Nyttige idioter flager da med jødiske symboler

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, et skrivende medlem, 31. juli 2015.

 

Har du mon undret dig over, hvor­for EU-fla­get sta­dig frem­vi­ser præ­cis 12 stjer­ner?
Hvor kom­mer tal­let 12 fra, og er der en dybe­re mening med det antal. Der har været 12 stjer­ner fra star­ten, og der er sta­dig 12 stjer­ner læn­ge efter udvi­del­ser med nye med­lem­slan­de. I øje­blik­ket omfat­ter EU 28 med­lem­s­sta­ter – men antal­let af stjer­ner er sta­dig 12. Hvor­for, hvis stjer­ner­ne – som i det ame­ri­kan­ske flag – enkelt­vis skul­le sym­bo­li­se­re med­lem­s­sta­ter­ne?


Her er O-D-I-N’s bud på, hvor­dan EU-fla­get vil ende med at se ud.

 

Kom­men­tar til bil­le­det:
EUROPEAN JEWISH PARLIAMENT er et jødisk skyg­ge­par­la­ment, der huses under EU-byg­nin­gens tag. Klik på fla­get oven­for og se nav­ne­ne på de udvalg­te jøder fra alle stør­re EU-lan­de og fra det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen! Kan du fin­de fæl­lesnæv­ne­ren? —
Rig­tigt: jøder og uni­on. Jøder­ne for­sø­ger sig igen med en cen­tra­li­stisk euro­pæ­isk uni­on, der er kon­trol­le­ret af jødi­ske kom­mis­sæ­rer. (Den­ne gang er far­ven ikke rød men blå – for vi euro­pæ­e­re er jo blåø­je­de.) Vær opmærk­som på, at når der åben­lyst opret­tes et EUROPEAN JEWISH PARLIAMENT er det for at afle­de opmærk­som­he­den fra den kends­ger­ning, at hoved­par­ten af det ordi­næ­re EU’s leden­de poster alle­re­de er besat af jøder. Den Euro­pæ­i­ske Uni­on er nu i 2015 en jødisk kon­trol­le­ret orga­ni­sa­tion, hvis for­mål over­ord­net er at gøre euro­pæ­er­ne til sla­ver og snyl­te på vores arbej­de og fortje­ne­ster, som det alle­re­de sker i USA. Så banal er vir­ke­lig­he­den, selv om den natur­lig­vis pak­kes ind i alle for­mer for løg­ne om “sam­ar­bej­de” og hen­sy­net til “fre­den i Euro­pa”.

Det viser sig, at antal­let af stjer­ner i EU-fla­get intet har at gøre med antal­let af med­lem­slan­de. Rent fak­tisk har antal­let af stjer­ner i det­te euro­pæ­i­ske flag intet med Euro­pa at gøre, trods det fak­tum, at EU udgi­ver sig for at være en euro­pæ­isk sam­men­slut­ning.

De 12 stjer­ner i EU-fla­get sym­bo­li­se­rer kort og godt det histo­ri­ske Mel­le­mø­stens 12 semi­ti­ske stam­mer. Hvor­dan det går til, og hvor­for antal­let af stam­mer i en mel­le­møst­lig old­tids­kul­tur fin­der vej til et “euro­pæ­isk” flag i det 20. århund­re­de, har føl­gen­de for­kla­ring:

Under kon­kur­ren­cen om at desig­ne et flag til EU i 1955 hæv­de­de fransk­man­den Arse­ne Heitz, at han hav­de vun­det kon­kur­ren­cen. Det viste sig imid­ler­tid, at direk­tø­ren for den komi­te, som hav­de ansva­ret for at desig­ne et EU-flag, fore­trak at lade sig inspi­re­re af Heitz’ for­skel­li­ge for­slag for at frem­me sit eget. Heitz hav­de ind­sendt en ræk­ke for­slag med stjer­ner, men ingen med 12 stjer­ner, der­i­mod hhv. 15, 16, 11 og 13.

Komi­te­en “Infor­ma­tion and Press Ser­vi­ce”, som var under­lagt Euro­pa­rå­det med ansvar for at desig­ne et flag, var sam­ti­dig bedøm­mer af de ind­send­te for­slag, og direk­tø­ren for den­ne komi­te var den bel­gi­ske jøde, Paul M. G. Lévy. Han var udadtil kon­ver­te­ret til kato­li­cis­men, men syn­tes sta­dig at være præ­get af jøde­dom­men og dens ind­fly­del­se på kri­sten­dom­men. Den­ne direk­tør, Lévy, “modt­og” fra de af Heitz ind­send­te udkast (hvoraf alt­så ingen udvi­ste 12 stjer­ner) “inspira­tion” til sin per­son­li­ge udga­ve, der net­op fik 12 stjer­ner. Den­ne udga­ve fik han god­kendt som EU’s offi­ci­el­le flag.

Frit redi­ge­ret efter: Ham­mer­s­me­den

Den Euro­pæ­i­ske Uni­ons flag er alt­så plagi­e­ret af en jøde, som til­lod sig at plan­te en semi­tisk sym­bo­lik i det fæl­les­eu­ro­pæ­i­ske flag. Tænk på det, når du ser EU-fla­get i spid­sen for alle muli­ge “euro­pæ­i­ske” til­tag, eller når du udstil­ler din bil og dine hold­nin­ger med en blå EU-num­mer­pla­de. Men måske har du ingen poli­ti­ske hold­nin­ger eller nogen bevidst­hed om det poli­ti­ske mål med EU. Måske synes du bare, at far­ven blå ser godt ud sam­men med far­ven på din bil. Sådan er det desvær­re for man­ge, og vi fun­ge­rer som nyt­ti­ge idi­o­ter for jøder­ne.

Euro­pa-fla­get er base­ret på et tyve­ri af ophavs­man­dens intel­lek­tu­el­le ejen­dom. Frem­gangs­må­den er udtryk for en bestemt kul­turs hang til og tra­di­tion for at beri­ge sig på andres bekost­ning. Det er en kul­tur, vi kan und­væ­re i Euro­pa, og som vi er nødt til at tage afstand fra ved ethvert valg og med enhver hand­ling.

Administrative diktater

En bekendt af mig bor i Sverige og beslut­te­de for ikke læn­ge siden, at han læn­ge nok hav­de kørt rundt med EU-num­mer­pla­der på sin bil og skil­tet med et for­kert poli­tisk til­hørs­for­hold. Så han tog sig sam­men til at bestil­le et sæt neut­ra­le sven­ske num­mer­pla­der. Men det kun­ne han ikke, og den sven­ske Trans­port­sty­rel­sens argu­men­ter for ikke at vil­le leve­re poli­tisk neut­ra­le num­mer­pla­der til sven­sker­ne lyder:

Skyl­tar utan EU-sym­bol för­svin­ner
Idag finns möj­lighet att få en ordi­na­rie regi­stre­rings­skylt eller MC-skylt utan EU-sym­bol. Den möj­lighe­ten tas bort från och med års­skif­tet [14/15]. Ande­len skylt­be­stäl­l­nin­gar utan EU-sym­bol är endast cir­ka 11 pro­cent av det tota­la antalet dub­blett­be­stäl­l­nin­gar och tren­den är min­skan­de. 

Og føl­gen­de pres­se­med­del­el­se begrun­der yder­li­ge­re ind­skrænk­nin­gen i sven­sker­nes fri­hed til at have et per­son­ligt poli­tisk stå­sted uden at være tvun­get til at skil­te med andres:

EU-sym­bol på skyl­tar­na
… 
Där­för har vi EU-sym­bo­len på skyl­ten:

  • Sverige är ett EU-land.
  • Använ­dan­det av bil och motor­cy­kel utom­lands ökar – sym­bo­len vis­ar vil­ket land den kom­mer från.
  • Vår skylt utan EU-sym­bol och S-mär­ke lik­nar några andra län­ders skyl­tar – det är svårt att skil­ja dem åt i tra­fi­ken och i fart­ka­meror och trängselskat­te­pas­sa­ger.
  • Det min­skar antalet vari­an­ter – utse­en­det blir enhet­ligt och det hål­ler skylt­kost­na­der­na på en rim­lig nivå för svenska for­donsä­ga­re.

Syge bort­for­kla­rin­ger for at skju­le et poli­tisk ind­greb. De 11 pro­cent er des­u­den udtryk for en sta­ti­stisk løgn. Man­ge sven­ske­re har læn­ge accep­te­ret EU-num­mer­pla­der­ne, for­di de aktivt skul­le fra­væl­ge den blå udga­ve for ikke at mod­ta­ge den pr. auto­ma­tik. Det er et godt eksem­pel på, hvor­dan den jødi­ske over­ta­gel­se af Nor­dens lan­de  imple­men­te­res i hver­da­gen. Selv om det kun skul­le være 11 pro­cent, der aktivt fra­væl­ger EU-num­mer­pla­der, er det mere end 1/10 af Sve­ri­ges 10 mio. ind­byg­ge­re. Det bety­der, at det offi­ci­el­le Sverige tvin­ger mere end 1 mio. sven­ske bor­ge­re, som udtryk­ke­ligt har taget afstand fra EU, til at skil­te med EU-sym­bo­let på deres biler. Er det demo­kra­ti? – Nej vel? Demo­kra­ti­et har for længst veget plad­sen for et jødisk dik­ta­tur i Nor­den, godt under­støt­tet af jøder­nes egen pres­se


Hvor­for ikke først som sidst ind­fø­re det poli­tisk kor­rek­te ZIO-flag?