­na­le fora som Euro­pa­rå­dets par­la­men­ta­ri­ske for­sam­ling, de nor­di­ske bør­ne­om­buds­mænd og de nor­di­ske for­e­nin­ger for kli­ni­ske sexo­lo­ger bak­ker op om et opgør med ikke-tera­pe­u­tisk omskæ­ring af dren­ge under en vis rime­lig alders­græn­se, der af de fle­ste anses for at være 18 år.

Fle­re andre orga­ni­sa­tio­ner og fag­grup­per er under­vejs med reso­lu­tio­ner til for­del for dren­ge­ne, så pres­set på poli­ti­ker­ne øges dag for dag.

Voksende utilfredshed i befolkningen

Stem­nin­gen i befolk­nin­gen har også ændret sig mar­kant i de 12 år, jeg har fulgt med i debat­ten. Der er vok­sen­de util­freds­hed over, at ritu­el for­hud­sam­puta­tion fort­sat fin­der sted på raske dren­ge i Danmark, og der er menings­må­lin­ger, der viser mar­kant støt­te til for­del for en ned­re alders­græn­se på 18 år. De fle­ste fat­ter gan­ske enkelt ikke poli­ti­ker­nes legen gem­me og mang­len­de hand­ling i for­hold til det­te oplag­te bør­ne­ret­tig­heds­pro­blem.

Religiøse hindringer for forbud

En væsent­lig hin­dring på vej­en mod et lovind­greb har utvivl­s­omt været vene­ra­tio­nen for lan­dets lil­le, vel­in­te­gre­re­de grup­pe af jøder*, selv om antal­let af dan­ske dren­geom­skæ­rin­ger er 50–100 gan­ge stør­re i mus­lim­ske fami­li­er.

I den for­bin­del­se er det vig­tigt at under­stre­ge, at befolk­nin­gens mod­stand mod ritu­el dren­geom­skæ­ring ikke dri­ves af anti­se­mi­ti­ske eller islam-fjend­ske dags­or­de­ner, men af et dyb­følt befolk­nings­øn­ske om at sik­re dren­ge ret­ten til at bestem­me over egen krop.
Over­rab­bi­ner Bent Lex­ner har for nylig – for før­ste gang – aner­kendt, at der ikke fore­lig­ger nogen reli­gi­øs pligt for jødi­ske for­æl­dre til at omskæ­re deres dren­ge: “De kan jo væl­ge at lade være”**, udtal­te han på DR2 d. 3. marts 2014 i pro­gram­met Jer­sild i tiden.

Og en redak­tør på den ame­ri­kan­ske, jødi­ske avis The Jewish Daily Forward udtal­te d. 12. maj 2014, at ritu­el dren­geom­skæ­ring er et ‘bar­ba­risk’ ind­greb, der ned­sæt­ter den seksu­el­le nydel­se, hvil­ket moder­ne jøder åbent bør aner­ken­de. Der blæ­ser såle­des nye selv-kri­ti­ske vin­de i for­hold til det jødi­ske omskæ­rings­ri­tu­al.

Mus­li­mer hol­der gene­relt lave­re pro­fil i debat­ten, for­ment­lig for­di deres sag ikke er helt så let at argu­men­te­re for. Der er nem­lig ingen krav i hver­ken Kor­a­nen eller de til­hø­ren­de hadith’er om, at dren­ge skal omskæ­res. Fak­tisk er der nog­le mus­li­mer, der mener, at omskæ­ring slet ikke er for­e­ne­lig med islam.

Sundhedsstyrelsens svigt

En anden væsent­lig hin­dring for frem­skridt på områ­det er Sund­heds­sty­rel­sen, der desvær­re har svig­tet sit ansvar og begå­et to sund­heds­fag­ligt dybt kri­tisab­le skrif­ter, hen­holds­vis et ‘notat’ og en ‘vej­led­ning’ om omskæ­ring af dren­ge, som ingen sund­heds­fag­per­so­ner kan tage seri­øst.***

Jeg har i en Poli­ti­ken-kro­nik d. 4. marts 2014 leve­ret en søn­der­lem­men­de kri­tik af Sund­heds­sty­rel­sen og den­nes cen­tra­le betyd­ning for den poli­ti­ske hand­ling­s­lam­mel­se i for­hold til omskæ­rings­pro­ble­met. Sund­heds­sty­rel­sen har som reak­tion ankla­get mig for at afgi­ve ‘ukor­rek­te oplys­nin­ger’ i min kro­nik, men sty­rel­sen har ikke frem­lagt så meget som ét seri­øst eksem­pel på, hvil­ke af mine alvor­li­ge sund­heds­fag­li­ge ankla­ger, der er ukor­rek­te.

Ret til at bestemme over egen krop

Natur­lig­vis ønsker ingen at for­hin­dre voks­ne, myn­di­ge mænd i at ændre udse­en­de, funk­tio­na­li­tet og følsom­hed på deres egen penis, hvis de i ram­me alvor skul­le ønske det. Men det er i aller­hø­je­ste grad vig­tigt at sik­re, at det kun er orga­nets ejer­mand, der selv kan tage så dra­stisk og irre­ver­si­bel en beslut­ning. Ingen andre har nogen legi­tim ret til at gøre det.

Det er kun et spørgs­mål om tid, før poli­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg begyn­der at lyt­te for alvor. I april 2014 skrev tre Chri­sti­ans­borg-poli­ti­ke­re fra de tre libe­ra­le par­ti­er en frem­ra­gen­de kro­nik i Jyl­land­spo­sten imod ritu­el dren­geom­skæ­ring.

Befolk­nin­gen bør ved kom­men­de valg kræ­ve, at alle kan­di­da­ter til både Fol­ke­ting og Euro­pa­par­la­ment tyde­ligt mel­der ud, hvor­dan de – for­u­den at være soci­a­li­ster, soci­al­de­mo­kra­ter, soci­al­li­be­ra­le, libe­ra­le, ultra­li­be­ra­le, kon­ser­va­ti­ve eller fol­ke­par­ti­ster – for­hol­der sig til ritu­el dren­geom­skæ­ring.

Vi må afkræ­ve kla­re svar fra hver ene­ste kan­di­dat, om de vil bidra­ge til, at Danmark skal gå for­re­st og høste den inter­na­tio­na­le aner­ken­del­se, der føl­ger med at bli­ve ver­dens fore­gang­sland, når det gæl­der børns – både pigers og dren­ges – ret til at bestem­me over egen krop.

Mor­ten Fri­sch er over­læ­ge, dr​.med., ph.d., adj. pro­fes­sor.

Føl­gen­de link viser bl.a. en bil­led­se­rie af en omskæ­ring af en dreng:
Afri­can Jour­nal of Pae­di­a­tric Sur­ge­ry (rul lidt ned på siden).

Og den­ne video viser, hvor­dan den hyp­pig­ste omskæ­ring af jødi­ske dren­gebørn i USA fore­går. Det er stær­ke bil­le­der. Dren­gens mor udstø­der hjer­teskæ­ren­de suk under den­ne gro­te­ske form for bør­ne­mis­hand­ling.

Redaktionel kommentar

*) Vi bli­ver nødt til at kom­men­te­re påstan­den om, at jøder gene­relt er inte­gre­re­de i Danmark. Det er en fejl­op­fat­tel­se, der af bestem­te grun­de repe­te­res. Den ide­o­lo­gisk betin­ge­de jødi­ske grund­hold­ning er, at inte­gra­tion – endog assi­mi­la­tion – til­la­des at bli­ve nævnt i pres­sen og frem­met mod omver­de­nen så ofte det er muligt, selv om rea­li­te­ter­ne er gan­ske ander­le­des. Den adfærd er i pagt med jødisk troslæ­re — og i prak­sis et bed­ra­ge­ri. Noget reelt ønske om at inte­gre­re sig, end­si­ge assi­mi­le­re sig, har kun grund­fæ­stet sig hos gan­ske få jøder i Danmark. Hoved­par­ten af alle jøder går jøde­dom­mens for­dæk­te ærin­de ved at bed­ra­ge om det­te. Den ube­ty­de­li­ge mino­ri­tet af jøder i Danmark, der af hjer­tet har ønsket fred med den øvri­ge men­ne­ske­hed er alle­re­de dan­ske­re i mod­sæt­ning til den grup­pe, vi har beskre­vet som “fredsjø­der”; fredsjø­de­r­ne er ikke dan­ske­re, for deres loy­a­li­tet er end­nu delt, og deres bin­din­ger til det jødi­ske net­værk er end­nu en prak­tisk hin­dring for, at de kan bli­ve dan­ske­re. I vir­ke­lig­he­den er de mere eller min­dre for­sæt­li­ge — kryp­to­jø­der.
I prak­sis inte­gre­rer jøder­ne sig kun ind­byr­des og fast­hol­der der­med den tra­di­tio­nel­le distan­ce til omver­de­nen. De fore­træk­ker at leve som para­sit­ter på vært­slan­det — som en stat i sta­ten. “Os over de andre” er resul­ta­tet af græn­se­løs selv­for­her­li­gel­se kom­bi­ne­ret med til­sva­ren­de rin­ge­agt for andre. Der­med efter­le­ver de den jødi­ske troslæ­re, som i essen­sen er et volds­for­her­li­gen­de ero­brings­pro­gram. Det­te for­sæt til at vil­le eje Jor­den og dens men­ne­ske­hed vil ikke bli­ve opnå­et gen­nem en gud­dom­me­lig vel­sig­nel­se, som jøder­ne vil have os til at tro, men mulig­vis gen­nem gul­dets magt. Jøder­nes enor­me gul­dres­sour­cer er resul­ta­tet af plan­lagt tyve­ri fra det hvi­de USA og Euro­pa gen­nem århund­re­der og repræ­sen­te­rer et skræm­men­de aktiv i den jødi­ske master­plan.
Den jødi­ske stat i sta­ten er ikke læn­ge­re syn­lig inden for fysi­ske ram­mer men eksi­ste­rer som et effek­tivt net­værk. Gen­nem det­te net­værk har jøder­ne gen­nem 1300 år af Euro­pas histo­rie for­ø­vet deres fol­ked­rab på hvi­de euro­pæ­e­re.
Fra Danmark del­ta­ger jøder­ne aktivt i pla­nen om at over­ta­ge Euro­pa (gen­nem et cen­tralt EU) og gøre euro­pæ­er­ne til en slags palæsti­nen­se­re. Euro­pæ­er­ne bli­ver grad­vis fra­ta­get deres iden­ti­tet og natio­na­le ret­tig­he­der. Vær med til at sæt­te en stop­per for den­ne over­ta­gel­se ved at åbne mun­den og gøre mod­stand.

**) Det lyder strå­len­de, men en tid­li­ge­re rab­bi­ner Mel­chi­or udtal­te noget i ret­ning af:
Hvis man for­by­der jøder­ne omskæ­rel­sen, har anti­se­mi­tis­men i Danmark ende­lig sej­ret, og så kan vi lige så godt rej­se; så har man ende­lig nået målet.
Det er tom snak. Jøder­ne har aldrig fri­vil­ligt opgi­vet en vel­fun­ge­ren­de pen­ge­ma­ski­ne — end­si­ge deres poli­ti­ske mål med Nor­den og dens befolk­nin­ger.
I en anden situ­a­tion udtal­te han: Omskæ­rel­sen er en nød­ven­dig ind­gang til jøde­dom­men.
Med andre ord, man kom­mer ikke uden om omskæ­ring, hvis man vil kal­de sig jøde. Der­for er Lex­ners udta­lel­se om for­æl­dre­nes valg­fri­hed kun til ære for nai­ve bru­ge­re af jødi­ske medi­er.

***) Det er ikke van­ske­ligt for os at for­stå, hvil­ken pres­sion, der har vir­ket fra kulis­sen ved udgi­vel­sen af dis­se vej­led­nin­ger. Det er sådan, det jødisk besat­te Danmark fun­ge­rer.

Læs også artik­len Gør op med tabu­er­ne, afsnit­tet Ritu­el afliv­ning (og se video­en om jøder­nes sær­li­ge for­hold til deres slag­te­dyr). Man kan let få det ind­tryk, at jøder tri­ves bedst, når blo­det fly­der.